intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 254

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
75
lượt xem
3
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 254

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 254

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 254

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 254 Linh Baiø T haàn Chaâu haïo thoå, nuùi non xanh rôøn, ñaát ñai maøu môõ, khoâng coù veû gì gôïi neân raèng nhöõng daõy nuùi kyø dò traûi daøi suoát moät daûi Taây Nam laïi baét nguoàn töø chính nôi ñaây. Treân trôøi thaáp thoaùng boùng hai nhaân aûnh ñang bay veà phía Hoà Kyø Sôn, nôi ñaët toång ñöôøng cuûa Quyû Vöông Toâng. Toái hoâm tröôùc hoï ñaõ ñoät nhaäp vaøo Thanh Vaân Sôn, tìm caùch phaù hoûng "Thieân Cô Toûa." Sau khi bí maät phaù huûy Thieân Cô Toûa treân ñænh Maïch Sôn nuùi Thanh Vaân, Kim Bình Nhi vaø Thöông Tuøng ñaïo nhaân theo lôøi Quyû Vöông, naùn laïi vaøi hoâm caån thaän thaêm doø caùc vuøng xung quanh nuùi. Treân ñöôøng ñi, Thöông Tuøng ñaïo nhaân chæ moät möïc traàm laëng, thænh thoaûng môùi noùi vaøi caâu. Kim Bình Nhi ít nhieàu hieåu ñöôïc maâu thuaãn trong loøng laõo, nhöng duø coù hieåu naøng cuõng khoâng chuùt ñoàng tình vôùi loøng nhaân töø cuûa Thöông Tuøng, thaäm chí coøn coù phaàn coi thöôøng. Duø sao ngoaøi maët naøng vaãn luoân vui veû noùi cöôøi. Ñaõ vaøo vuøng ñaát gaàn Hoà Kyø Sôn, hai ngöôøi haï thaân tìm choán nghæ. Thung luõng naøy khoâng roäng laém, moät khe nöôùc nhoû quanh co chaûy xuoáng chaân nuùi. Sau moät ngaøy du haønh khoâng nghæ, Kim Bình Nhi sôùm ñaõ thaáy khaùt, lieàn chaïy ngay ñeán beân suoái voác nöôùc leân uoáng. Nöôùc suoái trong laønh maùt laïnh. Kim Bình Nhi uoáng lieàn maáy voác môùi thôû moät hôi daøi roài quay sang cöôøi vôùi Thöông Tuøng: "Nöôùc suoái ngoït maùt laém, sao ñaïo tröôûng khoâng uoáng moät chuùt ñi?" Thöông Tuøng ñaïo nhaân chaäm raõi ngoài xuoáng moät taûng ñaù, laéc ñaàu töø choái, veû maët ñöôïm saéc u aùm. Töø luùc rôøi Thanh Vaân Sôn laõo vaãn giöõ boä maët nhö vaäy. Kim Bình Nhi cöôøi thaàm trong buïng nhöng khoâng noùi ra lôøi, chæ cuùi xuoáng suoái duøng tay teù nöôùc leân maët roài ngaång ñaàu leân laéc maïnh. AÙnh naéng chieáu xuoáng, nhöõng gioït nöôùc loùng laùnh treân laøn da traéng muoát cuûa naøng, loùng laùnh nhö nhöõng haït traân chaâu treân taám luïa meàm maïi. "Bình Nhi coâ nöông...!" Töø ñaèng sau Thöông Tuøng ñaïo nhaân kheõ goïi naøng. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2456 Hoài 254
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Kim Bình Nhi khoâng ngôø Thöông Tuøng ñaïo nhaân laïi chuû ñoäng baét chuyeän, trong loøng ngaïc nhieân, naøng quay laïi mæm cöôøi ngoït ngaøo: "Coù chuyeän gì vaäy, ñaïo tröôûng?" Mi maét Thöông Tuøng ñaïo nhaân kheõ cuïp xuoáng, khoâng nhìn vaøo khuoân maët kieàu dieãm cuûa naøng, ñoâi maøy chau laïi döôøng nhö coù chuyeän troïng ñaïi, caát gioïng traàm traàm: "Quyû Vöông sai chuùng ta phaù hoûng Thieân Cô Toûa, ta ñaõ ñoaùn ra duïng yù trong ñoù, Ma Giaùo..." Noùi ñöôïc moät nöûa, laõo ñoät nhieân döøng laïi. Kim Bình Nhi vaãn nhìn laõo cöôøi cöôøi, aùnh maét loä veû chaâm bieám. Thöông Tuøng ñaïo nhaân laëng im giaây laùt, ñoaïn thaáp gioïng xuoáng: "Thaùnh Giaùo möu toan nhaát thoáng thieân haï, Thanh Vaân Moân ñöông nhieân laø ñoái thuû lôùn nhaát. Chuùng ta ñaõ phaù hoûng Thieân Cô Toûa, chæ caàn caát moät meû laø khieán chuùng baïi vong. Nhöng ta khoâng hieåu taïi sao Quyû Vöông Toâng chuû laïi phaùi chuùng ta raø soaùt nhöõng nôi daân thöôøng sinh soáng xung quanh laøm gì. Nhöõng thöôøng daân ñoù chæ laø loaïi chaân yeáu tay meàm, laøm sao daùm choáng laïi chuùng ta?" Kim Bình Nhi nheo maét nhìn Thöông Tuøng ñaïo nhaân, ñoaïn kheõ cöôøi: "Phaûi chaêng trong loøng ñaïo tröôûng ñang raát phieàn muoän?" Neùt maët Thöông Tuøng caøng traàm xuoáng, thôû daøi: "Ta chæ caûm thaáy cuoäc taán coâng Thanh Vaân Moân neân taïm thôøi hoaõn laïi. Neáu ñeå daân thöôøng bò lieân luïy thì thaät chaúng coù ích gì..." Kim Bình Nhi mæm cöôøi: "Haø taát ñaïo tröôûng phaûi lao taâm khoå töù nhö vaäy? Toâi khoâng coù yù kieán gì ôû ñaây caû!" Ñoät nhieân naøng döøng laïi giaây laùt roài môùi thaän troïng leân tieáng: "Noùi thaät vôùi ñaïo tröôûng, luïc soaùt quanh khu vöïc Thanh Vaân Sôn naøy laø laøm theo lôøi daën doø cuûa Quyû Vöông Toâng chuû, coøn nguyeân do vì sao thì toâi khoâng roõ. Nhöng Toâng chuû quyeát chaúng phaûi voâ côù maø laøm vaäy." Neùt maët Thöông Tuøng ñaïo nhaân daõn ra ñoâi chuùt, döôøng nhö thaáy Kim Bình Nhi noùi cuõng coù lyù, nhöng gioïng noùi vaãn coù phaàn do döï: "Ta bieát theá, nhöng vaãn khoâng hieåu ñöôïc taïi sao phaûi ñi luïc soaùt nhöõng choã daân thöôøng? Nhöõng nôi ñoù chæ coù thöôøng daân chöù laøm gì coøn ai khaùc? Moãi choã nhö vaäy tính ra cuõng ñeán maáy nghìn ngöôøi, chæ sôï neáu coù chuyeän gì..." Kim Bình Nhi cöôøi mæm: "Neáu chuùng ta ñaõ nghó tôùi ñieàu ñoù thì Toâng chuû loøng saâu nhö beå caû, laøm gì laïi nghó khoâng ra? Ñaïo tröôûng vieäc gì phaûi lao taâm khoå töù!" Thöông Tuøng ñaïo nhaân thôû daøi: "Chính vì bieát loøng Quyû Vöông thaâm saâu nhö bieån neân ta môùi khoâng ñoaùn ra roát cuoäc ngaøi ñang nghó gì. Chæ sôï ngaøi ñoät nhieân..." Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2457 Hoài 254
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Noùi khoâng heát caâu, laõo chöøng nhö thaáy coù chuùt voâ nghóa, beøn cöôøi chua chaùt, laéc ñaàu im laëng. Kim Bình Nhi ñöông nhieân chaúng lo laéng gì cho tính maïng daân thöôøng ôû quanh Thanh Vaân Sôn, thaùi ñoä coù chuùt kyø laï cuûa Thöông Tuøng caøng khieán naøng thaáy khoâng thuaän maét. Caû tính maïng cuûa chính mình sau naøy coøn khoâng bieát seõ nhö theá naøo, laøm sao laïi lo ngöôøi khaùc ñöôïc ñaây? Hay ñaây chính laø tính caùch cuûa ñaïo nhaân, gia nhaäp Ma Giaùo bao naêm maø vaãn khoâng söûa ñöôïc? Caøng nghó caøng roái leân, Kim Bình Nhi nhuùn vai khoâng theøm ñeå yù nöõa. Naøng quay löng laïi ñi ñeán beân bôø suoái, laïi muoán thöôûng thöùc laøn nöôùc trong laønh. Nhìn Thöông Tuøng vaãn cuùi ñaàu traàm maëc, Kim Bình Nhi thoaùng baát nhaãn, caát gioïng an uûi: "Ñaïo tröôûng yeân taâm ñi, nhöõng ñieàu khoâng ngôø tôùi thì..." Chöõ "thì" chöa noùi heát, aùnh maét Kim Bình Nhi chôït ñoâng cöùng laïi, caû ngöôøi naøng cuõng nhö bieán thaønh ñaù. Con suoái luùc naõy trong laønh laø theá, baây giôø ñaõ loang loå nhöõng veät maùu baàm ñen, daäp dôøn troâi theo doøng nöôùc. Kim Bình Nhi neùt maët ñaïi bieán, nhìn