intTypePromotion=3

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
68
lượt xem
17
download

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Du lịch sinh thái (DLST). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tài nguyên DLST, mục tiêu, nguyên tắc phát triển DLST, mối quan hệ giữa DLST và PTBV và các yếu tố tham gia mô hình DLST; các loại hình du lịch vùng bờ biển, vùng núi, chiến lược phát triển bền vững biển đảo, miền núi và những tiêu chuẩn phát triển du lịch của WTO cũng các mô hình du lịch sinh thái điển hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

Chƣơng 4. Du lịch sinh<br /> thái<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> Du lịch sinh thái<br /> <br /> TM<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Du lịch bền vững vùng bờ biển<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Du lịch bền vững ở miền núi<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Click to add title in here<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Mục tiêu chƣơng 4<br /> • Học xong chƣơng 4, ngƣời học có thể nắm đƣợc<br /> <br /> D<br /> <br /> những lý thuyết cơ bản về:<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> – Khái niệm, tài nguyên DLST, mục tiêu, nguyên tắc<br /> phát triển DLST, mối quan hệ giữa DLST và PTBV và<br /> <br /> _T<br /> <br /> các yếu tố tham gia mô hình DLST.<br /> <br /> M<br /> <br /> – Các loại hình du lịch vùng bờ biển, vùng núi, chiến<br /> <br /> U<br /> <br /> lược phát triển bền vững biển đảo, miền núi và<br /> những tiêu chuẩn phát triển du lịch của WTO cũng<br /> các mô hình du lịch sinh thái điển hình.<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 4.1. Du lịch sinh thái<br /> <br /> D<br /> <br /> 4.1.1. Khái niệm du lịch sinh thái<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1.2. Tài nguyên du lịch sinh thái<br /> 4.1.3. Mục tiêu, nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái bền<br /> <br /> _T<br /> <br /> vững<br /> <br /> 4.1.4. Quan hệ giữa du lịch sinh thái và phát triển<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1.5. Các yếu tố tham gia mô hình du lịch sinh thái<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 4.1.1. Khái niệm DLST<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Theo nhà bảo vệ môi<br /> trƣờng Mêhicô Hector<br /> Ceballos- Lascurain :<br /> “DLST là DL đến những khu<br /> vực tự nhiên còn ít bị thay<br /> đổi với những mục đích đặc<br /> biệt: nghiên cứu, tham quan<br /> với ý thức trân trọng thế giới<br /> hoang dã và những giá trị<br /> văn hóa được khám phá”.<br /> <br /> 4.1.1. Khái niệm DLST<br /> <br /> D<br /> <br /> • Năm 1993 Allen đƣa ra một định nghĩa đề cập sâu sát<br /> đến lĩnh vực hoạt động trách nhiệm của du khách:<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> “DLST được phân biệt với các loại hình DL thiên nhiên khác về mức<br /> độ giáo dục cao đối với MT và sinh thái, thông qua những hướng dẫn<br /> viên có nghiệp vụ lành nghề. DLST tạo ra mối quan hệ giữa con<br /> người với thiên nhiên hoang dã đã cùng với ý thức giáo dục để biến<br /> bản thân khách DL thành những người đi đầu trong công tác bảo vệ<br /> môi trường. Phát triển DLST sẽ làm giảm thiểu tác động của khách<br /> DL đến văn hóa và môi trường đảm bảo cho địa phương được hưởng<br /> nguồn lợi tài chính do DL mang lại và chú trọng đến những đóng góp<br /> tài chính cho việc bảo tồn thiên nhiên”.<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản