intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng du lịch

Xem 1-20 trên 928 kết quả Bài giảng du lịch
 • Nội dung chính của Bài giảng Du lịch bền vững là: Khái quát về du lịch bền vững, nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững, du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 320 38   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 6: Chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm trình bày cơ chế của chuỗi cung ứng và tầm quan trọng của xây dựng tính bền vững trong chuỗi cung ứng, xây dựng được chính sách và kế hoạch hành động cho một chuỗi cung ứng bền vững, triển khai được công tác đánh giá tính bền vững của một chuỗi cung ứng, xác định được chiến lược hỗ trợ các nhà cung cấp để có thể đạt được mục tiêu bền vững chuỗi cung ứng, hiểu được cách giám sát quá trình thực hiện du lịch bền vững của chuỗi cung ứng và cách hỗ trợ.

  pdf66p taobien 28-05-2014 144 36   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 1: Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm giúp học viên giải thích thị trường du lịch hiện nay, liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch, liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội; giải thích các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm và ba mục tiêu cốt lõi trong phát triển bền vững, liệt kê và mô tả những lợi ích của du lịch có trách nhiệm đối với doanh nghiệp, khách du lịch và người dân địa phương; giải thích tầm quan trọng Tuyên bố Cape Town về du lịch có trách nhiệm.

  pdf48p taobien 28-05-2014 133 35   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 2: Du lịch có trách nhiệm với các doanh nghiệp lữ hành trình bày tầm quan trọng và lợi ích của việc áp dụng du lịch có trách nhiệm vào việc điều hành tour và lữ hành ở Việt Nam, chính sách và chiến lược tuyển dụng có trách nhiệm, quy trình giảm thiểu năng lượng, nước và chất thải, vai trò của các chính sách tổ chức du lịch có trách nhiệm và cách thực hiện, cách xây dựng những sản phẩm du lịch có trách nhiệm bền vững về kinh tế, các bước cần thiết để phát triển một chuỗi cung ứng du lịch có trách nhiệm, tiếp thị và truyền thông về du lịch có trách nhiệm...

  pdf149p taobien 28-05-2014 109 32   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 12: Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý du lịch trình bày tầm quan trọng của du lịch đối với nhà nước và những thách thức trong tăng trưởng bền vững, phương pháp lồng ghép tính bền vững vào trong các quy hoạch du lịch, tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan trong quy hoạch và lập chính sách, chức năng của việc đánh giá tác động trong quy hoạch du lịch, lĩnh vực chính sách để tạo ra môi trường thuận lợi cho Du lịch có trách nhiệm.

  pdf114p taobien 28-05-2014 140 31   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 11: Kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm trình bày ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển bền vững trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, quy định trách nhiệm môi trường trong kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm các hoạt động thực tiễn sử dụng ít năng lượng, sử dụng nước đúng mực và giảm thiểu chất thải, tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng và cung cấp thực phẩm và các sản phẩm ăn uống bền vững, thực hiện trách nhiệm xã hội trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

  pdf73p taobien 28-05-2014 129 29   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm trình bày tầm quan trọng của việc tiến hành phân tích thị trường sản phẩm, phương pháp thu thập thông tin thị trường, cách thức tiến hành đánh giá thị trường chiến lược, cách thức phân tích một sản phẩm, cách kết nối thị trường với các cơ hội phát triển sản phẩm và các mục tiêu phát triển, cách thức thực hiện đánh giá một sản phẩm du lịch có trách nhiệm, phương pháp tiến hành hợp tác giữa các bên liên quan và xây dựng kế hoạch hành động chiến lược.

  pdf86p taobien 28-05-2014 119 28   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 4: Sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch trình bày yêu cầu về sử dụng lao động và các điều kiện làm việc tốt, cách tuyển dụng và sử dụng lao động một cách minh bạch, cách tạo ra một lực lượng nhân sự đa dạng, tầm quan trọng của cách thức quảng cáo các vị trí tuyển dụng, mô tả các tiêu chí tuyển chọn nhân viên mới và các chính sách nhân sự trong tổ chức, cách thực hiện việc đào tạo kỹ năng, cách thúc đẩy cam kết nhóm và sự hợp tác.

  pdf60p taobien 28-05-2014 117 27   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 9: Thực hành tốt du lịch có trách nhiệm đối với các điểm di sản văn hóa tại Việt Nam trình bày tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đối với di sản văn hóa và những lợi ích của du lịch có trách nhiệm, tầm quan trọng của quy hoạch và quy định di sản văn hóa, thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình quy hoạch và quản lý di sản, cách thức thuyết minh và tuyên truyền có trách nhiệm các di sản văn hóa, điển hình tốt trong triển khai các chiến lược giảm thiểu tác động của du lịch đối với các điểm di sản văn hóa,...

  pdf148p taobien 28-05-2014 106 25   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm trình bày cách thức phát triển các sản phẩm du lịch có trách nhiệm có hiệu quả về kinh tế, phương pháp bảo vệ cộng đồng và môi trường địa phương khỏi những tác động tiêu cực của du lịch, tầm quan trọng của cộng đồng, chính phủ, các tổ chức tư nhân trong việc tham gia và hỗ trợ du lịch, các cơ hội giúp tạo ra một lực lượng lao động du lịch có kỹ năng tại địa phương, cách thức giám sát và đánh giá các tác động tự nhiên và xã hội của du lịch đối với cộng đồng, môi trường, và nền kinh tế.

  pdf79p taobien 28-05-2014 115 25   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 14: Thực hành tốt du lịch có trách nhiệm đối với các làng nghề thủ công ở Việt Nam trình bày tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế, môi trường và xã hội của các làng nghề thủ công ở Việt Nam và những lợi ích của du lịch có trách nhiệm; tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm cho thị trường, tiếp thị có trách nhiệm những sản phẩm này và các phương pháp thực hiện; nguyên tắc và thực tiễn để đảm bảo chất lượng, tính sáng tạo và cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tính khả thi thương mại,...

  pdf138p taobien 28-05-2014 99 25   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 5: Xây dựng năng lực và phát triển chính sách tổ chức có trách nhiệm giải thích tầm quan trọng của việc phát triển nguyên tắc hoạt động công ty về hành vi có trách nhiệm của khách hàng, phương pháp phát triển các quy trình và hướng dẫn tổ chức du lịch có trách nhiệm, các loại hình và đặc điểm của kiến thức và các công cụ phổ biến kiến thức, tầm quan trọng của các chương trình đào tạo và huấn luyện thường xuyên về các thực tiễn du lịch bền vững.

  pdf63p taobien 28-05-2014 104 24   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 10: Kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm - quản lý năng lượng, nước và chất thải trình bày tầm quan trọng của việc áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh lưu trú, quy trình giảm tiêu thụ năng lượng trong hoạt động kinh doanh lưu trú, quy trình tiết kiệm nước trong hoạt động kinh doanh lưu trú, quy trình giảm thiểu phát sinh rác trong hoạt động kinh doanh lưu trú, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực trong hoạt động kinh doanh lưu trú bền vững.

  pdf91p taobien 28-05-2014 112 23   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt Nam trình bày tác động của du lịch đối với các khu bảo tồn và tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm, lồng ghép các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch khu bảo tồn, nguyên tắc du lịch có trách nhiệm đối với cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong khu bảo tồn; nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm trong vấn đề quản lý tác động của khách du lịch ở các khu bảo tồn, cơ chế tài chính cho phát triển kinh tế bền vững ở các khu bảo tồn,...

  pdf156p taobien 28-05-2014 85 23   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm trình bày các loại kênh phổ biến thông tin khác nhau để tương tác với du khách, tầm quan trọng của hoạt động tiếp thị và truyền thông về du lịch có trách nhiệm, tầm quan trọng của tính xác thực và chính xác trong hoạt động tiếp thị du lịch có trách nhiệm, các loại thông điệp bền vững để tiếp thị cho khách du lịch, tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu của khách hàng, các kênh truyền thông để phổ biến các dịch vụ du lịch có trách nhiệm.

  pdf62p taobien 28-05-2014 114 22   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 7: Hỗ trợ các điểm đến du lịch trình bày tầm quan trọng của việc tương tác với cộng đồng tại điểm đến và các cơ quan chính quyền một cách có trách nhiệm, mô tả cách giới thiệu đưa các hoạt động du lịch có trách nhiệm vào cơ chế hợp tác và thỏa thuận với các cộng đồng điểm đến, phương pháp để xây dựng năng lực cho địa phương về tầm quan trọng của du lịch bền vững, mô tả các cách tạo nguồn vốn để hỗ trợ phát triển các điểm đến và cộng đồng du lịch địa phương.

  pdf52p taobien 28-05-2014 112 22   Download

 • Bài giảng Du lịch có trách nhiệm - Bài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vững trình bày cách áp dụng các kỹ năng nghiên cứu và phân tích các dữ liệu có được, cách thiết kế các tiêu chí thành công và các chỉ số hoạt động để kiểm soát và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ tour, diễn giải các kết quả nghiên cứu về tác động của các dịch vụ và sản phẩm du lịch, nguyên tắc cải thiện liên tục trong việc kiểm soát và phát triển sản phẩm.

  pdf63p taobien 28-05-2014 72 19   Download

 • Chương 2 Lý luận cơ bản và vai trò của du lịch sinh thái, chương học này sẽ giúp các bạn nắm kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái, phân biệt Du lịch sinh thái với Du lịch bền vững, hiểu đầy đủ về vai trò của du lịch sinh thái, hình thành kỹ năng phân tích, quản lý du lịch sinh thái.

  pdf78p canhdangxuan 10-04-2014 326 70   Download

 • Chương 3 Các đặc điểm chính, điều kiện và nguyên tắc của du lịch sinh thái, mục tiêu chương học này nhằm giúp người học nắm chắc được các đặc điểm, điều kiện đặc trưng và các nguyên tắc áp dụng của DLST; Hình thành các kỹ năng phân tích Cung-Cầu sản phẩm DLST; Hình thành các kỹ năng quản lý TOUR sinh thái.

  pdf71p canhdangxuan 10-04-2014 229 52   Download

 • Chương 1 Xu hướng phát triển của du lịch và lịch sử phát triển của du lịch sinh thái, mục tiêu của chương này giúp sinh viên nắm bắt được xu hướng phát tiển mới trong du lịch, hiểu được lịch sử phát triển của du lịch sinh thái, hiểu được ý nghĩa của phát triển du lịch sinh thái đối với phát triển bền vững

  pdf73p canhdangxuan 10-04-2014 193 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng du lịch
p_strCode=baigiangdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2