tröøng tröøng vaøo nhöõng veät maùu loang. Nhôù laïi luùc naõy chính mình ñaõ uoáng nöôùc röûa maët beân doøng suoái naøy, naøng khoâng khoûi sinh caûm giaùc muoán noân oïe. Naøng coá traán tónh, laúng laëng böôùc veà höôùng thöôïng nguoàn. Thöông Tuøng ñaïo nhaân vaãn khoâng bieát gì veà quaùi söï trong loøng suoái, ngaïc nhieân hoûi vôùi theo: "Kim coâ nöông, coù chuyeän gì vaäy?" Kim Bình Nhi khoâng ñaùp, chæ nhìn chaèm chaèm xuoáng suoái maø raûo böôùc. Luùc naøy Thöông Tuøng ñaïo nhaân cuõng ñaõ phaùt hieän ra söï dò thöôøng. Chaàn chöø giaây laùt roài laõo cuõng böôùc theo sau naøng. Con suoái naøy vöøa noâng vöøa heïp, nöôùc saâu chöa ñeán ñaàu goái, chæ ñi ba boán böôùc laø qua ñöôïc bôø, nhöng doøng nöôùc uoán löôïn laïi coù veû raát daøi, hai ngöôøi ñi maõi vaãn chöa thaáy thöôïng nguoàn. Nhöõng veät maùu dò thöôøng vaãn traûi daøi theo doøng nöôùc. Kim Bình Nhi vaø Thöông Tuøng ñaïo nhaân baát giaùc nhìn nhau, caû hai ñeàu nhíu maøy, hoï ñoaùn maùu naøy khoâng phaûi cuûa con ngöôøi. Bôûi maùu ngöôøi khoâng theå ñuû ñeå chaûy xa nhö theá, maø neáu traûi daøi nhö vaäy thì maùu ngöôøi cuõng ñaõ bò tan vaøo nöôùc roài. Veät maùu naøy laïi ñoâng ñaëc maø khoâng lan toûa, nhaát ñònh coù ñieàu gì kyø quaùi. Töø khe saâu thung luõng, gioù chôït thoåi u u. Röøng caây lay ñoäng, laù xaøo xaïc ñung ñöa caøng laøm cho caûnh vaät theâm aûm ñaïm. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2458 Hoài 254
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thöông Tuøng ñaïo nhaân ñoät nhieân döøng laïi, Kim Bình Nhi nhöôùng maøy: "Sao vaäy?" Im laëng moät laùt Thöông Tuøng môùi noùi: "Ta nghó chuùng ta khoâng caàn phaûi nhieàu chuyeän laøm gì!" Kim Bình Nhi nhuùn vai, döôøng nhö khoâng ngôø nhöõng lôøi nhö vaäy laïi phaùt ra töø mieäng laõo: "Ñaïo tröôûng, ngaøi cuõng khoâng caàn phaûi sôï nhö vaäy chöù?" Neùt maët Thöông Tuøng thoaùng chuùt phaãn noä nhöng laõo vaãn kieân nhaãn ñaùp laïi: "Phaûi laáy ñaïi söï laøm trong, Quyû Vöông Toâng chuû ñaõ daën doø chuùng ta khoâng ñöôïc chaäm treã. Ta nghó chuùng ta cuõng ñaõ ñeán luùc phaûi hoài baùo roài!" Noùi xong, chaúng ñôïi Kim Bình Nhi traû lôøi, laõo xoay ngöôøi bay leân khoâng trung, theo höôùng Hoà Kyø Sôn thaúng tieán. Trong maét Kim Bình Nhi aùnh leân veû coi thöôøng, naøng cuõng chaúng buoàn ñuoåi theo, laïi tieáp tuïc nhìn vaøo veät maùu ñoâng kia. Roài töø töø, saéc maët naøng cuõng nhö ñoâng laïi. Töø thöôïng nguoàn ñoät nhieân vaúng laïi tieáng huù khe kheõ. Kim Bình Nhi nghieâng tai laéng nghe, roài ñoät nhieân naøng nhaûy döïng leân, neùt maët hoang mang nhìn veà phía tröôùc. ÔÛ khuùc ngoaët con suoái, aâm thanh bò röøng caây um tuøm chaën laïi. Kim Bình Nhi khoâng ñi theâm nöõa, chæ böôùc ñeán beân moät goác caây chuù thò nhìn ngöôïc doøng suoái. Neùt maët naøng ñoät nhieân thay ñoåi. oOo Thöông Tuøng ñaïo nhaân ñaõ coá yù bay thaät chaäm, khoâng ngôø maõi vaãn khoâng thaáy boùng daùng Kim Bình Nhi. Laõo ñaïo nhaân nhìn laïi phía sau, trong loøng khoâng khoûi daáy leân phaãn noä. Ngaøy thöôøng Kim Bình Nhi vôùi laõo raát khaùch khí, cöù moät möïc "ñaïo tröôûng" maø goïi, nhöng Thöông Tuøng sôùm ñaõ nhaän thaáy veû cheá nhaïo trong nuï cöôøi ngoït ngaøo cuûa naøng. Hoaëc giaû Kim Bình Nhi thöïc ra khoâng coá yù cöôøi nhaïo Thöông Tuøng maø ñoù chæ laø caûm giaùc vu vô cuûa laõo. Töø luùc phaûn boäi Thanh Vaân Moân gia nhaäp vaøo Ma Giaùo, trong loøng Thöông Tuøng ngaøy caøng sinh ra nhöõng suy nghó kyø quaùi khoù chòu. Luùc naøy laø moät luùc Thöông Tuøng khoù chòu nhö theá, do döï khoâng bieát neân boû ñi moät mình hay quay laïi tìm Kim Bình Nhi. Theá roài sau löng laõo loùe leân moät vaàng haøo quang tím nhaït, hoùa ra naøng cuõng ñaõ ñuoåi tôùi nôi. