intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Địa lý kinh tế xã hội đại cương - Chương 1: Mở đầu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

121
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu về địa lý kinh tế xã hội đại cương. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý kinh tế xã hội đại cương - Chương 1: Mở đầu

 1. ®Þa lý  kinh tÕ ­ x∙ hé i  ®¹i c ­¬ng  ***
 2.                                c h­¬ng  i: më  ®Çu       I.  §Þa lý Kinh tÕ ­ X∙ hé i tro ng  hÖ thè ng  kho a häc             §Þa lý.      II.  §è i t­îng  ng hiªn c ø u c ña §Þa lý Kinh tÕ ­ X∙ hé i.     III. NhiÖm vô  ng hiªn c ø u c ña §Þa lý Kinh tÕ ­ X∙ hé i.    IV. Quan ®iÓm vµ ph­¬ng  ph¸p ng hiªn c ø u c ña §Þa  lý           Kinh tÕ ­ X∙ hé i.      V.  C¸c  g iai ®o ¹n ph¸t triÓn §Þa lý Kinh tÕ ­ X∙ hé i.                                                 
 3.         I.  §Þa lý Kinh tÕ­X∙ hé i tro ng  hÖ thè ng  kho a häc  §Þa lý.                1. S ù p h¸t triÓn c ña kho a häc  §Þa lý .                                                                                                        § Þa lý Tù nhiªn      Kho a häc  §Þa lý                                                                       § Þa lý Kinh TÕ                                                                                                        § Þa ®å häc    §Þa lý  thè ng  nhÊt                                                             HÖ thè ng  kho a häc  §Þa lý              2. §Þa lý  Kinh tÕ ­ x∙ hé i lµ m é t b é  m «n Kho a häc  ®é c  lËp .                ­ Cã ®è i t­îng  ng hiªn c ø u riªng .                ­ Cã ph­¬ng  ph¸p luËn ng hiªn c ø u ®é c  lËp.                ­ Cã hÖ thè ng  lý thuyÕt bao  g åm nh÷ng  kh¸i niÖm, quy luËt...                ­ Cã nhu c Çu tõ  x∙ hé i.
 4.         Tr­íc  mé t s è  ý kiÕn ®ßi thè ng  nhÊt l¹i c ¸c  kho a häc  §Þa lý nh­ tr­íc         kia, c ã ng hÜa lµ xo ¸ bá vÞ trÝ c ña §Þa lý Kinh tÕ ­ x∙ hé i tro ng  hÖ thè ng  kho a  häc  §Þa lý; Anh ( c hÞ ) c ã ®ång  ý kh«ng  ?  NÕu kh«ng  v× s ao  ?         Kh«ng  ®ång  ý  v × nh÷ng  lý  d o  s au:        ­ S Ï ®i ng ­îc  l¹i quy luËt ph¸t triÓn .        ­ Xo ¸ bá nh÷ng  thµnh tùu ®¹t ®­îc  c ña kho a häc  §Þa lý nãi c hung  vµ c ña  kho a häc  §Þa lý kinh tÕ ­ x∙ hé i nãi riªng .
 5.         ­ S Ï dÉn ®Õn viÖc  dïng  quy luËt tù nhiªn ®Ó g i¶i thÝc h hiÖn t­îng   kinh tÕ ­ x∙ hé i ho Æc  ng ­îc  l¹i.  *         §Þa lý Tù nhiªn                      Tæ ng  hîp thÓ tù nhiªn                     Tu©n  the o  quy luËt tù nhiªn                        Tån t¹i kh¸c h quan ng o µi ý muè n c ña  c o n ng ­ê i.    * §Þa lý Kinh tÕ ­ x∙ hé i                        Tæ ng  hîp thÓ s ¶n xuÊt l∙nh thæ                      Tu©n the o  quy luËt kinh tÕ ­ x∙ hé i                       Tån t¹i kh¸c h  quan ng o µi ý muè n c ña c o n ng ­ê i nh­ng  c o n ng ­ê i c ã thÓ lµm biÕn ®æ i.            VÝ dô : lÊy  q uy  luËt p h©n b è  v µnh ®ai khÝ hËu ®Ó g i¶i thÝc h c hÕ  ®é  ®a thª.
