Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

84
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 3 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về nguyên tắc kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc, kế toàn tiền đang chuyển, kế toán tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 3 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

 1. 3/19/2014 CH NG 3 TOÁN V N B NG TI N VÀ CÁC KHO N THANH TOÁN 1 toán v n b ng ti n ng Vi t Nam Ti n g i Ti n m t Ngo i t ngân hàng, kho b c Vàng, b c, kim khí, á quý Ti n ang chuy n 2 toán ti n m t Nguyên t c k toán - Ch ph n ánh vào tài kho n “Ti n m t” giá tr ti n th c t nh p, xu t qu . - Ph n ánh , k p th i, chính xác s hi n có, tình hình bi ng các lo i ti n phát sinh, luôn b m kh úng gi a giá tr ghi trên s toán và s qu . 3 1
 2. 3/19/2014 toán ti n m t toán chi ti t Ch ng t k toán o Phi u thu o Phi u chi o Biên b n ki m kê qu ti n m t ng Vi t Nam - Ngo i t , vàng b c, kim khí, á quý 4 toán ti n m t 1.2. K toán chi ti t k toán chi ti t o qu ti n m t (S k toán chi ti t ti n m t) o theo dõi ti n m t, ti n g i b ng ngo i t . 5 toán ti n m t toán t ng h p Tài kho n k toán - Tài kho n 111 “Ti n m t”: ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu ti n m t c nv - Tài kho n 007 “Ngo i t các lo i”: ph n ánh tình hình thu, chi, t n theo nguyên t a các lo i ngo i t nv. 6 2
 3. 3/19/2014 Tài kho n 111-Ti n m t Các kho n ti n m t t ng, do: Các kho n ti n m t gi m, do: • Nh p qu ti n m t, ngo i t , • Xu t qu ti n m t, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, á quý; vàng b c, kim khí quý, á quý; • th a qu phát hi n khi • thi u h t qu phát hi n ki m kê; khi ki m kê; • Giá tr ngo i t ng khi ánh • Giá tr ngo i t gi m khi ánh giá l i ngo i t (Tr ng h p t giá l i ngo i t (Tr ng h p t giá t ng) giá gi m) d : Các kho n ti n t, ngo i t , vàng b c, kim khí quý, á quý còn n qu 7 112 111 112 Rút TGNH, KB nh p qu Chi ti n m t g i NH, KB (1) (11) 461, 462, 152,153, 465, 441 155,211 Rút d toán v nh p qu Mua v t t , hàng hoá, (2a) TSC … (12) (2b): Có TK008, 009 3113 511(1,8) (N u có) Các kho n thu b ng TM (3) 311 (3118) 311,312 Thi u qu phát hi n khi ki m Thu h i kho n n ph i thu kê ch x lý (13) 8 (4) 111 331,332, 331 (3318) 334,335… Thanh toán các kho n n Th a qu phát hi n khi ph i tr (14) ki m kê (7) 531 312 Doanh thu bán hàng, Chi t m ng (15) cung ng d ch v (8) 431 333 (3331) Chi các qu b ng ti n m t (N u có) (16) 241,631, 241,631,635, 661,662… 643,661,662 Chi các ho t ng Các kho n thu gi m chi ng ti n m t (17) nh p qu (9) 9 3
