intTypePromotion=3

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
60
lượt xem
13
download

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Đánh giá tính bền vững của du lịch, các tiêu chuẩn du lịch bền vững, sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững

_T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÍNH BV CỦA<br /> DL VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG<br /> ĐỒNG VÀO PHÁT TRIỂN DLBV<br /> <br /> Đánh giá tính BV của DL<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Các tiêu chuẩn DL BV<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> M<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Sự tham gia của cộng đồng<br /> vào phát triển DL BV<br /> <br /> 3.1. Đánh giá tính BV của DL<br /> <br /> Bộ chỉ thị đánh giá nhanh<br /> tính BV của điểm DL<br /> <br /> U<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> M<br /> <br /> 3.1.3.<br /> <br /> Đánh giá tính BV của DL dựa<br /> vào bộ chỉ thị môi trƣờng của<br /> Tổ chức DL Thế giới<br /> <br /> _T<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Đánh giá tính BV của DL<br /> dựa vào khả năng tải<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> 3.1.1.<br /> <br /> 3.1.1. Đánh giá tính BV của<br /> DL<br /> dựa vào khả năng tải<br /> Nhiệm vụ:<br /> <br /> D<br /> <br />  Xác định được khả năng tải (hay<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> sức chứa) của điểm DL<br /> <br />  Đánh giá điểm DL đang xem xét<br /> <br />  Việc xác định khả năng tải bao<br /> <br /> gồm cả 3 giá trị:<br /> sinh thái, kinh tế, và xã hội.<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> du khách.<br /> <br /> _T<br /> <br /> có khả năng tiếp nhận bao nhiêu<br /> <br /> 3.1.1. Đánh giá tính BV của<br /> DL<br /> dựa vào khả năng tải<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Công thức chung để tính sức<br /> chứa vật lý của một điểm DL<br /> <br /> CPD = CPI x TR<br /> Trong đó:<br /> CPD là sức chứa hàng<br /> ngày (Daily Capacity)<br /> CPI là sức chứa thường<br /> xuyên<br /> TR là công suất sử dụng<br /> mỗi ngày (Turnover Rate of<br /> Users per Day)<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> CPI = AR / a<br /> Trong đó:<br /> CPI là sức chứa<br /> thường xuyên (Instantaneous<br /> Carrying Capacity)<br /> AR là diện tích của<br /> không gian DL (Size of Area)<br /> a là diện tích chuẩn<br /> cho một khách (tiêu chuẩn<br /> không gian)<br /> <br /> Công thức tính sức chứa hàng<br /> ngày<br /> <br /> 3.1.1. Đánh giá tính BV của<br /> DL<br /> dựa vào khả năng tải<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> www.themegallery.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản