intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

2.108
lượt xem
1.038
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu h ỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp hóa giúp bạn hệ thống lại kiến thức môn hóa học chuẩn bị cho phần thi tốt nghiệp hóa lớp 12 được tốt hơn.Tài liệu ôn thi đại học môn hoá tham khảo. Thời gian làm bài là 90 phút, gồm 172 câu trắc nghiệm có kèm đáp án để các bạn thí sinh kiểm tra lại bài làm của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

 1. 300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học
 2. 1. ...... là ta có th gi i ư c các bài toán hoá ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Di n bi n c a bài toán hóa quá r c r i và ph c t p b. Phương trình ph n ng hóa h c chính là m t h th c c. 02 mol Al2(SO4)3 thì có d. Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al ch a trong e. Ch c n th y ư c c u t o phân t c a ch t và bi t cách áp dung nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng 2. Cho 9,86 lít h n h p khí A g m C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 i qua b t Niken xúc tác nung nóng ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ph n ng ta thu ư c 6,72 lít h n h p khí B không ch a H2. Th tích h n h p các hydrocacbon có trong A là: a. 5,6 lít b. 4,48 lít c. B ng th tích h n h p B d. 9,86 lít e. T t c u sai 3. Trong thành ph n c a d u g i u “3 trong 1” có ghi: 1) Dodecyl; 2) Amoni clorua; 3) Hương chanh; 4) Etylenglycol; 5) glyxerin; 6) B k t; 7) DPO ... Ch t có tác d ng làm cho tóc m m không b khô cháy là: a. 1 và 3 b. 3 và 6 c. 4 và 5 d. 6 và 7 e. T t c u sai 4. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) cacbonic và 6,3 gam nư c. % theo th tích c a h n h p là: a. 20% và 80% b. 66,67% và 33,33% c. 50% và 50% d. 40% và 60% e. T t c u sai 5. Cho 2,3 gam m t h p ch t h u X th hơi chi m th tích b ng th tích c a 1,6 gam O2 cùng i u ki n v nhi t và áp su t. t cháy hoàn toàn m gam ch t A ta thu ư c 13,44 lít khí CO2 và 16,2 gam H2O. Công th c phân t c a ch t h u cơ X là: a. C2H6 b. C2H4O2 c. C3H8 d. C4H10 e. M t k t qu khác 6. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. N u s mol hai an êhit trong h n h p b ng nhau thì công th c c u t o c a hai ch t là:
 3. a. CH3-CH2-CHO, CH3-CHO b. CH3-CHO, CH2=CH-CHO c. CH2=CH-CHO, CH3-CH=CH-CHO d. H-CHO, CH2=CH-CHO e. T t c các câu trên u có th úng 7. Theo nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng mà ta có th kh ng nh không có m t ph n ng hoá h c nào làm m t i hay làm xu t hi n nh ng nguyên t m i. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 8. Qui t c “b t bão hòa” cho th y: a. Trong công th c c u t o c a h p ch t h u cơ có m t s hóa tr không bão hoà b. Có m t s nguyên t C có hoá tr chưa bão hoà c. H p ch t có liên k t kép gi a các nguyên t thì hoá tr chưa bão hòa d. ó là qui t c tìm s n i ôi e. ó là qui t c tìm t ng s liên k t л và vòng 9. Cho sơ : C3H6 → C3H6Br2 → X → HOC-CH2-CHO → Y → Z → CH3-OH, 4 ch t C3H6, X, Y, Z là: a. Propylen, 1,2 propadiol, HOOC-CH2-COOH, CH2(COO-CH3)2 b. Xyclopropan, 1,3 propadiol, HOOC-CH2-COOH, CH2(COO-CH3)2 c. Propylen, 1,3 propadiol, C2H4(COOH)2, C2H4(COO-CH3)2 d. Xyclopropan, l,3 propadiol, C2H4(COOH)2, CH2(COOH)2 e. T t c u sai 10. Chia a gam axít X h u cơ thành hai ph n b ng nhau: t cháy hoàn toàn ph n 1 ta thu ư c 0,88 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Ph n 2 trung hòa v a v i 10 ml dung d ch NaOH 1M. Giá tr c a a là: a. 2,96 gam b. 1,48 gam c. 2,4 gam d. 3,6 gam e. T t c u sai 11. C3H6O là công th c phân t c a propanal do ó etanal có công th c phân t là C2H4O. Ch n phát bi u úng: a. N u c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. N u c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. N u m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. N u m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. N u c hai m nh u sai hay u không ch c úng 12. Khi t cháy hoàn toàn h n h p hai rư u ng ng ơn ch c hơn kém nhau 2 nhóm -CH2- ta thu ư c 4,48 1ít khí CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a hai rư u là: a. CH4O, C3H8O
 4. b. C2H6O, C4H10O c. C3H8O, C5H12O d. C A, B, C u có th úng e. Không xác nh ư c vì không bi t dãy ng ng no hay chưa no 13. C3H6O là công th c phân t c a Aceton do ó C4H8O là công th c phân t c a dietyl – xêtôn. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 14. Khi gi i toán i n phân hay khi th y di n bi n c a các ph n ng quá ph c t p, vi c cân b ng ph n ng quá r c r i, ta nên áp d ng ...... nhanh chóng tìm ra k t qu c a bài toán ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 15. Cho 11,2 gam m t hydrocacbon h p nư c hoàn toàn ta thu ư c m t rư u no ơn ch c, không có s n ph m ph . Cho toàn b lư ng rư u này tác d ng v i Na dư thì thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). Công th c c u t o c a hydrocacbon là: a. CH2=CH2 b. CH3-CH=CH2 c. CH2=CH-CH2-CH3 d. CH3-CH=CH-CH3 e. Cisbuten – 2 và transbuten – 2 16. Các mono và disaccarit u có v ng t, saccarin ng t g p 500 l n saccarose do ó saccarin thu c lo i hydratcacbon. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 17. V i m t h n h p ng nh t cho trư c thì t l v kh i 1ư ng gi a các ch t h p ph n là nh ng h ng s do ó t l v s mol gi a các ch t h p ph n cũng là nh ng h ng s . N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 18. t cháy hoàn toàn m t rư u hai ch c ta thu ư c 4,48 lít khí CO2 và 5,4 gam nư c. Công th c phân t c a rư u ó là: a. C2H6O2
 5. b. C3H8O2 c. C4H8O2 d. C4H10O2 e. Không xác nh ư c vì thi u d ki n 19. Ta có liên k t c ng hóa tr σ (xich ma) khi: a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 20. Chia h n h p hai rư u ơn ch c ng ng thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 cho tác d ng h t Kali dư ta thu ư c 5,6 lít H2 bay ra ktc. t cháy hoàn toàn ph n 2 ta thu ư c 77 gam khí CO2 và 31,5 gam H2O, bi t s mol hai rư u b ng nhau thì công th c phân t c a hai rư u là: a. C2H4O, C3H6O b. C3H6O, C4H8O c. C3H6O, C5H10O d. C4H8O, C5H10O e. T t c u sai 21. H n h p T g m hai ch t h u cơ m ch h no X và Y, X có m t nhóm ch c và Y có hai nhóm ch c ư c l y trong các nhóm –OH và –COOH. Cho 15 gam h n h p tác d ng h t v i Na thu ư c 3,36 lít khí H2 ( ktc). Cho 15 gam h n h p tác d ng v a v i 200 ml dung d ch NaOH 1M. S mol nhóm ch c c a 150 gam T là: a. 1 nhóm ch c –COOH và m t mol nhóm –OH b. 2 mol nhóm –COOH và 1 mol nhóm –OH c. 2 mol nhóm –OH và 1 mol nhóm –COOH d. 2 mol nhóm –COOH và 2 mol nhóm –OH e. T t c u sai 22. Câu nói nào sau ây không ph là h qu c a nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng a. Khi nung m gam CaCO3 ta thu ư c m gam h n h p g m CO2, CaO và CaCO3 (n u dư) b. Phương pháp tăng gi m kh i lư ng có th giúp ta tìm s mol c a ch t tham gia ph n ng c. Kh i lư ng kim lo i b ng kh i lư ng oxít kim lo i tr kh i lư ng Oxy d. l mol Mg = 24 gam k t h p v i 1 mol O = 16 gam s t o thành 1 mol Ca = 40 gam e. M t ngư i m c áo qu n, mang ba lô, súng n mà l i nh hơn khi ngư i ó tr n là m t i u hoàn toàn vô lí 23. Mu i c a m t amin có công th c phân t C2H8NCl thì công th c c u t o c a mu i có th là: a. C2H5-NH2.HCl b. C2H5-NH3Cl c. (CH3)2NH.HCl d. C A, B, C u có th úng
