intTypePromotion=1

Bài giảng Hoạch định chiến lược tài chính - TS Ngô Quang Huân

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
167
lượt xem
67
download

Bài giảng Hoạch định chiến lược tài chính - TS Ngô Quang Huân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược tài chính phù hợp với các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, căn cứ vào tình hình doanh nghiệp trong từng thời kỳ phát triển để hoạch định các chính sách tài chính cho doanh nghiệp trong tương lai nhằm mục tiêu tối đa hóa tài sản cổ đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hoạch định chiến lược tài chính - TS Ngô Quang Huân

 1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH 3/20/2014 1
 2. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH PHÙ HỢP VỚI CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP  1 Chiến Lược Tài Chính Là Gì?  2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm  3 Công Ty Trong Giai Đoạn Tăng Trưởng  4 Công Ty Trong Giai Đoạn Bảo Hoà  5 Công Ty Trong Gia Đoạn Suy Thoái
 3. 1. Chiến Lược Tài Chính Là Gì? CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH:  QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ  QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ QUYẾT ĐỊNH  CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 3/20/2014 3
 4. 1. Chiến Lược Tài Chính Là Gì? CĂN CỨ VÀO TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRONG TỪNG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI NHẰM MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA TÀI SẢN CỔ ĐÔNG 3/20/2014 4
 5. BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  Các nhà quản trị tài chính của một doanh nghiệp luôn phải đối mặt với 3 câu hỏi quan trọng, đó là: Trong rất nhiều các cơ hội đầu tư thì doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn cơ hội đầu tư nào? Doanh nghiệp nên dùng những nguồn tài trợ nào để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư đã được hoạch định đó? Doanh nghiệp nên thực hiện chính sách cổ tức như thế nào? 3/20/2014 5
 6. CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ ? Không phải tất cả các công ty đều được tổ chức dưới dạng công ty cổ phần (The corporation). Một doanh nghiệp nhỏ do một cá nhân sở hữu và quản lý được gọi là công ty tư nhân (The sole proprietorship). Khi có thêm một vài cá nhân khác tham gia đồng sở hữu và quản lý thì loại hình này được gọi là công ty hợp danh (The partnership) 3/20/2014 6
 7. MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP TỐI ĐA HÓA TÀI SẢN CỔ ĐÔNG 3/20/2014 7
 8. 1 Chiến Lược Tài Chính Là Gì? Doanh thu, lợi nhuận Giai đoạn bảo hoà Giai đoạn tăng trưởng Giai đoạn suy thoái Giai đoạn khởi sự Thời gian
 9. 3/20/2014 9
 10. RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP RỦI RO KINH DOANH: hình thành do doanh nghiệp sử dụng định phí trong cấu trúc chi phí RỦI RO TÀI CHÍNH: hình thành do doanh nghiệp sử dụng nợ ( hoặc phát sinh các khoản chi phí tài chính cố định) trong cấu trúc vốn. 3/20/2014 10
 11. ĐÒN BẨY VÀ BÁO CÁO THU NHẬP Baùo caùo thu nhaäp - Hình thöùc truyeàn thoáng Đòn Doanh soá $..0 50 bẩy Tröø Giaù voán haøng baùn $..0 2 50 Caùc chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù $..0 1 50 kinh doanh nghieäp vaø chi phí saûn xuaát chung doan Toång chi phí hoaït ñoäng $..0 40 h Laõi tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) ..0 10 Đòn Tröø Chi phí taøi chính coá ñònh (laõi vay) .0 20 Laõi tröôùc thueá () EBT .0 80 bẩy Tröø thueá thu nhaäp doanh nghieäp (%) 40 .0 320 tài Laõi sau thueá ()EAT .0 480 chính Laõi roøng phaân phoái cho coå phaàn $.0 480 thöôøng $.0 8 Thu nhaäp moãi coå phaàn (EPS) (60.0 coå phaàn) 3/20/2014 11
 12. ĐO LƯỜNG RỦI RO TỔNG THỂ DTL = DOL X DFL EPS DFL EBIT DOL DTT RRKD RRTC 3/20/2014 12
 13. 5.2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm Mô hình tổng thể  Giai đoạn khởi đầu của chu kỳ kinh doanh tiêu biểu cho mức độ cao nhất của rủi ro kinh doanh.  Các rủi ro đó chính là khả năng sản xuất sản phẩm mới có hiệu quả hay không;  Nếu có hiệu quả, thì sản phẩm có được các khách hàng tương lai chấp nhận hay không;  Nếu được chấp nhận, thị trường có tăng trưởng đến một quy mô hiệu quả đủ cho các chi phí triển khai và đưa sản phẩm ra thị trường không;  Và nếu tất cả những điều này đều đạt được, thì công ty có chiếm được thị phần hay không?