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2459 Hoài 254
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Kim Bình Nhi bay caïnh Thöông Tuøng, y phuïc phaáp phôùi trong laøn gioù nuùi. Bình thöôøng luùc naøo cuõng cöôøi raïng rôõ, nhöng giôø ñaây khuoân maët naøng laïi traàm haún xuoáng nhö ñang suy nghó chuyeän gì. Thöông Tuøng ñaïo nhaân quay sang coù yù chôø naøng leân tieáng. Kim Bình Nhi lieàn nhoeûn mieäng cöôøi, nuï cöôøi coù chuùt mieãn cöôõng, ñoaïn noùi to nhö muoán khoûa laáp söï boái roái: "Ñaïo tröôûng, chuùng ta ñi thoâi!" Thöông Tuøng ñaïo nhaân im laëng bay tieáp. Kim Bình Nhi nhìn theo laõo, neùt maët khoâng coù chuùt gì chaâm bieám, chæ laúng laëng bay chaàm chaäm theo sau. Thung luõng naøy coøn caùch Hoà Kyø Sôn ñeán vaøi traêm daëm, nhöõng maïch nuùi traäp truøng noái tieáp nhau traûi daøi tít taép. Ngöôøi bình thöôøng muoán ñeán nôi ít nhaát cuõng phaûi maát ñeán nöûa thaùng, nhöng Kim Bình Nhi vaø Thöông Tuøng chæ caàn chöa ñeán nöûa ngaøy. Caøng ñeán gaàn ñænh Hoà Kyø, neùt maët Kim Bình Nhi caøng trôû neân traàm maëc lo laéng. Döôùi chaân hoï caûnh vaät daàn daàn hieän ra, ñænh cao nhaát cuûa Hoà Kyø Sôn ñaõ hoaøn toaøn bieán maát, thay vaøo ñoù laø moät vöïc saâu thaêm thaúm. Caùch xa haøng daëm ñaõ nghe thaáy tieáng suïc soâi cuûa doøng nham thaïch noùng röïc, phun ra thaønh nhöõng veät maùu kyø dò. Khoâng nhöõng theá, hôi nham thaïch coøn tuï laïi trong khoâng trung thaønh moät hình aùc ma ñoû maùu. Khoâng trung traøn ngaäp muøi huyeát tanh hoâi. "Laøm sao theá naøy, ñaõ xaûy ra chuyeän gì?" Thöông Tuøng ñaïo nhaân giaät mình töï hoûi. Laõo ñaïo nhaân ñöa maét nhìn boán xung quanh, trong loøng moãi luùc moät theâm sôï haõi. Beân caïnh laõo, Kim Bình Nhi chôït keâu leân moät tieáng "Ô!" khe kheõ. Thöông Tuøng ñaïo nhaân quay sang, Kim Bình Nhi chæ tay veà beân phaûi, haï gioïng: "Ñaïo tröôûng nhìn xem!" Thöông Tuøng nhìn theo höôùng tay Kim Bình Nhi, chæ thaáy nhöõng tia saùng maøu ñoû thoaét môø thoaét hieän. Trong nhöõng veät ñoû aáy döôøng nhö loaùng thoaùng maáy chuïc boùng ngöôøi. Thöông Tuøng ñònh thaàn nhìn kyõ, môùi phaùt hieän ra maáy chuïc ngöôøi ñoù ñeàu laø nhöõng thanh nieân cöôøng traùng, treân ngöôøi ñeàu maëc y phuïc saëc sôõ cuûa Quyû Vöông Toâng. Thöông Tuøng luùc naøy môùi thôû ra moät hôi nheï nhoõm. Xem ra môùi chæ ñi coù maáy ngaøy maø Hoà Kyø Sôn ñaõ xaûy ra chuyeän lôùn, nhöng Quyû Vöông oâng ta chaúng chuyeän gì coù theå laøm khoù ñöôïc. Ñeä töû Quyû Vöông Toâng xuaát hieän ôû ñaây, chöùng toû Quyû Vöông vaãn bình an voâ söï. Caùc ñeä töû Quyû Vöông Toâng cuõng ñaõ nhaän ra hai ngöôøi, töø töø tieán laïi. Thöông Tuøng ñaïo nhaân cao gioïng: "Ta laø Thöông Tuøng ñaïo nhaân, nôi naøy ñaõ xaûy ra chuyeän gì vaäy?" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2460 Hoài 254
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Kim Bình Nhi khoâng leân tieáng maø ñöa maét nhìn veà phía mieäng vöïc saâu thaúm, ñang bò bao phuû bôûi nhöõng quaàng dò khí ñoû maùu, ñoaïn quay laïi laëng leõ ñi sau Thöông Tuøng laïi gaàn ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng. Gaõ toaùn tröôûng gaät ñaàu vôùi Thöông Tuøng ñaïo nhaân ra veû baùi leã. Nhöng khoâng bieát taïi sao ñoäng taùc y troâng khaù cöùng nhaéc, chæ noùi aáp uùng: "Nhìn qua... ñaïo tröôûng..." Thöông Tuøng ñaïo nhaân chau maøy. Maáy teân naøy ñuùng laø ñeä töû cuûa Quyû Vöông Toâng, nhöng khaåu khí laïi coù phaàn kyø quaëc, gioïng noùi ñöùt quaõng, cöû chæ cöùng ñôø nhö ngöôøi goã, khoâng gioáng chuùt gì vôùi ngöôøi bình thöôøng. "Quyû Vöông Toâng chuû ñaâu, ta muoán baåm baùo vôùi ngaøi!" Thöông Tuøng doõng daïc. Maáy chuïc teân ñeä töû vaãn ñôø ngöôøi ra, ñoaïn töø töø xoay mình veà nhöõng tia saùng ñoû, ñoàng thanh: "Toâng chuû ôû trong naøy, ñôïi ngaøi laâu laém roài ñoù!" Thöông Tuøng ñaïo nhaân soát ruoät khua tay: "Ñöôïc roài, ngöôi daãn ñöôøng ñi!" Gaõ toaùn tröôûng gaät ñaàu, böôùc ñi vaøo böôùc roài noùi chaäm raõi: "Ñuùng roài... .. öø!" Ñoaøn ngöôøi tieáp tuïc ñi veà phía vöïc thaúm, Thöông Tuøng ñaïo nhaân vaãn muoán hoûi xem nôi naøy roát cuoäc ñaõ xaûy ra chuyeän gì, nhöng boïn ngöôøi nhö goã naøy chæ laøm laõo theâm böïc töùc. Ñôïi laùt nöõa gaëp Quyû Vöông laõo phaûi hoûi cho ra leõ. Kim Bình Nhi ñi sau, tieán töøng böôùc chaäm raõi, tieáp tuïc laëng leõ quan saùt ñaùm ñeä töû. Maáy teân ñoù ngoaøi nhöõng cöû chæ cöùng nhaéc thì ñeàu gioáng ngöôøi bình thöôøng. Tuy khoâng thaáy söï khaùc laï nhöng Kim Bình Nhi vaãn caûnh giaùc cao ñoä. Caøng gaàn ñeán nhöõng tia saùng ñoû giöõa khoâng trung, Kim Bình Nhi ñoät nhieân phaùt hieän xung quanh naøng, aùnh maét ñaùm ñeä töû boãng chuyeån sang saéc ñoû nhö maøu maùu töôi. Haønh ñoäng cuûa chuùng khoâng coøn ñôø ñaãn nöõa maø moãi luùc moät trôû neân nhanh nheïn, nguoàn saùng ñoû nhö ñaõ tieáp theâm naêng löôïng cho chuùng. Thöông Tuøng ñaïo nhaân ñoät nhieân coù caûm giaùc baát an voâ côù, nhöng trong loøng khoâng hieåu taïi sao. Ñoät nhieân, töø phía sau vang leân tieáng keâu khe kheõ, taát caû ñeàu quay ñaàu laïi, Kim Bình Nhi ñaõ ngoài xuoáng ñaát, hai tay che mieäng thôû hoån heån, khuoân maët taùi meùt ñau khoå. Hôi thôû Kim Bình Nhi moãi luùc moät naëng nhoïc, hai teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñöùng sau löng naøng döôøng nhö ñaõ bieán thaønh ñaù. Ñoät nhieân sau löng chuùng vaúng leân moät aâm thanh quaùi laï nhö tieáng ñaù neän xuoáng ñaát. Kim Bình Nhi nhìn veà phía tieáng ñoäng, maët lieàn bieán saéc: "Hoùa ra ngöôi cuõng ñeán?" Maáy teân ñeä töû kinh ngaïc quay laïi, chæ thaáy phía sau laø khoaûng khoâng troáng roãng. Khoâng coù moät ai, tieáng ñaù neän cuõng khoâng coøn. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2461 Hoài 254
