intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 13: Chi phí sử dụng vốn - TS. Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
94
lượt xem
17
download

Bài giảng Chương 13: Chi phí sử dụng vốn - TS. Nguyễn Văn Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 13: Chi phí sử dụng vốn trình bày tổng quan về chi phí vốn, chi phí vốn bộ phận, chi phí vốn trung bình trọng số, chi phí vốn và quyết định đầu tư. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 13: Chi phí sử dụng vốn - TS. Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông:13 Chi phí Chi phí söû duïng voán söû duïng voán TS. Nguyễn Văn Thuận 13-1
 2. CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Toång quan veà chi phí voán Chi phí voán boä phaän Chi phí voán trung bình troïng soá Chi phí voán vaø quyeát ñònh ñaàu tö 13-2
 3. TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Cô caáu voán hay nguoàn taøi trôï daøi haïn : Nôï daøi haïn (Vay, Traùi phieáu) Voán coå phaàn öu ñaõi Voán chuû sôû höõu (Voán töï coù) Lôïi nhuaän giöõ laïi (VTC noäi sinh) Voán CP thöôøng môùi (VTC ngoaïi sinh) 13-3
 4. TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Ño löôøng taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh Phaûn aûnh chi phí voán trong daøi haïn Phaûn aùnh söï lieân keát trong caùc hoaït ñoäng taøi trôï Tính ñeán tyû troïng töøng boä phaän voán Söû duïng nhieàu giaû thieát vaø döï baùo 13-4
 5. Chi phí söû duïng voán laø gì? Moät suaát sinh lôøi maø caùc nhaø ñaàu tö treân thò tröôøng ñoøi hoûi khi boû voán vaøo doanh nghieäp Moät suaát sinh lôøi maø doanh nghieäp phaûi ñaït ñöôïc treân caùc döï aùn hoaëc hoaït ñoäng ñaàu tö ñeå duy trì EPS hay tyû suaát lôïi nhuaän coå phieáu thöôøng trong ñieàu kieän ruûi ro khoâng thay ñoåi.. 13-5
 6. TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Chuùng ta neân taäp trung vaøo chi phí voán tröôùc thueá hay sau thueá? Chi phí voán sau thueá. Vì caùc coå ñoâng chæ nhaän ñöôïc doøng tieàn sau thueá maø thoâi. Nhö vaäy caàn ñieàu chænh chi phí söû duïng nôï tröôùc thueá thaønh chi phí sau thueá. 13-6
 7. TOÅNG QUAN VEÀ CP SÖÛ DUÏNG VOÁN Chi phí voán quaù khöù hay chi phí voán môùi ? Chi phí voán ñöôïc söû duïng tröôùc heát ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra voán môùi. Do ñoù khoâng duøng chi phí voán quaù khöù maø phaûi söû duïng chi phí bieân teá ngaøy hoâm nay ñeå tính chi phí söû duïng voán trung bình hay bieân 13-7 teá (WACC hay MCC)
 8. Chi phí voán trung bình hay bieân teá cuûa coâng ty Chi phí voán laø tyû suaát lôïi nhuaän yeâu caàu treân nhöõng nguoàn taøi trôï khaùc nhau. Chi phí voán trung bình cuûa coâng ty laø trung bình gia quyeàn cuûa töøng tyû suaát lôïi nhuaän trong nhöõng nguoàn taøi trôï. Chi phí voán bieân teá cuûa coâng ty laø CP voán trung bình treân nhöõng ñoàng voán huy ñoäng môùi hoaëc vöôït qua moät ngöôõng naøo ñoù 13-8
 9. Nguoàn taøi trôï daøi haïn Nguoàn taøi trôï DH Trò giaù Tyû troïng Nôï daøi haïn $ 35M 35% CP öu ñaõi $ 15M 15% Voán chuû sôû höõu $ 50M 50% $ 100M 100% 13-9
 10. Chi phí voán cuûa Nôï daøi haïn Chi phí voán cuûa Nôï daøi haïn (kd) laø tyû suaát lôïi nhuaän yeâu caàu treân nhöõng taøi saûn ñöôïc taøi trôï töø Nôï daøi haïn, Nhaèm ñaûm baûo cho Lôïi nhuaän moãi coå phaàn (EPS) laø khoâng ñoåi. 13-10
 11. Vay Nôï baèng traùi phieáu Nôï baèng traù phieá Traùi phieáu phoå thoâng Traù phieá phoå P0 laø toång giaù baùn traùi phieáu C0 laø chi phí phaùt haønh TP (neáu coù) I I I + FV P0 - C0= (1 + kd)1 + (1 + kd)2 + ... + (1 + kd)n n I FV =Σ (1 + kd )t + (1 + kd)n t=1 13-11
 12. Chi phí tröôùc thueá cuûa Nôï daøi haïn Neáu vay ngaân haøng: laø laõi suaát vay nôï ? Neáu phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn: laø laõi suaát vay nôï thò tröôøng hay lôïi suaát cuûa TP (YTM) - Kyù hieäu laø kd Moät traùi phieáu 15 naêm, meänh giaù 1000$ vaø thanh toaùn lôïi töùc 60$ moãi 6 thaùng, ñang giao dòch taïi möùc giaù 1.153,72$. Vaäy chi phí söû duïng traùi phieáu naøy laø bao nhieâu? 13-12
 13. Chi phí sau thueá cuûa nôï daøi haïn − 30 1 − (1 + YTM ) 1000 1153 ,72 $ = 60 $ + YTM (1 + YTM ) 30 YTM = 5%x 2 = 10% kd tröôùc thueá = 10% kd sau thueá = kdTT(1-t)= 10%(1-32%) = 6,8% Boû qua chi phí phaùt haønh traùi phieáu 13-13
 14. Chi phí sau thueá cuûa nôï Tính ñeán chi phí phaùt haønh Moät coâng ty baùn traùi phieáu 25 naêm theo meänh giaù 1000$. Chi phí phaùt haønh ñöôïc tính 1,5% giaù baùn. Laõi suaát coupon laø 12%. Vaäy chi phí söû duïng nôï tröôùc thueá ñöôïc xaùc ñònh: 1 − (1 + k d ) − 25 1 . 000 1 .000 (1 − 1, 5 %) = 120 + kd (1 + k d ) 25 kd = 12,2% → kd sau thueá = 12,2(1-32%) = 8,3% 13-14
 15. Traùi phieáu phoå thoâng Traù phieá phoå Coâng ty AA phaùt haønh traùi phieáu coù meänh giaù laø $1,000 vôùi laõi suaát goác laø 8% naêm, thôøi haïn laø 30 naêm. Traùi phieáu ñöôïc baùn baèng meänh giaù, chi phí phaùt haønh laø 5% treân giaù baùn. Vaäy chi phí voán cuûa traùi phieáu naøy laø bao nhieâu ? Neáu laõi traû moãi naêm hai laàn thì khi ñoù chi phí voán cuûa traùi phieáu naøy laø bao nhieâu ? 13-15
 16. Vay Nôï baèng traùi phieáu Nôï baèng traù phieá Traùùi phieáu voâ haïïn Tra phieá ha I I I P0 - C0= (1 + k + + ... + (1 + kd)∞ d) (1 + kd)2 1 ∞ I =Σ (1 + kd )t ⇒ P0 - C0 = I / kd t=1 13-16
 17. Ví duï : Traùi phieáu voâ haïn Ví duï Traù phieá haï Coâng ty A phaùt haønh moät traùi phieáu voâ haïn, coù meänh giaù laø $1,000 vaø laõi suaát goác laø 8%. Giaù baùn laø $980, chi phí phaùt haønh laø 2%. Vaäy Chi phí voán cuûa traùi phieáu naøy laø bao nhieâu ? 13-17
 18. Caùc loaïi traùi phieáu Caù loaï traù phieá TP coù laõi suaát baèng Zeùro (TPchieát khaáu) laø coù suaá baèng Zeùro loaïi traùi phieáu khoâng traû laõi ñònh kyø, nhöng ñöôïc baùn döôùi meänh giaù khi phaùt haønh laàn ñaàu. Cung caáp cho caùc nhaø ñaàu tö moät giaù caû khích leä. FV P0 – C0 = (1 + kd)n 13-18
 19. Chi phí voán coå phaàn öu ñaõi Chi phí voán coå phaàn öu ñaõi (kp) Laø tyû suaát lôïi nhuaän yeâu caàu treân taøi saûn ñöôïc ñaàu tö töø voán coå phaàn öu ñaõi, sao cho lôïi nhuaän moãi coå phaàn thöôøng (EPS) laø khoâng ñoåi. Dp kp = P0 − C0 13-19
 20. Xaùc ñònh chi phí voán coå phaàn öu ñaõi Giaû söû coå phaàn öu ñaõi cuûa BW coù meänh giaù laø $100, coå töùc öu ñaõi cho moãi coå phaàn laø $6.30, vaø giaù thò tröôøng hieän haønh cuûa moãi coå phaàn öu ñaõi laø $70. kP = $6.30 / $70 kP = 9% 13-20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2