Xử lý nước cấp chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
441
lượt xem
191
download

Xử lý nước cấp chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý nước cấp chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước do ThS. Lâm Vĩnh Sơn biên soạn cung cấp những kiến thức cơ bản về: Các hệ thống cấp nước, phân loại, các yếu tố để chọn hệ thống cấp nước rẻ, tiêu chuẩn dùng nước, xác định lưu lượng nước cấp, áp lực trong mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của chương 1 của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý nước cấp chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

 1. CHƯƠNG1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CẤP NƯỚC : Các hệ thống cấp nước, phân loại: o Khái niệm: là tổ hợp các công trình có chức năng thu, xử lý vận chuyển và điều hòa phân phối nước. 2. Phân loại: có nhiều cách: o Theo đối tượng phục vụ: đô thị, nông thôn… o Theo chức năng phục vụ : sinh hoạt, sản xuất… o Theo phương pháp sử dụng nước : trực tiếp, gián tiếp… o Theo nguồn nước : nước ngầm, nước mặt… o Theo nguyên tắc làm việc : có áp, không áp … o Theo phạm vi cung cấp : thành phố, tiểu khu… Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 2. Tram bôm caáp Xöû Beå chöùa II Traïm lyù bôm caáp I Ñaøi nöôùc Coâng trình thu HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC TRÖÏC TIEÁP Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 3. OÁng daãn Ñoái töôïng duøng nöôùc nöôùc TLS vaø Coáng daãn nöôùc thaûi tuaàn hoaøn Khu xöû lyù Traïm bôm taêng OÁng daãn nöôùc thoâ aùp Traïm bôùm caáp I Coâng trình thu Coáng xaõ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC TUAÀN HOAØN Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 4. Tuỳ theo chất lượng yêu cầu, điều kiện tự nhiên mà ta có thể bớt hoặc thêm các công trình trong sơ đồ trên. Nếu khu xử lý ở cao thì không cần trạm bơm cấp II o Các yếu tố để chọn hệ thống cấp nước rẻ: o Điều kiện tự nhiên o Yêu cầu đối tượng dùng nước: áp lực, dây chuyền công nghệ… o Khả năng thực thi : giá thành và thời gian… Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 5. 3. Tiêu chuẩn dùng nước: o Khái niệm: là lượng trung bình tính cho một đơn vị tiêu thụ trong một đơng vị thời gian, sản phẩm. o Để thiết kế thường cần xác định tổng lưu lượng, ví dụ : 1. Nước sinh hoạt : lít/ngàyđêm.người (TCXD-33-68) o Phụ thuộc vào nhu cầu ăn uống, sinh hoạt mức độ trang thiết bị tiện nghi, điều kiện vệ sinh… o Để phản ánh chế độ làm việc của các hạng mục công trình trong hệ thống nước theo thời gian, nhất là trạm bơm cấp II, mà không làm tăng hay giảm công suất của hệ thống, người ta đưa ra hệ số không đều hoà giờ (Kg)- Qmax g = Kg.Q tb Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 6. o Để phản ánh công suất của hệ thống trong ngày dùng nước tối đa, thường là vào mùa nóng, với công suất dùng nước trong ngày trung bình (tính trong năm) người ta dùng hệ số Kng (Kng = 1.35-1.5) o Qmax ng = Kng.Q ng tb 2. Nước công nghiệp: dựa vào ( đơn vị tính /đơn vị sản phẩm) o - Dây chuyền công nghệ của xí nghiệp: o Ví dụ: o + Nước làm lạnh nhà máy nhiệt điện công suất 1000 KW/h : 160-400 (m3/1000kw). o + Nước phục vụ để đổ 1 m3 bê tông :2.2-3.0 (m3/ m3 bê tông). o + Nước cấp cho công nghiệp địa phương : 5-10% tồng lượng nước ăng uống và sinh hoạt o + Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt cho công nhân ở xí nghiệp: Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 7. Loaïi phaân xöôûng Tieâu chuaån Kh (lit/ngöôøi.ca) Phaân xöôûng noùng 35 2.5 toaû nhieät (>20 K. Calo) Phaân xöôûng khaùc 25 3.0 Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 8. + Lượng nước tắm: 40 người trong một vòi tắm 500 l/h với thời gian tắm 45 phút. 3. Nước tưới cây, tưới đường :phụ thuộc n Loại mặt đường. n Loại cây trồng. n Điều kiện khí hậu. n => 0.5-11 lit/m2 diện tích tưới. 4. Nước dùng trong nhà công cộng: (TCXD-33-38): (Tham khảo hướng dẫn đồ án môn học) 5. Nước rò rỉ mạng lưới : không có tiêu chuẩn rõ rệt, có thể lấy 5-10% tổng lưu lượng nước trong mạng.( nhiều khi 15-20%). 6. Trong khu xử lý : 5-10% lưu lương trạm. Nó phụ thuộc vào công trình: n Bể lắng 1.5-3% n Bể lọc 3-5% n Bể tiếp xúc 8-10%. Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 9. 4. Xác định lưu lượng nước cấp Dân cư (sinh hoạt) qtb .N = (m3 / ngd ) Qmax.ngd .kng 1000 Q m ax .n g d Q m a x . g io = 3 .k h (m / h) 24 Q m a x .h = q .1 0 0 0 (l / s ) m ax .s 3600 Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 10. Löu yù N: daân soá cuûa daân cö coù theå thay ñoåi trong naêm phuï thuoäc vaøo khaû naêng cuûa maïng löôùi ∆T N = N o .(1 + a ) Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 11. Nước tưới đường tưới cây 10000.F = .qt = 10.F .qt ; m 3 / ngd Qt .max .ngd 1000 Q t .m ax .n g Q t .m a x .h = 3 ; (m / h) T Qt .max . h = qt .max . s .1000 ; (l / s ) 3600 Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 12. Lưu lượng công nghiệp + Lưu lượng sinh hoạt Qtb = (25N1 + 35N2)/1000, m3/ngày + Lưu lượng sản xuất Q = qtc x P Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 13. o Lưu lượng các các cơ sở công cộng (theo tiêu chuẩn TCXD 33 - 68 Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 14. 5. Áp lực trong mạng lưới cấp nước o Hñ +Zñ = Znh + Hnhct + h1 ØH = Znh - Z + Hnhct +h1 o Hb +Zb = H + Z + h +h2 Ø Hb Thac = Z -Znh + n sỹ Lâm Vĩ b Sơ H + h +h2 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
 15. AÙp löïc töï do caàn thieát taïi vò trí baát lôïi nhaát treân maïng löôùi caáp nöôùc beân ngoaøi: goïi laø aùp löïc caàn thieát cuûa ngoâi nhaø. + Nhaø 1 taàng :10m + Nhaø 2 taàng :12m 1 taàng -> 4m + Nhaø 3 taàng :16m Chöõa chaùy P chaùy baát lôïi Hnhct = 10 m Thac sỹ Lâm Vĩnh Sơn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản