intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của điều trị tiêu huyết khối alteplase đường tĩnh mạch đến các kết quả mạch máu và lâm sàng ở bệnh nhân tắc động mạch não giữa

Chia sẻ: Thôi Kệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

71
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thực hiện trên 62 bệnh nhân nhồi máu não do tắc động mạch não giữa được điều trị thuốc tiêu huyết khối alteplase đường tĩnh mạch trong cửa sổ 270 phút tại Khoa Cấp cứu - bệnh viện Bạch Mai từ tháng 12/2009 đến tháng 7/2013 nhằm đánh giá hiệu q uả về hình ảnh mạch máu não và mối liên quan đến mức độ hồi phục lâm sàng sau 3 tháng và biến chứng chảy máu nội sọ sau 24 giờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của điều trị tiêu huyết khối alteplase đường tĩnh mạch đến các kết quả mạch máu và lâm sàng ở bệnh nhân tắc động mạch não giữa

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA ðIỀU TRỊ TIÊU HUYẾT KHỐI ALTEPLASE<br /> ðƯỜNG TĨNH MẠCH ðẾN CÁC KẾT QUẢ MẠCH MÁU VÀ<br /> LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN TẮC ðỘNG MẠCH NÃO GIỮA<br /> Mai Duy Tôn1, ðinh Mạnh Phương2, Nguyễn ðạt Anh1<br /> 1<br /> Bệnh viện Bạch Mai, 2Bệnh viện Tuyên Quang<br /> <br /> Nghiên cứu thực hiện trên 62 b ệnh nhân nhồi máu não do tắc ñộng mạch não giữa ñược ñiều trị thuốc<br /> tiêu huyết khối alteplase ñường tĩnh mạch trong cửa sổ 270 phút tại Khoa Cấp cứu - bệnh viện Bạch Mai từ<br /> tháng 12/2009 ñến tháng 7/2013 nhằm ñánh giá hiệu quả về hình ảnh mạch máu não và mối liên quan ñến<br /> mức ñộ hồi phục lâm sàng sau 3 tháng và b iến chứng chảy máu nội sọ sau 24 giờ. Mức ñộ tái thông mạch<br /> não ñạt tỷ lệ 61,3%; nhóm tái thông mạch, mức ñộ hồi phục lâm sàng sau 3 tháng cao gấp 21 lần so với<br /> nhóm không có tái thông mạch (p < 0,001). Chảy máu nội sọ sau 24 giờ ở nhóm có tái thông mạch cao hơn<br /> nhóm không có tái thông mạch (p < 0,05). Chảy máu nội sọ có triệu chứng chỉ 1,61%. Mức ñộ hồi phục lâm<br /> sàng tốt sau 3 tháng ñạt tỷ lệ 43,5%. Kết quả này cho thấy ñiều trị thuốc tiêu huyết khối alteplase ñường tĩnh<br /> mạch ở b ệnh nhân nhồi máu não do tắc ñộng mạch não giữa trong vòng 4,5 giờ an toàn và có hiệu quả.<br /> <br /> Từ khóa: ñộng mạch não giữa, tiêu huyết khối, tái thông mạch não<br /> <br /> <br /> I. ðẶT VẤN ðỀ vong và di chứng, ñiều trị thuốc tiêu huyết khối<br /> ñường tĩnh mạch trong t hời gian 270 phút kể<br /> Nhồi máu não do tắc ñộng mạch não giữa từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khởi<br /> là một bệnh có tiên lượng tử vong và tàn phế phát ñầu tiên là một biện pháp quan trọng<br /> rất cao. Theo một nghiên cứu, t rong hai năm nhất. ðánh giá kết quả ñiều trị cũng như các<br /> 2007 - 2008, tại khoa Thần kinh Bệnh viện biến chứng có thể xảy ra phụ thuộc nhiều y ếu<br /> Bạch Mai, những bệnh nhân nhồi máu não do tố như thời gian kể từ khi bệnh nhân khởi phát<br /> tắc ñộng mạch não giữa ñược ñiều trị nội ñến lúc dùng thuốc, tuổi của bệnh nhân, tăng<br /> khoa thường quy thì tỷ lệ tử vong là 15,2%, huyết áp, ñái tháo ñường, mức ñộ tổn thươ ng<br /> tàn phế là 76,8% [ 1]. Hiện nay, ở nhiều cơ sở trên hình ảnh s ọ não, và ñặc biệt là kết quả<br /> y tế, ñiều trị bệnh nhân nhồi máu não do tắc ñiều trị thường liên quan ñến mức ñộ tái<br /> ñộng mạch não giữa chủ yếu là ñiều trị nội thông mạch não sau khi dùng thuốc tiêu<br /> khoa, bệnh nhân hầu hết không ñược tiếp cận huyết k hối [2; 3]. Một số nghiên cứu ñã<br /> với các phương pháp ñiều trị tích cực như can chứng minh có mối liên quan chặt chẽ giữa<br /> thiệp nội mạch lấy huyết khối, ñiều trị thuốc mức ñộ tái thông mạc h não sau 24 giờ dùng<br /> tiêu huyết khối ñường tĩnh mạch. Do vậy, tỷ lệ thuốc tiêu huy ết khối alteplas e ñường t ĩnh<br /> tử vong c ũng như biến chứng chắc chắn sẽ mạch với kết quả hồi phục lâm sàng s au 3<br /> rất khó ñược cải thiện. ðể làm giảm tỷ lệ tử tháng [2 ;4; 5; 6]. Chính vì vậy chúng tôi tiến<br /> hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: ðánh<br /> ðịa chỉ liên hệ: Mai Duy Tôn, Khoa Cấp cứu, bệnh viện giá hiệu quả về mặt hình ảnh mạch não của<br /> Bạch Mai ñiều trị thuốc tiêu huyết k hối alt eplase ñường<br /> Email: tonresident@gmail.com<br /> Ngày nhận: 16/01/2015<br /> tĩnh mạch ở bệnh nhân nhồi máu não do tắc<br /> Ngày ñược chấp thuận: 18/5/2015 ñộng mạch não giữa.<br /> <br /> <br /> 2015 TCNCYH 93 (1) - 2015 39<br /> TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC<br /> <br /> II. ðỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP vi tính sọ não và/hoặc chụp cộng hưở ng từ<br /> sọ não.<br /> 1. ðối tượng + Các triệu chứng ñột quỵ não gợi ý ñến chảy<br /> Bệnh nhân nhồi máu não cấp nhập viện máu dưới nhện mặc dù kết quả chụp cắt lớp vi<br /> khoa cấp cứu trong thời gian từ tháng 12/2009 tính sọ não và/hoặc cộng hưởng từ sọ não bình<br /> ñến tháng 7/2013 ñáp ứng ñủ các tiêu chuẩn thường.<br /> lựa chọn và loại trừ : + Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não và/<br /> 1.1. Tiêu chu*n l-a ch/n hoặc cộng hưởng từ sọ não có nhồi máu não<br /> trên 1/3 diện chi phối ñộng mạc h não giữa.<br /> - Tuổi bệnh nhân ≥ 18 tuổi; khởi phát ñột<br /> + Khi ñiểm NIHSS trên 24 hoặc dướ i 4.<br /> quỵ rõ ràng < 4,5 giờ trước khi dùng alteplas e;<br /> + Chấn thương hoặc chảy máu tiến triển.<br /> - Có tắc ñộng mạch não giữa trên chụp cắt<br /> + Tiền sử ñột quỵ não, chấn thươ ng ñầu<br /> lớp vi tính và cộng hưởng từ mạch não;<br /> mức ñộ nặng, nhồi máu cơ tim hoặc phẫu<br /> - Gia ñình bệnh nhân và/hoặc bệnh nhân<br /> thuật sọ não trong vòng 3 tháng gần ñây.<br /> ñồng ý dùng thuốc.<br /> + Tiền sử chảy máu não; tiền sử chảy máu<br /> 1.2. Tiêu chu*n lo2i tr5 (khi có một trong ñường tiêu hóa, ñường tiết niệu trong 21 ngày.<br /> các tiêu chuẩn sau) + Tiền sử chấn thương lớn hoặc phẫu<br /> - Các bệnh nhân ñột quỵ não không do tắc thuật lớn trong 14 ngày gần ñây.<br /> ñộng mạch não giữa. + Chọc dò dịch não tủy hoặc chọc dò ñộng<br /> - ðối với các bệnh nhân có thời gian khởi mạch ở những nơi không thể ép ñược trong<br /> phát ñột quỵ não sau ba giờ ñầu chúng tôi loại vòng 7 ngày gần ñây.<br /> trừ dựa theo nghiên cứu ECASS III [3], thêm 4 + Bệnh lý trong sọ (u, dị dạng ñộng - tĩnh<br /> tiêu chuẩn: mạch não, túi phình mạch não).<br /> + Các bệnh nhân có tuổi trên 80. + Có bất thường về ñường huyết (dưới 2,8<br /> + Các bệnh nhân ñang ñiều trị thuốc chống mmo/l hoặc trên 22,2 mmol/l).<br /> ñông ñường uống. + Số lượng tiểu cầu dưới 100,000/mm3.<br /> + Các bệnh nhân có ñiểm NIHSS ban ñầu + Huyết áp không kiểm soát ñược (huyết<br /> trên 25 ñiểm. áp tâm thu trên 185 mmHg hoặc huyết áp tâm<br /> + Các bệnh nhân có tiền sử ñột quỵ não và trương trên 110 mmHg).<br /> ñái tháo ñường kết hợp. + ðiều trị thuốc chống ñông gần ñây với tỷ<br /> - Chống chỉ ñịnh dùng thuốc alteplase nếu lệ INR trên 1,5 lần chứng.<br /> có một trong các tiêu chuẩn:<br /> 2. Phương pháp<br /> + Các triệu chứng khởi phát của ñột quỵ<br /> não trên 270 phút tính ñến thời ñiểm bắt ñầu Thi6t k6 nghiên c9u: Nghiên cứu tiến<br /> dùng thuốc alteplase hoặc không xác ñịnh cứu, so sánh trước và sau ñiều trị.<br /> chính xác thời gian. Ph;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2