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Kim Bình Nhi ñaõ bieán maát nhö chöa töøng xuaát hieän. oOo Toå sö töø ñöôøng sau Thanh Vaân Sôn, vaãn quang caûnh vaéng laëng nhö thöôøng leä. Röøng caây tónh mòch, tieáng chim röøng töø xa vaúng laïi. Töø ñöôøng nghi nguùt höông khoùi, toaùt ra veû thaàn bí toái taêm. Laâm Kinh Vuõ ngaång ñaàu nhìn trôøi, treân ñænh ñaàu gaõ laø baàu trôøi xanh ngaét, khoâng moät boùng maây. AÙnh naéng aám aùp chieáu roïi xung quanh. Ngang löng gaõ, thanh Traûm Long Kieám toûa nhöõng tia haøo quang xanh bieác lung linh. Thôøi tieát hoâm nay xem ra khoâng ñeán noãi toài! Khoùe mieäng Laâm Kinh Vuõ heù nôû nuï cöôøi. Caàm chieác choåi trong tay, gaõ baét ñaàu queùt doïn phía tröôùc ñieän thôø. Töø khi laõo nhaân thaàn bí qua ñôøi, treân Thanh Vaân Sôn ñaõ coù bieát bao thay ñoåi, nhöng chaúng coù ai ñeå yù ñeán goùc khuaát yeân tónh naøy, cuõng döôøng nhö queân caû Laâm Kinh Vuõ. Daàn daàn gaõ ñaõ maëc nhieân thay laõo nhaân aáy trôû thaønh ngöôøi troâng coi Toå Sö Töø ñöôøng. Nhöõng chieác laù vaøng khoâ ñaõ ñöôïc vun thaønh ñoáng. Ngaøy naøo cuõng vaäy, Laâm Kinh Vuõ caàn maãn queùt trong yeân laëng. Nuùi röøng yeân vaéng, gioù nheï thoåi haét hiu, khoâng bieát ngoaøi kia cuoäc soáng ra sao? Chaéc laø naùo nhieät hôn raát nhieàu! Ñoät nhieân tröôùc maét Laâm Kinh Vuõ xuaát hieän moät ñoâi chaân laøm gaõ giaät mình, bôûi neáu khoâng phaûi laø ngaøy baùi toå thì chaúng coù ai ñeán ñaây. Haén ngaång ñaàu leân, baát giaùc giaät mình, söõng sôø luøi laïi maáy böôùc, khuoân maët taùi meùt: "Sö baù chöôûng moân...!" Tröôùc maët haén laø Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñaõ maát tích töø nhieàu ngaøy tröôùc. Treân ngöôøi laõo vaãn maëc chieác aùo choaøng xanh thaãm nhöng ñaõ coù nhieàu choã raùch. Maáy giaây qua ñi, Ñaïo Huyeàn chaân nhaân vaãn moät möïc im laëng. Nhìn kyõ döôøng nhö laõo coù veû gaày hôn tröôùc, khuoân maët nhuoám moät veû theâ löông. Loøng Laâm Kinh Vuõ boái roái ñeán cuøng cöïc, maëc duø khoâng phaûi ñeä töû haøng ñaàu cuûa Thanh Vaân Moân nhöng gaõ cuõng bieát taát caû caùc vò tieàn boái treân Tieåu Truùc Phong. Ñaïo Huyeàn chaân nhaân vaø Ñieàn Baát Dòch xaûy ra maâu thuaãn, theá roài Ñieàn Baát Dòch qua ñôøi, coøn Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñaõ maát tích laïi ñoät nhieân xuaát hieän nôi ñaây, nhöõng kyø bieán ñoù sao khoâng laøm ngöôøi ta ôùn laïnh? Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2462 Hoài 254
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñaïo Huyeàn chaân nhaân döôøng nhö khoâng ñeå taâm ñeán Laâm Kinh Vuõ, aùnh maét laõo chæ löôùt qua gaõ roài höôùng veà phía ñieän thôø Toå sö. Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñöùng ngaém ñieän thôø raát laâu, ñoaïn chaäm raõi hoûi: "Chæ coù moãi mình ngöôøi ôû ñaây sao?" Laâm Kinh Vuõ luùng tuùng moät laùt roài môùi gaät ñaàu: "Daï ñuùng!" AÙnh maét Ñaïo Huyeàn chaân nhaân chuyeån xuoáng thanh Traûm Long Kieám gaõ mang treân ngöôøi. AÙnh haøo quang maøu ngoïc bích saùng leân. Maëc duø coå nhaân ñaõ khoâng coøn nöõa nhöng thanh kieám vaãn mang moät veû uy nghieâm khoù taû, khoâng theå laãn loän vôùi nhöõng thanh kieám thöôøng. Maøu ngoïc bích cuûa Traûm Long Kieám chieáu vaøo maét Ñaïo Huyeàn, saéc maët laõo cuõng bieán ñoåi, nhö chìm vaøo trong mô maøng. Nhöõng suy nghó hoãn loaïn cöù hieän ra trong ñaàu Laâm Kinh Vuõ, khoâng bieát neân veà baåm baùo vôùi sö tröôûng hay ôû ñaây tieáp tuïc doø xeùt Ñaïo Huyeàn? AÙnh maét Ñaïo Huyeàn khoâng ngöøng thay ñoåi, roài nhö söïc tænh côn