intTypePromotion=4

Vận hành máy phay CNC ảo - RENAN MILL hệ điều khiển FANUC Oi-M (KS. Lê Quang Bình)

Chia sẻ: Bùi Minh Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
254
lượt xem
82
download

Vận hành máy phay CNC ảo - RENAN MILL hệ điều khiển FANUC Oi-M (KS. Lê Quang Bình)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Vận hành máy phay CNC ảo - RENAN MILL hệ điều khiển FANUC Oi-M" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về tổng quan về các thao tác trên phần mềm, các nút điều khiển, trình tự vận hành máy. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận hành máy phay CNC ảo - RENAN MILL hệ điều khiển FANUC Oi-M (KS. Lê Quang Bình)

 1. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi VAÄN HAØNH MAÙY PHAY CNC ẢO – RENAN MILL HỆ ĐIỀU KHIỂN FANUC Oi-M A. TOÅNG QUAN VEÀ THAO TAÙC TREÂN PHAÀN MEÀM 1. Khôûi ñoäng phần mềm mô phỏng vận hành máy phay CNC Pick vào biểu tượng để khởi động phần mềm Sau khi khởi động xong ta có hình như sau: Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 1
 2. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi 2. Caùc phím chöùc naêng Ñieàu khieån vaän toác moâ phoûng khi chaïy dao nhanh- G00, ñeå hieån thò cöûa soå ñieàu khieån naøy ta Pick choïn vaø baám nuùt phaûi chuoäc. Hoäp thoïai naøy giuùp khai baùo duïng cuï caét, khai baùo phoâi, duïng cuï ño chieàu daøi dao vaø ñaàu doø ñeå Offset dao. Pick vaøo bieåu töôïng dao caét ta coù hoäp thoïai ñeå khai baùo dao nhö sau:\ Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 2
 3. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Pick vaøo bieåu töôïng phoâi ta coù hoäp thoïai nhö sau: Pick vaøo bieåu töôïng boä so chieàu daøi dao maùy seõ töï ñoäng ñaëc boä so chieàu daøi dao leân phoâi nhö hình sau. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 3
 4. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Pick vaøo bieåu töôïng ñaàu doø maùy seõ töï ñoäng laép ñaàu doø leân truïc chính. Pick vaøo bieåu töôïng ñeå thoaùt khoûi phaàn meàm.\ : Nuùt döøng khaån caáp, maøu ñoû – saùng: nuùt döøng khaån caáp ñang bò ñoùng, treân maøn hình hieån thò seõ baùo loãi EMG ESTOP. Maøu ñoû – toái nuùt döøng khaån caáp ñaõ ñöôïc kích hoïat, cho pheùp maùy laøm vieäc. Nuùt ñoùng môû cöûa vaø taét môû ñeøn. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 4
 5. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Hieån thò maøn hình vaø baûng ñieàu khieån Aån maøn hình hieån thò vaø baûng ñieàu khieån Hieån thò menu ñieàu khieån chaïy dao theo xung Hieån thò menu ñieàu khieån chaïy dao lieân tuïc Hieån thò menu ñieàu khieån voøng quay truïc chính Hieån thò oå dao vaø dao hieän haønh Choïn baèng nuùt traùi chuoäc vaø Pick nuùt phaûi chuoäc ñeå hieån thò. Hieän maøn hình hieån thò cuûa maùy Baám nuùt phaûi chuoät tai ñaây Aån maøn hình hieån thò Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 5
 6. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Hieån thò maøn hình vaø baûng ñieàu khieån Löu yù bieåu töôïng hieån thò maøn hình khi coù 1 hoaëc 2 oâ vuoâng Choïn baèng nuùt traùi chuoäc vaø Pick nuùt phaûi chuoäc ñeå hieån thò. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 6
