intTypePromotion=1

Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh lý của hệ tiết niệu - BS. Nguyễn Văn Thành

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
118
lượt xem
23
download

Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh lý của hệ tiết niệu - BS. Nguyễn Văn Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh lý của hệ tiết niệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, các triệu chứng của CĐQT, viêm đài – bể thận cấp tính, chấn thương, nang thận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh lý của hệ tiết niệu - BS. Nguyễn Văn Thành

 1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG CÁC BỆNH LÝ CUẢ HỆ TIẾT NIỆU BÁC SĨ NGUYỄN VĂN THÀNH KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH
 2. MỤC ĐÍCH HIỂU BIẾT VỀ NHỮNG DẤU HIỆU TRIỆU CHỨNG VỀ HÌNH ẢNH 1. VIÊM ĐÀI- BỂ THẬN CẤP TÍNH 2. CHẤN THƯƠNG THẬN 3. NANG THẬN 4. SỎI NIỆU 5. U THẬN
 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1. SIÊU ÂM – DOPPLER 2. CT CSANNER 3. UIV- CHỤP BÀNG QUANG NGƯỢC DÒNG 4. CHỤP BỤNG KKS (ASP) 5. IRM , ARTERIOGRAPHIE, SCINTIGRAPHIE..
 4. 1/ SỎI NIỆU
 5. SỎI NIỆU • * SỎI THẬN 5% / THẾ GIỚI (CHÂU Á >>) • * OXALATE DE CALCIUM 75% • * CƠN ĐAU QUĂN THẬN 85% DO SỎI • DI CHUYỂN TRONG NIỆU QUẢN
 6. ASP • + LAØ XN ÑAÀU TIEÂN TRONG CÔN ÑAU • QUAËN THAÄN • + PHAÂN TÍCH : KHOÙ KHAÊN DO HÔI, • CHAÁT BAÕ TRONG ÑT, XÖÔNG CUØNG.. • + CAÙC ÑOÁM VOÂI KHOÂNG PHAÛI SOÛI
 7. ASP- TRIỆU CHỨNG HỌC CUẢ SỎI • +HÌNH DAÙNG • - SOÛI SAN HOÂ : CHIEÁM ÑAØI-BEÅ THAÄN • GIOÁNG VOÛ SOØ • MOÄT HOAËC HAI BEÂN • - SOÛI TAM GIAÙC, BAÀU DUÏC, BÔØ NHAÜN, ÑEÀU, • COÙ GAI +/- • +SOÁ LÖÔÏNG MOÄT HAY NHIEÀU • +KÍCH THÖÔÙC VAØI mm –VAØI cm • +
 8. ASP-TRIỆU CHỨNG • + VÒ TRÍ • - ÑAØI-BEÅ THAÄN • - NÔI TIEÁP GIAÙP BEÅ THAÄN-NIEÄU QUAÛN HAY • NIEÄU QUAÛN VUØNG THAÉT LÖNG • - COÅ BAØNG QUANG • - NIEÄU ÑAÏO
 9. SIÊU ÂM • * DẤU HIỆU TRỰC TIẾP = SỎI • - MỘT BÓNG CÓ TĂNG ÂM MẠNH • - BÓNG LƯNG + (d > 4mm) • - VỊ TRÍ ĐÀI-BỂ THẬN, NIỆU QUẢN • (ĐOẠN 1/3 TRÊN, NQ NỘI THÀNH) • ** SỎI NQ ĐOẠN THẮT LƯNG RẤT KHÓ • XEM VÌ HƠI ỐNG TIÊU HÓA
 10. SIÊU ÂM • DẤU HIỆU TRỰC TIẾP • SỎI NQ NỘI THÀNH
 11. SIÊU ÂM-KẾT QUẢ • + DẤU HIỆU GIÁN TIẾP • THẬN TRƯỚNG NƯỚC = DÃN ĐÀI, • BỂ THẬN, • NIỆU QUẢN
 12. UIV • - KHÔNG LÀM UIV THƯỜNG QUY Ở BN CÓ • BIỂU HIỆN CĐQT ĐIỂN HÌNH • - CHỈ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP CƠN ĐAU • KHÔNG ĐIỂN HÌNH
 13. UIV- DẤU HIỆU • * BEÂN BÒ TAÉC NGHEÕN : • - NEPHROGRAMME TOÀN TAÏI • - PYELOGRAMME CHAÄM XUAÁT HIEÄN • - NIEÄU QUAÛN TRAÙM THUOÁC TOAØN BOÄ • = HÌNH AÛNH NIEÄU QUAÛN ROÕ NEÙT • - NGÖNG THUOÁC CAÛN QUANG TAÏI CHOÃ TAÉC • ( DO SOÛI)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2