intTypePromotion=1

Vật chất và ý thức trong xây dựng CNXH sao 1986

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
4
download

Vật chất và ý thức trong xây dựng CNXH sao 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một trong chủ trương quan trọng của Đảng. Để làm điều này thì chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới các chính sách tài chính và tiền tệ, giá cả, phát triển các thị trường quan trọng như thị trường chứng khoán, thị trường lao động… Nhà nước cũng cần hạn chế việc can thiệp trực tiếp vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mà nên tập trung tốt các chức năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật chất và ý thức trong xây dựng CNXH sao 1986

  1. nhiên đất nước, tăng xuất nhập khẩu, thu hút vốn kỹ thuật, công nghệ hiện đại và kinh ngh iệm quản lý. Thu hút vốn đầu tư nước ngo ài và phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một trong chủ trương quan trọng của Đảng. Để làm điều n ày thì chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới các chính sách tài chính và tiền tệ, giá cả, phát triển các thị trường quan trọng như thị trường chứng khoán, thị trường lao động… Nhà nư ớc cũng cần hạn chế việc can thiệp trực tiếp vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp m à nên tập trung tốt các chức năng tạo môi trường, hướng dẫn, hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp nư ớc ngoài. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ nhưng thông thoáng lành m ạnh đ ể tạo sự tin tưởng cho các nh à đ ầu tư của nước ngoài. Tránh tình trạng giấy tờ phức tạp rắc rối, trên bảo d ưới không nghe làm cho quá trình giải toả mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Với các chủ trương trên ta nhận thấy vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức, đó cũng là bài học quan trọng của Đảng là: "Mọi đ ường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. 2 . Để xây dựng XHCN cũng cần phải hiểu sâu sắc vai trò của ý thức tác động trở lại vật chất Một rong chủ trương quan trọng là phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong h ệ tư tưởng Mác - Lênin là sự thốn nhất giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và th ực tiễn của đất nư ớc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đ• bảo về và quán triệt chủ nghĩa 7
  2. Mác - Lênin đúng đắn và hiệu quả nhất. Như vậy muốn hiểu sâu sắc và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là phép biện chứng duy vật và phải nghiên cứu, nắm vững thực tiễn. Chúng ta phải tập trung suy nghĩ về hai mặt: Một là, về mục tiêu, lý tưởng và đạo đức lối sống. Đây là yếu tố cơ bản nhất chi phối mọi suy nghĩ, h ành động của chúng ta quyết định phẩm chất của người cán bộ, đảng viên trong điều kiện chuyển biến của thế giới và tình hình trong nước. Tư tưởng của Bác khẳng định mỗi người chúng ta h•y nâng cao đạo đức cách m ạng, đạo đức công dân và đ ạo đức của người cộng sản. Cụ thể, chúng ta phải "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", luôn vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh vì lợi ích của cá nhân và cả lợi ích của cộng đồng. Kiên quyết và nghiêm kh ắc chống chủ nghĩa thực dụng với các biểu hiện tính đa dạng trong nền kinh tế thị trường mở cửa, thực sự góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng và tệ nạn x• hội, ngăn chặn sự thoái hoá biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hai là, về yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và b ảo vệ tổ quốc, mỗi người trên cương vị trách nhiệm của m ình, phải ho àn thành nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao. Vì vậy, chúng ta phải đề cao ý chí phấn đấu, phấn đấu không mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian khổ, đồng thời phải ra sức trau dồi tri thức. Cần nâng cao tri thức khoa học x• hội và nhân văn, đặc biệt là nâng cao trình độ lý luận về chủ n ghĩa Mác - Lênin và tư tư ởng Hồ Chí Minh, nâng cao tri thức về khoa học tự nhiên, đặc biệt là mũi nhọn về khoa học công nghệ hiện đại. Phải nắm vững phương pháp nh ận thức và hành động của Bác, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, 8