 7. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi B. CAÙC NUÙT ÑIEÀU KHIEÅN : Caùc phím nhaäp chöõ vaø soá Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 7
 8. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi : Caùc phím chöùc naêng : Hieån thò toïa ñoä : Hieån thò chöông trình : thoâng soá OFFSET dao : SHIFT Nhaán phím naøy ñeå nhaäp kyù töï löïa choïn treân phím (ví duï nhö muoán nhaäp kyù töï A, B, C, D, P, Q…. ta phaûi nhaán phím SHIFT sau ñoù nhaán kyù töï caàn nhaäp) : Xoùa kyù töï vöøa nhaäp (trong moâi tröôøng MDI) : Nhaäp chöông trình töø maùy tính : Xoùa chöông trình hoaëc maõ leänh trong moâi tröôøng EDIT : Cheøn maõ leänh hoaëc khoái leänh. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 8
 9. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi : Thay theá maõ leänh : (End Of Block) Keát thuùc khoái leänh baèng daâu ; : Hieån thò maøn hình moâ phoûng : Hieån thò caùc caâu baùo loãi : Hieån thò thoâng soá heä thoáng (khoâng neân söû duïng) : Laät trang leân, xuoáng, söû duïng khi laäp chöông trình hoaëc kieåm tra chöông trình Phím di chuyeån con troû Phím höôùng xuoáng duøng ñeå hieån thò chöông trình caàn goïi ra (trong moâi tröôøng soaïn thaûo chöông trình EDIT) : Trôï giuùp cuûa maùy. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 9
 10. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi RESET CAÙC CHEÁ ÑOÄ ÑIEÀU KHIEÅN VAÄN HAØNH MAÙY EDIT: soaïn chöông trình DNC: truyeàn chöông trình vaø gia coâng tröïc tieáp töø maùy tính AUTO: chaïy chöông trình ñang löu trong boä nhôù cuûa maùy. MDI : Nhaäp caâu leänh vaø chaïy tröïc tieáp MPG: cheá ñoä quay tay JOG: Cheá ñoä di chuyeån töï ñoäng toác ñoä tieán dao töø 0 ñeán 3000mm/phuùt RAPID: cheá ñoä di chuyeån lieân tuïc, di chuyeån vôùi toác ñoä chaïy dao nhanh cuûa maùy, giaù trò laø % toác ñoä chaïy dao nhanh cuûa maùy F0 (400mm/phuùt), 25% (6000mm/phuùt), 50%(9000mm/phuùt), 100% (12000mm/phuùt), ZRN: Cheá ñoä cho maùy chaïy veà HOME Cheá ñoä AUTO Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 10
 11. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Cheá ñoä AUTO Cheá ñoä MDI Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 11
 12. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Cheá ñoä MPG Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 12
 13. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Cheá ñoä RAPID Cheá ñoä JOG Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 13
 14. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Cheá ñoä HOME Choïn Interface > Complete Operate Panel ta seõ coù baûng ñieàu khieån toøan boä maùy nhö sau: Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 14
 15. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi C. TRÌNH TÖÏ VAÄN HAØNH MAÙY 1. Pick nuùt döøng khaån caáp ñeå chuyeån sang traïng thaùi hoïat ñoäng. 