 6. e. C 4 câu trên u sai 24. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . Hai hydrocacbon ó là: a. CH4 và C2H6 b. C2H4 và C3H6 c. C3H8 và C4H10 d. C2H6 và C3H8 e. M t k t qu khác 25. Cho 22,4 lít h n h p khí X ( ktc) g m CH4, C2H4, C2H2 và H2 có t kh i i v i H2 là 7,3 i ch m qua ng s ng b t Niken nung nóng ta thu ư c h n h p khí B có t kh i i v i H2 là 73/6. S mol H2 ã tham gia ph n ng là: a. 0,5 mol b. 0,4 mol c. 0,2 mol d. 0,6 mol e. 0,25 mol 26. Chia b gam h n h p hai axít X, Y trong ó X có th ư c i u ch t axetylen và Y là axít t p ch c có thêm m t nhóm –OH thành hai ph n b ng nhau. t cháy hoàn toàn ph n 1 thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 ph n ng v a v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. Khi oxy hóa axit Y b ng O2 c a không khí có xúc tác ta thu ư c s n ph m Z không có ph n ng tráng gương thì công th c c u t o c a Y là: a. HO-CH2-CH2-COOH b. CH3-CHOH-COOH c. CH3-CHOH-CH2-CH2COOH d. HO-CH2-COOH e. T t c u sai 27. Obitan nguyên t p: a. Xác su t hi n di n b. Có d ng hình c u mà tâm là h t nhân nguyên t c. Tr c c a hai obitan nguyên t trùng nhau d. Liên k t л e. Hai kh i c n ti p xúc nhau t i nhân nguyên t 28. Chia m gam h n h p hai rư u ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn r i cho s n ph cháy l n lư t qua bình I ng H2SO4 c, bình II ng nư c vôi trong dư. Sau thí nghi m th y kh i lư ng bình I tăng 6,3 gam, trong bình II có 25 gam k t t a tr ng. Ph n 2 cho tác d ng h t v i Natri dư thu ư c 2,24 lít khí ( ktc). N u s mol hai rư u b ng nhau thì công th c phân t c a hai rư u là: a. C2H6O, C3H8O b. C3H8O3, C4H10O3 c. C2H6O2, C3H8O2 d. CH4O, C2H6O e. T t c u sai 29. Chia h n h p A g m 3 axít ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 tác d ng h t v i Natri thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). Ph n 2 trung hòa v a v i V lít dung
 7. d ch NaOH 2M. Kh i lư ng h n h p mu i Natri thu ư c ph n 1 là m1, ph n 2 là m2 thì: a. m1 > m2 b. m2 > m1 c. m1 = m2 d. m1 = m2 + 22 e. T t c u sai 30. Có m t d o, dân các nư c tiên ti n, công nghi p phát tri n ch thích ăn ư ng ngô (maltose ư c n u ra t b p) làm cho nông dân các nư c xu t kh u ư ng mía ph i t mía. Hãy ch n các nguyên nhân có th ch p nh n ư c: a. ư ng maltose ng t hơn saccarose b. ư ng maltose có giá tr dinh dư ng cao hơn c. ư ng maltoso r ti n hơn glucozơ d. C A và B u có th úng e. Vì m t nguyên nhân khác 31. Cho các ký hi u sau: 1) 17 35 X . 2) 17 37 X . 3) 8 18 X . 4) 12 24 X . 5) 13 28 X . 6) 12 25 X . 7) 13 27 X . 8) 8 16 X . 9) 12 23 X . 10) 6 12 X . 11) 16 23 X . T p h p các ng v là: a. [1, 2], [3, 8], [4, 6, 9], [8, 11] b. [3, 8], [4, 6, 9], [1, 2], [5, 7] c. [1, 2], [3, 8], [4, 6], [7, 9] d. [1, 2], [3, 8], [4, 6, 9], [4, 10] e. T t c u sai 32. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. Ph n trăm theo kh i lư ng c a h n h p X là: a. 50%, 50% b. 23,6%, 76,4% c. 34,8%, 65,2% d. 24%, 76% e. T t c u sai 33. Cho 200 ml dung d ch KOH 0,2M vào 300 ml dung d ch H3PO4 0,25M. N ng mol/lít c a dung d ch sau ph n ng: a. [KH2PO4] = 0,08M b. [K2HPO4] = 0,03M và [KH2PO4] = 0,05M c. [KH2PO4] = 0,08M và [H3PO4] = 0,07M d. [K2PO4] = 0,08M e. M t k t qu khác 34. Cho các h p ch t: 1) H-COOH; 2) CH3COOH; 3) Cl-CH2COOH; 4) Phenol; 5) H2CO3; 6) (CH3)2CH-COOH; 7) Br-CH2-COOH; 8) (Cl)2CH-COOH. m nh tính axít c a các ch t trên gi m d n theo th t a. 8, 3, 7, 1, 2, 6, 5, 4 b. 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8