 14. 5.2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm Khôûi ñaàu doanh nghieäp Ruûi ro kinh doanh Raát cao Ruûi ro taøi chính Raát thaáp Nguoàn taøi trôï Voán maïo hieåm Chính saùch coå töùc Tyû leä traû coå töùc : 0 Trieån voïng taêng tröôûng töông Raát cao lai Boäi soá (tyû leä) Giaù/Thu nhaäp Raát cao PE (/) Thu nhaäp treân moãi coå phaàn Danh nghóa hoaëc aâm EPS () Giaù 3/20/2014 coå phaàn Taêng nhanh hoaëc bieán ñoäng 14 cao
 15. 5.2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm Mức độ rất cao của rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính  Giai đoạn đầu tiên của nhiều doanh nghiệp mới khởi sự đòi hỏi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, chi phí nghiên cứu thị trường, chi phí nghiên cứu và phát triển Đối với hầu hết các sản phẩm, giai đoạn ban đầu đưa sản phẩm bán ra thị trường là dòng tiền thuần âm, các dòng tiền thu vào thấp và chậm.
 16. 5.2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm Mức độ rất cao của rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính  Đối với hầu hết các công ty mới khởi sự, NPV của dự án thường là lớn hơn 0. Xác suất để xuất hiện tình trạng dòng tiền âm trước khi sản phẩm thành công là rất lớn, chỉ cần huy động một tỷ lệ tài trợ bằng nợ vay thấp cũng dẫn đến một rủi ro rất cao do phá sản hoàn toàn.  Mối tương quan nghịch đòi hỏi giữa rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính đưa đến một kết luận hợp lý là các doanh nghiệp mới khởi sự nên được tài trợ bằng vốn cổ phần 3/20/2014 16
 17. 5.2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm Chính sách không chi trả cổ tức Dòng tiền của một doanh nghiệp mới thành lập thường là âm ở mức cao và cần các nguồn tiền mới cho các cơ hội đầu tư có sẵn của công ty. Nếu tài trợ bằng nợ vay không thích hợp, thì phải bằng vốn cổ phần, tức là nếu các nhà đầu tư đòi hỏi cổ tức, họ sẽ phải đầu tư thêm tiền vào doanh nghiệp để chi trả cho cổ tức này. Trong thực tế, chi phí giao dịch khi huy động vốn cổ phần mới rất tốn kém cho các doanh nghiệp rủi ro cao mới khởi sự. Các chi phí này bao gồm chi phí pháp lý và chi phí chuyên môn phải trả. Vì vậy, việc trả cổ tức và huy động vốn cổ phần mới thế cho nguồn tiền chi trả cổ tức này là không hợp lý.
 18. 5.2 Giai Đoạn Khởi Sự Kinh Doanh – Vốn Mạo Hiểm Các nhà đầu tư vốn mạo hiểm  Sở dĩ các nhà đầu tư vốn mạo hiểm đầu tư vốn của mình vào các doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh cao là do họ quan tâm đến lãi vốn.  Trong giai đoạn sau này họ cần tìm người mua lại loại vốn cổ phần này với giá trị đã gia tăng. Nhà đầu tư vốn mạo hiểm sẽ chuyển phần vốn của mình cho các nhà đầu tư khác sau này trước khi công ty mới khởi sự chuyển sang giai đoạn phát sinh dòng tiền dương.  Sau này, khi tổng rủi ro của công ty giảm, các nhà đầu tư vốn cổ phần đòi hỏi một tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, ngay cả khi họ vẫn quan tâm chính đến việc đầu tư cho tăng trưởng vốn..
 19. 5.3 Công Ty Trong Giai Đoạn Tăng Trưởng Mô hình tổng thể  Một khi sản phẩm mới đã được tung ra thị trường một cách thành công, doanh số sẽ bắt đầu tăng nhanh chóng.  Các vấn đề mấu chốt trên cho thấy rằng rủi ro kinh doanh, dù đã giảm bớt so với giai đoạn khởi đầu, vẫn còn cao trong suốt thời gian doanh số tăng trưởng nhanh. Như vậy phải xác định được nguồn tài trợ thích hợp để giữ mức độ rủi ro tài chính thấp, tức là tiếp tục dùng nguồn vốn cổ phần.  Cần tìm kiếm thêm các nhà đầu tư vốn cổ phần mới để thay thế các nhà đầu tư vốn mạo hiểm ban đầu và để tiếp tục cung cấp vốn cho các nhu cầu trong thời kỳ tăng trưởng cao này. Nguồn vốn hấp dẫn nhất thường là từ việc phát hành rộng rãi chứng khoán của công ty.  Dòng tiền tạo ra cao hơn nhiều so với giai đoạn mới khởi sự. Tuy nhiên, công ty sẽ đầu tư thêm nhiều cho các hoạt động phát triển thị trường và mở rộng thị phần, kết quả là tỷ lệ chi trả cổ tức vẫn sẽ rất thấp.
 20. 5.3 Công Ty Trong Giai Đoạn Tăng Trưởng Rủi ro kinh doanh tiếp tục cao  Do giai đoạn chuyển tiếp từ khởi đầu sang tăng trưởng đòi hỏi công ty phải thực hiện một số thay đổi. Thay đổi luôn luôn bao hàm rủi ro.  Khi các thay đổi này là mang tính chất quyết định và có phạm vi rộng, mức độ rủi ro gia tăng từ thay đổi đó cũng lớn hơn, ý đồ chiến lược của công ty phải thay đổi.  Trong suốt thời kỳ khởi sự, hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung vào nghiên cứu và phát triển, để khai thác một cơ hội thị trường đã nhận diện được hoặc hy vọng tạo ra một cơ hội mới qua một đột phá trong công nghệ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2