 4. 3/19/2014 Ví d i Tr ng Trung h c X ( n v nghi p công l p) có tài li u k toán nh sau: ( n v tính: 1.000 ng) I. S tài kho n 111(1111) ngày 01/03/N: 1.000 (Qu ngân sách) II. Các ch ng t toán phát sinh trong tháng 03/N: 1/ Phi u thu s 30 ngày 01/03/N: Rút d toán chi ho ng, g m các kho n: - Chi thanh toán cho cá nhân: 55.000 - Chi nghi p v chuyên môn: 12.000 - Chi mua s m, s a ch a: 20.000 - Chi khác: 6.000 2/ Phi u thu s 31 ngày 02/03/N: Thu h c phí 2.000 3/ Phi u chi s 40 ngày 05/03/N: Chi l ng và ph p cho cán b viên ch c 55.000 10 4/ Phi u chi s 41 ngày 06/03/N: T ng công tác phí cho anh A 1.000 5/ Phi u thu s 32 ngày 08/03/N: Thu h c phí 4.000 6/ Phi u chi s 42 ngày 10/03/N: N p h c phí vào kho c 6.000 7/ Phi u thu s 33 ngày 15/03/N: Rút ti n g i ngân hàng 30.000 (Ti n g i ho ng d ch v ) 8/ Phi u chi s 43 ngày 20/03/N: Chi t ch c H i ngh 500 Yêu c u: nh kho n các nghi p v trên 11 toán ti n g i Ngân hàng, Kho b c Nguyên t c k toán • Theo dõi riêng t ng lo i ti n g i nh k ki m tra, i chi u s li u v i NH-KB • Ch p hành nghiêm ch nh ch qu n lý, l u thông ti n t • Tr ng h p g i vàng b c, kim khí quý, á quý ph i theo dõi s hi n có và tình hình bi ng giá tr a nó. 12 4
 5. 3/19/2014 toán t ng h p TK112- Ti n g i Ngân hàng, Kho b c - Các lo i ti n Vi t Nam, - Các lo i ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, kim ngo i t , vàng b c, kim khí khí quý, á quý g i vào quý, á quý rút t ti n g i Ngân hàng, Kho b c; Ngân hàng, Kho b c; - Giá tr ngo i t ng khi - Giá tr ngo i t gi m khi ánh giá l i ngo i t ánh giá l i ngo i t SDCK: Các kho n ti n còn g Ngân hàng, Kho b c. 13 111 112 111 Xu t qu g i vào NH, KB Rút ti n nh p Qu (1) (8) 461, 462, 152,153, 465, 441 155,211 Mua v t t ,hàng hoá, TSC … Nh n kinh phí b ng ti n g i (9) (2) 3113 511 (N u có) Các kho n thu b ng ti n g i (3) 311 Thu h i kho n n ph i thu (4) 14 112 331,332, 342 334,335… Thu h b ng TGNH, KB Thanh toán các kho n n (5) ph i tr (10) 531 341 Doanh thu bán hàng, cung ng d ch v (6) p kinh phí cho c p d i (11) 333 (3331) 431 (N u có) Chi các qu b ng ti n g i (12) 241,631,635, 241,631, 643,661,662 661,662… Các kho n thu gi m chi Chi các ho t ng ng ti n g i (7) ng ti n m t (13) 15 5
 6. 3/19/2014 Ví d : nv nghi p có thu Y ( n v m b o m t ph n kinh phí ho ng) có tài li u k toán sau ( VT: 1.000 ): Các ch ng t toán phát sinh trong tháng 4/N: Gi y báo Có s 100 ngày 10/4/N c a ngân hàng ABC: G i ti n t thu c ho ng d ch v vào ngân hàng 30.000. Gi y báo Có s 101 ngày 11/4/N c a kho b c t nh M: Nh n ngu n kinh phí theo t hàng c a nhà n c 500.000. Gi y báo N 151 ngày 14/4/N c a kho b c t nh M: Rút ti n i thu c ngu n kinh phí theo t hàng c a nhà n c nh p qu ti n m t 100.000. Gi y báo Có s 102 ngày 17/4/N c a ngân hàng ABC: Thu kho n n ho ng d ch v do khách hàng tr ng chuy n kho n 40.000. 16 toán ti ang chuy n 3.K toán chi ti t Ch ng t toán Phi u chi, Séc, Gi y báo N , Gi y báo Có,… toán chi ti t o qu ti n m t (S toán chi ti t ti n m t) o ti n g i Ngân hàng, Kho b c o theo dõi ti n m t, ti n g i b ng ngo i t . 17 toán ti ang chuy n TK113- Ti ang chuy n - Các kho n ti ã xu t - Khi nh c gi y báo Có qu nh ng ch a nh n ho c b ng sao kê báo s ti n c gi y báo Có ang chuy ã vào tài - Các kho n ti n g ã kho n; làm th c chuy n tr - Nh c gi y báo N cho n v , t ch c khác ti ã chuy n tr cho nh ng ch a nh c n v , t ch c khác ho c gi y báo N thanh toán n i b . SDCK: Các kho n ti n còn ang chuy n. 18 6
 7. 3/19/2014 111 113 112 Xu t qu g i vào NH, KB nh ng ch a nh n c Nh n c GBC c a NH, KB 112 GBC (1) s ti n chuy n kho n (6) Tr n ng i bán 331 nh ng ch a nh n GBN (2) Nh n GBN c a NH, KB v s Chuy n ti n cho c p d i ti n chuy n tr ng i bán(7) ho c n p c p trên (3) 341, 342 311 Khách hàng tr n nh ng Nhân c GBN v s kinh ch a nh n GBC (4) phí n p c p trên ho c c p cho c p d i (8) 531 Thu ti n bán hàng n p vào 19 NH,KB ch a nh n GBC (5) toán ti ang chuy n Ví d : im nv nghi p công l p t cân i thu, chi có phát sinh các nghi p v kinh t sau ( VT: 1.000 ) • Ngày 01/05/N: Nh n Gi y báo N a Ngân hàng v kho ã thanh toán cho khách hàng, s ti n 150.000. • Ngày 02/05/N: Nh n sec thanh toán ti n hàng c a khách hàng, s ti n 200.000 (ch a nh n Gi y báo Có c a Ngân hàng). • Ngày 03/05/N: Thu ti n bán hàng c a khách hàng n p th ng vào ngân hàng, s ti n 50.000 (ch a nh n Gi y báo Có c a ngân hàng). • Ngày 04/05/N: Nh n Gi y báo Có c a Ngân hàng v kho n thu ti n bán hàng, s ti n 50.000. • Ngày 04/05/N: Dùng sec thanh toán cho khách hàng, s ti n 150.000 (ch a nh n Gi y báo N a ngân hàng) • Ngày 05/05/N: Nh n Gi y báo Có c a ngân hàng v kho n thanh toán ng sec, s ti n 200.000. Yêu c u: Hãy nh kho n các nghi p v trên 20 I DUNG CÁC KHO N THANH TOÁN Là nh ng quan h thanh toán gi n i nhà n c, v i các n v ch c cá nhân bên ngoài v quan h mua bán và các quan h thanh toán gi n v i c p trên c p d i, v i cán b công ch viên ch trong nv 21 7
 8. 3/19/2014 Các kho n n ph i Các kho n n ph i Thanh toán n i b thu tr Các kho n Kinh phí c p cho Các kho n ph i tr ph i thu pd i Các kho n n p theo Thanh toán n i ng ng Các kho n ph i n p Cho vay nhà n c Ph i tr công ch c viên ch c Ph i tr it ng khác ng kinh phí Kinh phí ã quy t toán chuy n n m sau 22 TOÁN CÁC KHO N PH I THU i dung các kho n ph i thu - Các kho n ph i thu khách hàng v ti n bán s n ph m, hàng hóa, cung c p lao v , d ch v , nh ng bán … - Các kho n cho vay, cho m n v t t , ti n v n có tính ch t m th i - S thu GTGT u vào c kh u tr i v n v SXKD hàng hóa,d ch v thu i t ng ch u thu , tính và n p thu theo ph ng pháp kh u tr ; các d án vi n tr không hoàn l c hoàn thu GTGT - Giá tr tài s n thi u ch lý ho c x lý b t b i th ng nh ng ch a thu c - Các kho n chi ho ng, chi d án, chi theo t hàng, chi u t XDCB nh ng quy t toán không c duy t ph i thu h i - Các kho n ph i thu khác 23 TOÁN CÁC KHO N PH I THU Nguyên t c k toán - K toán chi ti t cho t ng i t ng ph i thu, t ng kho n ph i thu và t ng l n thanh toán - Không h ch toán vào TK 311 các nghi p v bán hàng hóa, s n ph m, cung c p lao v , d ch v thu ti n ngay; các kho n t ng công nhân viên , các kho n ph i thu ib a các n v p trên, c p d i - Ph n ánh tài s n thi u ch lý và các kho n b i th ng t ch t - H ch toán chi ti t các kho n ph i thu th c hi n trên m u chi ti t các TK 24 8
 9. 3/19/2014 25 toán chi ti t Hóa n bán hàng chi ti t các Thông báo quy t toán tài kho n (S33- (S33-H) Quy t nh x lý …. 26 toán t ng h p Bên N - S ti n ph i thu a khách hàng v bán s n ph m, hàng hoá, cung c p d ch v - Xu t toán ph i thu h i; - S thu GTGT u vào c kh u tr phát sinh - S ti n ph i thu b i th ng v t ch t - S ti n ph i thu cho m n, cho vay - Các kho n ph i thu khác 27 9
 10. 3/19/2014 toán t ng h p Bên Có - S ti n ã thu a khách hàng; - S ti n ng, tr tr c a khách hàng; - S thu GTGT u vào ã kh u tr ; - K t chuy n s thu GTGT u vào không c kh u tr ; - K t chuy n giá tr tài s n thi u vào các tài kho n liên quan theo quy t nh x lý. - S ti n ã thu v b i th ng v t ch t và các kho n n ph i thu khác. 28 toán t ng h p o SDCK Bên N : o SDCK Bên Có: - Các kho n n còn ph i Ph n ánh s ã ng thu; tr c c a ng i mua n - S thu GTGT u vào n s ph i thu còn c kh u tr và s (Tr ng h p cá bi t theo thu GTGT c hoàn l i ng i t ng c th ). nh ng ngân sách ch a hoàn tr 29 531 3111 333(1) 531 1) Giá bán ch a thu 2) Thu GTGT hàng bán b tr l i 33311 ti n gi m giá, hàng b tr l i ch a thu GTGT (PP kh u tr ) Thu GTGT c Kh u tr ti n gi m giá, hàng b tr l i (PP kh u tr ) (PP tr c ti p0 Giá bán có thu VAT 111,112 (PP tr c ti p) 3a) T m thu tr c c a KH 511 4) Thu n các kho n ph i thu 3b) X s thu th c t 3311 5) Thanh toán bù tr 111,112 3b1 631 111,112 6) S ph i thu không òi c 3b2 u c tính vào CP SXKD 30 10
 11. 3/19/2014 152,153,155,211,631,662 Tr giá mua 331,112 ng giá 311(3113) thanh toán 333(1) Thu GTGT u Thu GTGT u vào vào c KT c kh u tr 33312 111,112 Thu GTGT ph i n p c KT c a hàng NK Ho c c NSNN hoàn thu GTGT 661,662,631 Thu GTGT u vào không c kh u tr 31 111,112 311 (3118) 334,111,… 152,153,155 6) GT TS thi u x lý thu h i 1) TS thi u phát hi n Tr l ng ho c ã thu ti n khi ki m kê 2) Cho vay m n ti n t t HH t m th i 661,662,241,635 511(8) 3) Xu t toán ph i thu h i 7) Xoá b thi t h i 5118 4) TS có ngu n t NSNN phát hi n thi u 661,662,631 211 214 8) N ph i thu khó òi NG 5) GTHM Quy t toán vào CP GTCL c a TSC thu c v n vay v n KD phát hi n thi u khi ki m kê ch x lý 32 TOÁN CÁC KHO N T M NG ng là m t kho n ti n, v t t do Th tr ng n v giao cho ng i nh n t ng gi i quy t công vi c c th nào c phê duy t 33 11
 12. 3/19/2014 TOÁN CÁC KHO N T M NG Nguyên t c k toán ng cho úng m ích Không c chuy n giao t ng cho ng i khác ng chi không h t ph i n p tr i qu Không thanh toán k p th i, k toán có quy n tr vào ng c l nh hàng tháng Ph i thanh toán d mt ng k tr c m i cho ng k sau. Ph i m chi ti t theo dõi 34 toán chi ti t Gi y ngh t m ng (C32- HD) chi Gi y thanh toán ti t các m ng (C33 - BB) tài kho n Gi y i ng (S33-H) (m u C06 – HD) 35 toán t ng h p 312 o Các kho n ti n, v t t ã o Các kho n t ng ã ng. c thanh toán. o ng dùng không t nh p l i qu ho c tr vào l ng. SDCK: S ti n t ng ch a thanh toán. 36 12
 13. 3/19/2014 312 111 152,153,155 Chi ti n m t t m ng Thanh toán t m ng ng v t t , hàng hóa 112 211,241,331 TT t m ng v mua TSC Rút TGNH-KB t m ng tr n kho n ph i tr ho c chi XDCB 152,153 631,661,662,635 Xu t VL DC t m ng TT t m ng vào các kho n chi H , d án, theo H 155 111,334 Xu t SP-HH t m ng m ng chi không h t nh p l i ho c tr l ng 37 TOÁN CHO VAY Nguyên t c k toán o Ch ng nh ng c quan, n v , t ch c có th c hi n d án tín d ng cho vay v n quay vòng o Ch ch toán ph n n c, còn ti n lãi cho vay h ch toán vào TK 511(5118) o chi ti theo dõi o Cho vay theo úng m c tiêu c a d án 38 toán chi ti t p ng cho vay theo dõi cho vay Gi y báo N (S34-H) 39 13
 14. 3/19/2014 toán t ng h p 313 ti n ã cho vay. o c cho vay ã thu h i; o c vay c nhà tài tr cho phép xóa n SDCK: S ti n g c cho vay ch a thu h i, ch a lý. 40 462 111,112 313(1) 111,112 313(2) 1) Nh n v/tr không hoàn l i ã ghi thu, chi NS) 6) Chuy n 7) Thu h i trong n vay 3) Cho vay n thành c quá quá h n n 521 313(3) 2b) Khi có 2a) Nh n v/tr ch ng t không hoàn l i 8) Chuy n n ghi thu, khi ch a ghi quá h n c chi NS phép khoanh thu, chi NS 41 462 111,112 313(1) 111,112 3) Cho vay 9) Thu h i g c vay trong h n 5118 5a) Lãi cho 4) Thu lãi Vay b sung cho vay KP DA 461 5b) Lãi cho Vay BS KP H 42 14
 15. 3/19/2014 TOÁN CÁC KHO N N PH I TR i dung o Các kho n n ph i tr cho ng i bán, ng i cung c p nguyên li u, v t li u, công c , d ng c , hàng hóa, d ch , ng i nh n th u v XDCB … o Các kho n n vay, lãi v vay n h n tr nh ng ch a tr o Giá tr tài s n th a ch a xác nh c nguyên nhân ch gi i quy t o Các kho n ph i tr khác 43 TOÁN CÁC KHO N N PH I TR Nguyên t c k toán o i kho n n ph i tr ph c h ch toán chi ti t theo ng i t ng ph i tr , n i dung ph i tr và t ng l n thanh toán. S ph i tr n v trên TK t ng h p ph i b ng t ng n chi ti t ph i tr a các ch . o Ph i theo dõi ch t ch các kho n n ph i tr và thanh toán k p th i, úng h n o Ph i m chi ti t TK theo dõi các kho n n ph i tr a t ng i t ng. 44 toán chi ti t Phi u Nh p kho chi ti t các Hóa n bán hàng tài kho n (m u p ng kinh t , S33- S33-H) Biên b n ki m kê,…. 45 15
 16. 3/19/2014 toán t ng h p 331 ã tr cho ng i bán o Ph i tr cho ng i bán vay (N g c) ã thanh o Ph i tr n vay toán o Giá tr tài s n th a ch gi i t chuy n giá tr tài s n quy t th a SDCK: ã tr tr c, ng SDCK: tr c cho ng i bán, n - Còn ph i tr n s ph i tr - Giá tr tài s n phát hi n th a còn ch gi i quy t 46 152,153,155,211 111,112 331(3311) 213,241 4) Khi ng tr c ho c 1) Mua ch u v t t , hàng thanh toán ti n ng i bán hóa, TS,… 111,112,441 152,153,155 461,462,465 211,213,631 2) Mua ch u NL,VL,… 5a) Thanh toán ng i bán Dùng SXKD (PP kh u tr ) ng i nh n th u 3111 3113 6) Thanh toán bù tr n Thu GTGT kh u tr ph i thu, ph i tr 008,009 661,662… 5b) N u rút 3) Chi các ho t ng toán ch a tr ti n 47 TOÁN CÁC KHO N PH I TR 3311 152;153;155;211;213 3337 33312 3113 48 16
 17. 3/19/2014 toán n vay ph i tr 3312 111,112 111;112 3311 441 466 211 4314 2412 411 49 331(3318) 331(1),461,462 152,153,155,111 465,441 1) Ki m kê phát hi n th a 2) Khi có quy t nh x lý qu NL,VL,CC-DC,SP,HH TS th a ch lý 152,153 3) Xu t kho VL, DC tr l i cho ng i bán 111 111 4) Khi thu ti n n, ti n 5) Chi phí các b a n, ti n xe a ón HSSV xe a ón HS Thanh toán ti n th a các b a không n 50 Ví d 3: 1. Ngày 1/7 Nh ng bán 1 máy chuyên dùng cho V Y, nguyên gia 120.000 ã hao mòn 60.000 ng i mua ch a tr ti n, giá bán 80.000. Bi t r ng TSC do ngân sách c p 2. Ngày 3/7 Xu t qu ti n m t cho n v n m n 20.000 3. Ngày 10/7 Các kho n ph i thu vê lãi tín phi u kho b c c xác nh là 8.000 4. Ngày 13/7 Rút TGKB ng tr c ti n cho ng i bán Z là 50.000 theo h ng. 51 17
 18. 3/19/2014 Ví d 3: 5. Ngày 15/7 Ng i nh n th u s a ch a l n nha kho b nh vi n ã hoàn thành, bàn giao úng thu c tính ti n mà b nh vi n ph i tr là 100.000. Công trình a vào s ng cho ho ng th ng xuyên 6. Ngày 25/7 Rút TGKB thanh toán cho ng i nh n th u 100.000 7. Ngày 5/8 Theo biên b n ki m kê TSC t máy chuyên dùng ng cho vi u tr t ch a rõ nguyên nhân. Nguyên giá 50.000 ã kh u hao 20.000, TSC hình thành t qu phát tri n s nghi p. 8. Ngày 12/8 Tình hình m t TSC nghi p v 7, n v quy t nh b t bu c b i th ng 50% b ng cách tr vào l ng trong 3 tháng, 50% giá tr còn l i cho phép xóa bo thu b i th ng theo quy nh ph i n p vào ngân sách. 52 Ví d 3: 9. Ngày 20/8 Nh p qu ti n m t sô ti n v n m n: 15.000 10. Ngày 29/8 Kho n n khó òi c n v n 5.000 V quy nh xóa n ng cách tính vào qu phát tri n s nghi p. 11. Ngày 11/9 Nh c gi y báo Có vê ti n nh ng bán TSC là 80.000. Sô ti n này c phép ghi t ng ngu n kinh phí ho ng s nghi p. 12. Ngày 12/9 Nh p kho hóa ch t do ng i bán giao, ã ki m nh n giá th c tê nh p kho là 50.000. 53 toán ph i n p ngân sách nhà n c Nguyên t c h ch toán: Ch ng tính và xác nh các kho n thu ph i n p Vi c kê khai và n p thu là ngh a v a t ng nv. chi ti t theo dõi t ng kho n thu Nh ng kho n thu n p b ng ngo i t thì ph i quy i ra ng Vi t Nam và theo t giá quy nh ghi s toán. 54 18
 19. 3/19/2014 toán ph i n p ngân sách nhà n c Ch ng t s d ng: Gi y n p ti n vào NSNN; B ng kê các kho n thu phí, l phí; Hóa n GTGT; ...... k toán chi ti t: + S theo dõi thu GTGT (m u S53-H) + S chi ti t thu GTGT c hoàn l i (m u S54-H) + S chi ti t thu GTGT c mi n gi m (m u S55-H) + S chi ti t các tài kho n (m u S33-H) 55 toán ph i n p ngân sách nhà n c TK 333 Các kho n thu và các Các kho n thu và các kho n khác ã n p kho n khác ph i n p Nhà n c. Nhà n c. d bên N (Tr ng h p cá d bên Có: bi t): Ph n ánh s thu và các Các kho n còn ph i n p kho n ã n p l n h n thu Nhà n c và các kho n ph i n p cho Nhà c. 56 toán thu VAT c kh u tr 3113 111 111; 152;153;155 112; 112 152;153;155 331 211;213 331 3331 631;662 33312 241,631;661;662 331 241;661;662 111;112 57 19
 20. 3/19/2014 toán Thu giá tr gia t ng ph i n p 3331 3113 111 111;112 531 111 112 112 311 531 155 3318 311 5118 58 toán thu TT B ho c thu xu t kh u 111;112 3337 531 59 toán thu thu nh p doanh nghi p 111;112 3334 421 421 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2