intTypePromotion=3

6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 2

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
46
lượt xem
6
download

6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện , phần 2 trình bày các nội dung: 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) ban hành theo QĐ 165/2002/QĐ-BTC, 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC, Luật kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện - Chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phần 2

 1. BQ TAI CHINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V IET NAM Doc lap - Ttf do - Hanh phuc So: 16512002/QD-BTC H a N oi, n gay 31 th a n g 12 n am 2002 QUYET DjNH CUA BQ TRUDNG BO TAI CHINH Ve viec ban hinh vi cong bo siu (06) chu^n muc Ke loin Viet Nam (dot 2) BO TRI/GTNG BO TAI CHINH ■ ■ - Can cti Phap lenh Ke toan va Thong ke cong bo" theo Lenh so' 06-LCT/HDNN ngay 20/5/1988 cua Hoi dong Nha ntfdc va Dieu le to chtic ke toan Nha nu6c ban hanh theo Nghi dinh so' 25-HDBT ngay 18/3/1989 cua Hoi dong Bo trUdng (nay la Chi'nh phu); - Can cti Nghi dinh so' 86/2002/ND-CP ngay 05/11/2002 cua Chi'nh phu quy djnh chtic nang, nhiem vu, quyen han va cO cau to chtic cua Bo, cd quan ngang Bo; - Can cti Nghi dinh so 178/CP ngay 28/10/1994 cua Chi'nh phu ve nhiem vu, quyen han va to chtic bo may Bo Tai chi'nh; - De dap ting yeu ciu doi m6i cd che quan ly kinh te, tai chi'nh, nang cao chat ltfdng thong tin ke toan cung cap trong nen kinh te quo’c dan va de kiem tra, kiem soat chat ltfdng cong tac ke toan; Theo de nghi cua Vu trtfdng Vu Che do ke toan va Chanh Van phong Bo Tai chi'nh, QUYET DjNH D ieu 1: Ban hanh sau (06) chuin mtfc ke toan Viet Nam (ddt 2) co so" hieu va ten goi sau day: - Chuan mUc so" 01 - Chuan mtfc chung; - Chuan mUc so’ 06 - Thue tai san; * > ✓ 9 o - Chuan muc so’ 10 - Anh htfdng cua viec thay doi ty gia hoi doai; - Chuan mtfc so’ 15 - Hdp dong xay dung; - Chuan mtfc so’ 16 - Chi phi di vay; - Chuan mtfc so 24 - Bao cao ltfu chuyen tien te; D ieu 2: Sau (06) Chuan mtfc ke toan Viet Nam ban hanh kem theo Quyet dinh nay dtfdc ap dung do’i vdi tat ca cac doanh nghiep thuoc cac nganh, cac thanh phan kinh te trong ca ntf6c. D ieu 3: Quyet dinh nay co hieu ltfc thi hanh tti ngay 01/01/2003. Cac che do ke toan cu the phai can cti vao sau chuan mtfc ke toan dtfdc ban hanh kem theo Quyet djnh 154
 2. nay de stia doi, bo sung cho phu hdp. Dieu 4: Vu trtfcing Vu Che do ke toan, Chanh Van phong Bo va Thu trUdng cac ddn vi lien quan thuoc va trUc thuoc Bo Tai chinh chiu trach nhiem hudng dan, kiem tra va thi hanh Quyet dinh nay. KT. BQ TRI/6NG BQ TAI CHINH THUTRUdNG T ran Van Ta Dd ky 155
 3. HE THONG CHUAN MUC KE TOAN VIET NAM Chuan muc so 01 CHUAN MUC CHUNG (Ban hanh va cong bo theo Quyet dinh so' 165 /2002 / QD-BTC ngay 31 thang 12 nam 2002 cua Bo tritdng Bo Tai chinh) QUY OjNH CHUNG 01. Muc dich cua chuan mtfc nay la quy dinh va hudng dan cac nguyen tac va yeu cau ke toan cd ban, cac yeu to va ghi nhan cac yeu to" cua bao cao tai chinh cua doanh nghiep, nham: a) Lam cd scf xay dtfng va hoan thien cac chuan mtfc ke toan va che do ke toan cu the theo khuon mau thong nhat; b) Giup cho doanh nghiep ghi chep ke toan va lap bao cao tai chinh theo cac chuan mUc ke toan va che do ke toan da ban hanh mot cach thong nhat va x\l ly cac van de chua dtfdc quy dinh cu the nham dam bao cho cac thong tin tren bao cao tai chinh phan anh trung thtfc va hdp ly; c) Giup cho kiem toan vien va ngtfdi kiem tra ke toan dtfa ra y kien ve stf phu hdp cua bao cao tai chi'nh vdi chuan mtfc ke toan va che do ke toan; d) Giup cho ngtfdi sii dung bao cao tai chi'nh hieu va danh gia thong tin tai chi'nh dtfdc lap phu hdp vdi cac chuan mUc ke toan va che do ke toan. 02. Cac nguyen tac, yeu cau ke toan cd ban va cac yeu to cua bao cao tai chi'nh quy dinh trong chuan mtfc nay dtfdc quy dinh cu the trong ttfng chuan mtfc ke toan, phai dtfdc ap dung doi vdi moi doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te trong pham vi ca ntfdc. Chuan mtfc nay khong thay the cac chuan mtfc ke toan cu the. Khi thuc hien thi can ctf vao chuan mtfc ke toan cu the. TrUdng hdp chuan muc ke toan cu the chtfa quy dinh thi thtfc hien theo Chuan mtfc chung. NOI DUNG CHUAN MUC C ac nguyen ta c ke toan cd ban Co? scf don tich 03. Moi nghiep vu kinh te, tai chi'nh cua doanh nghiep lien quan den tai san, nd phai tra, nguon vo’n chu sd htfu, doanh thu, chi phi phai dtfdc ghi so ke toan vao thdi diem phat sinh, khong can ctf vao thdi diem thtfc te thu hoac thuc te chi tien hoac ttfdng dtfdng tien. Bao cao tai chi'nh lap tren cd sd don tich phan anh tinh hinh tai chi'nh cua doanh nghiep trong qua khtf, hien tai va ttfdng lai. Hoat dong Lien tuc 156
