intTypePromotion=3

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 2: Nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
69
lượt xem
16
download

Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 2: Nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể: Nắm được mục tiêu phát triển du lịch bền vững, trình bày được các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, trình bày được các chính sách phát triển du lịch bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 2: Nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững

U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƢƠNG 2. NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH<br /> PHÁT TRIỂN DLBV<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể :<br /> Nắm được mục tiêu phát triển DL BV<br /> <br /> <br /> <br /> Trình bày được các nguyên tắc phát triển DL BV<br /> <br /> <br /> <br /> Trình bày được các chính sách phát triển DL BV<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chính sách tiêu thụ xanh<br /> <br /> <br /> <br /> Chính sách tiết kiệm nước và năng lượng<br /> <br /> <br /> <br /> Chính sách quản lý chất thải<br /> <br /> <br /> <br /> Chính sách giáo dục và đào tạo<br /> <br /> <br /> <br /> Các chính sách khác<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Chính sách marketing DL BV<br /> <br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2.1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC<br /> PHÁT TRIỂN DLBV<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 2.1.1. Mục tiêu phát triển DL BV<br /> 2.1.2. Nguyên tắc phát triển DL BV<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 2.1.1. Mục tiêu phát triển DLBV<br />  Đáp ứng các nhu cầu hiện<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> tại của du khách và vùng<br /> <br /> TM<br /> <br /> DL mà vẫn bảo đảm<br /> <br /> những khả năng đáp ứng<br /> <br /> _T<br /> <br /> nhu cầu cho các thế hệ<br /> <br /> khách hợp lý và BV.<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> U<br /> <br />  Duy trì một lượng du<br /> <br /> M<br /> <br /> tương lai<br /> <br /> 2.1.2. Nguyên tắc phát triển DLBV<br /> 1. Sử dụng tài nguyên một cách BV<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> 2. Giảm tiêu thụ quá mức và xả thải<br /> <br /> TM<br /> <br /> 3. Duy trì tính đa dạng của tự nhiên, xã hội và văn hóa<br /> 4. Lồng ghép DL vào trong quy hoạch phát triển của địa<br /> <br /> _T<br /> <br /> phương và quốc gia.<br /> <br /> M<br /> <br /> 5. Hỗ trợ nền kinh tế địa phương<br /> <br /> U<br /> <br /> 6. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản