intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy - ĐH Hàng hải Việt Nam

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

275
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy thông qua việc tìm hiểu nội dung trong các chương chương sau: chương 1 khái quát về công nghệ đóng tàu và nhà máy đóng tàu, chương 2 phóng dạng, chương 3 làm dưỡng, lấy dấu và chuẩn bị nguyên vật liệu, chương 4 các phương pháp thi công đóng mới, chương 5 gia công chế tạo chi tiết, chương 6 quy trình lắp ráp và hàn cụm chi tiết, chương 7 quy trình lắp ráp và hàn phân đoạn, chương 8 quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn, chương 9 quy trình lắp ráp và hàn thân tàu trên triển, chương 10 hạ thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ đóng mới tàu thủy - ĐH Hàng hải Việt Nam

 1. TR−êng ®¹i häc hµng h¶i VIÖT NAM Khoa ®ãng tµu Bé m«n kÕt cÊu t u & c«ng tr×nh næi Biªn so¹n : NguyÔn V¨n H©n - Ng« Hång Qu©n nghÖ bµi gi¶ng C«ng nghÖ ®ãng míi tµu thuû TH¸NG 02 n¨m 2007
 2. M CL C Chương 1 : KHÁI QUÁT V CÔNG NGH ðÓNG TÀU VÀ NHÀ MÁY ðÓNG TÀU 1 1.1 Quá trình thi công ñóng m i 1 1.2 Phân lo i nhà máy ñóng tàu 2 1.3 Phân lo i phân xư ng c a nhà máy ñóng tàu 2 1.4 Ch n ñ a ñi m nhà máy ñóng tàu 3 1.5 Sơ ñ b trí các phân xư ng trong nhà máy 3 1.6 Nh ng v n ñ cơ b n khi thi t k phân xư ng gia công chi ti t 4 Chương 2 PHÓNG D NG 5 2.1 Phương pháp phóng d ng 5 2.2 Sàn phóng d ng c ñi n 6 2.3 V tuy n hình tàu 6 2.4 D ng và khai tri n các ñư ng cong d ng v 8 2.5 Khai tri n b n thành các cơ c u bên trong thân tàu 8 2.6 Khai tri n tôn v bao 9 Chương 3 LÀM DƯ NG, L Y D U VÀ CHU N B NGUYÊN V T LI U 10 3.1 Làm dư ng 10 3.2 L y d u 10 3.3 Chu n b và x lý v t li u 11 Chương 4 CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ðÓNG M I 12 4.1 Nguyên t c phân chia tàu thành các phân, t ng ño n 12 4.2 Các phương pháp l p ráp thân tàu trên tri n 12 4.3 Các phương pháp t ch c thi công ñóng m i 14 Chương 5 GIA CÔNG CH T O CHI TI T 15 5.1 Phân lo i nhóm chi ti t 15 5.2 Công ngh c t kim lo i 15 5.3 Công ngh u n tôn và thép hình 16 Chương 6 QUY TRÌNH L P RÁP VÀ HÀN C M CHI TI T 18 6.1 Phân lo i c m chi ti t theo nhóm 18 6.2 Quy trình l p ráp và hàn c m chi ti t thanh 18 6.3 Quy trình l p ráp và hàn c m chi ti t khung 19 6.4 Quy trình l p ráp và hàn c m chi ti t t m 19
 3. Chương 7 QUY TRÌNH L P RÁP VÀ HÀN PHÂN ðO N 29 7.1 Thi t b l p ráp phân ño n 20 7.2 Quy trình l p ráp và hàn các phân ño n ph ng 21 7.3 Quy trình l p ráp và hàn phân ño n kh i 23 Chương 8 QUY TRÌNH L P RÁP VÀ HÀN T NG ðO N 24 8.1 Thi t b l p ráp t ng ño n 24 8.2 Quy trình l p ráp và hàn t ng ño n t các phân ño n 24 8.3 Quy trình l p ráp và hàn t ng ño n mút 25 Chương 9 QUY TRÌNH L P RÁP VÀ HÀN THÂN TÀU TRÊN TRI N 26 9.1 L p ráp thân tàu t các t ng ño n 26 9.2 Ki m tra ch t lư ng ñư ng hàn và th kín nư c 26 9.3 Sơn tàu 27 Chương 10 H THU 29 10.1 Các phương pháp h thu 29 10.2 Các y u t nh hư ng ñ n quá trình h thu 29 10.3 Các thi t b h thu b ng ñà trư t, máng trư t 30 10.4 Các phương pháp h n ch d ch chuy n c a tàu trong quá trình h thu 31 10.5 Nh ng s c có th x y ra trong quá trình h thu tàu 32 10.6 Quy trình h thu tàu trên ñà trư t máng trư t 32 Tài li u tham kh o
 4. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT V CÔNG NGH ðÓNG TÀU VÀ NHÀ MÁY ðÓNG TÀU 1.1 QUÁ TRÌNH THI CÔNG ðÓNG M I 1.1.1 Nh ng yêu c u khi thi t k thi công ñóng m i. 1.1.2 Quá trình thi công ñóng m i : Nguyªn vËt liÖu nhËp kho Gia c«ng thÐp chÕ t¹o c¸c gia c«ng c¸c chi tiÕt trang thiÕt bÞ tÊm, h×nh chi tiÕt d¹ng èng phi kim lo¹i vµ AL m¸y mãc N¾n ph¼ng c¾t ®¸nh s¹ch uèn s¬n lãt chèng gØ sè liÖu V¹ch dÊu tõ nhµ phãng d¹ng c¾t xÕp lo¹i ph©n nhãm chÕ t¹o ph©n ®o¹n chÕ t¹o tæng ®o¹n l¾p r¸p th©n tµu §−a tµu xuèng n−íc l¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc hoµn chØnh hÖ thèng ®−êng èng vµ ®iÖn trang trÝ ®å méc s¬n hoµn chØnh s¬ ®å qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o tµu thuû chËy thö nghiÖm thu tµu Hình 1.1: Sơ ñ qui trình thi công ñóng m i Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 1 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 5. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 1.2 PHÂN LO I NHÀ MÁY ðÓNG TÀU 1.2.1 Phân lo i theo v t li u ñóng tàu g m : Nhà máy ñóng tàu v thép. Nhà máy ñóng tàu v g . Nhà máy ñóng tàu v xi măng lư i thép. Nhà máy ñóng tàu v h p kim nhôm. Nhà máy ñóng tàu v b ng ch t d o (compozit) 1.2.2 Phân lo i theo vùng ho t ñ ng c a tàu : Nhà máy ñóng tàu ch y bi n (tàu vi n dương). Nhà máy ñóng tàu ch y sông h (tàu n i ñ a). Nhà máy ñóng tàu ch y h . 1.2.3 Phân lo i theo phương pháp t ch c s n xu t : Nhà máy ñóng tàu t ng h p : Th c hi n vi c thi công l p ráp ph n v tàu và các thi t b trên tàu. Có kh năng gia công ñư c m t s lo i thi t b còn các thi t b khác do ch tàu c p ho c mua theo ch ñ nh c a ch tàu. Các nhà máy ñóng tàu Vi t Nam ña s ñ u áp d ng theo phương th c s n xu t này. Nhà máy ñóng tàu liên h p : Ph i liên h p v i các nhà máy khác ñ hoàn thành vi c ñóng m i m t con tàu. T i các nư c có ngành công nghi p ñóng tàu phát tri n như Nh t B n, Hàn Qu c ñ u áp d ng phương th c s n xu t này, th i gian ñ u ñà trên tri n rút xu ng r t ng n (7-10 ngày). Phương th c này ñòi h i trình ñ k thu t cao, s d ng các ph n m m mô ph ng 3D và ñóng tàu theo phương pháp Module. 1.3 PHÂN LO I PHÂN XƯ NG C A NHÀ MÁY ðÓNG TÀU 1.3.1 Các phân xư ng chính. Phân xư ng gia công chi ti t. Phân xư ng l p ráp và hàn phân ño n, t ng ño n (phân xư ng v 1, 2 v.v...) Phân xư ng tri n ñà. Phân xư ng cơ khí (ph n gia công cơ khí). Phân xư ng máy ñi n. Phân xư ng trang trí (làm s ch, sơn, m c). Phân xư ng ñúc, rèn. 1.3.2 Các phân xư ng ph . Phân xư ng d ng c . Phân xư ng s a ch a máy móc trong nhà máy. Phân xư ng s a ch a ñi n c a nhà máy. Phân xư ng xây d ng s a ch a nhà c a, kho tàng trong nhà máy. 1.3.3 Các b ph n ph c v . Kho chính. B ph n v n chuy n. B ph n ñ m b o năng lư ng : ñi n năng, khí ñ t . . . Tuỳ theo m c ñ c a t ng nhà máy mà cơ c u các phân xư ng chính, phân xư ng ph và các b ph n ph c v s khác nhau. Nhà máy càng l n thì s phân chia ch c năng c a các phân xư ng càng chi ti t và s lư ng phân xư ng trong nhà máy càng nhi u. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 2 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 6. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 1.4 CH N ð A ðI M NHÀ MÁY ðÓNG TÀU 1.4.1 ði u ki n v m t ñ a hình . ð a hình ph i thu n l i cho tàu ra vào, ñ c ng c a ñ a t ng l n nh t ñ ng th i m ch nư c ng m th p nh t (dư i 2m). ð a hình nơi b trí phân xư ng ph i tương ñ i b ng ph ng, nghiêng ñ u v khu v c h thu , ñ nghiêng nh và khu v c cao ñ tránh ng p nư c vào mùa mưa ho c khi nư c thu tri u lên. 1.4.2 ði u ki n v lu ng l ch. Chi u r ng và chi u sâu lu ng l ch t i nhà máy ph i ñư c tho mãn ñ h thu các c tàu d ki n s ñư c ñóng t i nhà máy. N u trên lu ng tàu vào nhà máy có các c u ngang lu ng thì cũng ph i chú ý ñ ñ m b o chi u cao các lo i tàu s ñóng t i nhà máy. N u nhà máy ch n phương án h thu d c thì chi u r ng lòng sông ph i l n hơn t (2 ÷ 2.5) L ( L là chi u dài con tàu l n nh t s ñóng t i nhà máy). N u nhà máy ch n phương án h thu ngang thì chi u r ng lòng sông ph i l n hơn ít nh t 4B (B là chi u r ng con tàu l n nh t s ñóng t i nhà máy) và m c nư c c a dòng sông ph i ñ m b o h thu ñư c 4 mùa trong năm. 1.4.3 Các ñi u ki n ph c v s n xu t. Ngu n nguyên v t li u cũng như ñư ng t i ñi n, khí gas, ñư ng d n nư c và các yêu c u khác ph i ñư c ñ m b o cung c p ñ y ñ và nhanh nh t. ði u ki n sinh ho t cho ngư i lao ñ ng ph i thu n l i, g n các khu công nghi p, g n ñư ng giao thông, nhà máy cán thép, nhà máy sơn. . . ñ c bi t là g n c ng ñ có th có nh ng h p ñ ng s a ch a thu n l i ñ i v i nh ng con tàu ra vào c ng. Di n tích nhà máy ñư c xác ñ nh theo kh năng công su t c a nhà máy ho c theo s lư ng công nhân . 1.5 SƠ ð B TRÍ CÁC PHÂN XƯ NG TRONG NHÀ MÁY 1.5.1 Yêu c u b trí các phân xư ng. Ph i chia toàn b ñ a ph n nhà máy thành các vùng khác nhau. T i m i vùng c n b trí các phân xư ng có cùng ñ c tính s n xu t, gi ng nhau v ñi u ki n phòng ch ng cháy n và v sinh như các khu v c ch a g , khu v c ph n máy, khu v c ph n v . . . V trí các phân xư ng, nhà c a c a phân xư ng, trang thi t b c a phân xư ng ph i ñáp ng yêu c u c a quá trình công ngh . Các phân xư ng ph , kho tàng, thi t b cung c p năng lư ng ph i ñư c b trí g n nh ng phân xư ng s n xu t mà chúng ph c v . Kho ng cách gi a các nhà xư ng ph i ñ m b o yêu c u phòng ch ng cháy n và yêu c u v sinh môi trư ng. ðư ng di chuy n nguyên v t li u ph i th ng nh t và ng n nh t. ðư ng giao thông ph i ng n nh t và không nên c t ngang ñư ng di chuy n v t li u. 1.5.2 Sơ ñ b trí nhà xư ng, phân xư ng trong nhà máy : 1.5.2.1 B trí sơ ñ theo hư ng d c : 1.5.2.2. B trí sơ ñ theo hư ng ngang : Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 3 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 7. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 1.6 NH NG V N ð CƠ B N KHI THI T K PHÂN XƯ NG GIA CÔNG CHI TI T 1.6.1 V trí b trí phân xư ng. 1.6.2 Di n tích phân xư ng. 1.6.3 Tính kh i lư ng hàng năm c a phân xư ng. Kh i lư ng hàng năm c a phân xư ng ñư c tính toán theo kh i lư ng s t thép ñư c gia công trong m t năm. ðây là m t ñ i lư ng cơ b n ñ tính s lư ng công nhân, s lư ng máy móc thi t b và di n tích m t b ng c a phân xư ng. Ngư i ta d a vào ñ nh m c t ng h p ñã ñư c ñúc rút kinh nghi m t nhi u năm ñ ñóng các lo i tàu khác nhau. T tr ng lư ng tàu không c a tàu ta s xác ñ nh ñư c t ng th i gian c n thi t ñ ñóng m t con tàu. Như v y khi ñã bi t ñư c t ng tr ng lư ng tôn s t thép c a con tàu ta s sơ b tính theo ñư c th i gian tiêu chu n c n thi t cho phân xư ng gia công chi ti t và th i gian tiêu chu n cho các phân xư ng khác. T nh ng s li u tính toán ñó ta có th b trí l c lư ng công nhân, s lư ng thi t b và di n tích m t b ng c a t ng phân xư ng. ð