 4. 04. Bao cao t^i chinh phai dtfdc lap tren cd set gia dinh la doanh nghiep dang hoat dong lien tuc va se tiep tuc hoat dong kinh doanh binh thtfdng trong ttfdng lai gan, nghla la doanh nghiep khong co y dinh cung nhtf khong buoc phai ngting hoat dong hoac phai thu hep dang ke quy mo hoat dong cua minh. Trtfdng hdp thtfc te khac vdi gia dinh hoat dong lien tuc thi bao cao tai chinh phai lap tren mot cd scl khac va phai giai thich cd sd da su dung de lap bao cao tai chinh. Gia goc 05. Tai san phai dtfdc ghi nhan theo gia goc. Gia goc cua tai san dtfdc tinh theo so’ tien hoac khoan tUdng dtfdng tien da tra, phai tra hoac tinh theo gia tri hdp ly cua tai san do vao thdi diem tai san dtfdc ghi nhan. Gia goc cua tai san khong dtfdc thay doi trtf khi co quy dinh khac trong chuan mtfc ke toan cu the. Phu hdp 06. Viec ghi nhan doanh thu va chi phi phai phu hdp vdi nhau. Khi ghi nhan mot khoan doanh thu thi phai ghi nhan mot khoan chi phi ttfdng tfng co lien quan den viec tao ra doanh thu do. Chi phi tUdng tfng vdi doanh thu gom chi phi cua ky tao ra doanh thu va chi phi cua cac ky trtfdc hoac chi phi phai tra nhtfng lien quan den doanh thu cua ky do. Nhat quan 07. Cac chinh sach va phudng phap ke toan doanh nghiep da chon phai dtfdc ap dung thong nhat it nhat trong mot ky ke toan nam. Trtfdng hdp co thay doi chinh sach va phtfdng phap ke toan da chon thi phai giai trinh ly do va anh htfdng cua stf thay doi do trong phan thuyet minh bao cao tai chinh. Than trong 08. Than trong la viec xem xet, can nhic, phan doan can thiet de lap cac tfdc tinh ke toan trong cac dieu kien khong chic chin. Nguyen tic than trong doi hoi: a) Phai lap cac khoan dtf phong nhtfng khong lap qua ldn; b) Khong danh gia cao hdn gia tri cua cac tai san va cac khoan thu nhap; c) Khong danh gia thap hdn gia tri cua cac khoan nd phai tra va chi phi; d) Doanh thu va thu nhap chi dtfdc ghi nhan khi co bin g chtfng ch ic ch in ve kha nang thu dtfdc ldi ich kinh te, con chi phi phai dtfdc ghi nhan khi co bing chtfng ve kha nang phat sinh chi phi. Trpng yeu 09. Thong tin dtfdc coi la trong yeu trong trtfdng hdp neu thieu thong tin hoac thieu chinh xac cua thong tin do co the lam sai lech dang ke bao cao tai chinh, lam anh htfdng den quyet dinh kinh te cua ngtfdi stf dung bao cao tai chinh. Tinh trong yeu phu thuoc vao do 16n va tinh chat cua thong tin hoac cac sai sot dtfdc danh gia trong hoan canh cu the. Tinh trong yeu cua thong tin phai dtfdc xem xet tren ca phtfdng dien dinh ltfdng va dinh tinh. 157
 5. C ac yeu cau cd ban doi vdi ke toan T r u n g th tfc 10. Cac thong tin va so’ lieu ke toan phai dtfdc ghi chep va bao cao tren cd sd cac bang chtfng day du, khach quan va dung vdi thtfc te ve hien trang, ban chat noi dung va gia tri cua nghiep vu kinh te phat sinh. K h ach quan 11. Cac thong tin va so" lieu ke toan phai dtfdc ghi chep va bao cao dung vdi thtfc te, khong bi xuyen tac, khong bi bop meo. D ay du 12. Moi nghiep vu kinh te, tai chinh phat sinh lien quan den ky ke toan phai dtfdc ghi chep va bao cao day du, khong bi bo sot. K ip th d i 13. Cac thong tin va so’ lieu ke toan phai dtfdc ghi chep va bao cao kip thdi, dung hoac trtfdc thdi han quy dinh, khong dtfdc cham tre. De h ie u 14. Cac thong tin va so’ lieu ke toan trinh bay trong bao cao tai chinh phai r5 rang, de hieu do'i vdi ngtfdi stf dung. Ngtfdi sti dung cl day dtfdc hieu la ngtfdi co hieu biet ve kinh doanh, ve kinh te, tai chinh, ke toan d mtfc trung binh. Thong tin ve nhting van de phtic tap trong bao cao tai chinh phai dtfdc giai trinh trong phan thuyet minh. Co th e so sa n h 15. Cac thong tin va so’ lieu ke toan gitia cac ky ke toan trong mot doanh nghiep va gitia cac doanh nghiep chi co the so sanh dtfdc khi tinh toan va trinh bay nhat quan. Trtfdng hdp khong nhat quan thi phai giai trinh trong phan thuyet minh de ngtfdi stf dung bao cao tai chinh co the so sanh thong tin gitfa cac ky ke toan, gitia cac doanh nghiep hoac gitia thong tin thtfc hien vdi thong tin dtf toan, ke hoach. 16. Yeu cau ke toan quy dinh tai cac Doan 10, 11, 12, 13, 14, 15 noi tren phai dtfdc thtfc hien dong thdi. Vi du: Yeu cau trung thtfc da bao ham yeu cau khach quan; yeu cau kip thdi nhtfng phai day du, de hieu va co the so sanh dtfdc. C a c y e u to c u a b a o c a o ta i c h in h 17. Bao cao tai chi'nh phan anh tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep bin g cach tong hdp cac nghiep vu kinh te, tai chinh co cung tinh chat kinh te thanh cac yeu to cua bao cao tai chi'nh. Cac yeu to’ lien quan trtfc tiep den viec xac dinh tinh hinh tai chi'nh trong Bang can do’i ke toan la Tai san, Nd phai tra va Vo’n chu sd htiu. Cac yeu to’ lien quan trtfc tiep den danh gia tinh hinh va ket qua kinh doanh trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh la Doanh thu, thu nhap khac, Chi phi va Ket qua kinh doanh. 158
 6. Tinh hinh tai chinh 18. Cac yeu to' co lien quan trtfc tiep tdi viec xac dinh va danh gia tinh hinh tai chi'nh la Tai san, Nd phai tra va Vo’n chu sd hiiu. Nhtfng yeu to’ nay dtfdc dinh nghia nhu sau: a) Tai san: La nguon ltfc do doanh nghiep kiem soat va co the thu dtfdc ldi ich kinh te trong tUdng lai. b) Nd phai tra: La nghia vu hien tai cua doanh nghiep phat sinh ttf cac giao dich va stf kien da qua ma doanh nghiep phai thanh toan ttf cac nguon ltfc cua minh. c) Vo’n chu sci htfu: La gia tri vo’n cua doanh nghiep, dtfdc tinh bing so' chenh lech gitfa gia tri Tai san cua doanh nghiep trtf (-) Nd phai tra. 19. Khi xac dinh cac khoan muc trong cac yeu to’ cua bao cao tai chinh phai chu y den hinh thtfc sd htfu va noi dung kinh te cua chung. Trong mot so’ trtfdng hdp, tai san khong thuoc quyen sd htfu cua doanh nghiep nhtfng can ctf vao noi dung kinh te cua tai san thi dtfdc phan anh trong cac yeu to’ cua bao cao tai chinh. Vi du, trtfdng hdp thue tai chinh, hinh thtfc va noi dung kinh te la viec doanh nghiep di thue thu dtfdc ldi ich kinh te ttf viec stf dung tai san thue do’i vdi phan ldn thdi gian svf dung hiiu ich cua tai san, doi lai doanh nghiep di thue co nghia vu phai tra mot khoan tien xap xi vdi gia tri hdp ly cua tai san va cac chi phi tai chinh co lien quan. Nghiep vu thue tai chinh lam phat sinh khoan muc "Tai san" va khoan muc "Nd phai tra" trong Bang can do'i ke toan cua doanh nghiep di thue. T d is a n 20. Ldi ich kinh te trong tUdng lai cua mot tai san la tiem nang lam tang nguon tien va cac khoan ttfdng dtfdng tien cua doanh nghiep hoac lam giam bdt cac khoan tien ma doanh nghiep phai chi ra. 21. Ldi ich kinh te trong ttfdng lai cua mot tai san dtfdc the hien trong cac trtfdng hdp, nhtf: a) Dtfdc stf dung mot cach ddn le hoac ket hdp vdi cac tai san khac trong san xuat san pham de ban hay cung cap dich vu cho khach hang; b) De ban hoac trao doi lay tai san khac; c) De thanh toan cac khoan nd phai tra; d) De phan pho'i cho cac chu sd htfu doanh nghiep. 22. Tai san dtfdc bieu hien dtfdi hinh thai vat chat nhtf nha xtfdng, may moc, thiet bi, vat ttf, hang hoa hoac khong the hien dtfdi hinh thai vat chat nhtf ban quyen, bin g sang che nhtfng phai thu dtfdc ldi ich kinh te trong ttfdng lai va thuoc quyen kiem soat cua doanh nghiep. 23. Tai san cua doanh nghiep con bao gom cac tai san khong thuoc quyen sd htfu cua doanh nghiep nhtfng doanh nghiep kiem soat dtfdc va thu dtfdc ldi ich kinh te trong ttfdng lai, nhtf tai san thue tai chinh; hoac co nhtfng tai san thuoc quyen sd 159
 7. htfu cua doanh nghiep va thu dtfdc ldi ich kinh te trong tUdng lai nhtfng co the khong kiem soat dtfdc ve mat phap ly, nhtf bi quyet ky thu&t thu dtfdc ttf hoat dong trien khai co the thoa man cac dieu kien trong dinh nghia ve tai san khi cac bi quyet do con gitf dtfdc bi mat va doanh nghiep con thu dtfoc ldi ich kinh te. 24. Tai san cua doanh nghiep dtfdc hinh thanh ttf cac giao dich hoac cac stf kien da qua, nhtf gop von, mua sam, ttf san xuat, dtfdc cap, dtfdc bieu tang. Cac giao djch hoac cac stf kien dtf kien se phat sinh trong ttfdng lai khong lam tang tai san. 25. Thong thtfdng khi cac khoan chi phi phat sinh se tao ra tai san. Doi vdi cac khoan chi phi khong tao ra ldi ich kinh te trong ttfdng lai thi khong tao ra tai san; Ho&c co trtfdng hdp khong phat sinh chi phi nhtfng van tao ra tai san, nhtf vo'n gop, tai san dtfdc cap, dtfdc bieu tang. Net p h a i trd 26. Nd phai tra xac dinh nghla vu hien tai cua doanh nghiep khi doanh nghiep nhan ve mot tai san, tham gia mot cam ket hoac phat sinh cac nghia vu phap ly. 27. Viec thanh toan cac nghia vu hien tai co the dtfdc thtfc hien bing nhieu cach, nhtf: a) Tra bin g tien; b) Tra bing tai san khac; c) Cung cap dich vu; d) Thay the nghia vu nay bing nghia vu khac; d) Chuyen doi nghia vu nd phai tra thanh von chu sd htfu. 28. Nd phai tra phat sinh ttf cac giao dich va stf kien da qua, nhtf mua hang hoa chtfa tra tien, stf dung dich vu chua thanh toan, vay nd, cam ket bao hanh hang hoa, cam ket nghia vu hdp dong, phai tra nhan vien, thue phai nop, phai tra khac. Von c h u sd hiiu 29. Vo'n chu sd htfu dtfdc phan anh trong Bang can doi ke toan, gom: vo'n cua cac nha dau ttf, thang dtf vo'n co phan, ldi nhuan gitf lai, cac quy, ldi nhuan chtfa phan pho'i, chenh lech ty gia va chenh lech danh gia lai tai san. a) Vo'n cua cac nha dau ttf co the la vo'n cua chu doanh nghiep, vo'n gop, vo'n co phan, vo'n Nha ntf6c; b) Thang dtf vo'n co phin la chenh lech gitfa menh gia co’ phieu vdi gia thtfc te phat hanh; c) Ldi nhuan gitf lai la ldi nhuan sau thue gitf lai de tich luy bo sung vo'n; d) Cac quy nhtf quy dtf trtf, quy dtf phong, quy dau ttf phat trien; d) Ldi nhuan chtfa phan phoi la ldi nhuan sau thue chtfa chia cho chu sd htfu hoac chtfa trich lap cac quy; e) Chenh lech ty gia, gom: 160
 8. + Chenh lech ty gia phat sinh trong qua trinh dau ttf xay dtfng; + Chenh lech ty gia phat sinh khi doanh nghiep d trong nude hdp nhat bao cao tai chinh cua cac hoat dong d ntfdc ngoai stf dung ddn vi tien te ke toan khac vdi ddn vi tien te ke toan cua doanh nghiep bao cao. g) Chenh lech danh gia lai tai san la chenh lech gitfa gia tri ghi so cua tai san vdi gia tri danh gia lai tai san khi co quyet dinh cua Nha ntfdc, hoac khi dtfa tai san di gop von lien doanh, co phan. T in h h in h k in h d o a n h 30. Ldi nhuan la thudc do ket qua hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep. Cac yeu to' lien quan trtfc tiep den viec xac dinh ldi nhuan la Doanh thu, thu nhap khac va Chi phi. Doanh thu, thu nhap khac, Chi phi va Ldi nhuan la cac chi tieu phan anh tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep. 31. Cac yeu to'Doanh thu, thu nhap khac va Chi phi dudc dinh nghia nhtf sau: a) Doanh thu va thu nhap khac: La tong gia tri cac ldi ich kinh te doanh nghiep thu dtfdc trong ky ke toan, phat sinh ttf cac hoat dong san xuat, kinh doanh thong thtfdng va cac hoat dong khac cua doanh nghiep, gop phan lam tang vo'n chu sd htfu, khong bao gom khoan gop vo'n cua co dong hoac chu sd htfu. b) Chi phi: La tong gia tri cac khoan lam giam ldi ich kinh te trong ky ke toan dtfdi hinh thtfc cac khoan tien chi ra, cac khoan khau trtf tai san hoac phat sinh cac khoan nd dan den lam giam vo'n chu sd htfu, khong bao gom khoan phan pho'i cho co dong hoac chu sd htfu. 32. Doanh thu, thu nhap khac va chi phi dtfdc trinh bay trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh de cung cap thong tin cho viec danh gia nang luc cua doanh nghiep trong viec tao ra cac nguon tien va cac khoan ttfdng dtfdng tien trong ttfdng lai. 33. Cac yeu to' doanh thu, thu nhap khac va chi phi co the trinh bay theo nhieu cach trong bao cao ket qua hoat dong kinh doanh de trinh bay tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep, nhtf: Doanh thu, chi phi va ldi nhuan cua hoat dong kinh doanh thong thtfdng va hoat dong khac. D o a n h th u va T h u n h a p k h a c 34. Doanh thu phat sinh trong qua trinh hoat dong kinh doanh thong thtfdng cua doanh nghiep va thtfdng bao gom: Doanh thu ban hang, doanh thu cung cap dich vu, tien lai, tien ban quyen, co ttfc va ldi nhuan dtfdc chia... 35. Thu nhap khac bao gom cac khoan thu nhap phat sinh ttf cac hoat dong ngoai cac hoat dong tao ra doanh thu, nhtf: thu ttf thanh ly, nhtfdng ban tai san co' dinh, thu tien phat khach nang do vi pham hdp dong,... Chi p h i 36. Chi phi bao gom cac chi phi san xuat, kinh doanh phat sinh trong qua trinh hoat 161
