intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
18
download

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi + đáp án

  1. Quá trình hình thành các đ c đi m thích nghi Câu 1 Các nhân tó nào dư i đây chi ph i s hình thành các đ c đi m thích nghi cơ th sinh v t: A) Quá trình đ t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên B) Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên C) S thay đ i c a ngo i c nh tác đ ng tr c ti p lên cơ th sinh v t D) Cách li đ a lý thúc đ y các nhóm cá th tích lu các đ t bi n theo nh ng hư ng khác nhau thích nghi v i t ng đi u ki n s ng nh t đ nh Đáp Án A Câu 2 Thích nghi sinh thái là hình th c thích nghi trong đó: A) M t ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình khác nhau trư c s thay đ i c a nh ng y u t môt trư ng B) Các bi n d t h p phát sinh trong đ i cá th , đ m b o s thích nghi c a cơ th trư c môi trư ng sinh thái C) Hình thành nh ng ki u gen quy đ nh nh ng tính tr ngvà tính ch t đ c trưng cho t ng loài, t ng nòi trong loài D) Hình thành các đ c đi m thích nghi b m sinh trong l ch s c a loài dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên Đáp Án A Câu 3 Thích nghi ki u hình là thích nghi trong đó: A) M t ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình khác nhau trư c s thay đ i c a nh ng y u t môi trư ng B) Hình thành các thư ng bi n trong đ i cá th , b o đ m s thích nghi th đ ng c a cơ th trư c môi trư ng sinh thái C) Hình thành nh ng ki u gen quy đ nh nh ng tính tr ng và tính ch t đ c trưng cho t ng loài, t ng nòi trong loài D) Hình thành nh ng đ c đi m thích nghi b m sinh trong l ch s c a loài dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên
  2. Đáp Án B Câu 4 Con t c kè hoa nhanh chóng thay đ i màu s c theo n n môi trư ng giúp nó tránh đư c k thù và t o đi u ki n thu n l i cho vi c săn m i. Hình th c thích nghi này đư c g i là: A) Màu s c ngu trang B) Thích nghi sinh thái C) Thích nghi ki u gen D) Màu s c t v Đáp Án B Câu 5 B que có thânvà các chi gi ng cái que, có đôi cánh gi ng lá cây nh đó ngu trang t t, không b chim tiêu di t. Hình th c thích nghi này đư c goi là A) Thích nghi sinh thái B) Thích nghi ki u hình C) Thích nghi ki u gen D) A và B đúng Đáp Án C Câu 6 S hình thành các đ c đi m thích nghi trên cơ th sinh v t(thích nghi ki u gen) là k t qu c a c m t quá trình.......(L; l ch s ; C: ch n l c), ch u s chi ph i c a ba nhân t ch y u: quá trình............(B: bi n d ’ Đ: đ t bi n), qúa trình.........(G: giao ph i; L: cách li) và quá trình......(C: ch n l c t nhiên; T: t o thành loài m i) A) L; Đ; G; C B) C; B; L; T C) L; B; L; T D) C; Đ; G; C Đáp Án A Câu 7 Các loài sâu b ăn lá thư ng có màu xanh l c, hoà l n v i màu lá. Nh màu s c ngu trang này mà sâu khó b chim phát hi n
  3. A) Quan ni m c a di truy n h c hi n đ i v hi n tư ng này đã bác b quan ni m c a Đacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i đã phát sinh ng u nhiên B) Quan ni m c a di truy n h c hi n đ i v hi n tư ng này đã c ng c quan ni m c a Đacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i đã phát sinh ng u nhiên C) Quan ni m c a di truy n h c hi n đ i v hi n tư ng này đã c ng c quan ni m c a Đacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i đã xu t hi n đ ng lo i dư i tác đ ng c a ngo i c nh D) Quan ni m c a di truy n h c hi n đ i v hi n tư ng này đã quan ni m c a Đacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i