intTypePromotion=1

Bài giảng hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng

Chia sẻ: Nguyen Cao Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
179
lượt xem
53
download

Bài giảng hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Các cấp quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động của mình, của thuộc cấp và tất cả các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của họ.Cấu trúc của một tổ chức phát triển khi các mục tiêu, trình độ công nghệ, đội ngũ nhân viên thay đổi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hệ thống kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư và xác định giá chuyển nhượng

 1. BÀI GIẢNG 7 HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM, TRUNG TÂM ĐẦU TƯ & XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG 1
 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP Giải thích tầm quan trọng của kế toán trách nhiệm trong việc  thực hiện mục tiêu của tổ chức. Định nghĩa và cho thí dụ về các trung tâm trách nhiệm: Trung  tâm chi phí, Trung tâm doanh thu, Trung tâm lợi nhuận, Trung tâm đầu tư. Soạn thảo báo cáo thực hiện, mô tả dòng thông tin trong h ệ  thống kế toán trách nhiệm. Tính được tỷ suất thu lợi trên vốn đầu tư (ROI) và thu nhập  thặng dư (RI). Nắm được các biện pháp để tăng ROI.  Giải thích một số điểm thuận lợi và hạn chế của ROI, RI  Nắm được nguyên tắc, các phương pháp định giá chuyển  nhượng 2
 3. HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM (Responsility Accounting) 3
 4. KHÁI NIỆM Hầu hết các tổ chức được cấu tạo gồm các đơn vị, bộ  phận trực thuộc Làm thế nào để đánh giá hiệu quả công việc của các cá  nhân, đơn vị/bộ phận trong tổ chức? Các nhà quản lý dựa vào hệ thống kế toán trách nhiệm  (Responsibility Accounting). Kế toán trách nhiệm là gì?  Mục tiêu của kế toán trách nhiệm là gì?  4
 5. LỢI ÍCH & CHI PHÍ CỦA VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC LỢI ÍCH:   Các nhà quản lý cấp cao trong tổ có nhiều th ời gian cho các chiến lược dài hạn Quản lý hiệu quả hơn  Huấn luyện các nhà quản lý  Thúc đẩy nổ lực, tăng sự hài lòng trong công việc  Cung cấp cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả quản lý  5
 6. LỢI ÍCH & CHI PHÍ CỦA VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC CHI PHÍ:   Mục tiêu chung của tổ chức không được chú tr ọng Độc lập trong hoạt động  Lãng phí tài nguyên, trùng lắp công việc  6
 7. CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM (RESPONSIBILITY CENTERS)  Trung tâm trách nhiệm là gì? Các trung tâm trách nhiệm trong một tổ chức:  Trung tâm chi phí  Trung tâm doanh thu  Trung tâm lợi nhuận  Trung tâm đầu tư  7
 8. CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM VÍ DỤ MINH HỌA TOÅNG COÂNG TY G KHU VÖÏC PHÍA TAÂY KHU VÖÏC PHÍA ÑOÂNG COÂNG TY X COÂNG TY Y COÂNG TY Z COÂNG TY A COÂNG TY B PHOØNG PHOØNG PHOØNG PHOØNG PHOØNG BAÙN HAØNG KYÕ THUAÄT SAÛN XUAÁT NHAÂN SÖÏ KEÁ TOAÙN PHAÂN XÖÔÛNG PHAÂN XÖÔÛNG PHAÂN XÖÔÛNG PHAÂN XÖÔÛNG CAÉT CÔ KHÍ LAÉP RAÙP ÑOÙNG GOÙI DAÂY CHUYEÀN DAÂY CHUYEÀN DAÂY CHUYEÀN CAÉT ÑAÙNH BOÙNG LAÉP RAÙP CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM THUỘC TỔNG CÔNG TY G 8
 9. CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM VÍ DỤ MINH HỌA NGÖÔØI QUAÛN LYÙ TT TRAÙCH NHIEÄM CAÁP QUAÛN LYÙ TOÅNG COÂNG TY TGÑ TOÅNG C.TY TT ÑAÀU TÖ KHU VÖÏC GÑ KHU VÖÏC TT ÑAÀU TÖ COÂNG TY GÑ COÂNG TY TT LÔÏI NHUAÄN TRÖÔÛNG PHOØNG BAN TT CHI PHÍ PHOØNG PHAÂN QUAÛN ÑOÁC TT CHI PHÍ XÖÔÛNG D AÂY TOÅ TT CHI P HÍ 9 CHUYEÀN TRÖÔÛN G
 10. BÁO CÁO THỰC HIỆN VÀ SỰ VẬN ĐỘNG THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Sự thực hiện công việc của mỗi trung tâm trách  nhiệm được tóm tắt trên một báo cáo thực hiện (performance report) theo định kỳ. Báo cáo thực hiện trình bày kết quả thực tế và số  liệu dự toán và biến động về những chỉ tiêu tài chính chủ yếu của một trung tâm trách nhiệm. Thông tin trên báo cáo thực hiện giúp các nhà quản  lý thực hiện việc quản lý theo ngoại lệ để kiểm soát hoạt động của tổ chức có hiệu quả. 10
 11. BÁO CÁO THỰC HIỆN VÀ SỰ VẬN ĐỘNG THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM loại báo cáo thực hiện:  Các TT chi phí (Các Phân xưởng): Báo cáo tình hình th ực  hiện chi phí TT Doanh thu (Phòng bán hàng): Báo cáo tình hình  thực hiện doanh thu TT lợi nhuận (Các Công ty) : Báo cáo thu nhập theo  số dư đảm phí TT đầu tư (Các Khu vực, Tổng công ty G) : Báo cáo  thu nhập theo số dư đảm phí 11
 12. SỰ VẬN ĐỘNG THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM: TỔNG CÔNG TY G TOÅN G COÂN G TY aùo thöïc hieän cuûa caùc Khu vöïc ñöôïc toång hôïp laïi trong Baùo caùo thöïc hieän cuûa Toång coâng ty. KHU VÖÏC Baùo caùo thöïc hieän cuûa caùc Coâng ty ñöôïc ng hôïp laïi trong Baùo caùo thöïc hieän caáp Khu vöïc. COÂN G TY Baùo caùo thöïc hieän cuûa caùc Phoøng ban ñöôïc ng hôïp laïi trong Baùo caùo thöïc hieän caáp Coâng ty. P HOØN G BAN aùo caùo thöïc hieän cuûa caùc Phaân xöôûng vaø caùc boä phaän tröïc thuoäc ñöôïc toång hôïp laïi trong Baùo caùo thöïc hieän caáp Phoøng ban. P HAÂN Baùo caùo thöïc hieän cuûa caùc Daây chuyeàn ÖÔÛN G X saûn xuaát ñöôïc toång hôïp laïi trong Baùo caùo DÂY CHUYỀN thöïc hieän caáp Phaân xöôûng. 12
 13. K eá hoaï h c Thöï teá c Bieá ñoäg n n Baù caù cuû giaù ñoá: o o a m c Ñieå traùh nhieä : m c m Baù caù th c hieä cuû o o öï n a Phoøg baù haøg n n n x x x giaù ñoá t n hôï toaø boä m c oåg p n Phoøg kyõ n thuaä t x x x soá u cuû toaø coâg ty. Vì lieä a n n Phoøg saû xuaá n n t $26.000 $29.000 $3.000 caù bieá ñoäg ñaõ c n n ñöôï cu c ng Phoøg nhaâ söï n n x x x caá neâ giaù ñoá coùth p n m c eå Phoøg keá n toaù n x x x xaù ñò h ñöôï n c n c ôi naø oâg on Toåg coäg n n $54.000 $61.000 $7.000 ta vaøn ng n höõ göôø ph taù i uï caà löu yù haá n n t. Tröôûg phoø g saû xuaá n n n t: Phoøg saû xuaá n n t: Tình hình t c hieä cuû caù höï n a c Phaâ xöôûg caé n n t x x x quaû ñ c p n xöôûg ñöôï n oá haâ n c Phaâ xöôûg cô khí n n x x x toåg h p ch tröôûg ph n n ôï o n oøg Phaâ xöôûg laé raù n n p p $11.000 $12.500 $1.500 saû xuaá Soá u toåg coäg n t. lieä n n Phaâ xöôûg ñoùg goù n n n i x x x treâ baù caù thöï hieä cuû n o o c n a Toåg coäg n n $26.000 $29.000 $3.000 tröôûg ph n saû xuaáñöôï n oøg n t c chuyeå leâ caá traù nhieä nn p ch m tieá t p heo (giaù ñoá m c). Quaû ñoá phaâ xöôûg: n c n n Phaâ xöôûg laé raù: n n p p Baù caù th c hieä cuû caù o o öï n a c Daâ chuyeà ñaùh b ng y n n où x x x giaùm saù vieâ caù daâ t n c y Daâ chuyeà caé y n t $5.000 $5.800 $800 chuyeà saû xuaá ñöôï toåg n n t c n Daâ chuyeà laé raù y np p x x x hôï trong baù caù th c hieä p o o öï n Toåg coäg n n $11.000 $12.500 $1.500 cuû quaû ñ c p n xöôûg. a n oá haâ n Soá ng coäg ñöôï chuyeå toå n c n leâ cho tröôûg phoøg saû n n n n xuaá t. Giaù saù daâ chuye à saû m t y n n Daâ chuyeà caé y n t: xuaá t: Nguyeâ lieä tröï tieá n u c p x x x Caù giaù saù daâ chuyeå c m t y n Lao ñoäg tröï tieá n c p x x x saû xuaás coù oäbaù caù n t eõ mt o o Saû xuaáchung khaû ieá n t bn x x x thöï hieä cuû daâ chuyeà c n a y n Saû xuaáchung b t bieá n t aá n x x x m h quan lyùCon soá n aø oï û . toåg Toåg coäg n n $5.000 $5.800 $800 coäg cuû nhöõg baù caù n a n o o naø ñöôï toåg h p lai tron y c n ôï ï g baù caù thöï hieä cuû quaû o o c n a n ñoá phaâ xöôûg. c n n 13 SỰ VẬN ĐỘNG THÔNG TIN TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM: CÔNG TY Z
 14. ẢNH HƯỞNG VỀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Hệ thống kế toán trách nhiệm có thể ảnh hưởng rất lớn đến  hành vi của các nhà quản lý Những ảnh hưởng có thể là tích cực hoặc tiêu cực  Hệ thống kế toán trách nhiệm bao gồm 2 mặt là trách nhiệm và  thông tin: Nếu chú trọng đến mặt thông tin ---> ảnh hưởng tích cực  đến tài độ của nhà quản lý Nếu chú trọng đến mặt qui trách nhiệm ---> ảnh hưởng tiêu  cực đến thái độ của nhà quản lý 14
 15. TRUNG TÂM ĐẦU TƯ (INVESTMENT CENTER AND PERFORMAMCE EVALUATION) 15
 16. ĐÁNH GIÁ SỰ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁC TRUNG TÂM ĐẦU TƯ Các trung tâm đầu tư (investment centers) chịu trách nhiệm không chỉ về lợi nhuận mà còn phải chịu trách nhiệm về vốn đầu tư để tạo ra lợi nhuận đó. Các trung tâm đầu tư được đánh giá là hoạt động hiệu quả khi họ kiếm được lợi nhuận cao trên đồng vốn đầu tư bỏ ra. Để đánh giá thành quả của một trung tâm đầu tư, người ta sử dụng suất thu lợi trên vốn đầu tư (ROI - Return on Investment). 16
 17. SUẤT THU LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ - ROI CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH ROI:  Lôïinhuaän Lôïinhuaän Doanhthu ROI = = x Voán aàu Doanh ñ tö thu Voán aàu ñ tö Tyû suaát Heä soá lôïi nhuaän quay voøng treân cuûa voán doanh thu 17
 18. SUẤT THU LỢI TRÊN VỐN ĐẦU TƯ - ROI CÁC THÀNH PHẦN TRONG CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH ROI:   Lợi nhuận: là lợi nhuận thuần trước trả lãi vay và thuế. Vốn đầu tư: tổng giá trị tài sản của trung tâm đầu tư (được  xác định từ Bảng cân đối kế toán) ñaàu + Voán kyø Voán cuoáiyø k Voán aàu = ñ tö 2 Lưu ý: - Để phù hợp với chỉ tiêu lợi nhuận, giá trị tài sản  được xác định trên bảng cân đối kế toán là giá trị còn lại. 18
 19. BIỆN PHÁP TĂNG ROI: Có 3 biện pháp để tăng ROI: Tăng doanh thu 1. Giảm chi phí 2. Giảm vốn đầu tư 3. 19
 20. BIỆN PHÁP TĂNG ROI Tăng doanh thu: 1. Xem xét chính sách giá bán  Xem xét chính sách quảng cáo, khuyến mãi, cổ  động bán hàng Chính sách về sản phẩm: chất lượng, nhãn hiệu  Chính sách về nghiên cứu & phát triển  ???  20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản