intTypePromotion=1

Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
143
lượt xem
29
download

Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đại cương giá trị của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong bệnh tim - mạch, kỹ thuật chụp bộ phim X quang tim, giải phẫu X quang tim bình thường, tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của tim, tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của buồng tim. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh hệ tim mạch - BS. Nguyễn Phú Khoáng, BS. Nguyễn Quang Trọng

 1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ TIM-MẠCH BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH–TP.HCM February 10, 2004 1
 2. DÀN BÀI Đại cương:Giá trị của các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh trong Bệnh tim-mạch. Kỹ thuật chụp bộ phim X quang tim. Giải phẫu X quang tim bình thường. Tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của tim. Tiêu chuẩn đánh giá sự nở lớn của buồng tim. February 10, 2004 2
 3. ĐẠI CƯƠNG Để khảo sát hệ tim-mạch,ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện chẩn đoán:  X quang quy ước.  Siêu âm.  Cắt lớp điện toán (CT).  Cộng hưởng từ (MRI).  Y học hạt nhân (Nuclear medicine). February 10, 2004 3
 4. X QUANG SIEÂU AÂM CHAÅN ÑOAÙN Y HOÏC CT MRI CHUÏP QUY ÖÔÙC HAÏT NHAÂN CÖÏC & MAÏCH NHANH & MRA MAÙU XOÙA XOAÉN OÁC NEÀN 2D DOPPLER QUA TÖÔÙI ÑOÏNG (5),(6) (3),(4) (DSA) & NGAÕ MAÙU MAÙU THÖÏC (7) TM (1) (2) QUAÛN 1.GIAÛI PHAÃU HOÏC -Buoàng tim,van tim. ++ ++++ - +++++ ++ ++ ++++ ++++ ++++ -Ñoäng maïch vaønh. + + - ++ + - +++ +++ ++++ -Kích thöôùc tim vaø maïch maùu +++++ ++ - +++ ++ ++ ++++ +++ +++ phoåi. -Maøng tim vaø caáu truùc ngoaøi ++++ ++ - + - - +++++ +++++ ++ tim. 2.HUYEÁT ÑOÄNG -AÙp löïc. + + ++++ ++ - - - + + -Doøng maùu. ++ ++ ++++ ++ - +++ + ++++ ++ 3.AN TOAØN NHIEÃM XAÏ +++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++++ ++ +++++ ++ 4.KHOÂNG XAÂM LAÁN +++++ +++++ +++++ +++ ++ ++ ++++ ++++ ++ 5.TIEÁT KIEÄM ++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + 6.DEÃ THÖÏC HIEÄN ++++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ + Dấu (+) càng nhiều,càng có giá trị. 4.Spiral Computerized Tomography. Dấu (-):không có giá trị. 5.Magnetic Resonance Imaging (Cộng hưởng từ) 1.Perfusion. 6.Magnetic Resonance Angiography 2.Blood pool. (Cộng hưởng từ mạch máu). 3.Ultrafast Computerized Tomography. 7.Digital Subtraction Angiography. February 10, 2004 4
 5. GIẢI PHẪU BA CHIỀU TIM Click here for movie February 10, 2004 5
 6. GIẢI PHẪU CẮT LỚP TIM Media Click Clip here for movie Media Click Clip here for movie AXIAL SECTIONS Media Click here forClip movie (Cranial-Caudal) CORONAL SECTIONS (Anterior-Posterior) SAGITTAL SECTIONS February 10, 2004 (Left-Right) 6
 7. KỸ THUẬT Bộ phim X quang tim gồm 5 phim:  Phim ngực thẳng sau-trước (PA view).  Phim nghiêng trái (Left lateral view).  Phim chếch trước phải (RAO-right anterior oblique view). February 10, 2004 7
 8. KỸ THUẬT  Phim chếch trước trái (LAO-left anterior oblique view). (Bốn phim này có dùng baryte qua đường thực quản và chụp với kV cao).  Phim ngực thẳng chuẩn để khảo sát phổi- màng phổi. February 10, 2004 8
 9. KỸ THUẬT Ngoài ra còn có kỹ thuật thông tim chụp cản quang các buồng tim và mạch máu:  Dextrocardiogram (Right heart angiocardiogram):Thuốc cản quang trám các buồng tim (P).  Levocardiogram (Left heart angiocardiogram):Thuốc cản quang trám các buồng tim (T) sau khi qua phổi. February 10, 2004 9
 10. KỸ THUẬT Phim ngực thẳng chuẩn:  Thế sau-trước:Tia X đi từ sau lưng ra trước ngực để tim không bị phóng đại.  Khoảng cách từ đầu đèn đến cassette: 1,8m(6 feet). February 10, 2004 10
 11. KỸ THUẬT  Bệnh nhân đứng ngay ngắn,ngực áp sát cassette,hai tay chống nạnh và đưa hai khuỷu tay ra trước để tách hai xương bả vai ra khỏi lồng ngực.  Bệnh nhân hít sâu và nín thở:Vòm hoành hạ thấp,bóng tim không bị bè ra và thông khí tốt ở 2 đáy phổi để đánh gía tốt bóng tim và đáy phổi hai bên. February 10, 2004 11
 12. KỸ THUẬT PHIM NGỰC THẲNG SAU-TRƯỚC February 10, 2004 12
 13. KỸ THUẬT Khi tình trạng bệnh nhân không cho phép, ta đành phải chụp phim ngực thẳng trước-sau (chụp tại giường):Lúc này bóng tim sẽ bè ra bề ngang do vòm hoành hai bên cao và bóng tim bị phóng đại 10%. Chụp phim có uống Baryte: Pha 2 phần Baryte+1 phần nước rồi khi bảo bệnh nhân nuốt,ta chụp ngay (không cần bảo bệnh nhân nín thở). February 10, 2004 13
 14. KỸ THUẬT Phim nghiêng (T): Bệnh nhân đứng nghiêng,ngực (T) áp vào cassette,hai tay để cao trên đầu. Phim chếch trước (P): Bệnh nhân đứng chếch,ngực (P) áp vào cassette,tạo với cassette một góc 450,tay (T) giơ cao gác trên đầu. Phim chếch trước (T): Bệnh nhân đứng chếch,ngực (T) áp vào cassette,tạo với cassette một góc 600, tay (P) giơ cao gác trên đầu. February 10, 2004 14
 15. KỸ THUẬT PHIM NGỰC NGHIÊNG TRÁI February 10, 2004 15
 16. KỸ THUẬT PHIM CHẾCH TRƯỚC PHẢI February 10, 2004 16
 17. KỸ THUẬT PHIM CHẾCH TRƯỚC TRÁI February 10, 2004 17
 18. GIẢI PHẪU X QUANG TIM Rốn phổi (T) cao hơn (P) từ 1cm đến 1,5cm vì ĐMP(T) vòng lên trên PQ gốc (T) rồi mới đi xuống. ĐMP(P) dễ thấy còn ĐMP(T) khó thấy hơn vì nó bị bóng tim che khuất một phần. February 10, 2004 18
 19. GIẢI PHẪU X QUANG TIM Vòm hoành (P) cao hơn vòm hoành (T) từ 1cm đến 1,5cm. Mỏm tim trên phim X quang có khi trông như nằm dưới vòm hoành (vì tim xoay ra sau và mỏm tim nằm ở phần thấp của vòm hoành T). Tỷ lệ đường kính động mạch / phế quản từ 1 đến 1,2. Hai TMP dưới nằm thấp hơn rốn phổi từ 2cm đến 3cm. February 10, 2004 19
 20. GIẢI PHẪU X QUANG TIM CHEÁCH TRÖÔÙC PHAÛI CHEÁCH TRÖÔÙC TRAÙI -Boùng tim hình tam giaùc. -Boùng tim hình quaû leâ. -Boùng hôi daï daøy naèm tröôùc -Boùng hôi daï daøy naèm sau coät soáng. coät soáng. -Raát coù giaù trò ñeå ñaùnh giaù -Xem Quai ÑMC coù phình Nhó (T) lôùn (phim chuïp coù uoáng khoâng vaø PQ goác (T) coù bò Baryte). ñaåy leân? February 10, 2004 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2