 9. dong kinh doanh thong thtfdng cua doanh nghiep va cac chi phi khac. 37. Chi phi san xuat, kinh doanh phat sinh trong qua trinh hoat dong kinh doanh thong thtfdng cua doanh nghiep, nhtf: gia von hang ban, chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep, chi phi lai tien vay, va nhtfng chi phi lien quan den hoat dong cho cac ben khac s£f dung tai san sinh ra ldi ttfc, tien ban quyen,... Nhtfng chi phi nay phat sinh dtfdi dang tien va cac khoan ttfdng dtfdng tien, hang ton kho, khau hao may moc, thiet bi. 38. Chi phi khac bao gom cac chi phi ngoai cac chi phi san xuat, kinh doanh phat sinh trong qua trinh hoat dong kinh doanh thong thtfdng cua doanh nghiep, nhtf: chi phi ve thanh ly, nhtfdng ban tai san co dinh, cac khoan tien bi khach hang phat do vi pham hdp dong,... Ghi nhan cac yeu to" cua bao cao tai chinh 39. Bao cao tai chinh phai ghi nhan cac yeu to" ve tinh hinh tai chinh va tinh hinh kinh doanh cua doanh nghiep; trong cac yeu to" do phai dtfdc ghi nhan theo ttfng khoan muc. Mot khoan muc dtfdc ghi nhan trong bao cao tai chinh khi thoa man ca hai tieu chuan: a) Chic chan thu dtfdc ldi ich kinh te hoac lam giam ldi ich kinh te" trong ttfdng lai; b) Khoan muc dd co gia tri va xac dinh dtfdc gia tri mot cach dang tin cay. Ghi nhan tai san 40. Tai san dtfdc ghi nhan trong Bang can doi ke toan khi doanh nghiep co kha nang chac chan thu dtfdc ldi ich kinh te trong ttfdng lai va gia tri cua tai san do dtfdc xac dinh mot cach dang tin cay. 41. Tai san khong dtfdc ghi nhan trong Bang can doi ke toan khi cac chi phi bo ra khong chac chan se mang lai ldi ich kinh te trong ttfdng lai cho doanh nghiep thi cac chi phi dd dtfdc ghi nhan ngay vao Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh khi phat sinh. Ghi nhan nd phai tra 42. Nd phai tra dtfdc ghi nhan trong Bang can doi ke toan khi co du dieu kien chac ch in la doanh nghiep se phai dung mot ltfdng tien chi ra de trang trai cho nhtfng nghia vu hien tai ma doanh nghiep phai thanh toan, va khoan nd phai tra do phai xac dinh dtfdc mot cach dang tin cay. Ghi nhan doanh thu va thu nhap khac 43. Doanh thu va thu nhap khac dtfdc ghi nhan trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh khi thu dtfdc ldi ich kinh te trong ttfdng lai cd lien quan tdi stf gia tang ve tai san hoac giam bdt nd phai tra va gia tri gia tang dd phai xac dinh dtfdc mot cach dang tin cay. Ghi nhan chi phi 44. Chi phi san xuat, kinh doanh va chi phi khac dtfdc ghi nhan trong Bao cao ket 162
 10. qua hoat dong kinh doanh khi cac khoan chi phi nay lam giam belt ldi fch kinh te trong tUdng lai co lien quan den viec giam bdt tai san hoac tang nd phai tra va chi phi nay phai xac dinh dtfdc mot cach dang tin cay. 45. Cac chi phi dtfdc ghi nhan trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh phai tuan thu nguyen tac phu hdp gitfa doanh thu va chi phi. 46. Khi ldi ich kinh te dtf kien thu dtfdc trong nhieu ky ke toan co lien quan den doanh thu va thu nhap khac dudc xac dinh mot cach gian tiep thi cac chi phi lien quan dtfdc ghi nhan trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh tren cd sd phan bo theo he thong hoac theo ty le. 47. Mot khoan chi phi dtfdc ghi nhan ngay vao Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh trong ky khi chi phf do khong dem lai ldi fch kinh te trong cac ky sau. 163
 11. HE THONG CHUAN M in; KE TOAN VIET NAM Chuan mtfc so 06 THUE TAI SAN (Ban hanh va cong bo theo Quyet dinh so 165 / 2002 / Q D - B T C ngay 31 thang 12 nam 2002 cua Bo trtfdng Bo Tai chinh) QUY OjNH CHUNG 01. Muc dich cua chuan mUc nay la quy dinh va htfdng dan cac nguyen tac va phtfdng phap ke toan doi vdi ben thue va ben cho thue tai san, bao gom thue tai chi'nh va thue hoat dong, lam cd sd ghi so ke toan va lap bao cao tai chi'nh. 02. Chuan mtfc nay ap dung cho ke toan thue tai san, ngoai trtf: a) Htfp dong thue de khai th a c, suf dung tai nguyen thien nhien nhtf dau, khi, go, kim loai va ca c khoang san kh ac; b) Htfp dong s\i dung ban quyen nhtf phim, bang video, n h ac kich, ban quyen ta c gia, bang sang che. 03. Chuan mtfc nay ap dung cho ca trtfdng hdp chuyen quyen stf dung tai san ngay ca khi ben cho thue dtfdc yeu cau thtfc hien cac dich vu chu yeu lien quan den dieu hanh, stfa chtfa, bao dtfdng tai san cho thue. Chuan mtfc nay khong ap dung cho cac hdp dong dich vu khong chuyen quyen stf dung tai san. 04. C ac th u a t ngtf tro n g ch u an mtfc nay dtfcfc hieu nhtf sau: T h u e td i s a n : La stf th o a th u an gitfa ben cho thue va ben thu e ve viec ben cho thue chuyen quyen suf dung tai san cho ben thu e tro n g mot khoang thofi gian nh at dinh de dtftfc nhan tien cho thue m ot lan hoac nhieu lan. T h u e td i c h in h : L a thue tai san m a ben cho thue co stf ch uyen giao phan ldn rui ro va lcfi ich gan lien vdi quyen sd htfu ta i san cho ben thue. Quyen sd htfu tai san cd the ch uyen giao vao cuoi thdi h an thue. T h u e h o a t d o n g : La thue tai san khong phai la thue tai ch in h. H op d o n g th u e td i s a n k h o n g h u y n g a n g : L a hcfp dong thue tai san ma hai ben khong the dtfn phtftfng ch am dtft hofp ddng, trtf ca c trtfdng hop: a) Cd stf kien b at thtfdng xay ra , nhtf: - Ben cho thue khong giao dung h an tai san cho thu e; - Ben thue khong tra tien thue theo quy dinh trong htfp dong thue tai san; - B en thue h o ac ben cho thue vi pham hop ddng; 164
