intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch - BS.Nguyễn Quý Kháng

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

59
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chuẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch" trình bày về: Giá trị của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong bệnh tim mạch, kỹ thuật chụp bộ phim X quang tim, giải phẫu X quang tim bình thường, tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của tim, tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của buồng tim. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch - BS.Nguyễn Quý Kháng

CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH<br /> HEÄ TIM-MAÏCH<br /> BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG<br /> BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> DAØN BAØI<br /> 1/ Ñaïi cöông:Giaù trò cuûa caùc kyõ thuaät<br /> Chaån ñoaùn hình aûnh trong Beänh timmaïch.<br /> 2/ Kyõ thuaät chuïp boä phim X quang tim.<br /> 3/ Giaûi phaãu X quang tim bình thöôøng.<br /> 4/ Tieâu chuaån ñaùnh giaù söï nôû lôùn cuûa<br /> tim.<br /> 5/ Tieâu chuaån ñaùnh giaù söï nôû lôùn cuûa<br /> các buoàng tim.<br /> 2<br /> <br /> ÑAÏI CÖÔNG<br /> Ñeå khaûo saùt heä tim-maïch,ngaøy nay<br /> chuùng ta coù nhieàu phöông tieän chaån<br /> ñoaùn:<br /> X quang quy öôùc.<br /> Sieâu aâm.<br /> Caét lôùp ñieän toaùn (CT).<br /> Coäng höôûng töø (MRI).<br /> Y hoïc haït nhaân (Nuclear medicine).<br /> 3<br /> <br /> X<br /> QUANG<br /> QUY<br /> ÖÔÙC<br /> <br /> 1.GIAÛI PHAÃU HOÏC<br /> -Buoàng tim,van tim.<br /> -Ñoäng maïch vaønh.<br /> -Kích thöôùc tim vaø<br /> maïch maùu phoåi.<br /> -Maøng tim vaø caáu truùc<br /> ngoaøi tim.<br /> 2.HUYEÁT ÑOÄNG<br /> -AÙp löïc.<br /> -Doøng maùu.<br /> 3.AN TOAØN NHIEÃM XAÏ<br /> 4.KHOÂNG XAÂM LAÁN<br /> 5.TIEÁT KIEÄM<br /> 6.DEÃ THÖÏC HIEÄN<br /> <br /> SIEÂU AÂM CHAÅN ÑOAÙN<br /> <br /> 2D<br /> &<br /> TM<br /> <br /> DOPPLER<br /> <br /> QUA<br /> NGAÕ<br /> THÖÏC<br /> QUAÛN<br /> <br /> Y HOÏC<br /> HAÏT NHAÂN<br /> TÖÔÙI<br /> MAÙU<br /> (1)<br /> <br /> ÑOÏNG<br /> MAÙU<br /> (2)<br /> <br /> MRI<br /> &<br /> MRA<br /> (5),(6)<br /> <br /> 3.SCT<br /> <br /> 4.MSCT<br /> (MDCT)<br /> <br /> CHUÏP<br /> MAÏCH<br /> MAÙU<br /> XOÙA<br /> NEÀN<br /> (DSA)<br /> (7)<br /> <br /> ++<br /> +<br /> +++++<br /> <br /> ++++<br /> +<br /> ++<br /> <br /> -<br /> <br /> +++++<br /> ++<br /> +++<br /> <br /> ++<br /> +<br /> ++<br /> <br /> ++<br /> ++<br /> <br /> ++++<br /> +++<br /> ++++<br /> <br /> ++++<br /> +++<br /> +++<br /> <br /> ++++<br /> ++++<br /> +++<br /> <br /> ++++<br /> <br /> ++<br /> <br /> -<br /> <br /> +<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> +++++<br /> <br /> +++++<br /> <br /> ++<br /> <br /> +<br /> ++<br /> +++<br /> +++++<br /> ++++<br /> ++++<br /> <br /> +<br /> ++<br /> +++++<br /> +++++<br /> +++<br /> ++<br /> <br /> ++++<br /> ++++<br /> +++++<br /> +++++<br /> +++<br /> ++<br /> <br /> ++<br /> ++<br /> +++++<br /> +++<br /> +++<br /> ++<br /> <br /> ++++<br /> ++<br /> +++<br /> ++<br /> <br /> +++<br /> ++++<br /> ++<br /> +++<br /> +++<br /> <br /> +<br /> ++<br /> ++++<br /> ++<br /> +++<br /> <br /> +<br /> ++++<br /> +++++<br /> ++++<br /> ++<br /> +++<br /> <br /> +<br /> ++<br /> ++<br /> ++<br /> +<br /> +<br /> <br /> Daáu (+) caøng nhieàu,caøng coù giaù trò.<br /> <br /> 4.MSCT (MDCT)<br /> <br /> Daáu (-):khoâng coù giaù trò.<br /> <br /> 5.Magnetic Resonance Imaging (Coäng höôûng töø)<br /> <br /> 1.Perfusion.<br /> <br /> 6.Magnetic Resonance Angiography<br /> <br /> 2.Blood pool.<br /> 3.Spiral Computerized Tomography.<br /> <br /> (Coäng höôûng töø maïch maùu)<br /> 7.Digital Subtraction Angiography.<br /> 4<br /> <br /> KYÕ THUAÄT<br /> Boä phim X quang tim goàm 5 phim:<br /> 1/ Phim ngöïc thaúng chuaån ñeå khaûo saùt<br /> phoåi-maøng phoåi.<br /> 2/ Phim ngöïc thaúng sau-tröôùc (PA<br /> view).<br /> 3/ Phim nghieâng traùi (Left lateral view).<br /> 4/ Phim cheách tröôùc phaûi (RAO-right<br /> anterior oblique view).<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2