mô, laõo noùi nhö ra leänh: "Ngöôi ôû ñaây, chöa ñöôïc ta cho pheùp thì khoâng ñöôïc ñi vaøo!" Noùi ñoaïn khoâng chôø Laâm Kinh Vuõ traû lôøi, laõo ñi thaúng vaøo trong, tieán ñeán baøn thôø Sö toå. Laâm Kinh Vuõ khoâng bieát neân laøm theá naøo, ñaønh chæ ñöùng yeân nhìn theo boùng daùng Ñaïo Huyeàn chaân nhaân khuaát daàn trong khoâng gian toái môø u aùm. oOo Giöõa Töø ñöôøng laø moät baøn thôø lôùn, phía sau ñaët voâ soá linh baøi. Khoâng khí trang nghieâm khieán Ñaïo Huyeàn chaân nhaân kheõ run leân, nhöng chæ thoaùng choác laõo ñaõ laáy laïi ñöôïc bình tónh, tieán ñeán phía tröôùc baøn thôø, thaép moät neùn höông roài töø töø quyø xuoáng tröôùc linh vò Toå Sö. Trong aùnh saùng u toái, khuoân maët laõo cuõng xaùm ñi aûm ñaïm, chæ coù laøn höông khoùi nhe nheï bay leân. "Sö toå Thanh Vaân Moân, ñeä töû laø Ñaïo Huyeàn..." Tieáng Ñaïo Huyeàn traàm ñuïc, gioïng noùi khaøn khaøn, ñoâi tay run raåy caàm neùn höông, trong loøng döôøng nhö xaùo ñoäng kòch lieät ñeán noãi caâu noùi chæ thoát ra ñöôïc moät nöûa roài ngheïn laïi trong coå hoïng. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2463 Hoài 254
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñaïo Huyeàn guïc ñaàu xuoáng tröôùc baøi vò, nhöõng ngoïn neán trong ñieän thôø boãng nhieân baäp buøng chaùy theo ngoïn gioù nheø nheï khoâng bieát töø ñaâu uøa vaøo trong ñieän. Laâm Kinh Vuõ ñöùng nhö trôøi troàng giöõa saân Töø ñöôøng, boãng nhieân gaõ caûm thaáy moät luoàng dò khí khoâng bieát töø ñaâu bay tôùi, nhöng chaéc chaén khoâng phaûi töø trong ñieän thôø Toå Sö. Trong ñaàu gaõ hieän leân khuoân maët vôùi bieåu tình kyø quaùi cuûa Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, loøng daäy leân caûm giaùc baát an. Quanh khu ñaïi ñieän, röøng caây ñoät nhieân trôû neân tónh mòch ñeán khoù taû, caû tieáng chim keâu cuõng khoâng coøn. Döôøng nhö luõ chim caûm nhaän ñöôïc söï dò thöôøng naøo ñoù neân ñaõ im tieáng hoùt. Trong ñieän thôø, côn run raåy cuûa Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ngaøy caøng lôùn hôn, baàu khoâng khí haéc aùm tröôùc maét laõo caøng luùc caøng môø mòt. Ñaïi ñieän luùc tröôùc tónh mòch laø theá, khoâng bieát töø luùc naøo ñaõ chìm trong tieáng u u cuûa côn gioù xoaùy troøn. Gioù thoåi moãi luùc moät maïnh, Ñaïo Huyeàn run leân laåy baåy, toaøn thaân bò truøm trong maøn aâm u aáy. Theá roài laõo töø töø ñöùng daäy, treân khuoân maët boãng hieän leân nhöõng neùt taøn aùc hung baïo. Nhöng nhìn kyõ, saâu trong veû maët taøn aùc aáy, aùnh maét Ñaïo Huyeàn vaãn aùnh leân noãi ñau khoå nhö phaûi nhaãn naïi chòu ñöïng ñieàu gì. Roài noãi ñau khoå aáy daàn daàn nhaït ñi, nhö khoâng choáng ñôõ ñöôïc phaàn aùc trong con ngöôøi laõo. Gioù xung quanh Ñaïo Huyeàn moãi luùc moät theâm döõ doäi. Thaäm chí ban thôø lôùn cuõng bò thoåi luøi veà phía sau, nhöõng haøng linh baøi laéc lö khoâng ngöøng trong côn gioù xoaùy. Chæ nghe "choang" moät tieáng, chieác lö höông cuøng moät taám linh baøi rôi xuoáng neàn ñaù, phaùt ra moät aâm thanh loaûng xoaûng choùi tai. Tieáng rôi laøm kinh ñoäng Ñaïo Huyeàn, laõo ngoaùi ñaàu sang nhìn roài khoâng hieåu sao toaøn thaân run leân, neùt hung aùc treân maët daàn daàn lui ñi, caû laøn gioù kyø laï cuõng bieán maát. Treân maët Ñaïo Huyeàn