intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình chọn lọc tự nhiên + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

79
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: quá trình chọn lọc tự nhiên + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh: Quá trình chọn lọc tự nhiên + đáp án

  1. Quá trình ch n l c t nhiên Câu 1 Phát bi u nào dư i đây v ch n l c t nhiên(CLTN) là không đúng: A Dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên các qu n th có v n gen thích nghi hơn s thay th nh ng qu n th kém thích nghi B M t ch y u c a CLTN là s phân hoá kh năng sinh s n c a nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th C CLTN không ch tác đ ng v i t ng gen riêng r mà tác đ ng v i toàn b ki u gen, không ch tác đ ng v i t ng cá th riêng r mà còn đ i v i c qu n th D CLTN đ m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang các đ t bi n trung tính qua đó làm bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th Đáp Án D Câu 2 Thuy t ti n hoá hi n đ i đã hoàn ch nh quan ni m c a Đacuyn v ch n l c t nhiên do: A Đã làm sáng t nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n bi n d B Đã làm sáng t nguyên nhân phát sinh thư ng bi n và cơ ch di truy n c a cơ ch di truy n c a lo i bi n d này C Đã làm sáng t nguyên nhân phát sinh bi n d t h p và cơ ch di truy n c a bién d t h p D Đã làm sáng t nguyên nhân phát sinh đ t bi n và cơ ch di truy n c a các đ t bi n Đáp Án A Câu 3 Tác đ ng c a ch n l c t nhiên lên cá th s d n đ n k t qu : A Quy đ nh chi u hư ng và nh p đi u bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th B Làm thay đ i chi u hư ng ti n hoá
  2. C Làm phân hoá kh năng s ng sót và sinh s n c a các cá th trong qu n th , làm tăng t l nh ng cá th thích nghi hơn trong n i b qu n th D Hình thành nh ng đ c đi m thích nghi tương quan gi a các cá th đ m b o s t n t i phát tri n c a nh ng qu n th thích nghi nh t Đáp Án C Câu 4 Trên quan đi m di truy n h c, cơ th thích nghi trư c h t ph i A Mang ki u gen t p h p đư c nhi u đ t bi n trung tính B Cách ly các cá th trong qu n th g c C Có ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình có l i trư c môi trư ng đ đ m b o s s ng sót c a cá th D Tr thành m t đ i tư ng ch n l c Đáp Án C Câu 5 Ch n l c t nhiên tác đ ng c p đ nào là quan tr ng nh t A Dư i cá th B Trên cá th C Cá th và qu n th D Gen và nhi m s c th Đáp Án C Câu 6 Cơ th thích nghi ph i có đi u ki n nào dư i đây: A Có ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình có l i trư c môi trư ng đ đ m b o s s ng sót c a cá th B Ph i có kh năng sinh s n C Ph i đư c cách ly v i cá th khác D A và B đúng Đáp Án -D Câu 7 M t ch y u c a ch n l c t nhiên (CLTN) khi tác đ ng lên các cá th là A Làm xu t hi n ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình có l i trư c môi trư ng
  3. B Làm hình thành nh ng đ c đi m thích nghi tương quan gi a các cá th C Phân hoá khă năng sinh s n c ă nh ng ki u gen khác nhau trong qu n th D A và C đúng Đáp Án C Câu 8 Trong m t qu n th ...( Đ: đa hình ;T:t th ) ch n l c t nhiên (CLTN) đ m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang nhi u đ c đi m...(L:có l i : Tr: trung tính) hơn.CLTN tác đ ng trên ki u hình c a cá th qua nhi u th h d n t i h qu là ch n l c... (G: kiêu gen ;Q: qu n th ) A A; L;G B T;Tr ;Q C Đ; L;Q D Đ; L;G Đáp Án D Câu 9 Vai trò c a thư ng bi n trong quá trình ti n hoá th hi n A Đ m b o s s ng sót và sinh s n ưu th c a nh ng cá th mang nhi u đ c đi m hơn B Ch n l c t nhiên (CLTN_) khi tác đ ng trên ki u hình cá th qua nhi u th h s d n t i h u qu là ch n l c ki u gen C Các qu n th có v n gen thích nghi hơn thay th nh ng qu n th kém thích nghi hơn D Làm cho loài phân b thành nh ng qu n th cách ly nhau b i nh ng kho ng thi u đi u ki n thu n l i Đáp Án B Câu 10 Nh n xét nào dư i đây là không h p lý A Trong thiên nhiên loài phân b thành nh ng qu n th cách ly nhau b i nh ng kho ng thi u đi u ki n thu n l i B S c nh tranh không nh ng x y ra gi a nh ng nhóm cá th thu c các t , các dòng trong m t qu n th mà còn x y ra đ i v i cá th cùng loài
  4. C Ch n l c x y ra sau khi quá trình ch n l c cá th đư c ch n l c xong D Dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên các qu n th có v n gen thích nghi hơn s thay th nh ng qu n th kém thích nghi Đáp Án C Câu 11 Loài nào dư i đây là m t ví d hay đ ch ng minh qu n th là m t đ i tư ng ch n l c A Ru i gi m B Đ u hà lan C C p ph y, Sư t D Ong m t Đáp Án D Câu 12 Ch n l c qu n th s không d n đ n k t qu nào dư i đây A Làm hình thành nh ng đ c đi m thích nghi tương quan gi a các cá th v các m t ki m ăn, t v , sinh s n B Đ m b o s t n t i và phát tri n c a nh ng qu n th thích nghi nh t, nhưng không quy đ nh s phân b c a chúng trong thiên nhiên C Các qu n th có v n gen thích nghi hơn s thay th nh ng qu n th kém thích nghi D Quy đ nh chi u hư ng và nh p đi u bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th , là nhân t đ nh hư ng quá trình ti n hoá Đáp Án B Câu 13 N i dung nào dư i đây là không đúng khi nói v ch n l c t nhiên A CLTN không tác đ ng đ i v i t ng gen riêng r mà đ i v i toàn bôn ki u gen B CLTN không ch tác đ ng đ i v i t ng cá th riêng r mà đ i v i c qu n th C CLTN không tác đ ng các c p đ dư i cá th mà ch tác đ ng c p đ trên cá th trong đó quan tr ng nh t là c p đ cá th và qu n th
  5. D CLTN là nhân t quy đ nh chi u hư ng và nh p đi u bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th , là nhân t đ nh hư ng quá trình ti n hoá Đáp Án C
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2