intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh hội chứng phế nang - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

Chia sẻ: Nhân Sinh ảo ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

84
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chuẩn đoán hình ảnh hội chứng phế nang" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuẩn đoán hình ảnh hội chứng phế nang; giải phẫu phế nang, tiểu thùy, sơ cấp, chùm phế nang tiểu thùy thứ cấp Miller, các dấu hiệu Xquang, nguyên nhân, hình ảnh Xquang và những kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh hội chứng phế nang - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

 1. CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH HOÄI CHÖÙNG PHEÁ NANG BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG KHOA CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH BEÄNH VIEÄN AN BÌNH -TP.HCM April 17, 2015 1
 2. DAØN BAØI n  Ñònh nghóa. n  Giaûi phaãu:Pheá nang,tieåu thuøy sô caáp, chuøm pheá nang,tieåu thuøy thöù caáp Miller. n  Caùc daáu hieäu X quang. n  Nguyeân nhaân. n  Hình aûnh X quang. n  Keát luaän. April 17, 2015 2
 3. DAØN BAØI n  Ñònh nghóa. n  Giaûi phaãu:Pheá nang,tieåu thuøy sô caáp, chuøm pheá nang,tieåu thuøy thöù caáp Miller. n  Caùc daáu hieäu X quang. n  Nguyeân nhaân. n  Hình aûnh X quang. n  Keát luaän. April 17, 2015 3
 4. ÑÒNH NGHÓA n  Hoäi chöùng pheá nang bao goàm caùc daáu hieäu dieãn taû söï hieän dieän cuûa dòch hoaëc teá baøo (laønh,aùc) trong pheá nang. n  Hoäi chöùng naøy thöôøng gaëp trong caùc beänh lyù caáp tính,dieãn tieán mau leï. April 17, 2015 4
 5. DAØN BAØI n  Ñònh nghóa. n  Giaûi phaãu:Pheá nang,tieåu thuøy sô caáp, chuøm pheá nang,tieåu thuøy thöù caáp Miller. n  Caùc daáu hieäu X quang. n  Nguyeân nhaân. n  Hình aûnh X quang. n  Keát luaän. April 17, 2015 5
 6. GIAÛI PHAÃU PHEÁ NANG (ALVEOLUS) n  Moãi phoåi coù töø 300-500 trieäu pheá nang,caùc pheá nang saép xeáp nhö nhöõng chuøm nho quanh caây pheá quaûn ñöôïc phaân chia theo kieåu chia ñoâi töø trung taâm ra ngoaïi vi (23 laàn phaân chia),moãi pheá nang coù ñöôøng kính # 250µm. n  Dieän tích beà maët trao ñoåi khí ôû moãi phoåi coù kích thöôùc baèng moät saân quaàn vôït (75m2). n  Pheá nang (alveolus) laø ñôn vò cô baûn cuûa quaù trình trao ñoåi khí.Noù khoâng thaáy ñöôïc treân X quang vì kích thöôùc quaù nhoû. April 17, 2015 6
 7. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY SÔ CAÁP (PRIMARY LOBULE) n  Tieåu thuøy sô caáp laø ñôn vò chöùc naêng nhoû nhaát cuûa phoåi. n  Noù goàm taát caû caùc caáu truùc sau tieåu pheá quaûn hoâ haáp (respiratory bronchiole), bao goàm töø 16-40 pheá nang. n  ÔÛ ngöôøi lôùn,coù khoaûng 23 trieäu tieåu thuøy sô caáp. n  Tieåu thuøy sô caáp cuõng khoâng thaáy ñöôïc treân X quang. April 17, 2015 7
 8. GIAÛI PHAÃU CHUØM PHEÁ NANG (ACINUS) n  Chuøm pheá nang bao goàm taát caû caùc caáu truùc sau tieåu pheá quaûn taän (terminal bronchiole): ñoäng maïch,tónh maïch,maïch baïch huyeát,thaàn kinh,moâ lieân keát… n  Noù coù ñöôøng kính 4-8mm,hình thaønh töø 10-20 tieåu thuøy sô caáp vaø coù khoaûng 400 pheá nang. n  Khi bò thaâm nhieãm,caùc chuøm pheá nang bieåu hieän nhö nhöõng boùng môø khoâng roõ bôø-boùng môø pheá nang (acinar shadows,acini). April 17, 2015 8
 9. GIAÛI PHAÃU CHUØM PHEÁ NANG (ACINUS) April 17, 2015 9
 10. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER (SECONDARY LOBULE) n  Ñaây laø ñôn vò caáu truùc nhoû nhaát cuûa phoåi maø ñöôïc bao quanh bôûi vaùch moâ lieân keát. n  Tieåu thuøy thöù caáp coù hình thaùp ña dieän, ñaùy ôû ngoaïi vi,ñænh höôùng veà roán phoåi. n  Noù hình thaønh töø 3-5 chuøm pheá nang vaø coù ñöôøng kính ñaùy 1-2,5cm. n  ÔÛ phoåi ngöôøi coù khoaûng 5000 tieåu thuøy thöù caáp Miller. April 17, 2015 10
 11. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER n  Truïc cuûa tieåu thuøy thöù caáp ñöôïc taïo thaønh bôûi tieåu PQ trung taâm tieåu thuøy (central bronchiole) vaø tieåu ÑM trung taâm tieåu thuøy (central arteriole).Bao quanh tieåu PQ vaø tieåu ÑM trung taâm tieåu thuøy laø moâ keõ. n  Tónh maïch vaø maïch baïch huyeát naèm ôû vaùch lieân tieåu thuøy. April 17, 2015 11
 12. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER A:CHUØM PHEÁ NANG. B.TIEÅU THUØY SÔ CAÁP. 1.Tieåu PQ trung taâm tieåu thuøy. 2.Tieåu PQ taän. 3.Tieåu PQ hoâ haáp. 4.Keânh pheá nang. 5.Tuùi pheá nang. 6.Pheá nang. April 17, 2015 12
 13. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER n  Caùc tuùi pheá nang thoâng thöông vôùi nhau qua loã Kohn. n  Ngoaøi ra,keânh Lambert noái thoâng pheá nang vôùi tieåu PQ tröôùc taän.(Pore de Kohn). 8.Loã Kohn 6.Keânh Lambert (Canal de Lambert). April 17, 2015 13
 14. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER n  Khi vaùch moâ lieân keát (moâ keõ) giöõa caùc tieåu thuøy thöù caáp (coøn goïi laø vaùch lieân tieåu thuøy- interlobular septa) daøy leân,chuùng ñöôïc thaáy caû treân X quang quy öôùc (caùc ñöôøng Kerley) laãn treân CT coù ñoä phaân giaûi cao (high resolution CT-HRCT). April 17, 2015 14
 15. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER April 17, 2015 15 D.Anthoine.L’Imagerie Thoracique
 16. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER CAÙC CAÁU TRUÙC COÙ THEÅ THAÁY ÑÖÔÏC TREÂN HRCT April 17, 2015 16
 17. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER LAÙT CAÉT MOÛNG: THAÁY ÑÖÔÏC LAÙT CAÉT DAØY: THAÁY ÑÖÔÏC VAÙCH LIEÂN TIEÅU THUØY VAØ ÑOÄNG MAÏCH MAÙU PHOÅI MAÏCH TRUNG TAÂM TIEÅU THUØY April 17, 2015 17
 18. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER April 17, 2015 18
 19. GIAÛI PHAÃU TIEÅU THUØY THÖÙ CAÁP MILLER TOÅN THÖÔNG CHUØM PHEÁ NANG TOÅN THÖÔNG TOAØN TIEÅU THUØY THÖÙ (ACINI) CAÁP MILLER April 17, 2015 19
 20. DAØN BAØI n  Ñònh nghóa. n  Giaûi phaãu:Pheá nang,tieåu thuøy sô caáp, chuøm pheá nang,tieåu thuøy thöù caáp Miller. n  Caùc daáu hieäu X quang. n  Nguyeân nhaân. n  Hình aûnh X quang. n  Keát luaän. April 17, 2015 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2