intTypePromotion=1
ADSENSE

Siêu âm trong chuẩn đoán bệnh đường mật

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

82
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Âm là những rung động của vật chất có thể lan truyền trong tất cả các môi trường (khí, chất lỏng, chất rắn) nhưng nó không qua được khoảng chân không. Âm thanh tai người nghe được có tần số từ 16 Hz (Hetz) đến 20kHz (kilo Hetz), dưới 16 Hz là phạm vi của hạ âm và trên 20kHz là phạm vi của siêu âm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Siêu âm trong chuẩn đoán bệnh đường mật

  1. SIEÂU AÂM TRONG CHAÅN ÑOAÙN BỆNH ÑÖÔØNG MAÄT BS Nguyễn Quang Thaùi Döông ĐHYD TPHCM
  2. CHAÅN ÑOAÙN ÑUÙNG VAØ ….ÑUÛ !!!
  3. THIEÁT BÒ
  4. REALTIME SONO !!!
  5. MUÏC TIEÂU  SIEÂU AÂM CHAÅN ÑOAÙN QUA NGAÕ BUÏNG  SIEÂU AÂM TRONG MOÅ  SIEÂU AÂM CAN THIEÄP
  6. SIEÂU AÂM NGAÕ BUÏNG  Thieát bò vaø kyõ thuaät khaûo saùt  Caùc hình aûnh vaø soá ño thoâng thöôøng cuûa heä thoáng ñöôøng maät  Giaù trò chaån ñoaùn vaø caùc hình aûnh beänh lyù thöôøng gaëp  Caùc chaån ñoaùn phaân bieät vaø caùc aûnh giaû  Sieâu aâm ñaùnh giaù sau moå beänh lyù soûi maät
  7. CAÙC KYÕ THUAÄT CHUNG  Ñaàu doø: 2.75-5.0Mhz  Beänh nhaân: nhòn ñoùi 6-8 giôø  Tö theá: naèm ngöûa, saáp, nghieâng beân  Kyõ thuaät: thôû, phình buïng, uoáng nöôùc hoaëc dung dòch khaùc  Nguyeân taéc: khaûo saùt toaøn boä vôùi baát cöù cöûa soå naøo coù ñöôïc( windows)nhöng ít nhaát hai maët caét khaùc nhau.
  8. CAÙC HÌNH AÛNH SIEÂU AÂM BÌNH THÖÔØNG VAØ TÖÔNG QUAN GIAÛI PHAÃU
  9. CAÙC MAËT CAÉT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2