 12. - Ben thue bi pha san, hoac giai the; - Ngtfdi bao lanh bi pha san, hoac giai the va ben cho thue khong chap th u an de nghi cham dtft bao lanh hoac de nghi ngtfdi bao lanh khac th ay the cu a ben thue; - Tai san cho thue bi mat, hoac htf hong khong the sufa chtfa phuc hoi dtfofc. b) Dtfcfc stf dong y cu a ben cho thue; c) Neu 2 ben th o a thu an m ot hop dong mdi ve thue chinh tai san do hoac tai san ttfofng ttf; d) Ben thue th an h toan them m ot khoan tien ngay tai thdi diem khdi dau thu e ta i san. Thai d iem k h di d a u thu e td i san: L a ngay xay ra trtfdc cu a m ot tro n g hai (2) ngay: Ngay quyen suf dung tai san dtfdc chuyen giao cho ben thue va ngay tien thu e b at dau dtfdc tinh theo ca c dieu khoan quy dinh tro n g hdp dong. Thai hart thu e td i san: L a khoang thdi gian cu a hdp dong thue tai san khong huy ngang cong (+) vdi khoang thdi gian ben thue dtfcfc gia han thu e ta i san da ghi tro n g hcfp dong, phai tra them h oac khong phai tra th em chi phi neu quyen gia han nay x a c dinh dtfdc ttfdng doi ch ac ch an ngay ta i thdi diem khdi dau thue tai san. K h o a n th a n h to a n tien thue toi thieu: a) D oi vdi ben thue: La khoan than h toan m a ben thue phai tra cho ben cho thu e ve viec thue tai san theo thdi han tro n g hofp dong (Khong bao gom c a c khoan chi phi dich vu va thue do ben cho thue da tr a m a ben thu e phai hoan lai va tien thue phat sinh them ), kem theo b at ctf gia tri nao dtfdc ben thue h oac m ot ben lien quan den ben thue dam bao th an h to an . b) D oi vdi ben cho thue: L a khoan th an h toan m a ben thue phai tr a cho ben cho thu e theo thdi han thue tro n g hdp dong (Khong bao gom ca c kh oan ch i phi dich vu va thue do ben cho thue da tr a m a ben thue phai hoan lai va tien thue phat sinh them ) cong (+) vdi gia tri con lai cu a ta i san cho thue dtfdc dam bao than h toan bdi: - B en th u e; - Mot ben lien quan den ben thue; hoac - Mot ben thtf ba doc lap co kha nang tai chinh. c) Trtfdng hdp tro n g hdp dong thue bao gom dieu khoan ben th u e dtfdc quyen m ua lai tai san thue vdi gia thap hdn gia tri hdp ly vao ngay m ua thi khoan than h toan tien thue toi thieu (Doi vdi ca ben cho thue 165
 13. va ben di thue) bao gom tien thue toi thieu ghi tro n g hdp dong theo thofi h an thu e va khoan th an h toan can th iet cho viec m ua tai san do. G id tr i hap ly: L a gia tri tai san co the dtfofc tra o doi h o ac gia tri mot khoan nd dtfdc than h to an m ot cach ttf nguyen gitfa c a c ben co day du hieu biet tro n g stf tra o doi ngang gia. G id tri con la i cua td i sa n cho thue: L a gia tri tfdc tin h d thdi diem khofi dau thu e tai san m a ben cho thue dtf tinh se thu dtfcfc ttf ta i san cho thue vao luc k et th u c hdp dong cho thue. Gid tri cdn la i cua td i s a n thue dtfac d a m bao: • • • a) D oi vdi ben thue: La phan gia tri con lai cu a tai san thue dtfdc ben thue h o ac ben lien quan vdi ben thue dam bao than h toan cho ben cho thue (Gia tri dam bao la so tien ben thue phai t r a cao nh at trong b at ctf trtfdng hdp nao). b) D oi vdi ben cho thue: L a phan gia tri con lai cu a tai san thue dtfcfc ben thue h o ac ben thtf ba cd kha nang tai chinh khong lien quan vdi ben cho thu e, dam bao th an h toan. Gid tri con la i cua td i sa n thu e kh on g dtfac d a m bao: L a phan gia tri con lai cu a tai san thue dtfdc x a c dinh bdi ben cho thue khong dtfdc ben thue h o ac ben lien quan den ben thue dam bao th an h toan h o ac chi dtfdc mot ben lien quan vdi ben cho thue, dam bao th an h toan . Thai g ia n su! d u n g k in h te: L a khoang thdi gian m a tai san dtfcfc tfdc tinh suf dung m ot ca ch htfu ich h o ac so ltfofng san pham hay ddn vi ttfdng dtfdng co the thu dtfofc ttf tai san cho thue do m ot h o ac nhieu ngtfdi dung tai san. Thai g ia n sti d u n g hitu ich: L a khoang thdi gian suf dung kinh te cdn lai cu a ta i san thue ke ttf thdi diem b at dau thu e, khong gidi h an theo thdi h an hdp dong thue. D a u tu go p tro n g hap d o n g thu e td i chinh: L a tong khoan th an h toan tien thue toi thieu theo hofp dong thue tai ch in h (doi vdi ben cho thue) cong (+) gia tri con lai cu a tai san thue khong dtfofc dam bao. D o a n h th u td i chinh chtfa thtfc hien: L a so ch enh lech gitfa tong khoan th an h to an tien thue toi thieu cong (+) gia tri con lai khong dtfdc dam bao trtf (-) gia tri hien ta i cu a c a c khoan tre n tin h theo ty le lai suat ngam dinh tro n g hdp dong thu e tai chinh. D au ttf thuan trong hap dong thue tdi chinh: L a so chenh lech gitfa dau ttf gop trong hdp dong thue tai chinh va doanh thu tai chinh chtfa thtfc hien. L d i s u a t n g a m d in h tro n g hap do n g thu e td i chinh: L a ty le ch iet khau 166 /