 6.             ­ S Ï nhÇm lÈm g i÷a s ù hîp t¸c  vµ s ù thè ng  nhÊt, s ¸t nhËp.                                                                                                  §Þa        §Þa       VËt                                              lý         VËt       lý                                                            lý              Khi ng hiªn c ø u s ù s ¹t lë  bê  s «ng , ng o µi nh÷ng  yÕu tè  t¸c  ®é ng  c ña  tù nhiªn : tè c  ®é  dßng  c h¶y, l­u l­îng  n­íc , h×nh d¹ng  mÆt c ¾t ng ang , nÒn  ®Þa c hÊt c ña lßng  s «ng , ®Þa h×nh hai bªn bê .....c ßn c ã c ¸c  yÕu tè  kinh tÕ­ x∙ hé i t¸c  ®é ng nh­ viÖc  x©y dùng  c Çu, c è ng , ®Ëp; ho ¹t ®é ng  c ña tµu  thuyÒn; nu«i c ¸ bÌ;khai th¸c  c ¸t trªn dßng  s «ng ;s ù c anh t¸c  hai bªn bê ; t×nh  tr¹ng  khai th¸c  rõ ng  ®Çu nguån.....
 7.     3. ý ng hÜa c ña viÖc  xuÊt hiÖn §Þa lý Kinh tÕ – x∙ hé i.         ­ §è i víi ®ê i s è ng  x∙ hé i.        ­ §è i víi nÒn v¨n ho ¸ d©n té c .                                                      Quan hÖ                                    Quan hÖ         Tù nhiªn                                  Co n ng ­ê i                                 Co n ng ­ê i                                   ø ng  xö                                       ø ng  xö                    II.®è i t­îng  ng hiªn c ø u c ña ®Þa lý kinh tÕ ­ x∙ hé i.      1.Quan niÖm  c ña c ¸c  nhµ §Þa lý  p h­¬ng  T©y .                    Nh÷ng  ®iÓm c ¬ b¶n c ña c ¸c  ®Þnh ng hÜa nÇy ?  
 8.                               Lµ ho ¹t ®é ng  s ¶n xuÊt, kinh tÕ g ¾n víi l∙nh thæ         2. Quan niÖm  c ña c ¸c  nhµ §Þa lý  Liª n X«.            Lµ s ù p h©n b è  nÒn s ¶n xuÊt x∙ hé i, lµ nh÷ng  ®iÒu kiÖn vµ nh÷ng   ®Æc  ®iÓm  p h¸t triÓn c ña nã t¹i c ¸c  n­íc  vµ c ¸c  vïng  kh¸c  nhau.                         ë  ®©u ?  T¹i s ao  ?  Nh­ thÕ nµo  ?          3. Quan niÖm  hiÖn nay .                         Kinh tÕ  +  X∙ hé i                      Kinh tÕ – x∙ hé i               ­ G¾n liÒn viÖc  khai th¸c  víi b¶o  vÖ m«i tr­ê ng  s è ng .              ­ G¾n liÒn nÒn s ¶n xuÊt víi hÖ thè ng  d©n c ­.              ­ G¾n liÒn viÖc  ng hiªn c ø u ho ¹t ®é ng  s ¶n xuÊt víi ho ¹t ®é ng   phi s ¶n xuÊt. 
 9.                III. NhiÖm vô  ng hiªn c ø u c ña ®Þa lý kinh tÕ – x∙ hé i.                     NhiÖm vô  c hung : Tæ  c hø c  l∙nh thæ  s ¶n xuÊt.                      NhiÖm vô  c ô  thÓ: 6 nhiÖm vô .          IV. quan ®iÓm vµ ph­¬ng  ph¸p ng hiªn c ø u c ña ®Þa lý kinh tÕ –  x∙ hé i.               1.Quan ®iÓm  ng hiª n c ø u.              ­ Quan ®iÓm l∙nh thæ .              ­ Quan ®iÓm tæ ng  hîp.              ­ Quan ®iÓm hÖ thè ng .               ­ Quan ®iÓm lÞc h s ö  – viÔn c ¶nh.               ­ Quan ®iÓm kinh tÕ – s inh th¸i.  
 10.    VËn dô ng  quan ®iÓm hÖ thè ng  nh»m:        ­ ThÊy ®­îc  mè i quan hÖ trªn l∙nh thæ , ®¬n vÞ the o  tõ ng  lÜnh vùc .        ­ B¸m s ¸t víi t×nh h×nh thùc  tiÓn ®Ó c ã nh÷ng  ng hiªn c ø u phï hîp.  VÝ dô  khi ng hiªn c ø u ng hµnh n«ng  ng hiÖp mé t huyÖn:        ­ Ph¶i ®Æt vÊn ®Ò s ¶n xuÊt n«ng  ng hiÖp c ña huyÖn tro ng  t×nh  h×nh c hung  c ña tØnh, c ¶ n­íc , vïng  §«ng  nam ¸ vµ thÕ g iíi.        ­ Ph¶i g ¾n vÊn ®Ò s ¶n xuÊt n«ng  ng hiÖp c ña huyÖn víi c ¸c  x∙, hîp  t¸c  x∙ vµ hé  g ia ®×nh tro ng  huyÖn.
 11. 2.Ph­¬ng  p h¸p  ng hiª n c ø u c ô  thÓ.    ­ Ph­¬ng  ph¸p b¶n ®å.    ­ Ph­¬ng  ph¸p thùc  ®Þa.     ­ Ph­¬ng  ph¸p thè ng  kª ­ m« t¶.     ­ Ph­¬ng  ph¸p s o  s ¸nh.     ­ Ph­¬ng  ph¸p m« h×nh ho ¸.     ­ Ph­¬ng  ph¸p x∙ hé i häc .     ­ Ph­¬ng  ph¸p tin häc .       ►►►Tro ng  c ¸c  ph­¬ng  ph¸p ng hiªn c ø u, ph­¬ng  ph¸p nµo   quan träng  nhÊt ?  V× s ao  ?
 12.        Kh«ng  c ã ph­¬ng  ph¸p nµo  quan träng  nhÊt.          Ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng  ph¸p vµ mø c  ®é  s ö  dô ng  tõ ng  lo ¹i (hiÖn  ®¹i, truyÒn thè ng , ®Þnh l­îng , ®Þnh tÝnh ) tuú the o  yªu c Çu c ña viÖc   ng hiªn c ø u.          Ph­¬ng  ph¸p hiÖn ®¹i tuy c ã nhiÒu ­u thÕ nh­ng  khi s ö  dô ng  ®ßi  hái ®iÒu kiÖn ®¸p ø ng  ph¶i ®Çy ®ñ, kh¾t khe .          Ph­¬ng  ph¸p ®Þnh l­îng  tuy kh¸c h quan, c hÝnh x¸c , c ô  thÓ nh­ng   khi s ö  dô ng  kh«ng  khái mang  tÝnh c hñ quan. V.  c ¸c  g iai ®o ¹n ph¸t triÓn ®Þa lý kinh tÕ – x∙ hé i.      1. §Þa lý  kinh tÕ ­ x∙ hé i tr­íc  thÕ kû XIX.         ­  XuÊt hiÖn kho a häc  §Þa lý kinh tÕ ­ x∙ hé i.           ­ Dïng  quan ®iÓm duy vËt ®Ó g i¶i thÝc h c ¸c  hiÖn t­îng  ®Þa lý.           ­ KhÝa c ¹nh th­¬ng  m∙i vµ quan ®iÓm Vïng  b¾t ®Çu xuÊt hiÖn.
 13. 2. §Þa lý  kinh tÕ ­ x∙ hé i tro ng  thÕ kû XIX v µ XX.    ­ Thê i kú c hñ ng hÜa t­ b¶n ph¸t triÓn: TËp trung  vµo  s ù ¶nh h­ë ng  c ña  c o n ng ­ê i ®Õn tù nhiªn vµ ®­a ra m« h×nh tæ  c hø c  l∙nh thæ .     ­ Thê i kú c huyÓn s ang  c hñ ng hÜa ®Õ què c : BÞ khñng  ho¶ng  lý luËn,  nhiÒu häc  thuyÕt phô c  vô  c ho  ý ®å c hÝnh trÞ ra ®ê i.     ­ Thê i kú c hñ ng hÜa x∙ hé i xuÊt hiÖn : The o  hai h­íng  tæ ng  hîp vµ ph©n  tÝc h.   3. §Þa lý  kinh tÕ ­ x∙ hé i tro ng  g iai ®o ¹n hiÖn nay :    ­ Xe m xÐt qu¸ tr×nh ®« thÞ ho ¸.    ­ Ph©n tÝc h tæ  c hø c  kh«ng  g ian.    ­ TiÕn hµnh c «ng  t¸c  dù b¸o .    ­ Ng hiªn c ø u s ¶n xuÊt d­íi t¸c  ®é ng  c ña kinh tÕ tri thø c  vµ c «ng  ng hÖ tin  häc .
 14. KÕt   thóc   ch­¬ng  1 KÕt   thóc   ch­¬ng  1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=121

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2