intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh hội chứng trung thất - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

Chia sẻ: Nhân Sinh ảo ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

119
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chuẩn đoán hình ảnh hội chứng trung thất" cung cấp cho người học các kiến thức về: Định nghĩa chuẩn đoán hình ảnh hội chứng trung thất, nhắc lại giải phẫu trung thất, triệu chứng học Xquang, chuẩn đoán các khối u dựa vào vị trí, một số bệnh lý trung thất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh hội chứng trung thất - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

 1. CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH HOÄI CHÖÙNG TRUNG THAÁT BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG KHOA CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH BEÄNH VIEÄN AN BÌNH -TP.HCM April 6, 2015 1
 2. DAØN BAØI I.Ñònh nghóa. II.Nhaéc laïi giaûi phaãu trung thaát. III.Trieäu chöùng hoïc X quang. IV.Chaån ñoaùn caùc khoái u döïa vaøo vò trí. V.Moät soá beänh lyù trung thaát. VI.Keát luaän. April 6, 2015 2
 3. DAØN BAØI I.Ñònh nghóa. II.Nhaéc laïi giaûi phaãu trung thaát. III.Trieäu chöùng hoïc X quang. IV.Chaån ñoaùn caùc khoái u döïa vaøo vò trí. V.Moät soá beänh lyù trung thaát. VI.Keát luaän. April 6, 2015 3
 4. ÑÒNH NGHÓA l  Hoäi chöùng trung thaát bao goàm caùc daáu hieäu X quang dieãn taû söï hieän dieän cuûa caùc teá baøo baát thöôøng trong trung thaát (Khí,dòch,ñoùng voâi, böôùu). l  Caàn löu yù raèng ñöôøng kính cuûa haïch ñöôïc qui öôùc ño theo beà ngang chöù khoâng phaûi laø beà daøi cuûa haïch vaø neáu kích thöôùc naøy ≤ 1cm laø haïch bình thöôøng (khoâng phaûi laø haïch beänh lyù). April 6, 2015 4
 5. DAØN BAØI I.Ñònh nghóa. II.Nhaéc laïi giaûi phaãu trung thaát. III.Trieäu chöùng hoïc X quang. IV.Chaån ñoaùn caùc khoái u döïa vaøo vò trí. V.Moät soá beänh lyù trung thaát. VI.Keát luaän. April 6, 2015 5
 6. NHAÉC LAÏI GIAÛI PHAÃU TRUNG THAÁT ÑÖÔØNG VIEÀN TRUNG THAÁT BÔØ PHAÛI TRUNG THAÁT 1.Thaân TM caùnh tay-ñaàu (P). 2.TMC treân. 3.Nhó (P). 4.TMC döôùi. 5.Roán phoåi (P). 6.Vieàn môõ tröôùc tim (Franges graisseuses). BÔØ TRAÙI TRUNG THAÁT 7.ÑM döôùi ñoøn (T). 8.Quai ÑMC. 9.Cung ÑMP. 10.Thaát (T). 11.Roán phoåi (T). 12.Vieàn môõ tröôùc tim (Franges graisseuses). April 6, 2015 6
 7. NHAÉC LAÏI GIAÛI PHAÃU TRUNG THAÁT CAÙCH PHAÂN CHIA TRUNG THAÁT THEO BENJAMIN FELSON THEO LUCY SQUIRE April 6, 2015 7
 8. DAØN BAØI I.Ñònh nghóa. II.Nhaéc laïi giaûi phaãu trung thaát. III.Trieäu chöùng hoïc X quang. IV.Chaån ñoaùn caùc khoái u döïa vaøo vò trí. V.Moät soá beänh lyù trung thaát. VI.Keát luaän. April 6, 2015 8
 9. TRIEÄU CHÖÙNG HOÏC X QUANG A.Caùc ñaëc ñieåm chung: Khoái u maät ñoä dòch,thöôøng ñoàng nhaát. 1.Coù bôø ngoaøi roõ,lieân tuïc. 2.Loài veà phía phoåi. 3.Taïo moät goùc tuø vôùi trung thaát. 4.Bôø trong khoâng roõ. B.Caùc ñaëc ñieåm rieâng: Moãi khoái u khaùc nhau ôû 1.Vò trí. 2.Ñöôøng vieàn. 3.Hình daïng. 4.Maät ñoä. 5.Kích thöôùc. C.Laøm sao khu truù ñöôïc khoái u ôû trung thaát? 1.Daáu hieäu boùng bôø (Silhouette sign). 2.Daáu hieäu coå-ngöïc (Cervico-thoracic sign). 3.Daáu hieäu taûng baêng (Iceberg sign). 4.Daáu hieäu che laáp & Daáu hieäu hoäi tuï veà roán phoåi (Hilum overlay sign & Hilum convergence sign). 5.Daáu hieäu caùnh buoàm (Sail sign). April 6, 2015 6.Daáu hieäu co keùo thöïc quaûn. 9
 10. DAÁU HIEÄU BOÙNG BÔØ SILHOUETTE SIGN SILHOUETTE SIGN (+) SILHOUETTE SIGN (-) April 6, 2015 10 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 11. DAÁU HIEÄU BOÙNG BÔØ SILHOUETTE SIGN SILHOUETTE SIGN (+) April 6, 2015 11 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 12. DAÁU HIEÄU COÅ NGÖÏC CERVICO-THORACIC SIGN B:CERVICO-THORACIC SIGN (+) A:CERVICO-THORACIC SIGN (-) April 6, 2015 12 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 13. DAÁU HIEÄU COÅ NGÖÏC CERVICO-THORACIC SIGN CERVICO-THORACIC SIGN (+): April 6, 2015 BÖÔÙU GIAÙP THOØNG 13
 14. DAÁU HIEÄU COÅ NGÖÏC CERVICO-THORACIC SIGN CERVICO-THORACIC SIGN (-): NEUROBLASTOMA April 6, 2015 14
 15. DAÁU HIEÄU NGÖÏC-BUÏNG THORACO-ABDOMINAL SIGN (ICEBERG SIGN) ICEBERG SIGN (+) ICEBERG SIGN (-) April 6, 2015 15
 16. DAÁU HIEÄU NGÖÏC-BUÏNG THORACO-ABDOMINAL SIGN (ICEBERG SIGN) ICEBERG SIGN (+) :NEUROBLASTOMA April 6, 2015 16
 17. DAÁU HIEÄU CHE LAÁP ROÁN PHOÅI & DAÁU HIEÄU HOÄI TUÏ ROÁN PHOÅI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN April 6, 2015 17 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
 18. DAÁU HIEÄU CHE LAÁP ROÁN PHOÅI & DAÁU HIEÄU HOÄI TUÏ ROÁN PHOÅI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN HILUM OVERLAY SIGN: TERATOMA April 6, 2015 18 A.J.Chandrasekhar,M.D.Chest X-ray Atlas.
 19. DAÁU HIEÄU CHE LAÁP ROÁN PHOÅI & DAÁU HIEÄU HOÄI TUÏ ROÁN PHOÅI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN HILUM OVERLAY SIGN: April 6, 2015 TERATOMA 19
 20. DAÁU HIEÄU CHE LAÁP ROÁN PHOÅI & DAÁU HIEÄU HOÄI TUÏ ROÁN PHOÅI HILUM OVERLAY SIGN & HILUM CONVERGENCE SIGN HILUM CONVERGENCE SIGN: PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH PHOÅI (T) April 6, 2015 20 D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2