intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích XQ ngực

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

79
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐẠI CƯƠNG Là một kỷ thuật thường gặp. Phụ thuộc trình độ và kinh nghiệm người đọc: âm tính giả 15-30%, dương tính giả 1-15% Để hạn chế sai sót, chúng ta cần đọc theo trình tự Kiểm tra kỹ thuật Phân tích hình ảnh Tổng hợp các dấu chứng Kết luận Đề nghị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích XQ ngực

 1. PHAÂN TÍCH XQ NGÖÏC LÔÙP ÑÒNH HÖÔÙNG CÑHA 2013
 2. CAÙC BÖÔÙC PHAÂN TÍCH 1. HAØNH CHAÙNH 2. KYÕ THUAÄT: theá chuïp, phim ñaït yeâu caàu 3. PHAÂN TÍCH: thaønh ngöïc, maøng phoåi, nhu moâ phoåi, trung thaát, voøm hoaønh
 3. KYÕ THUAÄT XQ NGÖÏC: theá chuïp 1. Theá thaúng: sau-tröôùc, tröôùc-sau 2. Theá nghieâng 3. Theá cheách 4. Theá ñænh öôõn 5. Theá naèm nghieâng tia chieáu ngang 6. Chuïp thì thôû ra
 4. THEÁ THAÚNG  Sau-trước (PA): BN ñöùng  Tröôùc-sau (AP): BN naèm hoaëc tö theá Fowler  Phim thẳng thế PA đaït yeâu caàu khi: 1. Hình roõ neùt 2. Thaáy toaøn boä loàng ngöïc goàm caû khí quaûn vaø caùc goùc söôøn hoaønh 3. Hai xöông ñoøn ñoái xöùng 4. Hai xöông baû vai taùch khoûi 2 pheá tröôøng 5. Thaáy ñöôïc caùc boùng xöông söôøn vaø ÑS ngöïc cao ôû vuøng boùng tim 6. Thaáy maïch maùu sau boùng tim 7. Ñænh voøm hoaønh (P) döôùi cung sau xöông söôøn 10
 5. *Phim thẳng PA: -Tö theá BN -Caùch nhaän bieát phim PA (3) -Caùc tieâu chuaån ñaït yeâu caàu
 6. -Phim thẳng AP: tö theá BN -Caùch nhaän bieát phim AP (4)
 7. Nguyeân taéc: Caáu truùc caøng gaàn phim caøng ít bò phoùng ñaïi thöôøng löïa choïn theá thaúng sau-tröôùc
 8. THEÁ NGHIEÂNG  Nghieâng P hoaëc T  Nguyeân taéc: nghieâng beân naøo beân ñoù gaàn phim  Ñaït yeâu caàu: 1. Thaáy toaøn boä phoåi töø ñænh tôùi goùc söôøn hoaønh 2. Caùnh tay khoâng choàng hình leân pheá tröôøng 3. Xöông öùc khoâng bò xoay 4. Caùc xöông söôøn hai beân choàng nhau 5. Thaáy maïch maùu ôû khoaûng saùng sau tim
 9. Phim nghieâng T: -Tö theá BN -Yeâu caàu -Nhaän bieát, phaân bieät phim nghieâng P vaø T: ña soá nghieâng (P): 2 voøm hoaønh song song, nghieâng (T): 2 voøm hoaønh caét nhau; ngoaïi leä(ngöôïc laïi) döïa vaøo cung sau caùc xöông söôøn
 10. Nghieâng (P), 2 voøm hoaønh song song
 11. Nghieâng (P), 2 voøm hoaønh caét nhaunhìn cung sau x.söôøn
 12. THEÁ CHEÁCH  Cheách tröôùc (P) vaø tröôùc (T).  Cheách sau (P) vaø sau (T)  Thaønh ngöïc beân caàn chuïp aùp vaøo hoäp phim  Ñaït yeâu caàu: 1. Thaáy toaøn boä vaø roõ 2 phoåi 2. Khoaûng caùch töø coät soáng ñeán bôø ngoaøi phaàn ngöïc phía xa phim roäng gaáp 2 laàn phía ñoái beân.
 13. Cheách tröôùc (P)
 14. Cheách tröôùc (T)
 15. THEÁ ÑÆNH ÖÔÕN (apical lordotic)  Do Felix Fleischner thöïc hieän töø naêm 1926.  Chæ ñònh: - Caàn laøm roõ toån thöông vuøng ñænh phoåi bò che bôûi xöông ñoøn. - Nghi ngôø xeïp/ñoâng ñaëc thuøy giöõa phoåi (P), thuøy löôõi cuûa thuøy treân phoåi (T) treân phim thaúng + nghieâng (Benjamin Felson (Chest Roentgenology, W.B. Saunders, 1973, p13)).
 16. Phim ñænh öôõn ñaït yeâu caàu: -2 xöông ñoøn caân xöùng vaø naèm treân vuøng ñænh phoåi. -Thaáy ñöôïc ñænh phoåi vaø toaøn boä phoåi -Xöông söôøn hôi bieán daïng, ñoâi khi cung tröôùc vaø sau choàng nhau
 17. Thuøy giöõa (P)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2