  3. thâm nhập dân chúng, đánh giá đúng khó khăn thuận lợi, thực trạng và triển vọng. Tự nội lực, vì dân và thực sự dựa vào dân, thực hiện dân chủ lắng nghe và tâm trạng ý kiến của dân m à tìm ra ph ương sách, biện pháp, nguồn vốn sức mạnh vật chất và tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn và thách thức. Ph ấn đấu tốt hai mặt trên là chúng ta đ• thực sự quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và làm theo di chúc của Người, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng mà Người đ• chỉ đường để xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu m ạnh. Vai trò ý thức tác động lại vật chất cũng phải được hiện rõ ở khía cạnh phát huy tính năng động và tích cực và vai trò trung tâm của con người, một số giải pháp cho vấn đề n ày: Một là, đổi mới hệ thống chính trị dân chủ hoá đời sống x• hội nhằm phát huy đ ầy đủ tính tích cực và quyền làm chủ của nhân dân. Hai là, đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện hệ thống chính sách x• hội phù hợp có ý ngh ĩa then chốt trong việc phát huy tính tích cực của người lao động nh ư: cơ chế quản lý mới phải thể hiện rõ bản chất của một cơ chế dân chủ, và cơ chế này phải lấy con người làm trung tâm, vì con ngư ời, hướng tới con người là phát huy mọi nguồn lực. Cơ chế quản lý mới phải xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực và phẩm chất th ành thạo về nghiệp vụ. Ba là, đảm bảo lợi ích của người lao động là động lực mạnh mẽ của quá trình n âng cao tính tích cực của con người: cần quan tâm đúng mức đến lợi ích vật chất, lợi ích kinh tế của người lao động đảm bảo nhu cầu thiết yếu của họ hoạt 9
  4. động sáng tạo như ăn, ở, mặc, đi lại, học h ành, khám chữa bệnh, nghỉ ngơi. Cũng cần có chính sách đảm bảo và kích thích phát triển về mặt tinh thần, thể chất cho nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phù hợp để giải quyết tốt vấn đề ba lợi ích tập thể, và lợi ích x• hội nhằm đảm bảo lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người lao động. Đảng và Nhà nước cũng cần khắc phục thái độ trông chờ và ỷ lại vào hoàn cảnh b ằng cách nhanh chóng cổ phần hoá các công ty nh à nước để tạo sự năng động, sáng tạo trong ho ạt động cũng nh ư cạnh tranh, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện n ay. Đảng cũng phải cương quyết giải thể các công ty làm ăn thua lỗ như: Tổng công ty sành sứ Việt Nam, Tổng công ty nhựa, Tổng công ty rau quả Việt Nam… đ ể tránh việc nhà nước bỏ vốn vào nhưng lại luôn phải bù lỗ cho các công ty này. Ngoài ra chúng ta cũng cần nâng cao trình độ nhận thức tri thức khoa học cho nhân dân nói chung và đặc biệt đầu tư cho ngành giáo dục. Chúng ta cần xây dựng chiến lược giáo dục, đào tạo, với những giải ph áp mạnh mẽ phù hợp để mở rộng quy mô chất lư ợng ngành đào tạo, đối với nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo, cải tiến nội dung ch ương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với từng đối tượng, trư ờng lớp ngành nghề. Kết hợp giữa việc nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục với việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của n gười lao động để đáp ứng nhu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp trên sẽ kích thích tính năng động và tài năng sáng tạo của ngư ời lao động ở nước ta. Sự nghiệp đất nước càng 10
  5. phát triển thì tính tích cực và năng động của con người càng tăng lên một cách h àng hợp với quy luật. Kết luận Nói tóm lại, vật chất bao giờ cũng đóng vai trò quyết định đối với ý thức, nó là cái có trước ý thức, nhưng ý thức có tính lực năng động tác động trở lại vật chất. Mối tác động qua lại n ày chỉ được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn của con ngư ời. Chúng ta nâng cao vai trò của ý thức với vật chất chính là ở chỗ nâng cao năng lực nhận thức các quy luật khách quan và vận dụng các quy luật khách quan trong hoạt động thực tiễn của con ngư ời. Trong thời kì đổi mới của nước ta khi chuyển nền từ tập trung, quan liêu sang n ền kinh tế thị trư ờng có sự quản lý của nhà nước theo định h ướng x• hội chủ n ghĩa. Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Với chủ trương này chúng ta đ• giành được một số thắng lợi to lớn tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, đặc biệt ở khâu hành động. Đề ra chủ trương là vấn đề quan trọng nhưng thực hiện nó mới là một vấn đề thực sự khó khăn. Danh mục tài liệu tham khảo Tạp chí Cộng sản, số 6, năm 2001 1. Tạp chí Cộng sản, số 8, năm 2001 2. Tạp chí Cộng sản, số 23, năm 1999 3. 11
  6. Tạp chí Cộng sản, số 5, năm 2001 4. Tạp chí châu á - TBD, số 2, năm 2000 5. Tạp chí Triết học, số 3, năm 2001 6. Nhiều tác giả "Chiến lược kinh doanh", NXB Hà Nội, 2001. 7. 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2