 14. tai thdi diem khofi dau thue tai san, de tinh gia tri hien tai cu a khoan th an h toan tien thue toi thieu va gia tri hien tai cu a gia tri con lai khong dtfdc dam bao de cho tong cu a chung dung bang gia tri hdp ly cu a ta i san thue. Ldi suat bien di vay: La lai suat m a ben thue se phai tra cho m ot hdp dong thue tai chinh ttfdng ttf h oac la lai su at tai thdi diem khofi dau thue tai san m a ben thue se phai tra de vay m ot khoan can th iet cho viec m ua tai san vdi m ot thdi han va vdi m ot dam bao ttfdng ttf. Tien thue co the ph at sinh them: L a m ot phan cu a khoan th an h toan tien thu e, nhtfng khong co dinh va dtfdc x a c dinh dtfa tre n m ot yeu to nao do ngoai yeu to thofi gian, vi du: phan tra m (%) tren doanh thu, so ltfdng suf dung, chi so gia, lai su at thi trtfdng. 05. Hdp dong thue tai san bao gom cac quy dinh cho phep ben thue dtfdc mua tai san khi da thtfc hien day du cac dieu kien thoa thuan trong hdp dong do goi la hdp dong thue mua. NOI DUNG CHUAN MUC P h a n lo a i th u e t a i san 06. Phan loai thue tai san ap dung trong chuan mtfc nay dtfdc can ctf vao mtfc do chuyen giao cac rui ro va ldi ich gan lien vdi quyen sd htfu tai san thue ttf ben cho thue cho ben thue. Rui ro bao gom kha nang thiet hai ttf viec khong tan dung het nang ltfc san xuat hoac lac hau ve ky thuat va stf bien dong bat ldi ve tinh hinh kinh te anh htfdng den kha nang thu hoi vo'n. Ldi ich la khoan ldi nhuan tfdc tinh ttf hoat dong cua tai san thue trong khoang thdi gian stf dung kinh te cua tai san va thu nhap tfdc tinh ttf stf gia tang gia tri tai san hoac gia tri thanh ly co the thu hoi dtfdc. 07. Thue tai san dtfdc phan loai la thue tai chinh neu noi dung hdp dong thue tai san the hien viec chuyen giao phan ldn rui ro va ldi ich gan lien quyen sd htfu tai san. Thue tai san dtfdc phan loai la thue hoat dong neu noi dung cua hdp dong thue tai san khong co stf chuyen giao phin ldn rui ro va ldi ich gan lien vdi quyen sd htfu tai san. 08. Ben cho thue va ben thue phai xac dinh thue tai san la thue tai chinh hay thue hoat dong ngay tai thdi diem khdi dau thue tai san. 09. Viec phan loai thue tai san la thue tai chinh hay thue hoat dong phai can ctf vao ban chat cac dieu khoan ghi trong hdp dong. Vi du cac trtfdng hdp thtfdng din den hdp dong thue tai chinh la: a) Ben cho thue chuyen giao quyen sd htfu tai san cho ben thue khi het thdi han thue; b) Tai thdi diem khdi dau thue tai san, ben thue cd quyen ltfa chon mua lai tai san thue vdi mtfc gia tfdc tinh thap hdn gia tri hdp ly vao cuoi thdi han thue. 167
 15. c) Thdi han thue tai san chiem phan ldn thdi gian sti dung kinh te cua tai san cho du khong co stf chuyen giao quyen sd htfu; d) Tai thdi diem khdi dau thue tai san, gia tri hien tai cua khoan thanh toan tien thue toi thieu chiem phan ldn gia tri hdp ly cua tai san thue; d) Tai san thue thuoc loai chuyen dung ma chi co ben thue co kha nang stf dung khong can co stf thay doi, stfa chtfa ldn nao. 10. Hdp dong thue tai san cung dtfdc coi la hdp ddng thue tai chi'nh neu hdp dong thoa man it nhat mot trong ba (3) trtfdng hdp sau: a) Neu ben thue huy hdp dong va den bu ton that phat sinh lien quan den viec huy hdp dong cho ben cho thue; b) Thu nhap hoac ton that do stf thay doi gia tri hdp ly cua gia tri con lai cua tai san thue gan vdi ben thue; c) Ben thue co kha nang tiep tuc thue lai tai san sau khi het han hdp dong thue vdi tien thue thap hdn gia thue thi trtfdng. 11. Phan loai thue tai san dtfdc thtfc hien tai thdi diem khdi dau thue. Bat ctf tai thdi diem nao hai ben thoa thuan thay doi cac dieu khoan cua hdp dong (trtf gia han hdp dong) dan den stf thay doi cach phan loai thue tai san theo cac tieu chuan ttf doan 06 den doan 10 tai thdi diem khdi dau thue tai san, thi cac dieu khoan mdi thay doi nay dtfdc ap dung cho suot thdi gian hdp dong. Tuy nhien, thay doi ve tfdc ti'nh (vf du, thay doi tfdc ti'nh thdi gian stf dung kinh te hoac gia tri con lai cua tai san thue) hoac thay doi kha nang thanh toan cua ben thue, khong din den stf phan loai mdi ve thue tai san. 12. Thue tai san la quyen stf dung dat va nha dtfdc phan loai la thue hoat dong hoac thue tai chi'nh. Tuy nhien dat thtfdng co thdi gian sii dung kinh te vo han va quyen sd htfu se khong chuyen giao cho ben thue khi het thdi han thue, ben thue khong nhan phan ldn rui ro va ldi l'ch gan lien vdi quyen sd htfu dat do do thue tai san la quyen stf dung dat thtfdng dtfdc phan loai la thue hoat dong. Sd tien thue tai san la quyen sii dung dat dtfdc phan bo dan cho suot thdi gian thue. Ghi nhan thue tai san tro n g bao cao ta i chinh cu a ben thue T h u e t a i c h in h 13. Ben thue ghi nhan tai san thue tai chinh la tai san va no? phai tra tren B an g can doi ke toan vdi cung m ot gia tri bang vofi gia tri hofp ly cu a tai san thue tai thofi diem khofi dau thue tai san. Neu gia tri hofp ly cu a tai san thue cao hcfn gia tri hien tai cu a khoan th an h to an tien thue toi thieu cho viec thue tai san thi ghi theo gia tri hien tai cu a khoan thanh to an tien thue toi thieu. Ty le ch iet khau de tin h gia tri hien tai cua khoan than h to an tien thue toi thieu cho viec thue tai san la lai suat ngam dinh tro n g hofp dong thue tai san h o ac lai su at ghi tro n g hofp dong. Trtfcfng hofp khong the x a c dinh dtfofc lai su at ngam dinh tro n g hofp dong 168