luùc naøy chæ coøn laïi söï hoái haän bi thöông. AÙnh ñeøn môø môø u aùm. Taám linh baøi rôi naèm im treân ñaát, giöõa taám baøi goã laø moät phieán traéng. Ñoù laø moät taám linh baøi khoâng coù chöõ! Taám baøi traéng aáy nhö ñang laïnh leõo nhìn chaèm chaèm vaøo Ñaïo Huyeàn. Ñaïo Huyeàn söõng ngöôøi ra nhìn taám baøi khoâng chöõ. Roài laõo töø töø böôùc laïi, nhaët taám baøi leân, caån thaän duøng tay xoa saïch. Khoâng bieát thôøi gian troâi qua bao laâu. Trong boùng toái, Ñaïo Huyeàn khoâng ngöøng goïi kheõ: "Sö huynh!" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2464 Hoài 254
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Laâm Kinh Vuõ beân ngoaøi ñaõ soát ruoät ñeán khoâng chòu noåi. Cuoái cuøng gaõ cuõng quyeát ñònh ñi vaøo trong ñieän, xem roát cuoäc ñaõ xaûy ra chuyeän gì. Vöøa khi gaõ ñaët chaân vaøo ñaïi ñieän Töø ñöôøng, baàu khoâng khí kyø bí cuøng luoàng dò phong ñoät nhieân bieán maát. Laâm Kinh Vuõ vöøa kinh ngaïc vöøa lo laéng, cuoái cuøng vaãn cöông quyeát böôùc vaøo. Tröôùc baøn thôø laø Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, con ngöôøi ñaõ cöùu vôùt cöu mang Laâm Kinh Vuõ, ñöa gaõ thaønh thaàn tieân nhö baây giôø. Laâm Kinh Vuõ roát cuoäc cuõng khoâng daùm quaáy raày Ñaïo Huyeàn, chæ ñöùng yeân chôø thôøi gian chaäm chaïp troâi qua. Khi gaõ baét ñaàu nghi ngôø trong Töø ñöôøng lieäu coøn ai hay khoâng thì Ñaïo Huyeàn chaân nhaân laïi xuaát hieän. Neùt maët Ñaïo Huyeàn khoâng chuùt bieåu caûm, töø töø böôùc ra khoûi ñieän, khoâng nhìn vaøo maét Laâm Kinh Vuõ. Gaõ khoâng hieåu, cuõng khoâng daùm hoûi taïi sao. Ngang qua Laâm Kinh Vuõ, ñoät nhieân Ñaïo Huyeàn döøng laïi, laëng ñi giaây laùt roài caát gioïng khe kheõ: "Haõy... chaêm soùc hoï cho toát!" Laâm Kinh Vuõ söõng ngöôøi khoâng hieåu Ñaïo Huyeàn ñònh noùi ñeán ai. Nhöng roài ñoät nhieân nhôù ñeán ban thôø vôùi bao nhieâu linh baøi Toå Sö Thanh Vaân Moân, gaõ gaät ñaàu, cung kính: "Ñeä töû ñaõ roõ!" Ñaïo Huyeàn chaêm chuù nhìn vaøo maët gaõ, roài ngaém sang boä y phuïc traéng treân ngöôøi Laâm Kinh Vuõ, thanh Traûm Long Kieám haén ñeo treân löng, chôït gaät ñaàu veû an uûi: "Gioáng laém, gioáng laém!" Laâm Kinh Vuõ khoâng hieåu laõo noùi gì, ngaång ñaàu leân ñònh hoûi cho roõ nhöng Ñaïo Huyeàn ñaõ bieán maát töï luùc naøo. Chaàn chöø giaây laùt, gaõ ñi vaøo giöõa ñieän thôø. Gian ñaïi ñieän vaãn khoâng coù gì thay ñoåi. Laâm Kinh Vuõ nhíu maøy ñeán beân baøn höông aùn Sö Toå. Chieác lö ñoàng caém ba neùn nhang goã baïch ñaøn vaãn ñang chaùy dôû, toûa ra ba laøn khoùi moûng manh. Laâm Kinh Vuõ nhìn leân haøng baøi vò, chôït phaùt hieän moät linh baøi bò ñaët quaù gaàn. Thu doïn ñaïi ñieän haøng ngaøy, haén ñaõ nhôù nhö in töøng vò trí caùc linh baøi. Laâm Kinh Vuõ laéc ñaàu böôùc ñeán, caàm taám linh baøi ñaët vaøo choã cuõ. Ñoät nhieân trong maét gaõ hieän leân veû kinh ngaïc. Baøi vò naøy voán tröôùc ñaây troáng khoâng, nhöng khi Laâm Kinh Vuõ caàm leân, haén ñoïc ñöôïc moät haøng chöõ: Thanh Vaân Moân Vaïn Kieám Nhaát chi Linh Vò. Haøng chöõ ñöôïc khaéc leân baèng maùu. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2465 Hoài 254
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2466 Hoài 254

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản