intTypePromotion=3

Bài giảng Bệnh án

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
30
lượt xem
4
download

Bài giảng Bệnh án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về một số thông tin hành chính về bệnh án, lý do nhập viện, bệnh sử, tiền sử, lâm sàng lúc nhập viện, cận lâm sàng, xquang ngực thẳng, điện tâm đồ, siêu âm tim, chẩn đoán, các yếu tố nguy cơ tim mạch, chụp mạch vành, can thiệp, chỉ định bắt buộc, chỉ định ức chế bêta, thước ức chế bêta trong điều trị tăng huyết áp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh án

BEÄNH AÙN<br /> PGS. TS. Nguyễn Văn Trí<br /> Đại Học Y Dược TP HCM<br /> <br /> I- HAØNH CHÍNH<br /> ►<br /> <br /> Hoï vaø teân<br /> <br /> : L. X. T.<br /> <br /> ►<br /> <br /> Tuổi<br /> <br /> : 62<br /> <br /> ►<br /> <br /> Giới<br /> <br /> : nam<br /> <br /> ►<br /> <br /> Nghề nghiệp<br /> <br /> : hưu trí<br /> <br /> ►<br /> <br /> Địa chỉ<br /> <br /> : Nha Trang<br /> <br /> II- LYÙ DO NHẬP VIỆN<br /> NẶNG NGỰC SAU XÖÔNG ÖÙC<br /> <br /> III- BEÄNH SÖÛ<br /> •<br /> <br /> Khoaûng 1 thaùng nay, beänh nhaân coù:<br />  Nhöõng côn naëng ngöïc sau xöông öùc<br />  Xuaát hieän khi ñi veä sinh vaø coù luùc caû khi nghæ<br />  Thôøi gian keùo daøi khoaûng 30 phuùt<br />  Khoâng lan, khoâng tö theá giaûm ñau<br />  Ñoâi khi giaûm khi duøng nitrat<br />  Khoâng ho, khoâng soát, khoâng khoù thôû<br /> <br /> III- TIEÀN SỬ<br /> ►<br /> <br /> Baûn thaân:<br />  Bieát taêng huyeát aùp, ñaùi thaùo ñöôøng 5 năm<br /> ñieàu trò khoâng lieân tuïc<br />  Thænh thoaûng töùc ngöïc khoâng lan, khoâng lieân<br /> quan gaéng söùc<br />  Khoâng huùt thuoác laù, khoâng taäp theå duïc<br /> <br /> ►<br /> <br /> Gia ñình: chöa ghi nhaän baát thöôøng.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản