intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải : Chương 1 - Lê Hoàng Nghiêm

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
293
lượt xem
52
download

Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải : Chương 1 - Lê Hoàng Nghiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải - Chương 1: Nguồn gốc, thành phần và tính chất nước thải trình bày các nội dung về định nghĩa nước thải, hệ thống quản lý nước thải, hệ thống thoát nước, sơ đồ cấp thoát nước trong xí nghiệp và yêu cầu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải : Chương 1 - Lê Hoàng Nghiêm

 1. BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHƯƠNG 1 NGUOÀN GOÁC, THAØNH PHAÀN VAØ TÍNH CHAÁT NÖÔÙC THAÛI LỚP CĐ04-KTMT ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM GVHD: GVC.TS. Leâ Hoaøng Nghieâm Email: hoangnghiem72@yahoo.com
 2. CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH 1. Giôùi thieäu heä thoáng thoaùt nöôùc 2. Nguoàn goác, thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi 3. Öôùc tính löu löôïng nöôùc thaûi 4. Sô ñoà thoaùt nöôùc xí nghieäp coâng nghieäp vaø yeâu caàu tính toaùn thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 2 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 3. ÑÒNH NGHÓA NÖÔÙC THẢI (Wastewater) Nöôùc thaûi (NT): chaát loûng – baûn chaát laø nöôùc caáp cuûa coäng ñoàng sau khi söû duïng vôùi caùc muïc ñích khaùc nhau. Theo quan ñieåm nguoàn thaûi: NT laø söï keát hôïp chaát loûng/nöôùc sinh ra töø caùc khu daân cö, cô quan, coâng sôû, khu thöông maïi, coâng nghieäp cuøng vôùi nöôùc ngaàm, nöôùc maët vaø nöôùc möa. 3 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI Wastewater Management System Một hệ thống quản lý nước thải bao gồm: Nguồn thải (khu dân cư, xí nghiệp công nghiệp) Mạng lưới thoát nước thải: Thu gom và vận chuyển nước thải. (ống dẫn và trạm bơm) Trạm xử lý nước thải Công trình xả và nguồn tiếp nhận Traïm bôm nt Coâng trình xaõ Traïm XL ML TNöôùc thaûi 4 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 5. Hệ Thống Thoát Nước (Sewerage) Hệ thống thoát nước chung: (Combined system) nước mưa và nước thải được vận chuyển trong cùng một mạng lưới tới TXL. Hệ thống thoát nước riêng (Separate system) : từng loại nước thải riêng biệt được thu gom và vận chuyển theo mạng lưới riêng biệt. Ex: Mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt và mạng lưới thoát nước mưa. NT sinh hoạt Nước mưa TXL Hệ thống thoát nư ớc riêng 5 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 6. Hệ Thống Thoát Nước Riêng 6 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 7. Hệ Thống Thoát Nước Hệ thống thoát nước nữa riêng: Ở những điểm giao nhau giữa hai mạng lưới riêng là các giếng tràn-tách nước mưa. Tại các giếng này, khi lưu lượng nhỏ (đầu cơn mưa), nước mưa bẩn sẽ chảy vào cống chung dẩn đến TXL; Khi mưa lớn, lưu lượng lớn và hỗn hợp nước mưa và nước thải tương đối sạch (thấp hơn giới hạn xã), tràn qua giếng và chảy thẳng ra nguồn tiếp nhận. 7 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 8. Hệ Thống Thoát Nước Nữa Riêng Giếng tràn TXL Giếng tràn Hệ thống thoát nước nữa riêng 8 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 9. Hệ Thống Thoát Nước Nữa Riêng 9 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 10. Hệ Thống Thoát Nước XNCN Mỗi XNCN đều có hệ thống thoát nước, bao gồm: Mạng lưới thoát nước; Trạm xử lý cục bộ (hoặc theo cụm), làm nhiệm vụ: Dẫn nước thải ra khỏi phạm vi XNCN; Xử lý NT công nghiệp đạt yêu cầu, tiêu chuẩn môi trường đồng thời có thể thu hồi lại các chất (thành phần) có giá trị. 10 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 11. Sơ đồ cấp thoát nước trong XNCN • Sơ đồ cấp thoát nước (CTN) phẳng: Qtieâu thuï (Qtt) QT = Qc - Qtt XNCN Qc QT Soâng 11 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 12. Sơ đồ cấp thoát nước trong XNCN • Sơ đồ CTN tuần hoàn : Qtieâu thuï (Qtt) XNCN Qc QTH = 90 – 95% TXL QT = 5 – 10% Soâng 12 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 13. Sơ đồ cấp thoát nước trong XNCN • Các sơ đồ thoát nước cục bộ bên trong XNCN: • Hệ thống chung: Qmöa QSH QCN TXL Nguoàn 13 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 14. Sơ đồ cấp thoát nước trong XNCN − Hệ thống kết hợp : Qmöa QSH QCN qui nöôùc saïch QCN oâ nhieãm TXL Nguoàn 14 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 15. Sơ đồ cấp thoát nước trong XNCN − Hệ thống riêng : Qmöa QCN qui nöôùc saïch QSH QCN oâ nhieãm TXL Nguoàn 15 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 16. Quy hoạch hợp lý HTTN XNCN Tách riêng hệ thống thoát nước thải công nghiệp qui ước sạch và nước mưa; Tuần hoàn nước thải công nghiệp qui ước sạch; Nếu có loại nước thải độc hại trong công nghệ sản xuất, cần tách riêng và xử lý riêng (XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỘC HẠI) ; Thông thường, Q và C trong các nhà máy dao động lớn, cần thiết phải xây dựng bể điều hòa. Saûn xuaát Xöû lyù Saûn xuaát Nöôùc boå sung Laøm nguoäi 16 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 17. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI TƯ VẤN, THIẾT KẾ, VẬN HÀNH, QUẢN LÝ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Nắm vững nguồn gốc (vị trí) nguồn thải (nước thải); Nắm vững được mạng lưới thoát nước dẩn đến HTXLNT; Thành phần tính chất của nước thải; Thành phần gây ức chế HTXLNT; Lưu lượng nước thải của khu dân cư, XNCN, khu CN; Những quy định và tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn tiếp nhận (cống chung, sông, suối , hồ,…); Mức độ cần thiết phải xử lý; Khả năng áp dụng của quá trình/thiết bị; Dãy lưu lượng/tải lượng ứng dụng cho quá trình/thiết bị Hiệu quả xử lý của quá trình/công nghệ xử lý; Yêu cầu về năng lượng, hóa chất; An toàn lao động (Điện, hóa chất); 17 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 18. CAÙC NGUOÀN PHAÙT SINH NÖÔÙC THAÛI Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa nguoàn gaây oâ nhieãm, nöôùc thaûi ñöôïc chia ra thaønh 3 loaïi nhö sau: - Nöôùc thaûi sinh hoaït; - Nöôùc thaûi coâng nghieäp; - Nöôùc möa chaûy traøn treân beà maët; 18 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 19. CAÙC NGUOÀN PHAÙT SINH NÖÔÙC THAÛI Nöôùc thaûi sinh hoaït (Domestic wastewater) Nöôùc thaûi sinh hoaït laø nöôùc xaû boû sau khi söû duïng cho caùc muïc ñích sinh hoaït cuûa coäng ñoàng: taém, giaët giuõ, taåy röûa, veä sinh caù nhaân,... Nöôùc thaûi sinh hoaït thaûi ra töø caùc caên hoä, cô quan, tröôøng hoïc, beänh vieän, chôï, caùc coâng trình coâng coäng khaùc vaø nöôùc thaûi veä sinh cuûa coâng nhaân trong XNCN; Khoái löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa moät coäng ñoàng daân cö phuï thuoäc vaøo: Qui moâ daân soá Tieâu chuaån caáp nöôùc Khaû naêng vaø ñaëc ñieåm cuûa HTTN 19 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 20. NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT (Domestic wastewater) Ñaëc tính chung cuûa NTSH: bò oâ nhieãm bôûi caën baõ höõu cô (SS), chaát höõu cô hoøa tan (BOD5/COD),caùc chaát dinh döôõng (Nitô, Phospho), caùc vi truøng gaây beänh (E.Coli, Coliform); Möùc ñoä oâ nhieãm cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït phuï thuoäc vaøo: Löu löôïng nöôùc thaûi Taûi troïng chaát baån tính theo ñaàu ngöôøi Taûi troïng chaát baån theo ñaàu ngöôøi phuï thuoäc vaøo: Möùc soáng, ñieàu kieän soáng vaø taäp quaùn soáng Ñieàu kieän khí haäu Hoaït ñoäng coâng nghieäp 20 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2