đã xu t hi n đ ng lo idư i tác đ ng c a ngo i c nh Đáp Án B Câu 8 Các loài sâu b ăn lá thư ng có màu xanh l c, hoà l n v i màu lá giúp sâu khó b chim phát hi . Đ c đi m thích nghi này đư c g i là: A) Màu s c t v B) Màu s c ng y trang C) Màu s c báo hi u D) T t c đ u đúng Đáp Án B Câu 9 Có nh ng loài sâu b có màu s c s c s , n i b t trên n n môi trư ng, thư ng th y nh ng loài có n c đ c. Đ c đi m thích nghi này đư c g i là: A) Màu s c t v B) Màu s c ng y trang C) Màu s c báo hi u D) T t c đ u đúng Đáp Án C
  4. Câu 10 Trong quá trình hình thành màu xanh l c các loài sâu ăn lá, quá trình đ t bi n và quá trình giao ph i đã d n đ n k t qu : A) Ch có nh ng cá th có màu xanh l c m i có đi u ki n t n t i và phát tri n B) Tích lu nh ng bi n d có l i và đào th i nh ng bi n d có h i C) Làm cho các cá th trong qu n th loài sâu này không đ ng nh t v màu s c D) T t c đ u đúng Đáp Án C Câu 11 Trong quá trình hình thành màu xanh l c các loài sâu ăn lá, quá trình ch n l c t nhiên đã d n đ n k t qu : A) Ch có nh ng cá th có màu xanh l c m i có đi u ki n t n t i và phát tri n B) Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên C) Làm cho các cá th trong qu n th loài sâu này không đ ng nh t v màu s c D) A và B đúng Đáp Án -D Câu 12 S không đ ng nh t v ki u gen và ki u hình c a qu n th là k t qu c a: A) Quá trình ch n l c t nhiên B) Quá trình đ t bi n và giao ph i C) Quá trình hình thành các đ c đi m thích nghi D) Quá trình đ t bi n Đáp Án B Câu 13 Kh năng đ kháng c a ru i mu i đ i v i DDT là do: A) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng đ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT phát sinh t khi b t đ u s d ng DDT
  5. B) Liên quan t i vi c c ng c nh ng đ t bi n ho c t h p đ t bi n giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT đã phát sinh t trư c khi s d ng DDT C) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng đ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT phát sinh sau khi b t đ u s d ng DDT m t th i gian D) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng đ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng ch ng DDT phát sinh khi s d ng DDT v i li u lư ng l n hơn so v i qui đ nh Đáp Án B Câu 14 Gi s tính kháng DDT ru i mu i là do 4 gen l n a, b, c, d tác đ ng b sung thì ki u gen nào dư i đây giúp chúng có s c đ kháng cao nh t A) AABBCCDD B) abbccdd C) AaBbCcD D) aabbCCDD ho c AABBccd Đáp Án C Câu 15 Khi ng ng x lí DDT thì t l ru i mu i d ng kháng ĐT trong qu n th s : A) Gi m d n vì chúng sinh trư ng, phát tri n ch m hơn d ng bình thư ng trong môi trư ng không có DDT B) Không thay đ i do chúng sinh trư ng, phát tri n gi ng như d ng bình thư ng trong môi trư ng không có DDT C) Gia tăng vì chúng sinh trư ng, phát tri n t t hơn d ng bình thư ng trong môi trư ng không có DDT D) Gia tăng vì áp l c ch n l c đã gi m Đáp Án A Câu 16 Trong vi c s d ng DDT đ di t rư i mu i, khi li u lư ng DDT s d ng càng tăng nhanh s d n đ n: A) Áp l c ch n l c càng m nh, các cơ th mang ki u gen có s c đ kháng dù cao hay th p đ u s b đào th i
  6. B) Áp l c ch n l c càng m nh, các cơ th mang ki u gen có s c đ kháng cao s b đào th i C) Áp l c ch n l c càng m nh làm cho ki u gen có s c đ kháng cao hơn nhanh chóng thay th các ki u gen có s c đ kháng kém hơn D) Áp l c ch n l c càng m nh, ki u gen có s c đ kháng th p s thay th các ki u gen có s c đ kháng cao hơn Đáp Án C Câu 17 Vì sao không dùng m t lo i thu c tr sâu m i, dù v i li u cao chúng ta cũng không hy v ng tiêu diêt đư c toàn b sâu b cùng m t lúc? VÌ sao ph i dùng các lo i thu c này v i li u lư ng thích h p? A) Qu n th không có v n gen đa d ng nên khi hoàn c nh thay đ i, sinh v t s d dàng b tiêu di t hàng lo t do không có ti m năng thích ng B) Qu n th có v n gen đa d ng nên khi hoàn c nh thay đ i, sinh v t s r t khó b tiêu di t hàng lo t do có ti m năng thích ng C) Khi áp l c ch n l c càng m nh,càng t o đi u ki n cho vi c xu t hi n các đ t bi n m i giúp sâu b đ u kháng thu c t t hơn v i thu c D) Khi áp l c ch n l c càng m nh,càng t o đi u ki n tiêu di t loài cũ và làm xu t hi n loài m i thích nghi cao hơn Đáp Án B Câu 18 Hi n tư ng “quen thu c” c a vi khu n gây b nh đ i v i các lo i kháng sinh x y ra do: A) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng đ t bi n m i giúp chúng ta có kh năng kháng thu c phát sinh khi b t đ u s d ng phát sinh B) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng đ t bi n giúp chúng có kh năng kháng thu c phát sinh khi s d ng kháng sinh v i li u lư ng l n hơn so v i quy đ nh C) Liên quan t i vi c phát sinh nh ng đ t bi n giúp chúng có kh năng kháng thu c phát sinh sau khi b t đ u s d ng kháng sinh m t th i gian
  7. D) Liên quan t i vi c c ng c nh ng đ t bi n ho c t h p đ t bi n giúp chúng có kh năng kháng thu c đã phát sinh t trư c khi s d ng kháng sinh Đáp Án D Câu 19 Các đ c đi m thích nghi ch mang tính h p lí tương đ i do: A) M i đ c đi m thích nghi là s n ph m c a ch n l c t nhiên(CLTN) trong m t hoàn c nh nh t đ nh. Khi hoàn c nh thay đ i, m t đ c đi m v n có l i có th tr thành b t l i và b thay th b i đ c đi m khác thích nghi hơn B) Ngay trong hoàn c nh s ng n đ nh các đ t bi n và bi n d t h p cũng không ng ng phát sinh, CLTN v n không ng ng tác đ ng làm xu t hi n các đ c đi m thích nghi m c đ cao hơn C) Đ c đi m thích nghi c a loài này có th b kh ng ch b i đ c đi m thích nghi c a k thù D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 20 Đ gi i thích t i sao các đ đi m thích nghi ch mang tính h p lí tương đ i, lý do nào dư i đây là không đúng A) Đ c đi m thích nghi c a loài này có th b kh ng ch b i đ c đi m thích nghi c a k thù B) M i đ c đi m thích nghi là s n ph m c a ch n l c t nhiên(CLTN) trong m t hoàn c nh nh t đ nh. Khi hoàn c nh thay đ i, m t đ c đi m v n có l i có th tr thành b t l i và b thay th b i đ c đi m khác thích nghi hơn C) Do s tác đ ng c a con ngư i lên môi trư ng s ng c a sinh v t theo hư ng tích c c hay tiêu c c D) Ngay trong hoàn c nh s ng n đ nh các đ t bi n và bi n d t h p cũng không ng ng phát sinh, CLTN v n không ng ng tác đ ng làm xu t hi n các đ c đi m thích nghi m c đ cao hơn Đáp Án C Câu 21 Trong l ch s ti n hoá, nh ng sinh v t xu t hi n sau mang nhi u đ c đi m h p lí hơn nh ng sinh v t xu t hi n trư c là do
  8. A) Áp l c c a ch n l c thư ng di n ra theo hư ng tăng d n trong đi u ki n t nhiên B) Ch n l c t nhiên đã đào th i nh ng d ng kém thích nghi và ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t C) K t qu c a v n gen đa hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi khi đi u ki n s ng thay đ i D) Đ t bi n và bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n l c t nhiên không ng ng tác đ ng nên các đ c đi m thích nghi liên t c đư c hoàn thi n ngay c khi hoàn c nh s ng n đ nh Đáp Án D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản