intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh cấp cứu bụng - BS. Phạm Hồng Đức

Chia sẻ: Nhân Sinh ảo ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

116
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chuẩn đoán hình ảnh cấp cứu bụng" do BS. Phạm Hồng Đức giới thiệu người học các kỹ thuật thăm khám hình ảnh (Xquang thường quy, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính), một số bệnh lý cấp cứu bụng hay gặp như tác ruột, thủng tạng rỗng, vỡ tạng đặc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuẩn đoán hình ảnh cấp cứu bụng - BS. Phạm Hồng Đức

 1. ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh cÊp cøu bông BS. Ph¹m Hång §øc
 2. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: Bông kh«ng chuÈn bÞ hoÆc ngùc th¼ng Chôp ruét non hoÆc ®¹i trµng c¶n quang 2. Siªu ©m 3. Chôp c¾t líp vi tÝnh
 3. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: 1.1. Bông kh«ng chuÈn bÞ Chôp ngùc th¼ng T- thÕ th¼ng ®øng: Phim BKCB: - Møc n- íc-h¬i. - LiÒm h¬i d- íi hoµnh. Phim ngùc: - LiÒm h¬i d- íi hoµnh. - Ph¶n øng mµng phæi. - Tr- íc mæ.
 4. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: 1.1. Bông kh«ng chuÈn bÞ Chôp ngùc th¼ng T- thÕ kh¸c bæ sung: N»m ngöa: - T×m c¸c quai ruét gi·n h¬i. - H¬i tô do æ bông sè l- îng nhiÒu.
 5. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: 1.1. Bông kh«ng chuÈn bÞ Chôp ngùc th¼ng T- thÕ kh¸c bæ sung: Nghiªng tr¸i tia X ®i ngang: - H¬i trong æ bông - Møc n- íc-h¬i
 6. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: 1.1. Bông kh«ng chuÈn bÞ
 7. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: 1.1. Chôp l- u th«ng ruét non ®¹i trµng c¶n quang Chôp l- u th«ng RN b»ng thuèc c¶n quang tan trong n- íc (èng th«ng ®Æt ë t¸ trµng), ®- îc ¸p dông cho tr- êng hîp t¾c ruét non kh«ng ®iÓn h×nh trªn phim BKCB. Môc ®Ých: C§ vÞ trÝ vµ mét sè nguyªn nh©n g©y t¾c ruét non
 8. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 1. Xquang th- êng qui: 1.1. Chôp l- u th«ng ruét non ®¹i trµng c¶n quang Chôp ®¹i trµng baryte: ®Æt èng th«ng trùc trµng Môc ®Ých: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cã thÓ t×m nguyªn nh©n g©y t¾c §T. - §iÒu trÞ th¸o lång trong LR ë trÎ em.
 9. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 2. siªu ©m: - DÞch trong khoang phóc m¹c: Tói cïng Douglas, r·nh thµnh-®¹i trµng, khoang Morisson, khoang l¸ch-thËn.v.v. - T×m tæn th- ¬ng vì t¹ng ®Æc do chÊn th- ¬ng. - Cã thÓ t×m vÞ trÝ trÝ vµ nguyªn nh©n cña t¾c ruét. - Ngoµi ra, siªu ©m còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®- îc khÝ trong æ bông ë c¸c tr- êng hîp thñng t¹ng rçng.
 10. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m h×nh ¶nh 2. Chôp c¾t líp vi tÝnh: - T×m dÞch, khÝ trong vµ sau phóc m¹c. - C¸c dÊu hiÖu t¾c ruét, dµy thµnh èng tiªu ho¸. Cã thÓ t×m vÞ trÝ trÝ vµ nguyªn nh©n cña t¾c ruét. - C¸c chÊn th- ¬ng vì t¹ng ®Æc.
 11. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. T¾c ruét 2. Thñng t¹ng rçng 3. Vì t¹ng ®Æc
 12. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: Hai lo¹i ph©n chia theo sinh lý bÖnh: ØC¬ n¨ng (liÖt ruét): Lµ nh÷ng rèi lo¹n cÊp vµ b¸n cÊp vÒ d¹ dµy-ruét. GÆp viªm phóc m¹c, sau mæ, viªm (RT, tói thõa, tuþ, TM), c¬n ®au qô¨n thËn, gi¶m Kali m¸u … ØC¬ giíi: - Lµ t¾c ruét do nh÷ng nguyªn nh©n c¬ häc bÝt t¾c trong hoÆc ngoµi lßng èng tiªu ho¸. - Tuú theo vÞ trÝ t¾c gåm cã t¾c ruét cao (ruét non) vµ t¾c ruét thÊp (®¹i trµng).
 13. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: T¾c ruét c¬ n¨ng: Xquang BKCB: Ruét non vµ ®¹i trµng ®Òu gi¨n ch- íng khÝ, kh«ng bao giê thÊy h×nh møc n- íc-h¬i.
 14. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: T¾c ruét c¬ giíi: Nguyªn nh©n: C¶n trë l- u th«ng ruét do nguyªn nh©n bªn trong vµ bªn ngoµi.
 15. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: T¾c ruét c¬ giíi: Sinh lý bÖnh:
 16. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Nguyªn nh©n: -T¾c do nghÏn: lo¹i t¾c nµy lµ t×nh tr¹ng cÊp cøu g©y ho¹i tö ruét nhanh do thiÕu m¸u m¹c treo. Th- êng do xo¾n ruét-d©y ch»ng sau mæ, tho¸t vÞ nghÑt (trong: khe phóc m¹c; ngoµi: tho¸t vÞ bÑn, thµnh bông). - T¾c do bÝt : do bói giun, b¨ thøc ¨n, u ruét, th©m nhiÔm ung th- hoÆc do viªm, lång ruét, sái mËt (sái tói mËt thñng vµo ruét)...
 17. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 18. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 19. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
 20. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: BKCB: - H×nh møc n- íc vßm h¬i trªn chç t¾c cã ch©n réng-vßm thÊp, n»m gi÷a æ bông, th- êng theo h×nh bËc thang tõ HCP-HST. C¸c nÕp niªm m¹c m¶nh mau (h×nh ®Ìn xÕp). §T xÑp rçng. -Muén: C¸c quai ruét gi¨n c¨ng, mÊt c¸c nÕp niªm m¹c.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2