ñánh giá hi u qu s n xu t c a phân xư ng, ngư i ta d a vào các ch tiêu kinh t k thu t tương ñ i sau ñây : + S lư ng s t thép ñư c gia công t i phân xư ng trong th i gian 1năm tính cho 1 m2 m t b ng phân xư ng - Thư ng là 2 ÷ 4 T n/1m2. + S lư ng s t thép ñư c gia công trong 1 năm tính bình quân cho m t công nhân. Thư ng là 90 ÷ 130 T/1 ngư i th . + Th i gian c n thi t gia công cho 1 t n thép thành ph m. Ch tiêu này ñánh giá m c ñ công ngh , s hoàn thi n v t ch c s n xu t c a phân xư ng. + Di n tích m t b ng c a phân xư ng tính cho m i thi t b ho c cho m i công nhân làm vi c trong phân xư ng ñó. 1.6.4 Tính thi t b máy móc c a phân xư ng. 1.6.5 Tính di n tích m t b ng phân xư ng. Di n tích s n xu t g m: Di n tích ñ t máy móc, thi t b , nơi làm vi c c a công nhân, l i ñi l i gi a các thi t b , ch ñ v t li u trư c và sau gia công, ph n này chi m 60 ÷ 70% Di n tích s n xu t ph g m: di n tích l i ñi gi a các phân xư ng, di n tích kho, di n tích khu v c c p ñi n, nơi làm vi c cho công nhân s a ch a máy, ph n này chi m 30 ÷ 40% Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 4 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 8. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI CHƯƠNG 2 PHÓNG D NG 2.1 PHƯƠNG PHÁP PHÓNG D NG 2.1.1 M c ñích c a vi c phóng d ng. 2.1.2 Các phương pháp phóng d ng 2.1.2.1 Phương pháp phóng d ng c ñi n. 2.1.2.2 Phương pháp phóng d ng quang h c. a. ð c ñi m : Phương pháp phóng d ng quang h c có nhi m v phóng d ng ñư ng hình dáng thân tàu, khai tri n các chi ti t k t c u thân tàu t l 1:10 ho c 1:5 trên sàn phóng ho c trên gi y; sau ñó ti n hành ch p nh trên phim v i t l 1:100 lên các phim kính kh 9x12 cm ho c 6x15 cm. Sau ñó r a phim và dùng ñèn chi u chuyên dùng phóng ñ i các hình nh các chi ti t thành kích thư c th c 1: 1 lên trên m t v t li u c n l y d u ho c ti n hành l p b ng to ñ sau ñó ñưa lên m t v t li u ñ c t. b. Yêu c u : Theo tiêu chu n c a các nhà máy ñóng tàu và ðăng ki m c. Ưu như c ñi m : Rút ng n ñư c chu kỳ thi t k và chu n b s n xu t do có th phóng d ng v i t l 1: 10 ngay trong phòng thi t k . Di n tích sàn phóng nh , g n không quá ph thu c vào kích thư c c a con tàu ñư c ñóng do b ñư c nhà kho ch a dư ng, b b ph n vách d u c ñi n. Gi m ñư c cư ng ñ lao ñ ng, tăng năng su t công vi c. Ti t ki m ñư c nguyên v t li u, công v n chuy n. ð chính xác cao do ñi u ki n làm vi c t t, ph m vi nh d so sánh và liên h các ph n v i nhau. ðòi h i ph i ñ u tư thi t b r t t n kém. 2.1.2.3 Phương pháp phóng d ng b ng máy tính ñi n t . a. ð c ñi m : Ngày nay, ngoài vi c thi t k tàu thu b ng máy tính ñi n t , ngư i ta ñã b t ñ u s d ng máy tính ñi n t vào công vi c phóng d ng và khai tri n tôn và các cơ c u thân t u. Trong nư c hi n ñang áp d ng các ph n m m Autoship, Auto Structure, Tribon, CadMatic … các ph n m m c a Canada, Nauy, Nh t, Trung Qu c . . . b. Ưu như c ñi m : T ñ ng hoá vi c v ñư ng hình dáng, v các b n v chi ti t k t c u thân tàu và l p các phi u c t t i ưu thông qua các chương trình ñi u khi n. R i tôn bao thân tàu b ng phương pháp s h c, d chia thành các file c t riêng l ñ s p x p t t ưu file c t cho ti t ki m nguyên v t li u. Tính toán chính xác và nhanh chóng to ñ c a các ñi m trên ñư ng hình dáng c a các k t c u d c và ñư ng bao c a các chi ti t khung xương v tàu. D dàng chuy n t b n v CAD sang các máy c t CNC. Phương pháp này cho ñ chính xác r t cao nhưng ñòi h i ph i ñ u tư r t nhi u v thi t b và ph n m m. Khi phóng d ng b ng phương pháp này vi c ki m tra phóng d ng là không c n thi t. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 5 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 9. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 2.2 SÀN PHÓNG D NG C ðI N 2.2.1 Yêu c u. Ph i ñ t g n phân xư ng gia công chi ti t ( thư ng ñ t trên t ng 2 c a phân xư ng gia công chi ti t v i chi u cao ≥ 3.5m.). Nơi làm vi c c a sàn phóng d ng ph i ñ m b o có ñ ánh sáng t nhiên, ph i ñ m b o thoáng mát v mùa hè và m áp v mùa ñông, ñ m b o ñi u ki n phòng cháy ch a cháy. Di n tích sàn phóng d ng ph i ñ ñ v 3 hình chi u. Thông thư ng di n tích sàn phóng tính theo công th c A = ( 1,2 ÷ 1,3 ) A0 trong ñó A0 là t ng di n tích ñ tr i tuy n hình con tàu l n nh t ñ nh ñóng t i nhà máy. 2.2.2 K t c u c a sàn phóng d ng. Sàn phóng d ng ph i ñ m b o b n ch c, b ng ph ng, nh n và ít b bi n d ng do nh hư ng c a th i ti t, ñ m b o các tiêu chu n v góc nghiêng, ñ l i lõm. ð ki m tra ñ nghiêng ngang c a m t sàn, ngư i ta dùng ng thu bình k t h p v i các c c m c ho c dùng máy tr c ñ a, ñ ki m tra ñ l i lõm c a m t sàn, ngư i ta dùng cái lát g dài th ng. M t sàn phóng d ng có th làm b ng tôn, b ng g , b ng ch t d o ho c các t m h p kim nhôm, ñư c sơn m t l p sơn màu xám nh t. Sau m i l n v xong cho m t con tàu ñ tránh nh m l n ngư i ta l i sơn l i. Ngày nay nhi u nhà máy ngư i ta không làm sàn phóng d ng b ng g mà làm b ng ch t d o. L p m t sàn này ch u ma sát t t và không b nh hư ng c a th i ti t và t t nhiên giá thành s cao. Thư ng các nhà máy ñóng tàu c nh thì sàn phóng d ng làm b ng tôn, h p kim nhôm ho c b ng ch t d o. 2.2.3 D ng c phóng d ng. Thư c vuông góc ch T, thư c th ng, thư c thép cu n. Các lát g m ng ñ u có ti t di n 30x20 mm; 40x80 mm và 40x100 mm. Compa có kh u ñ l n, dây b t. Qu r i. Các v t ñè (con cóc). Các d ng c v như bút chì, sơn, ph n v. v... 2.2.4 M t s lưu ý khi phóng d ng. C g ng s d ng ít ñư ng chu n nh t. Khi l y d u nên s d ng m t lo i thư c và ch nên m t ngư i l y d u. Nét v ph i nh , tránh tô ñi tô l i nhi u l n. Các ñư ng khác nhau dùng các lo i màu khác nhau ñ v . Ghi chú gi i các ph n rõ ràng. 2.3 V TUY N HÌNH TÀU 2.3.1 Yêu c u. Th phóng d ng ph i th t t m , c n th n, có trình ñ hi u bi t v hình dáng và k t c u tàu. 2.3.2 Cơ s ñ v tuy n hình th t trên sàn phóng d ng : B n v tuy n hình c a nhà thi t k . ð cong d c và ñ cong ngang boong c a t ng lo i tàu. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 6 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 10. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 2.3.3 Nguyên t c chung khi phóng d ng V nguyên t c: T t c các ñư ng v tuy n hình tàu là các ñư ng lý thuy t. ðư ng lý thuy t c a s ng chính ñáy (boong) n m ñúng tâm c a s ng chính ñó. ðư ng lý thuy t c a ñư ng sư n chính là ñư n chân sư n (giao tuy n gi a tôn bao và sư n). ðư ng lý thuy t c a các cơ c u d c ñáy (d c boong) ñư c tính t m t ph ng d c tâm ñ n mép g n nh t c a các cơ c u ñó. ðư ng cơ b n là ñư ng n m ngang ñi qua giao ñi m c a sư n gi a và s ng chính. ðư ng lý thuy t c a s ng d c m n ñư c tính t mép dư i tôn thành s ng d c m n xu ng t i m t ph ng cơ b n. ðư ng lý thuy t c a ñáy ñôi, boong, sàn ñư c tính t mép dư i c a tôn ñáy ñôi, tôn boong, tôn sàn xu ng m t ph ng cơ b n. ðư ng lý thuy t c a các cơ c u ngang (ñà ngang ñáy, xà ngang boong ) ñư c tính t m t ph ng sư n gi a ñ n mép g n nh t c a các cơ c u ñó. N u các cơ c u ngang n m trùng v i v trí m t ph ng sư n gi a thì ñư ng lý thuy t ñư c tính t i mép sau c a các cơ c u ñó. 2.3.4 Các bư c ñ v tuy n hình trên sàn phóng d ng như sau : 2.3.4.1 V ô m ng : Ô m ng có v trí r t quan tr ng. S chính xác c a ô m ng s ñưa ñ n k t qu chính xác khi v các ñư ng cong hình dáng thân tàu. Do ñó khi v ô m ng ph i th t c n th n, t m và chính xác. Ô m ng ñ v tuy n hình tàu ph i lưu ý các v n ñ sau ñây : a. Yêu c u : ð sai l ch cho phép ñ i v i chi u dài gi a hai ñư ng vuông góc mũi và lái, kho ng cách gi a ñư ng nư c thi t k và m t ph ng cơ b n, chi u r ng l n nh t, kho ng cách gi a các ñư ng sư n , ñư ng nư c, m t c t d c ph i n m trong tiêu chu n cho phép (các tiêu chu n c a ðăng ki m Vi t Nam và IACS) ð vuông góc gi a các ñư ng vuông góc ñ i v i các ñư ng cơ b n ph i tuy t ñ i chính xác. ð vuông góc ñó ñư c ki m tra b ng cách so sánh ñ dài c a hai ñư ng chéo c a các ô ch nh t. ð song song v i ñư ng cơ b n ñư c ki m tra b ng cách ño kho ng cách t i các ñi m khác nhau ho c ño ñư ng chéo c a hình ch nh t… b. Cách th c hi n : V ñư ng cơ b n (m n nư c 0). V các ñư ng vuông góc v i ñư ng cơ b n t i 3 v trí. V ñư ng m n nư c cao nh t và ñư ng tâm c a m t ph ng ñư ng nư c. V ñư ng th ng song song v i m t ph ng d c tâm hình chi u m t ph ng sư n gi a. L y d u và v t t c các ñư ng sư n lý thuy t, ñư ng sư n k t c u (sư n th c), ñư ng nư c, m t c t d c khác trên các m t chi u mà chúng là ñư ng th ng. c. Phương pháp ki m tra ñ chính xác c a ô m ng lư i : 2.3.4.2 V ñư ng bao thân tàu : 2.3.4.3 V ñư ng hình dáng trên ô m ng lư i : 2.3.4.4 V sư n th c c a tàu : 2.3.5 Ki m tra : Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 7 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 11. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 2.4 D NG VÀ KHAI TRI N CÁC ðƯ NG CONG D NG V 2.4.1 Khai tri n các ñư ng cong d ng v n m song song v i m t trong 3 m t ph ng chi u. Các ñư ng cong d ng v n m song song v i m t trong ba m t ph ng cơ b n (ví d các sư n th c, s ng d c m n n m ngang, s ng ph ñáy, s ng ph boong) thì hình dáng th t ñư c xác ñ nh b ng cách chi u các ñư ng cong ñó vào hình chi u mà chúng song song. 2.4.2 Khai tri n các ñư ng cong d ng v không n m trong m t ph ng song song v i m t trong 3 m t ph ng chi u. Tham kh o tài li u [3] và [1] 2.5 KHAI TRI N B N TH NH CƠ C U BÊN TRONG THÂN TÀU Trong k t c u thân tàu có r t nhi u chi ti t là m t b ph n c a m t ph ng như ñà ngang ñáy, s ng ph ñáy, s ng d c m n v.v... Sau ñây ta nêu m t s phương pháp khai tri n c a chúng. 2.6.1 Khai tri n t m tôn b n thành s ng d c m n : Có 2 trư ng h p : m t là s ng d c m n n m song song v i m t ph ng cơ b n (n m ngang) và hai là s ng d c m n không song song v i m t ph ng cơ b n (n m nghiêng). 2.6.1.1 Khi s ng d c m n n m ngang. S ng d c m n n m ngang song song v i m t ph ng ñư ng nư c, do v y ñ xác ñ nh kích thư c th c và hình dáng th c c a t m tôn thành s ng d c m n ta ch c n chi u xu ng m t ph ng ñư ng nư c ñư c. 2.6.1.2 Khi s ng d c m n n m nghiêng. Tham kh o tài li u [3] và [1] 2.6.2 Khai tri n t m tôn thành s ng ph ñáy không song song v i m t ph ng ñ i x ng. N u s ng ph ñáy song song v i m t ph ng d c tâm thì chi u vào m t ph ng d c tâm là xác ñ nh ñư c hình dáng th c N u s ng ph ñáy không song song v i m t ph ng d c tâm tham kh o tài li u [3] và [1] Trong trư ng h p t m b n thành s ng ph ñáy b xo n (t c là các t m b n thành không song song v i nhau) thì ti n hành khai tri n tương t như khai tri n t m s ng hông sau ñây. 2.6.3 Khai tri n t m tôn s ng hông. 2.6.3.1 Xác ñ nh ñư ng chu n : 2.6.3.2 Ti n hành khai tri n các ñư ng cong: (theo phương pháp thông thư ng) 2.6.3.3 V hình dáng th c c a t m tôn: (d a vào tương quan kho ng cách t ñư ng mép trên, mép dư i t m tôn t i ñư ng chu n) Phương pháp khai tri n này là chính xác n u ñ v n c a t m tôn s ng hông là nh . N u ñ v n l n ta ph i làm dư ng mô hình ñ xác ñ nh kich thư c và hình d ng th c c a nó. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 8 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 12. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 2.6 KHAI TRI N TÔN V BAO Tôn bao tàu thu có hình dáng r t ph c t p. ðơn gi n nh t là nh ng t m tôn ph ng như tôn m n, tôn ñáy khu v c ph ng các t m tôn này không c n ph i khai tri n vì ta có th xác ñ nh ngay kích thư c th c c a chúng. Lo i ñơn gi n th hai là các t m tôn cong m t chi u có bán kính không ñ i như các t m tôn hông vùng ño n thân ng. Các t m tôn còn l i có th ti n hành khai tri n theo nhi u phương pháp. Các phương pháp khai tri n tôn bao có th chia làm 2 lo i : D a vào m t ñư ng g i là ñư ng chu n ñi d c theo t m tôn và c t t t c các ñư ng sư n trong ph m vi t m tôn. D a vào các ñư ng chéo góc. 2.6.1 Phương pháp khai tri n tôn bao c a k sư Ê-gô-r p. Ph m vi áp d ng : Phương pháp khai tri n tôn bao c a k sư Ê-gô-r p tương ñ i ñơn gi n và thư ng ñư c áp d ng nhi u. Nhưng phương pháp này ch áp d ng ñ i v i các t m tôn có ñ cong d c và ngang nh . Gi s chúng ta c n khai tri n t m tôn bao t sư n 41 ñ n 45 như hình v . Các bư c ti n hành như sau : 2.6.1.1 Xác ñ nh ñư ng chu n : 2.6.1.2 Xác ñ nh ñ l ch sư n : a. Xác ñ nh ñ l ch sư n d a vào thư c chuyên dùng Hình 2.1 : Xác ñ nh ñ l ch sư n b ng thư c chuyên dùng b. Xác ñ nh ñ l ch sư n d a vào hình khai tri n: MÐp trªn §uêng chuÈn x MÐp duíi T,T1 ,T2 y ox 41 42 43 44 45 Hình 2.2: Xác ñ nh ñ l ch sư n b ng d a vào hình khai tri n c. Xác ñ nh ñ l ch sư n g n ñúng (phương pháp dùng b ng tính) 2.6.1.4 V hình khai tri n t m tôn: 2.6.2 Phương pháp khai tri n tôn bao c a Trenac p. 2.6.3 Phương pháp khai tri n ñư ng tr c ñ a. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 9 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 13. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI CHƯƠNG 3 LÀM DƯ NG, L Y D U VÀ CHU N B NGUYÊN V T LI U 3.1 LÀM DƯ NG 3.1.1 M c ñích T t c các kích thư c cũng như hình dáng chi ti t sau khi ñư c phóng d ng ho c khai tri n ñ u ñư c ñưa ñ l y d u trên nguyên li u, gia công chi ti t, l p ñ t và ki m tra các quá trình gia công . . . b ng dư ng m u. 3.1.2 Phân lo i Dư ng ño chi u dài (các lát g ho c thanh g ). Dư ng ph ng. Dư ng khung. Mô hình (m u). 3.1.3 Cách ch t o. 3.1.3.1. Dư ng ño chi u dài : 3.1.3.2 Dư ng ph ng : Phương pháp ñơn gi n nh t là dùng lát g : Phương pháp dùng thi t b v song song chuyên dùng . Phương pháp dùng ñinh lá : Phương pháp dùng t m t m nh a ñ c l ho c các khung lư i kim lo i. 3.1.3.3 Dư ng khung. 3.1.3.4 Mô hình. 3.2 L Y D U 3.2.1 M c ñích yêu c u c a công vi c l y d u. L y d u ñ gia công chi ti t. L y d u ñ ki m tra. L y d u ñ l p ráp. L y d u ñ ph c v cho vi c ch t o phân, t ng ño n thân tàu. L y d u ñ ph c v quá trình h thu 3.2.2 Các hình th c l y d u. L y d u d a vào sàn phóng L y d u d a vào các b n v L y d u t i ch ( Thư ng s d ng trong công ngh s a ch a ) 3.2.3 Các phương pháp l y d u. L y d u d a vào b n v , sàn phóng, dư ng và mô hình. L y d u theo nh chi u 3.2.4 D ng c l y d u. 3.2.5 Nguyên t c l y d u 3.3 CHU N B VÀ X LÝ V T LI U 3.3.1 X p kho nguyên v t li u 3.3.1.1 Thép t m hay nhôm t m : ð i v i thép t m ho c nhôm t m có 2 phương án x p : x p ñ ng và x p n m. a. X p ñ ng : Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 10 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 14. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI b. X p n m : 3.3.1.2 Thép hình ho c nhôm hình : 3.3.1.3 V n chuy n và b c x p trong kho nguyên li u : 3.3.2 Làm ph ng tôn và thép hình Thư ng nguyên li u khi ñưa v nhà máy ñ u b cong vênh, l i lõm. Trư c khi ñưa ñi gia công ta c n làm cho các t m tôn ph ng l i, các thép hình th ng ñ u. Cho nên công ngh làm ph ng tôn và thép hình có các m c ñích sau: Lo i tr các v t l i lõm trên b m t t m do vi c ngu i không ñ ng ñ u trong quá trình nhi t luy n, cán thép ho c do vi c v n chuy n, b c x p. Lo i tr ng su t dư còn l i trong v t li u. Lo i tr m t ph n các oxit s t bám trên b m t t m ñã boong kh i t m sau m t th i gian dài n m ngoài tr i. 3.3.3 Làm s ch b m t v t li u V t li u ñư c dùng trong ch t o các cơ c u và tôn v bao thân tàu (thư ng ñư c làm b ng tôn t m ho c thép hình) trư c khi ñưa vào gia công thư ng ñư c s lý theo qui trình như sau : Làm tan băng tuy t trong th i gian mùa ñông (ñ i v i nư c có khí h u l nh). Làm s ch các ch t b n trên tôn t m. Làm ph ng. Sơn lót b o v . M c ñích c a vi c làm s ch b m t v t li u trư c khi ñưa vào gia công là ñ lo i tr l p oxit s t, d u m và các t p ch t khác trên b m t nguyên v t li u. Có 3 phương pháp làm s ch b m t v t li u, ñó là phương pháp cơ h c, phương pháp hoá h c và phương pháp nhi t. 3.3.3.1 Các phương pháp cơ h c a. Phương pháp th công: b. Phương pháp phun cát: c. Phương pháp phun h t thép: 3.3.3.2 Phương pháp hoá h c: 3.3.3.3 Phương pháp nhi t. Quy trình công ngh c a phương pháp nhi t là : Làm s ch b i b n sơ b (trong công ngh s a ch a) ð t nóng b m t v t li u b ng ñèn oxy-axêtylen có nhi u ng n. ðánh s ch b ng phương pháp th công. Sơn lót ch ng g . 3.3.3 Sơn ch ng g Vi c sơn lót ch ng g sau khi làm s ch là m t vi c r t c n thi t và b t bu c. N u không ti n hành sơn lót thì v t li u nhah chóng b oxy hoá l i trong môi trư ng t nhiên. Ch t li u sơn lót ph i ñ m b o m t s yêu c u sau : Có th phun và khô trong vòng vài phút. Sau khi khô ph i t o thành m t l p b o v ch c ch n, không b n t chân chim Không gây khó khăn cho các quá trình công ngh ti p theo như căt hơi, hàn v.v... Ph i tương ñ i b n trong su t th i gian ñóng tàu và ch u ñư c nh ng va ñ p cơ h c trong khi v n chuy n, x p d ho c trong các công ño n s n xu t. L p ch ng g không ñư c nh hư ng x u ñ i v i các l p sơn ti p theo. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 11 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 15. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI CHƯƠNG 4 CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG ðÓNG M I 4.1 NGUYÊN T C PHÂN CHIA TÀU THÀNH CÁC PHÂN T NG ðO N 4.1.1 ði u ki n nhà máy. 4.1.1.1 S c nâng c n c u. S c nâng c n c u l n s cho kích thư c c a các phân ño n, t ng ño n l n, s lư ng phân ño n, t ng ño n gi m ñi, s bi n d ng trong quá trình l p ráp s gi m, th i gian thi công nhanh hơn. 4.1.1.2 M t b ng và trang thi t b . M t b ng thi công l n cho phép b trí s lư ng l n ñ kê, khung dàn l p ráp là ñi u ki n ñ thi công m t lúc nhi u phân t ng ño n, kích thư c các phân t ng ño n có th l n. Trang thi t b hàn, c t, l p ráp . . . càng cơ khí hoá, hi n ñ i hoá s cho ch t lư ng thi công t t, rút ng n th i gian công ngh . Nó còn quy t ñ nh t i qui trình l p ráp, qui trình hàn c a các phân t ng ño n cũng như các chi ti t liên kh p. 4.1.1.3 Trình ñ cán b k thu t và công nhân. Khi phân chia kích thư c các phân t ng ño n l n thì ñòi h i trình ñ cán b k thu t và công nhân có tay ngh cao. 4.1.2 ð c ñi m k t c u c a tàu. Khi phân chia phân, t ng ño n ph i cân nh c nhi u phương án. Phương án t t nh t ph i ñ m sao cho chu kỳ s n xu t ng n nh t, gi m kh i lư ng ngày công, gi m giá thành xu t xư ng, gi m v n ñ u tư. ð ñ t ñư c ñi u này ph i th c hi n các ñi u ki n: Tr ng lư ng t t c các phân ño n như nhau. Th i gian ñ l p ráp và hàn các chi ti t như nhau. Th i gian ñ l p ráp và hàn m i phân ño n như nhau. 4.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP L P RÁP THÂN TÀU TRÊN TRI N 4.2.1 Phương pháp l p ráp thân tàu trên tri n t các phân ño n. 4.2.1.1 Phương pháp hình tháp: Thân tàu ñư c hình thành trên tri n b t ñ u t vi c l p ráp và hàn hình tháp ñ u tiên, thư ng là khu v c gi a thân tàu. Vi c t o tháp ñư c ti n hành t gi a ra hai phía và lên t i chi u cao m t boong. Sau ñó ñưa d n các phân ño n t hai phía vào ñ l p ráp thành các hình tháp ti p theo. Phương pháp này gi m ñư c bi n d ng chung c a thân tàu, vi c l p ráp ñơn gi n và thư ng ñ ơc s d ng ñóng các con tàu l n. 4.2.1.2. Phương pháp hình ñ o: Theo phương pháp này, cùng m t lúc ta l p ráp các phân ño n theo phương pháp hình tháp t 2, 3 ñ n 4 khu v c theo chi u dài tàu. Sau ñó ti n hành l p ráp các c m phân ño n ñó l i v i nhau. Phương pháp này cho phép t n d ng h t chi u dài ñư ng tri n và có th ñóng nhi u tàu khác nhau trên tri n, tuy nhiên theo phương pháp này s có khó khăn trong khi l p ráp các khu v c l i v i nhau vì yêu c u ñ chính xác r t cao. 4.2.1.3 Phương pháp xây t ng: Trư c h t l p ñ t toàn b các phân ño n dư i cùng d c theo chi u dài thân tàu sau ñó ñ n các phân ño n m n, vách, cu i cùng là các phân ño n boong, phân ño n mũi, lái.... Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 12 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 16. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI Phương pháp này kh c ph c như c ñi m c a c hai phương pháp trên c v ph m vi làm vi c trong giai ño n ñ u theo phương pháp hình tháp và khó khăn trong vi c l p ráp các “ c ñ o ” cu i cùng theo phương pháp hình ñ o. Phương pháp này hi n ñang ñư c s d ng r ng rãi trong vi c ñóng m i tàu c l n t i Vi t Nam 4.2.2 Phương pháp t ng ño n: Phương pháp này ñư c s d ng r ng rãi ñ thi công hàng lo t các con tàu c trung và nh . Phương pháp này v a ñ m b o di n tích làm vi c l n l i ñ m b o th i gian l p ráp thân tàu trên tri n cho t i khi h thu trên tri n ng n và gi m ñư c bi n d ng hàn. Theo phương pháp này, các phân ño n ñư c l p ráp t i xư ng l p ráp và hàn, cũng t i ñây các phân ño n ñư c n i ghép v i nhau thành các t ng ño n riêng bi t hoàn ch nh. Các t ng ño n này ñ ơc chuy n ra m t tri n ñ l p ráp toàn b thân tàu. 4.2.3 Phương pháp l p ráp tàu t các chi ti t. (L p úp ho c ng a) Theo phương pháp này thì thân tàu hay t ng ño n ñư c hình thành b ng cách l p ráp theo th t các chi ti t b ng phương pháp l p úp ho c l p ng a. Như c ñi m c a phương pháp này là th i gian con tàu n m trên tri n khá lâu và sai s trong thi công l n, do v y nó thư ng áp d ng v i các tàu c nh ho c t ng ño n mũi , ñuôi cũng như các cơ s ñóng tàu có trang thi t b thô sơ. Trình t chung c a phương pháp này như sau : 1. Phóng d ng 2. ð t ky 3. R i tôn ñáy 4. D ng ñáy ñôi n u có ho c cơ c u ñáy 5. D ng các vách ngang, vách d c (n u có) 6. D ng sư n t lái ñ n mũi 7. Ghép tôn m n v i sư n 8. L p các cơ c u boong 9. R i tôn boong 10. D ng thư ng t ng và l u 11. L p h ñ ng l c, các trang thi t b và sơn tàu 12. H thu 12. L p ñ t các trang thi t b và trang trí n i th t 13. Sơn toàn b tàu 14. Th tàu t i b n và th tàu ñư ng dài 15. Bàn giao tàu. 4.2.3.1 L p úp: Ưu ñi m là c a phương pháp này là khung dàn l p ráp ñơn gi n, các ñư ng hàn v i tôn bao c a cơ c u ph n l n là ñư ng hàn b ng. Như c ñi m c a nó là ph i c u l t m i ti p t c thi công ñư c và ph i có bi n pháp gi m bi n d ng trư c khi c u l t. 4.2.3.2 L p ng a: Như c ñi m là k t c u khung hàn ph c t p nh t là các t ng ño n mũi, ñuôi các ñư ng hàn các v trí, tư th ph c t p, d n ñ n ch t lư ng không t t. Ưu ñi m là không ph i c u l t, ñ chính xác cao, thư ng áp d ng cho tàu cao t c. 4.2.4 Phương pháp l p ráp tàu t các Module V cơ b n phương pháp ñóng tàu theo module là vi c l p ráp con tàu t các t ng ño n kh i (Block) trên ñó ñã l p ñ t s n các trang thi t b c ñ nh. Các công ño n ch t o phân t ng ño n hoàn toàn không có gì m i, nhưng ph i ñ m b o ñ chính xác cao Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 13 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 17. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI hơn v lư ng dư gia công, v trí l p ñ t h ng…và ñ c bi t các thi t b trên tàu ñư c l p ráp ngay t nh ng công ño n ñ u. Do ñó ñòi h i nhà máy ph i có ñi u ki n cơ s v t ch t ñ t ñ n m t trình ñ nh t ñ nh, ñ ng b gi a khâu thi t k công ngh và thi công, trình ñ c a ngư i th …ph i ñư c trang b công ngh t ñ ng hoá như tri n khai tôn v b ng ph n m m chuyên dùng k t h p v i vi c trang b các trang thi t b : c u ñ l n ñ nâng ñư c m t ñơn v là module l n nh t c a con tàu ñư c ñóng (thư ng trên 150 t n ñ i v i tàu c 15.000 DWT), máy sơ ch tôn, máy hàn c t t ñ ng, bãi l p ráp ñ tiêu chu n… Ngoài hi u qu nâng cao ch t lư ng công trình, thay th d n lao ñ ng th công b ng lao ñ ng máy móc có hi u qu kinh t cao phương pháp này còn ñ m b o an toàn lao ñ ng và h n ch ñư c b nh ngh nghi p cho ngư i th . Hình 4.1: L p ráp tàu theo phương pháp Module 4.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP T CH C THI CÔNG ðÓNG M I 4.3.1 Phương pháp t s n xu t d ch chuy n. Theo phương pháp này, con tàu trong quá trình l p ráp trên tri n ñư c c ñ nh. Các t công nhân cùng trang thi t b s n xu t ñư c ñi u ñ n hoàn thành các công vi c nh t ñ nh trong th i gian nh t ñ nh. Lo i vi c, s công nhân c a m i t khác nhau, nhưng th i gian hoàn thành ph i như nhau. Khi ñó do ñ m nh n m t lo i công vi c, nên ch t lư ng công vi c t t hơn, d dàng trang b các d ng c , thi t b cơ gi i hoá. Do tàu ñư c c ñ nh trong quá trình l p ráp nên không c n các thi t b ñ v n chuy n. Như c ñi m c a phương pháp này là công tác t ch c s n xu t khá ph c t p và khó phân bi t ranh gi i công vi c gi a t s n xu t này v i t s n xu t khác. 4.3.2 Phương pháp t s n xu t c ñ nh. Theo phương pháp này, m i t công nhân s ñư c c ñ nh t i m t v trí làm vi c, con tàu l p ráp và ñư c d ch chuy n t v trí ñ u ñ n v trí cu i trong dây truy n thi công ñóng m i. T i m i v trí, các t công nhân s hoàn thành các công vi c nh t ñ nh trong th i gian nh t ñ nh. Do v y ph i có thi t b v n chuy n con tàu t i các v trí khác nhau. Nó ch áp d ng v i phương ti n nh , ñóng hàng lo t có ñi u ki n v n chuy n t v trí này ñ n v trí khác. Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 14 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 18. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI CHƯƠNG 5 GIA CÔNG CH T O CHI TI T 5.1 PHÂN LO I NHÓM CHI TI T Chi ti t là m t b ph n k t c u không th phân chia., thư ng ñư c ch t o b ng cách gia công các t m ho c thép hình b ng d p, c t, u n …Các chi ti t k t c u thân tàu có nhi u hình d ng ph c t p, kích thư c khác nhau. Do ñó ñ gia công m t chi ti t, nguyên li u ph i qua nhi u nguyên công khác nhau c a dây truy n công ngh . ð có th t ch c quá trình gia công m t cách h p lý, các chi ti t k t c u ñư c phân ra theo các nhóm công ngh . Tuỳ thu c vào ñ c ñi m c a t ng nhà máy ñóng tàu ngư i ta có th phân nhóm công ngh theo nhi u cách khác nhau. B ng 5.1 sau ñây nêu m t ví d v cách chia các chi ti t theo các nhóm công ngh . B ng 5.1 : Phân lo i các chi ti t k t c u theo nhóm công ngh Nhóm Các chi ti t k t c u trong nhóm Các t m ph ng, l n như ñáy trong, ñáy ngoài, tôn m n, tôn boong, vách, I thư ng t ng … Các t m cong m t chi u có th v ch d u và gia công hoàn toàn trư c khi u n II như tôn ñáy, tôn m n, tôn boong, t m góc k t c u thư ng t ng… Các t m cong hai chi u, ph i v ch d u sơ b trư c khi u n, sau khi u n m i III v ch d u quy t ñ nh và gia công tinh : các t m ph n mũi, lái … Các chi ti t ñư c c t b i m c t hơi ho c máy c t hơi cơ khí như các mã IV hông, mã boong, vách ñáy, b máy, sư n chính, s ng ph … V Các chi ti t gia cư ng th ng như gia cư ng vách, sư n m n, xà boong … Các chi ti t gia cư ng có bán kính cong l n như : sư n m n, xà boong, s ng VI ph , sư n, h m ñư ng tr c… Các chi ti t gia cư ng có bán kính cong nh như ñư ng sư n vùng mũi, VII lái… 5.2 CÔNG NGH C T KIM LO I Trong công ngh ñóng tàu thư ng s d ng 2 phương pháp c t kim lo i : C t cơ khí và c t hơi. 5.2.1 C t cơ khí : 5.2.2 C t hơi. 5.2.2.1 ði u ki n ñ có th c t kim lo i b ng hơi: 5.2.2.2. Hơi dùng ñ c t: 5.2.2.3. Thi t b c t hơi. a. M c t hơi : b. Máy c t hơi: Bao g m máy c t t ñ ng và máy căt bán t ñ ng. 5.2.2.4. Công nghê c t hơi: 5.2.2.5. Ch t lư ng công tác c t hơi. Bao g m ch t lư ng m t c t và ñ chính xác c a chi ti t ñư c c t. Ch t lư ng m t c t trư c h t là ñ nh n b m t và nó ph thu c vào : T l pha tr n khí oxy và axetylen. Khí ñ t cháy thích h p Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 15 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 19. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI T c ñ c t. ð tinh khi t c a oxy. Thi t b c t, v t li u c t. 5.2.2.6. Công tác an toàn khi c t hơi. 5.2.2.7. M t s quy ñ nh v an toàn khi s d ng chai hơi ñ t. 5.3 CÔNG NGH U N TÔN VÀ THÉP HÌNH M t s l n các chi ti t k t c u thân tàu ph i ñư c u n trư c khi l p ráp chúng thành các phân ño n, t ng ño n ho c l p tr c ti p vào thân tàu. Hình d ng cong c a các t m v tàu có th chia thành các nhóm khác nhau tuỳ theo m c ñ ph c t p c a quá trình công ngh ví d như sau : Hình 5.1 : Các d ng cong c a mép t m 5.3.1 U n tôn trên máy cán nhi u tr c. 5.3.1.2 Máy cán kín : 5.3.1.3 Máy cán h : Máy cán h có kh năng nâng m t ñ u tr c lên và tháo m t trong 2 ñ ñ u tr c do ñó ph m vi s d ng ñư c m r ng hơn. Có th s d ng máy cán h vào vi c u n tròn, u n hình côn, làm ph ng, ñ ng th i cũng có th dùng ñ g p mép t m. Hình 5.2 : Sơ ñ máy cán h 3 tr c b trí ñ i x ng Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 16 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
 20. TRƯ NG ð I H C HÀNG H I VI T NAM BÀI GI NG : CÔNG NGH ðÓNG M I KHOA : ðÓNG TÀU NGÀNH : ðÓNG TÀU THU B MÔN : K T C U TÀU & CÔNG TRÌNH N I H : CHÍNH QUI 5.3.1.4 Công ngh u n t m trên máy cán : Khi u n theo hình tr ta ñ t mép t m song song v i tr c cán, nâng tr c cán trên lên m t ño n sao cho t m tôn l t vào gi a các tr c cán. Sau ñó ta h tr c cán trên xu ng t ng bư c m t sau m i l n cán. C n tránh h quá sâu tr c cán trên ngay t ñ u, như v y có th gây r n n t b m t t m tôn. Khi u n t m có d ng cong hình côn ta có th ti n hành theo 2 phương pháp: a. Phương pháp th nh t: tr c cán trên ñư c ñ t nghiêng m t góc tuỳ thu c vào ñ loe c a hình côn. Do có ñ nghiêng nên phân b l c cán d c theo tr c không ñ u nhau : ph n ñ u tr c cán th p có l c cán l n và bán kính cong s nh . b. Phương pháp th hai: Dùng t m lót ñ t d c theo chi u r ng t m b u n vào gi a tr c cán trên và v t cán, ñ ng th i vào phía có bán kính cong nh nh t. Hình 5.3 : Phương pháp u n mép t m dùng v t chêm 5.3.2 U n tôn trên máy ép ð i v i các t m tôn có hình dáng cong ph c t p ngư i ta u n trên máy ép b ng các chày và khuôn m u chuyên dùng. Tuỳ thu c vào khuôn và chày trên máy có th u n ñư c các d ng sau: G p khúc t m. Làm ph ng t m. H mép t m. D p gân t m (vách sóng). D p các gai ph ng. Hình 5.4 : U n t m trên máy ép v n năng 5.3.3 U n t m b ng phương pháp th công ð u n các t m theo phương pháp th công, ph i v ch d u các ñư ng ñánh búa. ð i v i các t m cong m t chi u ho c hai chi u ñánh búa d c theo các ñư ng u n ñã v ch s n. Khi ñánh búa c n ñ t t m lên các ñ m m m như g ho c cát, nh t là khi t m ñã cong, v trí ñánh búa nh t thi t ph i n m trên v t kê. 5.3.4 U n nóng t m. 5.3.5 U n thép hình : Thép hình có th u n ngu i ho c u n nóng 5.3.5.1 U n nóng : 5.3.5.2 U n ngu i : Biên so n: Nguy n Văn Hân – Ngô H ng Quân Page: 17 Mobile: 0903.203877 – 0904.230693 E–mail: hqdhhh@hn.vnn.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2