 8. c. 2, 5, 4, 1, 6, 8, 7 d. 4, 5, 6, 2, 1, 7, 3, 8 e. T t c u sai 35. Nguyên t c a m t nguyên t ư c c trưng b i hai con s ó là: a. S kh i và s i n tích h t nhân b. S electron và s proton c. S kh i và nguyên t kh i d. S nơtron và s electron e. S proton và s nơtron 36. ...... thì áp su t p c a ch t khí t l v i s mol khí. ó là m t h qu c a nh lu t Dalton. i n vào ch tr ng (......) m t trong nh ng câu sau: a. Phương trình Mendeleev – Clapeyron: pV = nRT b. Khi nhi t T và áp su t p không i c. Khi nhi t T và th tích V d. Khi T không i thì e. Khi p không i thì 37. Khi nói h p ch t h u cơ có 4 liên k t л thì c u t o c a h p ch t ó có th : a. Có 4 n i ôi b. 2 n i 3 c. 1 n i 3 và 2 n i ôi d. C A, B, C u có th úng e. C 4 câu trên u sai 38. t cháy hoàn toàn ...... thì ta thu ư c s mol nư c = s mol CO2, nhưng khi t cháy hoàn toàn m t ch t X mà ta thu ư c s mol nư c = s mol CO2 thì X không h n là ...... Hãy i n m t trong các c m t hay công th c sau ây vào ch tr ng (......). a. CnH2n-2O4 b. CnH2n-2O2 c. S mol CO2 = s mol H2O d. Este no ơn ch c e. CnH2nOz, z ≥ 0 39. s Z c a m t nguyên t cho bi t: a. S proton ch a trong nhân nguyên t b. S electron l p v nguyên t c. S th t c a nguyên t trong b n h th ng tu n hoàn d. S i n tích h t nhân c a nguyên t e. T t c các s nói trên 40. Mu n lo i b các khí tap như C2H2, CO2, SO2 l n trong khí C3H8, ta có th cho h n h p i ch m qua ...... s thu ư c C3H8 tinh khi t. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. ng phân b. Kh i lư ng phân t c. Dung d ch AgNO3/NH3 sau ó cho qua dung d ch nư c vôi trong dư d. Dung d ch Brom và dung d ch thu c tím e. C u t o hóa h c
 9. 41. Cho 0,76 gam h n h p g m amin ng ng liên ti p tác d ng v a v i V ml dung d ch HNO3 0,5M thì thu ư c 2,02 gam h n h p mu i khan. Ph n trăm theo s mol c a h n h p 2 amin trên là: a. 45% và 55% b. 33,34% và 66,66% c. 23,4% và 76,6% d. 80% và 20% e. T t c u sai 42. Khi cho mu i tác d ng v i dung d ch KOH ta thu ư c s n ph m trong ó có KNO3, etyl – metylamin thì công th c c u t o c a mu i có th là: a. C3H7-NH3NO3 b. C3H5-NH.HNO3 c. CH3-CH2-CH3-NH.HNO3 d. C3H10N2O3 e. C A, C, D u có th úng 43. Cho 2,3 gam m t h p ch t h u X th hơi chi m th tích b ng th tích c a 1,6 gam O2 cùng i u ki n v nhi t và áp su t. t cháy hoàn toàn m gam ch t A ta thu ư c 13,44 lít khí CO2 và 16,2 gam H2O. Giá tr c a m là: a. 18 gam b. 13,2 gam c. l3,8 gam d. 9 gam e. M t k t qu khác 44. Cho 22,4 lít h n h p khí X ( ktc) g m CH4, C2H4, C2H2 và H2 có t kh i i v i H2 là 7,3 i ch m qua ng s ng b t Niken nung nóng ta thu ư c h n h p khí B có t kh i i v i H2 là 73/6. Cho h n h p khí B di ch m qua bình nư c Brom dư ta th y có 10,08 lít ( ktc) khí Z thoát ra có t kh i i v i H2 b ng 12 thì kh i lư ng bình ng Brom ã tăng thêm: a. 3,8 gam b. 2 gam c. 7,2 gam d. 1,9 gam e. T t c u sai 45. H p ch t X có công th c phân t là C3H6O2. X có các tính ch t sau: Cho Natri vào X không th y ph n ng; X ph n ng ư c v i dung d ch ki m; X có ph n ng tráng gương. V y công th c c u t o úng c a X là a. CH2=CH-CH2-OH b. H-COO-CH2-CH3 c. CH3-COO-CH3 d. CH2=CH-O-CH3 e. T t c u sai 46. ...... là c u hình electron c a Cl a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4
 10. e. 1s22s22p63s23p5 47. N u trung bình c a hai s b ng m t trong hai s ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) 48. Cho 4,48 lít h n h p khí A g m CH4, C2H2, C2H4, C3H6, C3H8 và V lít khí H2 qua xúc tác Niken nung nóng n ph n ng hoàn toàn. Sau ph n ng ta thu ư c 5,2 lít h n h p khí. Các th tích khí o cùng i u ki n. T ng th tích c a các hydrocacbon sau ph n ng là: a. 5,4 lít b. 4,48 lít c. 2,24 lít d. 5,2 lít e. Không xác nh ư c 49. H n h p X g m Cu và Fe, h n h p khí Y g m NO và N2O, t kh i c a Y so v i H2 b ng 18,5. Cho 62,4 gam X tan hoàn toàn trong 2,5 lít dung d ch HNO3 ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t ta thu ươc 8,96 lít h n h p Y i u ki n tiêu chu n. % theo kh l lư ng c a Cu và Fe trong X l n lư t là: a. 40%, 60% b. 82,05%, 17,95% c. 73,84%, 26,l6% d. 28,64%, 71,36% e. M t k t qu khác 50. Cho 0,05 mol m t rư u no tác d ng h t v i Natri ta thu ư c 1,12 lít H2 bay ra ( ktc) thì n u kh i lư ng rư u trên là 3,1 gam thì tên c a rư u là: a. Propylen glycol - 1,2 b. Propylen glycol – 1,3 c. Etylen glycol d. Glyxêrin e. T t c u sai 51. Câu phát bi u nào sau ây là m t h qu c a nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng? a. V trư c c a phương trình ph n ng có bao nhiêu nguyên t c a các nguyên t thì v sau c a phương trình ph n ng ph i có b y nhiêu nguyên t c a nguyên t ó b. Khi phơi 7 kg m c tươi ta thu ư c 1 kg m c khô ch ng t khi ta phơi ã có 6 kg nư c b c hơi c. Khi cation kim lo i thay anion sinh ra ch t m i thì s chênh l ch v kh i lư ng gi a ch t m i và ch t cũ chính là s chênh l ch kh i lư ng gi a anion m i và anion cũ d. Cho 0,4 mol H2SO4 tác d ng h t v i Zn thì ch c ch n có 0,4 mol H2 bay ra
 11. e. T t c phát bi u trên 52. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) cacbonic và 6,3 gam nư c. Công th c phân t c a hai ch t là: a. C2H4, C3H6 b. C2H6, C3H8 c. C2H2, C3H4 d. C3H6, C4H8 e. T t c u sai 53. Khi t cháy m t hydrocacbon ta thu ư c s mol nư c b ng s mol khí cacbonic, thì hydrocacbon ó thu c dãy ng ng: a. Aren b. Ankin c. Anken d. Xycloankan e. Xycloankan ho c anken 54. Các dung d ch mono và disaccarit u hòa tan ư c Cu(OH)2 do ó trong công th c c u t o c a các mono và disaccarit u ph i có nhi u nhóm ch c –OH g n nhau. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 55. Khi cho ...... vào nư c ti u b nh nhân r i un nh , ta th y xu t hi n k t t a màu g ch thì ch ng t trong nư c ti u b nh nhân có ch a ư ng glucô. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau ây a. Ph n ng tráng gương b. Thu c th Fehling c. C ng H2 và c ng Natribisulfit d. K t t a Cu2O màu g ch e. An êhitformic hay an êhit hai ch c 56. Khi ta nghĩ ra m t nh lu t m i, m t phương pháp, môt gi i pháp có liên quan n i n tích, dù r t hay r t h p d n nhưng ...... thì ó ch là nh ng otư ng. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 57. B n h p ch t h u cơ A, B, C, D b n, có m ch cacbon liên t c. Khi t cháy m i ch t A, B, C hay D u ch sinh ra CO2 và H2O có t l kh i lư ng mCO2:mH2O = 1,83333. Công th c phân t c a 4 ch t trên là: a. CH4, C2H6, C3H8, C4H10 b. C3H6, C4H10O, C5H12O2, C6H12O3 c. C3H8, C3H8O, C3H8O2, C3H8O3
 12. d. CH4O, CH2O2, C3H8O, C3H6O2 e. T t c u sai 58. Cho m gam Cu tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3 làm thoát ra 2,24 lít h n h p khí g m NO, N2 ( ktc), t kh i c a A so v i H2 b ng 14,3. Kh i lư ng HNO3 ã tham gia ph n ng là: a. 63,63 gam b. 60,48 gam c. 49,77 gam d. 10,71 gam e. T t c u sai 59. Cho sơ : CxHy + Br2 = X (1); X + NaOH = Y + … (2); Y + CuO = Y’ + … 3); Y’ AgNO3/NH3 = Z + 4Ag… (4); Z + H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). Công th c c u t o c a Z là: a. NaOOC-CH2-CH2-COONa b. NH4OOC-CH2-COONa c. NH4OOC-COONH4 d. CH3-COONH4 e. NH4OOC-CH2-CH2-COONH4 60. Công th c phân t t ng quát c a m t h p ch t no m ch h ch a m t nhóm ch c axit và nhóm ch c rư u có d ng: a. CnH2n-2O3, n ≥ 3 b. CnH2nO3, n ≥ 2 c. CnH2n+2O3, n ≥ 3 d. CnH2n-4O2, n ≥ 2 e. T t c u sai 61. Cho 0,1 mol m t an êhit Y tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư/NH3 ta thu ư c 12,4 gam mu i amoni c a axít h u cơ. Lư ng Ag thu ư c do ph n ng trên là: a. 2,16 gam b. 10,8 gam c. 43,2 gam d. 21,6 gam e. T t c u sai 62. C u hình electron c a ion Al3+, Na+, và O2- u là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4 e. 1s22s22p63s23p5 63. S ng phân c a h p ch t C3H60 là: a. 2 b. 3
 13. c. 6 d. 7 e. 5 64. Các giá tr trung bình dùng trong h n h p ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Ch c ch n là m t s không nguyên và trong kho ng hai s nguyên ó b. Là trung bình có h s mà h s chính là s mol c a các ch t thành ph n c. Khi và ch khi hai s ó có h s b ng nhau t c là hai ch t có s mol b ng nhau d. Thì hai s ó có giá tr b ng nhau và b ng giá tr trung bình b t ch p h s (b t ch p t l mol) 65. H n h p khí A g m CO, CO2, CH4 có t l s mol theo th t là: 1: 1: 2. % Theo th tích c a CO, CO2, CH4 theo th t là: a. 29,92%, 44% và 26,08% b. 30%, 30% và 40% c. 26,92%, 42,31% và 30,77% d. 28%, 40% và 32% e. M t k t qu 66. Khi cho h n h p X g m 3 an êhit ơn ch c tham gia ph n ng tráng gương hoàn toàn ta thu ư c 32,4 gam Ag, thì s mol h n h p X là: a. 0,1 mol b. 0,3 mol c. 0,15 mol d. 0,6 mol e. T t c u sai 67. X là este m ch h c a etylen glicol. xà phòng hoá hoàn toàn m gam X ta c n dùng 200 ml dung d ch NaOH 1M thu ư c 16,2 gam h n h p hai mu i. Cho hai mu i này tác d ng v i dung d ch H2SO4 ta thu ư c hai axít h u cơ. Kh i lư ng X ã tham gia ph n ng th y phân là: a. 27 gam b. 34,4 gam c. 14,4 gam d. 34 gam e. 10 gam 68. ...... là c u hình electron c a Natri. a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 69. Hai ch t h u cơ ch ch a C, H, hay C, H, O thì s nguyên t H c a phân t hai ch t ó không bao gi là ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p
 14. e. 400 ml 70. Cho sơ : CxHy + Br2 = X (1); X + NaOH = Y + … (2); Y + CuO = Y’ + … 3); Y’ AgNO3/NH3 = Z + 4Ag… (4); Z + H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5). CxHy là: a. CH2=CH2 b. CH3-CH=CH2 c. CH3-CH=CH-CH3 d. Xyclopropan e. Xyclobutan 71. Cho các ph n ng sau: 1) Th y phân este trong môi trư ng axit; 2) Th y phân este trong dung d ch NaOH; 3) Cho este tác d ng v i dung d ch KOH; 4) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch NaOH; 5) Cho axít h u cơ tácd ng v i dung d ch NaOH; 6) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch axít vô cơ; 7) Cho axít h u cơ tác d ng v i dung d ch KOH. Ph n ng nào không ư c g i là ph n ng xà phòng hóa: a. 1, 3, 4, 5, 6, 7 b. 1, 3, 4, 7 c. 1, 4, 6, 7 d. 1, 4, 6 e. T t c u sai 72. Cho dung d ch X ch a n0 mol Zn2+ tác d ng v i dung d ch Y ch a x mol OH-. Tìm câu phát bi u sai: a. Khi x ≤ 2n0 thì ph n ng t o k t t a l n nh t khi x y ra d u “=” hay t o k t t a và còn dư Zn3+ n u x y ra d u “ 2n0 và có k t t a thì OH- dư d. Khi x ≥ 4n0 thì ph n ng ch t o mu i ZnO22- n u x y ra d u “=” hay t o mu i ZnO22- và dư OH- n u x y ra d u “>” c hai trư ng h p u không có k t t a e. Khi ã t o ra k t t a Zn(OH)2 dù r t ít cũng không ư c nói OH- dư 73. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. Ch t nào có nhi u trong m t ong r ng? a. 1 và 2 b. 2 và 3 c. 1 và 3 d. 1 và 4 e. 3 và 4 74. H p ch t C4H10O có: a. 3 ng phân b. 4 ng phân c. 10 ng phân d. 7 ng phân
 15. e. T t c u sai 75. Tr n 300 ml dung d ch X ch a NaOH 2M v i 200 ml dung d ch Y ch a ZnCl2 1M ta thu ư c dung d ch 500 ml dung d ch Z. Mu n thu ư c lư ng k t t a Zn(OH)2 l n nh t thì th tích dung d ch X ph i b ng: a. 100 ml b. 300 ml c. 150 ml d. 200 ml e. 50 ml 76. H n h p X g m Cu và Fe, h n h p khí Y g m NO và N2O, t kh i c a Y so v i H2 b ng 18,5. Cho 62,4 gam X tan hoàn toàn trong 2,5 lít dung d ch HNO3 ã l y dư 25% so v i lư ng c n thi t ta thu ươc 8,96 lít h n h p Y i u ki n tiêu chu n. N ng mol/lít c a dung d ch HNO3 là: a. 2,8M b. 0,44M c. 1,4M d. 0,7M e. M t k t qu khác 77. N u axit no ơn ch c và rư u no ơn ch c có kh i lư ng phân t b ng nhau thì s nguyên t cacbon c a chúng ...... i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. CnH2nO2, n ≥ 1 b. 4, 48 lít c. CnH2n-8O2, n ≥ 7 d. Là hai s nguyên liên ti p e. 400 ml 78. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. H p ch t nào ư c xem là ư ng ơn gi n: a. 1 và 2 b. 2 và 3 c. 1 và 3 d. 3 và 4 e. 2 và 4 79. Cho các h p ch t sau: I) CO; II) Na2CO3; III) C2H6O; IV) NaOOC-COONa; V) C6H5-Ona; VI) CH4; VII) CO2; VIII) C2H5-Cl. Nh ng h p ch t nào là h p ch t h u cơ: a. I, II, III, V b. III, IV, V, VI c. II, III, IV, V, VI, VII d. III, IV, V, VI, VII e. T t c u úng vì chúng là h p ch t c a cacbon 80. Gi s 1 t n mía cây ép ra ư c 900 kg nư c mía có n ng saccarose là 14%. Hi u su t quá trình s n xu t saccarose t nư c mía t 90%. V y lư ng ư ng cát tr ng thu ư c t t n mía cây là: a. 113,4 kg
 16. b. 810 kg c. 126 kg d. 213 kg e. T t c u sai 81. Các ch t ng phân có chung m t công th c phân t t t nhiên có chung m t kh i lư ng phân t , nhưng các h p ch t có kh i lư ng phân t b ng nhau thì không h n là ...... Hãy i n ch tr ng (......) m t trong nh ng c m t sau: a. Các ch t ng phân b. C u t o hoá h c tương t nhau c. Là y u t cơ b n d. Ph thu c tr t t s p x p và liên k t hóa h c gi a e. M t và ch m t công th c c u t o nh t nh 82. Khi th y phân m t este trong dung d ch NaOH ta ch thu ư c m t s n ph m duy nh t thì este ó là: a. Este ơn ch c b. Este vòng hai ch c c. Este vòng no ơn ch c d. Este vòng ơn ch c e. T t c u có th úng 83. M i ankanal u có chung m t d ng công th c phân t t ng quát: CnH2nO, n ≥ 1 do ó butanal có công th c phân t là C4H8O. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng 84. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) và 6,3 gam . % theo kh i lư ng c a hai ch t là: a. 50% và 50% b. 40,54% và 59,46% c. 25% và 75% d. 32,8% và 67,2% e. T t c u sai 85. S c V lít khí CO2 ( ktc) vào 300 ml dung d ch NaOH lM. Cô c n dung d ch ta thu ư c 19 gam mu i khan. Th tích dung d ch NaOH lM t i thi u h p th h t V lít khí nói t rên là: a. 50 ml b. 100 ml c. 150 ml d. 120 ml e. 200 ml 86. V lít h n h p khí X g m C2H2 và O2 có kh i lư ng b ng kh i lư ng V lít không khí ( cùng i u ki n v nhi t và áp su t). % th tích c a hai khí l n lư t là: a. 40%, 60% b. 20%, 80% c. 33,33%, 66,67%
 17. d. 5,5%, 45% e. M t k t qu khác 87. Cho 9,3 gam dung d ch phenol 50,6% tan trong rư u etylic tác d ng v i natri dư thì th tích khí H2 bay ra ktc là: a. 0,56 lít b. 1,68 lít c. 1,12 lít d. 2,24 lít e. T t c u sai 88. Chia m gam h n h p hai rư u ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 b t cháy hoàn toàn r i cho s n ph cháy l n lư t qua bình I ng H2SO4 c, bình II ng nư c vôi trong dư. Sau thí nghi m th y kh i lư ng bình I tăng 6,3 gam, trong bình II có 25 gam k t t a tr ng. Ph n 2 cho tác d ng h t v i Natri dư thu ư c 2,24 lít khí ( ktc). Hai rư u ã cho thu c dãy ng ng: a. No 3 ch c b. No hai ch c c. Chưa no có 1 n i ôi hai ch c d. Chưa no có 1 n i ôi 3 ch c e. Không xác nh ư c vì thi u d ki n 89. Cho các h p ch t: 1) ư ng mía; 2) M ch nha; 3) ư ng glucozơ; 4) ư ng frutose. Ch t nào có ng t kém nh t? a. 1 b. 2 và 3 c. 3 d. 3 và 4 e. 4 90. Ta thư ng pha thêm glyxerin vào thu c tr sâu vì: a. Glixerin là ch t sát trùng b. Glyxerin gi ư c m c a thu c c. Glyxerin có v ng t nên d d n ư c sâu ăn thu c d. C hai câu B và C e. M t nguyên nhân khác 91. Trong ...... 0,4 mol Al và 0,6 mol SO4. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Di n bi n c a bài toán hóa quá r c r i và ph c t p b. Phương trình ph n ng hóa h c chính là m t h th c c. 02 mol Al2(SO4)3 thì có d. Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al ch a trong e. Ch c n th y ư c c u t o phân t c a ch t và bi t cách áp dung nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng 92. t cháy m gam hydrocacbon A ta thu ư c a gam CO2 và (13,5/22)a gam H2O. A là hydrocacbon thu c dãy ng ng a. Ankan b. Anken c. Ankin d. Aren
 18. e. Không xác nh ư c 93. Cho 4,2 gam anken tác d ng v a v i 200 ml dung d ch Br2 ta thu ư c 20,2 gam s n ph m c ng. Công th c phân t c a anken là: a. C2H4 b. C4H8 c. C5H10 d. C3H6 e. T t c u sai 94. t cháy hoàn toàn m t hydrocacbon ta thu ư c khí cacbonic và nư c có s mol b ng nhau, n u hydrocacbon ó không có ng phân thì công th c phân t c a nó là: a. C2H2 b. C3H6 c. CH4 d. C2H4 e. Ch bi t nó có công th c phân t t ng quát là CnH2n 95. N u X là h p ch t hũu cơ m ch h có công th c phân t t ng quát ...... thì ta có th k t lu n trong công th c c u t o c a X có 1 và ch 1 liên k t m ch cacbon hay nhóm ch c. Hãy i n m t trong các c m t hay công th c sau ây vào ch tr ng (......). a. CnH2n-2O4 b. CnH2n-2O2 c. S mol CO2 = s mol H2O d. Este no ơn ch c e. CnH2nOz, z ≥ 0 96. Chia h n h p R g m hai an êhit ng ng liên ti p thành hai ph n b ng nhau: Ph n 1 em t cháy hoàn toàn ta thu ư c 5,6 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam H2O. Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 21,6 gam Ag. R là h n h p: a. Hai an êhit no ơn ch c b. Hai an êhit chưa no có m t n i ôi ơn ch c c. Hai an êhit ng ng ơn ch c d. Hai an êhit có 1 vòng no ơn ch c e. T t c u sai vì chưa d ki n 97. Cho các h p ch t: 1) CH2=CH-CH2-CH3; 2) CH3-CH=CH-C2H5; 3) Cl-CH=CH-Br; 4) HOOC-CH=C(CH3)2; 5) HO-CH2-CH=CH-CH3; 6) CCl2=CH-CH3. Các ch t nào có ng phân d ng cis và trans: a. 1, 2, 3, 5 b. 2, 3, 5 c. 2, 3, 4, 5,6 d. 3, 4, 5, 6 e. T t c u sai 98. L p v electron phía ngoài cùng c a nh ng nguyên t phi kim thư ng ch a 5,6, 7 electron do ó nguyên t phi kim có th th khí. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau
 19. b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 99. Ch t nào sau ây có th y ư c phenol ra kh i dung d ch natriphenolat? a. Khí CO2 b. Dung d ch axít HCl c. Khí SO2 d. C A, B, C u úng e. C 4 câu trên u sai 100. H n h p X g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3. Dung d ch Y g m HCl 1,5M và H2SO4 0,25M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ư c trong ph n ng trên là: a. 725 gam b. 71,55 gam c. 46,35 gam d. Không xác nh ư c e. M t k t q a khác 101. C u hình electron c a khí trơ Nêon là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p63s23p64s1 c. 1s22s22p63s1 d. 1s22s22p6 e. 1s22s22p63s23p6 102. H n h p khí A g m CO và CO2, t kh i c a A i v i H2 b ng 18,8. % theo kh i lư ng c a CO và CO2 theo th t là: a. 31%, 69% b. 33,33%, 66,67% c. 20%, 80% d. 29,79%, 70,21% e. M t k t qu khác 103. Cho 22,4 lít h n h p khí X ( ktc) g m CH4, C2H4, C2H2 và H2 có t kh i i v i H2 là 7,3 i ch m qua ng s ng b t Niken nung nóng ta thu ư c h n h p khí B có t kh i i v i H2 là 73/6. Kh i lư ng h n h p khí B là: a. 1,46 gam b. 14,6 gam c. 7,3 gam d. 3,65 gam e. T t c u sai 104. C u hình electron c a các ion Cl-, S2-, K+ u là: a. 1s22s22p63s23p1 b. 1s22s22p6 c. 1s22s22p63s23p4 d. 1s22s22p4 e. 1s22s22p63s23p5
 20. 105. M t h n h p g m nhi u kim lo i có kh i lư ng và hoá tr không i s phóng ra m t ...... ph n ng oxi hóa kh . i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích 106. S l p v eletron c a nguyên t chính là s chu lì do ó nguyên t Natri thu c chu kì 2. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng 107. Công th c phân t t ng quát c a an êhit chưa no có m t n i ôi m ch h hai ch c là: a. CnH2n-4O2, n ≥ 4 b. CnH2n-2O2, n ≥ 2 c. CnH2n-6O2, n ≥ 6 d. CnH2n-4O2, n ≥ 2 e. T t c u sai 108. Công th c phân t t ng quát c a este t o b i rư u no hai ch c và axit no ơn ch c có d ng ...... v i n ≥ 4. Hãy i n m t trong các c m t hay công th c sau ây vào ch tr ng (......). a. CnH2n-2O4 b. CnH2n-2O2 c. S mol CO2 = s mol H2O d. Este no ơn ch c e. CnH2nOz, z ≥ 0 109. H n h p X g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3. Dung d ch Y g m HCl 1,5M và H2SO4 0,25M. k t t a h t các cation trong dung d ch mu i trên ta ph i dùng V ml dung d ch ch a NaOH 1,5M và KOH 2,5M thì V là: a. 200 ml b. 500 ml c. 300 ml d. 250 ml e. M t k t q a khác 110. S dãy ng ng m ch h có công th c phân t t ng quát CnH2nO2 là: a. 4 dãy b. 6 dãy c. Ít nh t 9 dãy d. 8 dãy e. Hai dãy là axít và este no ơn ch c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2