2. Cho maùy veà ñieåm “O” HOME Thoâng thöôøng caùc maùy CNC sau khi khôûi ñoäng phaûi cho maùy trôû veà ñieåm “O” Chuyeån nuùt xoay sang vị trí HOME . Hieån thò maøn hình ñieàu khieån >Baám nuùt POS ñeå hieån thò toïa ñoä. Baám ALL ñeå xem toïa ñoä ( MACHINE). Baám nuùt Z+ ñeå maùy baét ñaàu di chuyeån veà ñieåm chuaån theo phöông Z ñeán khi ñeøn baùo HOME saùng leân. Tuaàn töï theo phöông X vaø Y ta baám X- vaø Y+ ñeå cho maùy veà HOME theo 2 phöông X vaø Y. Khi treân maøn hình toaï ñoä MACHINE cuûa maùy laø 0,0,0 thì ñeøn baùo veà ñieåm chuaån HOME seõ heát nhaáp nhaùy. Maùy ñaõ veà ñieåm chuaån xong. Ta chæ caàn cho maùy veà ñieåm chuaån 1 laàn duy nhaát ngay sau khi môû maùy, sau ñoù khoâng caàn phaûi cho maùy veà ñieåm chuaån nöõa. 3. Di chuyeån baøn dao: Ñeå di chuyeån dao ta chuyeån sang cheá ñoä quay tay MPG ñeå duøng tay quay ñeå di chuyeån theo caùc truïc töông öùng. Khi duøng tay quay ñeå yù trí cuûa nuùt xoay x1, x10, x100 X1 moät vaïch treân tay quay töông öùng 0.001 mm X10 moät vaïch treân tay quay töông öùng 0.01 mm X100 moät vaïch treân tay quay töông öùng 0.1 mm 4. Thöïc hieän moät soá leänh baèng caùch nhaäp tröïc tieáp Chuyeån nuùt xoay sang vị trí MDI. Baám nuùt MDI phía döôùi maøn hình hieån thò, hoaëc baám PROG ñeán khi treân maøn hình xuaát hieän chöông trình O0000 Nhaäp leänh caàn thöïc hieän > baám EOB > Baám INSERT > Baám nuùt START ñeå maùy thöïc hieäh leänh. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 15
 16. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Ví duï goïi dao soá 3 ta laøm nhö sau: Choïn vò trí MDI Baám PROGRAM Baám nuùt MDI (phía döôùi maøn hình) Nhaäp T03 M06 Baám EOB (End Of Block) Baám INSERT Baám START Moät soá leänh khaùc: Cho truïc chính quay 1000voøng/phuùt nhaäp S1000 M03 / M04 M03/M04 duøng ñeå choïn chieàu quay truïc chính M05 döøng quay truïc chính M08 Môû bôm nöôùc laøm maùt M09 Taét bôm nöôùc laøm maùt Sau khi ñaõ quay truïc chính, ta coù theå duøng nuùt quay truïc chính treân baøn phím ñeå quay truïc chính, keát hôïp vôùi di chuyeån baøn baèng tay ñeå OFFSET dao. 5. Offset dao Laép ñaàu doø vaøo truïc chính Cho truïc chính quay 50 voøng/phuùt (MDI > S50 M3; > INPUT > START) Offset dao laø ñi tìm khoaûng caùch töø ñieåm chuaån cuûa chi tieát ñeán ñieåm chuaån maùy qua muõi dao. Baám POS > vaø baám phím meàm ALL. Ñeå ñoïc giaù trò toïa ñoä theo ñieåm chuaån cuûa maùy MACHINE. Cho dao chaïm beà maët phoâi theo phöông X > ghi giaù trò X ôû oâ MACHINE Nhaát dao leân vaø di chuyeån qua phía X coøn laïi haï dao xuoáng Cho dao chaïm beà maët phoâi theo phöông X coøn laïi > ghi giaù trò X ôû oâ MACHINE Coäng 2 giaù trò X laïi vaø chia 2 ta seõ coù giaù trò X taïi taâm phoâi. Thöïc hieän töông töï caùc böôùc treân cho phöông Y, Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 16
 17. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Thay dao caàn OFFSET vaøo truïc chính Cho dao chaïm beà maët phoâi theo phöông Z > ghi giaù trò Z ôû oâ MACHINE. Nhö vaäy ta ñaõ coù toïa ñoä X,Y,Z taïi taâm phoâi. 6. Nhaäp giaù trò Offset dao vaøo Baám nuùt OFFSET treân baûng ñieàu khieån Baám nuùt OFFSET phía döôùi maøn hình hieån thò Choïn WORK baám nuùt leân xuoáng ñeå choïn oâ nhôù caàn nhaäp vaøo (G54 ñeán G59). Di chuyeån veät saùng ñeán X, nhaäp giaù trò cuûa X vaø baám INPUT Di chuyeån veät saùng ñeán Y, nhaäp giaù trò cuûa Y vaø baám INPUT Di chuyeån veät saùng ñeán Z, nhaäp giaù trò cuûa Z vaø baám INPUT Nhö vaäy ta ñaõ thieát laäp xong ñieåm chuaån cuûa chi tieát. KHOÂNG ÑÖÔÏC NHAÄP GIAÙ TRÒ VAØO OÂ G54 (00), GIAÙ TRÒ CUÛA NOÙ LAØ X0, Y0, Z0. 