intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội

Chia sẻ: Codon_11 Codon_11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
2
download

Bài giảng Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội" để nắm bắt một số thông tin cơ bản về hàm hồi quy tổng thể; hàm hồi quy mẫu; các giả thuyết cho mô hình hồi quy k biến;... Hy vọng tài liệu làn nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội

  1. 1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF) Chương 3 Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i Trong ñó •Y là biến phụ thuộc HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI •X2,X3,…,Xk là các biến ñộc lập •Ui là các sai số ngẫu nhiên •β1 :Hệ số tự do β 2, β 3,…, β k là các hệ số hồi quy riêng 3. Các giả thiết của mô hình hồi quy k biến 2. Hàm hồi quy mẫu (PRF) Giả thiết 1 : Các biến ñộc lập X2, X3,…,Xk biết trước và không ngẫu nhiên Hàm hồi quy mẫu : Giả thiết 2 : Các sai số ngẫu nhiên Ui có giá trị trung bình bằng 0 và có phương sai không thay ñổi SRF: Yi = βˆ1 + βˆ2 X2i + βˆ3 X3i +... + βˆk Xki + ei Giả thiết 3: Không có sự tương quan giữa các sai số Ui hoc: Yˆ = βˆ + βˆ X + βˆ X + ... + βˆ X i 1 2 2i 3 3i k ki Giả thiết 4 : Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến ñộc lập X2, X3,…,Xk Giả thiết 5 : Không có tương quan giữa các biến ñộc lập X2,X3,…,Xk với các sai số ngẫu nhiên Ui Doanh số bán Yi Chi phí chào Chi phí quảng (trñ) hàng X2 cáo X3 1270 100 180 Ví dụ minh hoạ 1490 106 248 1060 60 190 Bảng dưới ñây cho các số liệu về doanh số bán (Y), 1626 160 240 chi phí chào hàng (X2) và chi phí quảng cáo (X3) của 1020 70 150 một công ty 1800 170 260 Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của doanh 1610 140 250 số bán theo chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo 1280 120 160 1390 116 170 1440 120 230 1590 140 220 1380 150 150
  2. 1. Tạo file dữ liệu trong Eviews ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH BẰNG EVIEWS 6.0 Tập tin chứa số liệu trong Eviews ñược gọi là Workfile và có phần mở rộng là “.wf1” Thao tác tạo file như sau : File\New\Workfile Sao khi tạo thì workfile sẽ hiện ra như sau Nhập số liệu thì vào Quick\Empty Group(Edit series) Màn hình hiện ra
  3. Nhập số liệu vào theo cột Các biến ñã ñược tạo Tiến hành hồi quy thì vào Quick\Estimate Equation Nhập dạng hàm cần hồi quy Kết quả hồi quy Danh Biến Phương Số sách quan phụ P-value phápbiến thuộc sát ñộc làhạn OLS là 12Yt Các CácGiá hệ trị số ñộlập tới lệchhồi quy chuẩn
  4. Một vài kết quả hồi quy khác bằng Eviews Hệ số xác ñịnh Theo keát quaû baøi taäp cuûa nhoùm 13 lôùp KK1_05 tröôøng Ñaïi hoïc Hoàng Baøng Các yếu tố ảnh hưởng ñến giá bán 1 căn nhà X2 : dieän tích D1 : moâi tröôøng D2 : khu vöïc kinh doanh D3 : nhu caàu baùn D4 : an ninh khu vöïc Hết D5 : vò tri nhaø D6 : thò tröôøng ñoùng băng Theo keát quaû baøi taäp cuûa nhoùm 4 lôùp KK2_05 tröôøng Ñaïi hoïc Hoàng Baøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản