intTypePromotion=1

Bài giảng chuyên đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
65
lượt xem
8
download

Bài giảng chuyên đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

 1. Chuyên đề 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng  công sản Việt Nam, về Nhà nước  của dân, do dân, vì dân 
 2. 1.Tư tưởng HO CHI MINHvề Đảng cộng sản Việt  Nam C¬ C¬ së së lý lý luËn luËn vµ vµ thùc thùc tiÔn tiÔn T­ T­ t­ëng t­ëng Hå Hå ChÝ ChÝ Minh Minh Nh÷ng Nh÷ng luËn luËn ®iÓm ®iÓm vÒ vÒ §¶ng §¶ng cña cña Hå Hå ChÝ ChÝ Minh Minh vÒ vÒ Céng Céng s¶ns¶n §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n ViÖt ViÖt Nam Nam VËn VËn dông dông vµvµ ph¸t ph¸t triÓn triÓn t­ t­ t­ëng t­ëng Hå Hå ChÝ ChÝ Minh Minh vÒ vÒ §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n
 3. Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V của  Quốc tế cộng sản (7/1924)
 4. 1.1 Cơ sở hình thành C¬ C¬ së së h×nh h×nh thµnh thµnh t­t­ t­ëng t­ëng Hå Hå ChÝ ChÝ Minh Minh vÒ vÒ §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n ViÖt ViÖt Nam Nam C¬ C¬ së së t­ t­ t­ëng t­ëng -lý C¬ C¬ së së thùc thùc tiÔn tiÔn -lý luËn luËn
 5. Học thuyết của Mác - Lênin Lênin V.I.Lênin Cuốn sách chủ nghĩa đế quốc  của Lênin
 6. Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản (1935)
 7. Phần trưng bày Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam –  Bảo tàng Hồ Chí Minh
 8. Đảng cộng sản Việt Nam
 9. 1.2 Những luận điểm chủ yếu LuËn ®iÓm 1 LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm 7 2 Nh÷ng luËn ®iÓm chñ yÕu LuËn ®iÓm cña LuËn ®iÓm 6 Hå ChÝ Minh 3 vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm 5 4
 10. .1.2.1 Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng  đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi  “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động  là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần  có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”  ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 290”  “Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có  đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định  phương châm cho đúng ……. Vì vậy cần phải có Đảng  để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật  mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền  Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng  lãnh đạo”  ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 7, tr 228)
 11. “Cách mệnh trước hết cần  phải có cái gì? Trước hết      phải có Đảng cách mệnh,  để trong thì vận động và  tổ chức dân chúng, ngoài  thì liên lạc với dân tộc bị  áp bức và vô sản giai cấp  mọi nơi. Đảng có vững  cách mệnh mới thành  công, cũng như người cầm  lái có vững thuyền mới  chạy” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 267) Bìa cuốn sách Đường Kách Mệnh 1927
 12. 1.2.2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp  chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào  yêu nước Đảng cộng sản là sản  phẩm của sự kết hợp  chủ nghĩa Mác với  phong trào công nhân V.I.Lênin
 13. Quy Quy luËt luËt Quy Quy luËt luËt ®Æc ®Æc thï thï chung chung vÒvÒ sù sù vÒ vÒ sù sù ra ra ®êi ®êi cña cña ra ra ®êi ®êi cña cña §¶ng §¶ng céng céng s¶n s¶n c¸c ViÖt ViÖt Nam Nam c¸c §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n Phong Phong Chñ Chñ Phong Phong Phong Phong Chủ Chủ trµo trµo nghÜa nghÜa trµo trµo trµo trµo yªu yªu nghĩa c«ng c«ng nghĩa M¸c- c«ng n­íc n­íc ViÖt ViÖt M¸c- nh©n nh©n M¸c- c«ng M¸c- Lênin Lênin nh©n Nam Nam Lªnin ViÖt ViÖt nh©n Lªnin Nam Nam C¬ C¬ së së cña cña Néi Néi dung dung luËn luËn ®iÓm ®iÓm luËn luËn ®iÓm ®iÓm §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n ViÖt ViÖt Nam Nam lµlµ s¶n s¶n phÈm phÈm cña cña sù sù kÕt kÕt hîp: hîp: CN CN M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin víi víi phong phong trµo trµo c«ng c«ng nh©n nh©n vµ vµ phong phong trµo trµo yªu yªu n­íc n­íc ViÖt ViÖt Nam Nam
 14.                             +   +                                  “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết h     ợp với            phong trào  công nhân và phong trào yêu  nước đã dẫ     n tới việc thành l     ập Đảng       ương vào đầu năm  cộng sản Đông D   1930”    ( Hồ Chí Minh toàn tập, t10, tr 8)
 15. 1.2.3. Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng của GCCN, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n ViÖt ViÖt NamNam lµ lµ §¶ng §¶ng cña cña giai giai cÊp cÊp c«ng c«ng nh©n nh©n ®ång ®ång thêi thêi lµ lµ §¶ng §¶ng cña cña d©n d©n téc téc ViÖt ViÖt Nam Nam C¬ C¬ së së Néi Néi dung dung luËn luËn cña cña luËn luËn ®iÓm ®iÓm ®iÓm ®iÓm B¶n B¶n chÊt chÊt GC GC TÝnh TÝnh chÊt chÊt CN CN cña cña §¶ng §¶ng d©n d©n téc téc cña cña CSVN CSVN §¶ng §¶ng CSVN CSVN
 16. “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”   (Hồ Chí Minh toàn tập, t6,tr 175) Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại ĐH II (2-1951)
 17. 1.2.4. Đảng cộng sản VN lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “ làm cốt” §¶ng §¶ng CSVN CSVN lÊy lÊy chñ chñ nghÜa nghÜa M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin "lµm "lµm cèt" cèt" Vai Vai trß trß cña cña lý lý luËn luËn Chñ Chñ nghÜa nghÜa M¸c-Lªnin M¸c-Lªnin lµ lµ c¸ch c¸ch m¹ng m¹ng ®èi ®èi víi víi ho¹t ho¹t nÒn nÒn t¶ng t¶ng t­ t­ t­ëng t­ëng vµ vµ kim kim ®éng ®éng cña cña chØ chØ nam nam cho cho hµnh hµnh ®éng ®éng §¶ng §¶ng Céng Céng s¶n s¶n cña cña §¶ng §¶ng CSVN CSVN • Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam ……… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhât là chủ nghĩa Lênin” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 259)
 18. 1.2.5. ĐCSVN phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản TËp TËp thÓ thÓ l·nh l·nh ®¹o, ®¹o, Kû Kû luËt luËt nghiªm nghiªm Nguyªn Nguyªn t¾c t¾c x©y x©y minh, c¸ c¸ nh©n nh©n phô phô tr¸ch tr¸ch minh, tù tù gi¸c gi¸c dùng dùng §¶ng §¶ng kiÓu kiÓu míi míi cña cña giai giai cÊp cÊp c«ng c«ng nh©n nh©n ViÖt ViÖt Nam Nam Tù Tù phª phª b×nh b×nh §§oµn oµn kÕt kÕt ,, thèng thèng vµ vµ phª phª b×nh b×nh nhÊt nhÊt trong trong §¶ng §¶ng TËp TËp trung trung -- d©n d©n chñ chñ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2