7. Kieåm tra toïa ñoä OFFSET. Di chuyeån dao ra xa chi tieát. Ñeå kieåm tra toïa ñoä OFFSET dao duøng cheá ñoä MDI ñeå kieåm tra baèng caùch cho chaïy leänh G (G54-G59) maø ta ñaõ nhaäp giaù trò vaøo. Di chuyeån baøn vaø ñaùnh giaù baèng toïa ñoä X, Y, Z treân oâ ABSOLUTE. Di chuyeån truïc X ñeán khi X0, Y0 sau ñoù ñeán Z0. Neáu X0, Y0, Z0 laø phuø hôïp vôùi vò trí ñieåm chuaån caàn thieát laäp thì ta ñaõ laøm ñuùng taát caû caùc thao taùc ñeå thieát laäp ñieåm chuaån chi tieát gia coâng. Neáu khoâng phuø hôïp phaûi kieåm tra laïi xem ñaõ sai ôû böôùc naøo. Thoâng thöôøng sai ôû böôùc tính giaù trò X,Y vaø nhaäp giaù trò vaøo oâ nhôù. 8. Laäp trình treân maùy CNC Choïn cheá ñoä EDIT > choïn PRG Nhaäp teân chöông trình ví duï O0001 > Baám nuùt INSERT > EOB > INSERT. Teân chöông trình O0001 seõ hieän treân maøn hình, neáu teân chöông trình ñaõ toàn taïi trong boä nhôù thì maùy seõ môû ra, neáu chöa coù thì laø taïo file môùi. Sau ñoù ta tieán haønh nhaäp caùc caâu leänh Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 17
 18. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi Ví duï nhaäp caâu leänh “ G90 G94 G21 G17 G40 G49 G80 ; “ ta baám nhö sau G90 G94 G21 G17 G40 G49 G80 ; Baám INSERT. Tuaàn töï nhö vaäy ta nhaäp chöông trình vaøo cho ñeán heát. Ñeå xoùa moät maõ leänh ta di chuyeån con nhaùy ñeán ngay vò trí caàn xoùa vaø baám nuùt DELETE ñeå xoùa. Duøng phím ALTER ñeå thay theá Ñeå cheøn moät maõ leänh ta di chuyeån con nhaùy ñeán tröôùc vò trí caàn cheøn, nhaäp leänh vaø baám INSERT. 9. Xoùa chöông trình ñang löu treân maùy Choïn cheá ñoä EDIT > PRG Nhaäp teân chöông trình ví duï O0001 > Baám nuùt DELETE. 10. Goïi moät chöông trình ñaõ coù trong boä nhôù cuûa maùy ra Choïn cheá ñoä EDIT > PRG Nhaäp teân chöông trình (ví duï O0001) > Baám muõi teân höôùng xuoáng. 11. Chaïy chöông trình Choïn cheá ñoä EDIT > Choïn chöông trình caàn gia coâng > Baám muõi teân höôùng xuoáng. Baám nuùt RESET cho daáu nhaùy trôû veà ñaàu chöông trình. Chuyeån sang vò trí AUTO Baám nuùt CYCLE START Baám nuùt POS ñeå khieåm tra giaù trò caùc toïa ñoä. Neáu ta baám caû nuùt chaïy töøng caâu leänh SBLK thì sau khi maùy chaïy xong caâu leänh ta baám nuùt START ñeå chaïy caâu leänh tieáp theo. Sau khi maùy ñaõ chaïy oån ñònh ta coù theå taêng nuùt toác ñoä chaïy dao nhanh leân 25% hoaëc 50%. 12. Döøng taïm thôøi chöông trình ñang gia coâng Baám FEEDHOLD Ñeå gia coâng tieáp ta baám START. 13. Taét maùy Baám nuùt thoùat khoûi chöông trình. Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 18
 19. Hướng dẫn vận hành máy phay CNC FANUC -Oi LÖU YÙ KHI LAÄP TRÌNH TA PHAÛI THEÂM DAÂU “.” (DAÁU CHAÁM) ÑEÅ PHAÂN BIEÄT PHAÀN NGUYEÂN VAØ PHAÀN LEÕ. Ví duï : XXX.YYY XXX LAØ PHAÀN NGUYEÂN YYY LAØ PHAÀN LEÕ NEÁU KHOÂNG COÙ DAÁU CHAÁM ÑÔN VÒ TÍNH SEÕ LAØ 1/1000 MM VÍ DUÏ: Ta caàn cho maùy chaïy ñeán ñoä cao Z=100mm Leänh G00 Z100 (SAI do maùy seõ hieåu laø z=0.1) Leänh G00 Z100. (ÑUÙNG) ÑEÅ LOAD 1 FILE CHÖÔNG TRÌNH LEÂN PHAÀN MEÀM TA PHAÛI TAÏO MOÄT FILE COÙ TEÂN LAØ TEÂN CHÖÔNG TRÌNH VAØ ÑUOÂI LAØ .NC Ví duï O1234.NC Biên soạn: KS. Lê Quang Bình PTN CAD/CAM Trang 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2