 16. thue thi suf dung lai suat bien di vay cu a ben thue tai san de tinh gia tri hien tai cu a khoan thanh toan tien thue toi thieu. 14. Khi trinh bay cac khoan nd phai tra ve thue tai chi'nh trong bao cao tai chi'nh, phai phan biet nd ngan han va nd dai han. 15. Chi phf trtfc tiep phat sinh ban dau lien quan den hoat dong thue tai chi'nh, nhtf chi phi' dam phan ky hdp dong dtfdc ghi nhan vao nguyen gia tai san di thue. 16. K hoan th an h toan tien thue tai san thue tai chinh phai dtfcfc ch ia ra th an h chi phi tai chinh va khoan phai tra nof goc. Chi phi tai chinh phai dtfcfc tinh theo ttfng ky ke toan tro n g suot thofi han thue theo ty le lai su at dinh ky co dinh tre n so dtf nof con lai cho moi ky ke toan. 17. Thue tai chinh se phat sinh chi phi khau hao tai san va chi phi tai chinh cho moi ky ke toan. Chinh sach khau hao tai san thue phai nhat quan vofi chinh sach khau hao tai san cung loai thuoc sof htfu cu a doanh nghiep di thue. Neu khong ch ac chan la ben thue se co quyen sof htfu tai san khi het han hofp dong thue thi tai san thue se dtfofc khau hao theo thofi gian ngan hofn gitfa thofi han thue hoac thc/i gian svf dung htfu ich cua no. 18. Khi trinh bay tai san thue trong bao cao tai chi'nh phai tuan thu cac quy dinh cua Chuan mtfc ke toan "TSCD htfu hinh". T h ue h o at dong 19. C ac khoan than h toan tien thue hoat dong (Khong bao gom chi phi dich vu, bao hiem va bao dtfofng) phai dtfcfc ghi nhan la chi phi san xu at, kinh doanh theo phtfofng phap dtfofng than g cho suot thofi han thue tai san, khong phu th u o c vao phtfdng thtfc thanh toan, trtf khi ap dung phtfofng phap tin h k h ac hcfp ly hofn. Ghi n han th u e ta i san tro n g bao cao tai chinh cu a ben cho thue Thue tai chinh 20. Ben cho thu e phai ghi nhan gia tri tai san cho thue tai chinh la khoan phai thu tre n B an g can doi ke toan bang gia tri dau ttf th u an tro n g hofp dong cho thu e tai chinh. 21. Doi vdi thue tai chi'nh phan ldn rui ro va ldi l'ch kinh te gan lien vdi quyen sd htfu tai san dtfdc chuyen giao cho ben thue, vi vay cac khoan phai thu ve cho thue tai chi'nh phai/dtfdc ghi nhan la khoan phai thu von goc va doanh thu tai chi'nh ttf khoan dau ttf va dich vu cua ben cho thue. 22. V iec ghi nh an doanh thu tai chinh phai dtfa tre n cd sof lai su at dinh ky co dinh tre n tong so' dtf dau ttf th u an cho thue tai chinh. 23. Ben cho thue phan bo doanh thu tai chi'nh trong suot thdi gian cho thue dtfa tren lai suat thue dinh ky co dinh tren so dtf dau ttf thuan cho thue tai chi'nh. Cac 169 i
 17. khoan thanh toan tien thue tai chi'nh cho ttfng ky ke toan (Khong bao gom chi phi cung cap dich vu) dtfdc trtf vao dau ttf gop de lam giam di so' vo'n goc va doar.h thu tai chi'nh chtfa thtfc hien. 24. Cac chi phi trtfc tiep ban dau de tao ra doanh thu tai chi'nh nhtf tien hoa hong va chi phi phap ly phat sinh khi dam phan ky ket hop dong thtfdng do ben cho thue chi tra va dtfdc ghi nhan ngay vao chi phi trong ky khi phat sinh hoac dtfdc phan bo dan vao chi phi theo thdi han cho thue tai san phu hdp vdi viec ghi nhan doanh thu. Thue hoat dong 25. Ben cho thue phai ghi nhan tai san cho thue h o at dong tren Bang can doi ke to an theo ca ch phan loai tai san cu a doanh nghiep. 26. Doanh thu cho thue h o at dong phai dtfofc ghi nhan theo phtfofng phap dtfofng th an g tro n g suot thdi han cho thue, khong phu th u oc vao phtfdng thtfc th an h toan, trtf khi ap dung phtfofng phap tin h kh ac hofp ly hcfn. 27. Chi phi' cho thue hoat dong, bao gom ca khau hao tai san cho thue, dtfdc ghi nhan la chi phi' trong ky khi phat sinh. 28. Chi phi trtfc tiep ban dau de tao ra doanh thu ttf nghiep vu cho thue hoat dong dtfdc ghi nhan ngay vao chi phi trong ky khi phat sinh hoac phan bo dan vao chi phi trong suot thdi han cho thue phu hdp vdi viec ghi nhan doanh thu cho thue hoat dong. 29. Khau hao ta i san cho thue phai dtfa tre n m ot cof sof n h at quan vdi chinh sach khau hao cu a ben cho thue ap dung doi vdi nhtfng tai san ttfcfng ttf, va chi phi khau hao phai dtfofc tinh theo quy dinh cu a Chuan mtfc ke toan “Tai san co dinh htfu hinh” va Chuan mtfc ke to an “Tai san co dinh vo hinh”. 30. Ben cho thue la doanh nghiep san xuat hay doanh nghiep thtfdng mai ghi nhan doanh thu ttf nghiep vu cho thue hoat dong theo ttfng thdi han cho thue. Giao dich ban va thue lai tai san • • 31. Giao dich ban va thue lai tai san dtfdc thtfc hien khi tai san dtfdc ban va dtfdc chi'nh ngtfdi ban thue lai. Phtfdng phap ke toan ap dung cho cac giao dich ban va thue lai tai san tuy thuoc theo loai thue tai san. 32. Neu ban va thue lai ta i san la thue tai chinh, khoan ch enh lech gitfa thu nhap ban vdi gia tri con lai cu a tai san phai phan bo cho suot thdi gian thue ta i san. 33. Neu thue lai tai san la thue tai chi'nh co nghia ben cho thue cung cap tai chinh cho ben thue, dtfdc dam bao bin g tai san. Khoan chenh lech gitfa thu nhap ban tai san vdi gia tri con lai tren so ke toan khong dtfdc ghi nhan ngay la mot khoan lai ttf viec ban tai san ma phai ghi nhan la thu nhap chtfa thtfc hien va phan bo cho suot thdi gian thue tai san. 170
 18. 34. Giao dich ban va thue lai tai san la thue hoat dong dtfofc ghi nhan khi: - Neu gia ban dtfdc thoa thuan of mtfc gia tri hofp ly thi ca c khoan 16 hoac lai phai dtfofc ghi nhan ngay tron g ky phat sinh; - Neu gia ban thaip hofn gia tri hofp ly thi ca c khoan lai h oac lo cung phai dtfofc ghi nhan ngay tro n g ky phat sinh, trtf trtfofng hofp khoan lo dtfofc bu dap b in g khoan thue tro n g ttfofng lai of m ot mtfc gia thue thap hofn gia thue thi trtfdng. Trtfdng hofp nay khoan lo khong dtfofc ghi nhan ngay m a phai phan bo dan vao chi phi phu hdp vdi khoan th an h toan tien thue tro n g suot thdi gian m a tai san do dtfdc dtf kien su? dung; - Neu gia ban cao hdn gia tri hofp ly thi khoan chenh lech cao hdn gia tri hofp ly phai dtfofc phan bo’ dan vao thu nhap phu hdp vdi khoan thanh to an tien thue tro n g suot thdi gian m a tai san do dtfdc dtf kien svt dung. 35. Neu thue lai tai san la thue hoat dong, tien thue va gia ban dtfdc thoa thuan d mtic gia tri hdp ly, ttic la da thtfc hien mot nghiep vu ban hang thong thtfdng thi cac khoan lai hay lo dtfdc hach toan ngay trong ky phat sinh. 36. Doi vdi thue hoat dong, neu gia tri hdp ly tai thdi diem ban va thue lai tai san thap hdn gia tri con lai cua tai san, khoan lo bang so chenh lech gitfa gia tri cdn lai va gia tri hofp ly phai dtfdc ghi nhan ngay trong ky phat sinh. 37. Cac yeu cau trinh bay bao cao tai chi'nh cua ben thue va ben cho thue cac nghiep vu ban va thue lai tai san phai giong nhau. Trtfdng hdp trong thoa thuan thue tai san co quy dinh dac biet thi cung phai trinh bay tren bao cao tai chi'nh. T rinh bay bao cao tai chinh D oi vdi b e n th u e 38. B en thue tai san phai trin h bay ca c thong tin ve thue tai chinh, sau: a) Gia tri cdn lai cu a tai san thue tai ngay lap bao cao tai chinh; b) Tien thu e ph at sinh them dtfdc ghi nhan la chi phi tro n g ky; c) Can ctf de x a c dinh tien thue phat sinh them ; d) Dieu khoan gia han thue h oac quyen dtfdc m ua tai san. 39. B en thu e ta i san phai trin h bay ca c thong tin ve thue h o at dong, sau: a) Tong so* tien thue toi thieu tro n g ttfdng lai cho hdp dong thue hoat dong khong huy ngang theo ca c thdi han: - T tf m ot (1) nam tr d xuo'ng; - T ren m ot (1) nam den nam (5) nam ; - T ren nam (5) nam. b) Can ctf x a c dinh chi phi thue tai san phat sinh them ; 171
 19. Doi vdi ben cho thue 40. Ben cho thue tai san phai trinh bay cac thong tin ve cho thue tai chinh, sau: a) Bang doi chieu gitfa tong dau ttf gop cho thue tai san va gia tri hien tai cu a khoan thanh toan tien thue toi thieu cho viec thue tai san phai thu vao ngay lap Bao cao tai chinh cu a ky bao cao theo ca c thcri han: - Ttf m ot (1) nam trd xuong; - T ren m ot (1) nam den nam (5) nam ; - T ren nam (5) nam. b) Doanh thu cho thue tai chinh chtfa thtfc hien; c) Gia tri cdn lai cu a tai san thue khong dtfofc dam bao theo tinh toan cu a ben cho thue; d) Dtf phdng luy ke cho c a c khoan phai thu kho ddi ve khoan thanh toan tien thue toi thieu; d) Tien thue phat sinh them dtfofc ghi nhan la doanh thu tro n g ky. 41. Ben cho thue tai san phai trinh bay cac thong tin ve cho thue hoat dong, sau: a) K hoan th an h toan tien thue toi thieu tro n g ttfofng lai cu a cac hdp dong thue h o at dong khong huy ngang theo ca c thdi han: - Ttf m ot (1) nam trd xuo'ng; - T ren m ot (1) nam den nam (5) nam ; - T ren nam (5) nam. b) Tong sd tien thue phat sinh them dtfdc ghi nhan la doanh thu trong ky; 172 I
 20. HETHflNG CHUAN MUC KE TOAN VIET NAM Chuan mire so 10 ANH HUdNG CUA VIEC THAY OOI TY GIA HOI DOAI (Ban h an h va cong bo theo Quyet dinh so 165/2002 /QD-BTC ngay 31 than g 12 nam 2002 cua Bo trtfdng Bo Tdi chinh) QUYOjNH CHUNG 01. Muc di'ch cua chuan mUc nay la quy dinh va htfdng dan cac nguyen tic va phtfdng phap ke toan nhtfng anh htfdng do thay doi ty gia hoi doai trong trtfdng hdp doanh nghiep co cac giao dich bang ngoai te hoac co cac hoat dong d ntfdc ngoai. Cac giao dich bang ngoai te va cac bao cao tai chi'nh cua cac hoat dong d ntfdc ngoai phai dtfdc chuyen sang ddn vi tien te ke toan cua doanh nghiep, bao gom: Ghi nhan ban dau va bao cao tai ngay lap Bang can doi ke toan; Ghi nhan chenh lech ty gia ho’i doai; Chuyen doi bao cao tai chi'nh cua cac hoat dong d ntfdc ngoai lam cd sd ghi so ke toan, lap va trinh bay bao cao tai chi'nh. 02. C huan mtfc n ay dp d u n g cho viec: (a) Ke toa n cac g ia o dich ban g n goai te; (b) Chuyen doi bao cao td i chinh cua hoat dong O ntfdc ngoai k h i hop n h a t cac bao cao nay vao bao cao td i chinh cua d o a n h nghiep ba n g phtfdng p h a p hop nhat hoac phtfOng p h a p von chu so htfu. 03. Cac doanh nghiep phai stf dung Dong Viet Nam lam ddn vi tien te ke toan, trtf trtfdng hdp dtfdc phep stf dung mot ddn vi tien te thong dung khac. 04. Chuan mtfc nay khong quy dinh viec chuyen doi bao cao tai chi'nh cua mot doanh nghiep ttf ddn vi tien te ke toan sang mot ddn vi tien te khac de thuan tien cho ngtfdi stf dung da quen thuoc vdi ddn vi tien te dtfdc chuyen doi dd hoac cho cac muc di'ch ttfdng ttf. 05. Chuan mtfc nay khong de cap den viec trinh bay cac luong tien phat sinh ttf cac giao dich bin g ngoai te va ttf viec chuyen doi cac luong tien cua mot hoat dong d ntfdc ngoai trong bao cao ltfu chuyen tien te (Quy dinh tai Chuan mtfc "Bao cao ltfu chuyen tien te"). 06. Cac th u a t ngtf tro n g chuan mtfc nay dtfpc hieu nhtf sau: H o a t d o n g O ntfdc ngoai: La ca c chi nhanh, cong ty con, cong ty lien ket, cong ty lien doanh, hdp ta c kinh doanh, hoat dong lien ket kinh doanh cu a doanh nghiep lap bao cao m a hoat dong cu a ca c ddn vi nay dtfdc thtfc hien d m ot ntfdc khac ngoai Viet Nam. Co so 6 ntfdc ngoai: La m ot h oat dong of ntfdc ngoai, m a c a c h o at dong cu a no la m ot phan doc lap doi vdi doanh nghiep lap bao cao. 173

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản