Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

86
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của chương 5 Kế toán tài sản cố định - hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và sữa chữa tài sản cố định nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, phân loại về kế toán tài sản cố định, đánh giá tài sản cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 5 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

 1. CH NG 5 TOÁN TÀI S N C NH – HO T NG UT XDCB VÀ S A CH A TSC LOGO toán tài s n c nh Khái ni m: Tài s n c nh là nh ng t li u lao ng ch u và nh ng tài s n khác có giá tr n và th i gian ng lâu dài Bao g m TSC HH: mang hình thái v t ch t, có k t c c p ho c là 1 h th ng g m nhi u b ph n riêng l liên k t v i nhau cùng th c hi n m t hay 1 s ch c n ng nh nh. TSC VH: không mang hình thái v t ch t c th mà quan n v ph u t chi phí cho vi c t o l p TSC c thù 2 toán tài s n c nh Phân lo i TSC u hình theo k t c u: - Nhà c a, v t ki n trúc: - Máy móc, thi t b : - Ph ng ti n v n t i, truy n d n - Thi t b , d ng c qu n lý - Súc v t làm vi c, súc v t nuôi - Tài s c bi t - Tài s n c nh khác. 3 1
 2. ánh giá TSC TSC lo u xây d ng (c làm và thuê ngoài). Giá tr quy t toán c c p có th m Nguyên = quy n phê duy t theo quy nh Quy ch giá qu n lý u t và xây d ng hi n hành 4 ánh giá TSC Mua s m (k TSC m i, ã s ng) Các Chi phí v n chuy n, Các kho n Là kho n c d , các chi phí thu h i v giá chi t a ch a, c i t o, Nguyên n ph m, = mua - kh u + nâng c p, chi phí l p - giá ph li u th c th ng t, ch y th ; Các do ch y i, kho n thu , phí, l th gi m giá phí (n u có) 5 TSC h u hình c u chuy n n Các chi phí v n Giá tr a chuy n, b c d , Các kho n tài s n ghi các chi phí s a thu h i v Nguyên trong Biên ch a, c i t o, nâng = + - n ph m, giá n bàn p, chi phí l p ph li u do giao tài s n t, ch y th ; Các ch y th u chuy n kho n thu , phí, l phí (n u có) 6 2
 3. c cho, c bi u, c t ng… Giá tr c a tài s n Các chi phí v n Các c c quan tài chuy n, b c d , kho n chính tính làm c n các chi phí s a thu h i h ch toán ho c ch a, c i t o, n Nguyên giá tr do các t ch c = + nâng c p, chi - ph m, giá có ch c n ng nh phí l p t, ch y ph giá tài s n nhà n c th ; Các kho n li u do ánh giá l i và c thu , phí, l phí ch y quan tài chính (n u có) th cùng c p th ng nh t 7 Giá tr quy n s d ng t iv c giao có thu ti n s ng t; t nh n chuy n nh ng quy n s ng t h p pháp; t c thuê mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê thì giá tr quy n s ng t: Ti n s d ng t ph i n p Thu , Nguyên = khi c nhà n c giao t + phí, l phí giá có thu ti n s d ng t 8 Giá tr quy n s d ng t ti ã tr khi nh n Thu , Nguyên = chuy n nh ng quy n s + phí, l giá ng t h p pháp phí Ho c: Thu , ti n thuê ã tr 1 l n Nguyên = + phí, l cho toàn b th i gian thuê giá phí 9 3
 4. Giá tr quy n s d ng t iv c giao không thu ti n s ng t: Giá xác nh giá tr quy n s ng t bao g m: t xây d ng tr quan, xây d ng công trình s nghi c xác nh theo giá do y ban nhân dân p t nh ban hành theo quy nh. t dùng làm m t b ng s n xu t kinh doanh c xác nh theo giá t phi nông nghi p (không ph i là ) do y ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh. 10 Giá tr quy n s d ng t t dùng vào s n xu t, nghiên c u thí nghi m v nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu n, làm mu c xác nh theo giá t nông nghi p, lâm nghi p (bao g m c ng phòng h , r ng c d ng), nuôi tr ng thu n, làm mu i do y ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh. 11 Giá tr quy n s d ng t # c giao không thu ti n s ng t, c ng cho quy n s ng t. Di n Nguyên Giá t theo quy Thu , phí, l = tích x + giá nh c a UBND phí (n u có) t 12 4
 5. Giá tr quy n s d ng t # c nhà n c giao có thu ti n s ng t nh ng c mi n n p ti n s ng t. (Di n Giá t theo m ích Thu , phí, Nguyên = tích x ng t và th i h n + phí (n u giá t giao t) có) 13 Giá tr b ng phát minh sáng ch Các chi phí c quan, n v ph i tr cho Nguyên các công trình nghiên c u, s n xu t = giá th c Nhà n c c p b ng phát minh sáng ch n v mua l i b n quy n b ng sáng ch Nguyên = a các nhà nghiên c u trong n c và giá c ngoài. 14 Giá tr n quy n tác gi , ki u dáng công nghi p, gi i pháp h u ích ng s ti n chi thù lao cho tác gi và c Nhà Nguyên = c công nh n cho tác gi c quy n phát hành giá và bán tác ph m c a mình. 15 5
 6. Giá tr ph n m m máy vi tính Nguyên giá = S ti n chi tr cho vi c thuê l p trình Ho c Nguyên ti n mua ph n m m máy vi tính theo các = giá ch ng trình c nv 16 i v i giá tr ph n m m máy vi tính c ng cho Nguyên Giá tr a tài s c c quan tài chính = giá tính làm c n c ch toán Ho c Giá tr do các t ch c có ch c n ng nh giá Nguyên = tài s n nhà n ánh giá l i và cc giá quan tài chính cùng c p th ng nh t. 17 toán chi ti t - Biên b n giao nh n TSC (m u C50-HD) - S TSC - Th TSC (S31-H) - S theo - Biên b n thanh lý TSC (m u 51-HD) dõi TSC - Biên b n ánh giá l i TSC (m u C52-HD) và công c , ng c t i - Biên b n ki m kê TSC (m u C53-HD) is ng (m u S32-H) 18 6
 7. toán chi ti t - S TSC - B ng tính hao mòn TSC (m u C55a-HD) (S31-H) - S theo - ng tính và phân b kh u hao dõi TSC TSC (m u C55b-HD) và công c , ng c t i - Các ch ng t khác có liên quan is ng (m u S32-H) 19 TK 211 “TSC h u hình” - Nguyên giá c a TSC h u hình - Nguyên giá c a TSC h u ng do mua s m, do hoàn thành hình gi m do u chuy n cho xây d ng c b n bàn giao a n v khác, do nh ng bán, vào s d ng, do c c p phát, thanh lý ho c do nh ng lý do do c t ng, bi u, vi n tr ... khác (m t...) - u ch nh t ng nguyên giá c a - Nguyên giá c a TSC h u TSC do xây l p, trang b thêm hình gi m do tháo d b t t ho c do c i t o, nâng c p. b ph n. - Các tr ng h p khác làm t ng - Các tr ng h p khác làm gi m nguyên giá c a TSC ( ánh giá nguyên giá c a TSC ( ánh i TSC ) giá l i TSC ) SDCK : Nguyên giá TSC h u hình hi n có nv . 20 TH1: Mua s m TSC HH (SD ngay) 211 (chi ti t) 111,112,331, GM, CP,… 111, 461,462,465,441 112, u rút DT, ghi Có TK008,009 3113 331, SXKD 661, 111,112,331, 466 662, 3113 635, 111,112,331, 431, 441 3337 TS có ngu n g c t v n vay, 33312 3113 n KD thì không ghi t ng 21 ngu n KP ã hình thành TSC 7
 8. TH1: Mua s m TSC HH (L p t, ch y th ) 2411(chi ti t) 111,112,331, GM, CP,… 111, 461,462,465,441 112, u rút DT, ghi Có TK008,009 3113 331, SXKD 111,112,331, 211 3113 111,112,331, 661, 662, 3337 466 635, 431, 33312 3113 441 22 Ví d 1/ Mua TSC HH v ng ngay ch a thanh toán cho ng i bán, gía thanh toán là 55.000 (VAT 10%). Bi t ng: TH1: TS ut ng ngu n KP ho ng TH2: TS ut ng v n kinh doanh (h KD thu c di n tính thu GTGT theo pp kh u tr ) TH3: TS ut ng qu PTH SN và s ng cho ho ng s nghi p 23 Ví d 2/ Rút d toán ngu n KP d án mua 1 TSC HH v i giá thanh toán là 100.000 (VAT 10%). Chi phí ch y th , l p t ph i tr là 10.000 (bao g m 10%VAT). Bi t r ng tài ã bàn giao a vào s ng cho ho ng d án. 3/ Rút ti n g i kho b c thu c qu phát tri n ho ng nghi p chuy n kho n mua TSC HH v ng ngay cho ho ng s nghi p, gía mua ch a thu GTGT là 70.000 (VAT 10%). 24 8
 9. TH2: C p, bi u, t ng, cho ( V nh n ph i QT) 211 (chi ti t) 461, 462, 661, 465 466 662, 214 635 111,112,331 25 TH2: C p, bi u, t ng, cho ( V nh n không ph i QT) 211 (chi ti t) 466 661, 466 662, 214 635 111,112,331 26 TH3: Vi n tr 211 (chi ti t) 461, 462 111, 661, 112, 466 331 662, 461, 462 5212 27 9
 10. TH4: T ng TSC HH do XDCB hoàn thành Công trình XDCB u t ngu n NS c p ho c t các qu ng cho ho ng; d án; th c hi t hàng c a Nhà n c 28 ut t ngu n NS ho c qu 2412 111,112,152 111,112,152 334,332,331 211 461,462, 465,441 Có TK008,009 661,662,635, 466 441,431 3311 29 Tr ng h p TSC HH hình thành do XDCB ã a vào s ng nh ng ch a quy t toán thì ghi t ng TSC HH theo giá tr m tính. Khi có quy t toán công trình c c quan có th m quy n phê duy t thì u ch nh l i nguyên giá, ng th i ghi gi m ngu n KP ã hình thành TSC (n u nguyên giá TSC gi m) 30 10
 11. 2412 111,112,152 111,112,152 334,332,331 3118, 211 461,462, 3311 465,441 Có TK008,009 661,662, 466 635, 441,431 3311 31 ut t v n KD 2412 152 111,112,152 153 643 211 334,332 214 111,112 32 3113 TH5: Gi m TSC HH do thanh lý, NB HCSN SXKD a) N TK 214 a) N TK 214 TK 466 TK 5118 Có TK 211 Có TK 211 b) N TK 111,112,311 b) N TK 111,112,311 Có TK 5118 Có TK 5118 c) N TK 5118 Có TK 3331(n u có) Có TK 111,112,331 c) N TK 5118 d) N TK 5118 TK 3113 (n u có) Có TK 3338,431,461,.. Có TK 111,112,331 Ho c N TK 661,431 d) N TK 5118 Có TK 5118 33 Có TK 4212 11
 12. TH6: Gi m TSC HH do chuy n sang CCDC HCSN SXKD a) N TK 214 a) N TK 214 TK 466 TK 631/ 643 Có TK 211 Có TK 211 b) N TK005: GTCL b) T N TK 005 34 TH7: Ki m kê phát hi n thi u TSC HH ch a rõ nguyên nhân, ch x lý HCSN SXKD a) N TK 214 TK 214 TK 466 TK 3118 Có TK 211 Có TK 211 b) N TK 3118 Có TK 5118 35 Ki m kê phát hi n th a TSC 211 214 002 466 411 3318 36 12
 13. TH8: Mua s m TSC t p trung p trên t ch c u th u 421(8) 511(8) 111,112,311 661(2) 461(2) 37 TH8: Mua s m TSC t p trung p trên 111,461(2) 331(1) 241(1) 342 661 Có TK008 111,112 38 TH8: Mua s m TSC t p trung pd i 466 211 111,112,461 2411 661 39 13
 14. Ví d 20 1- Chuy n ti n g i kho b c mua m t TSC u hình ng ngay cho ho ng s nghi p. Tài s c u t ng kinh phí s nghi p. S ti n: 30.000.000 . n v ã nh n gi y báo N 2- Mua m t TSC u hình c n v A s ti n: 32.000.000 ch a tr ti n ng i bán. Tài s a ngay vào s ng và c mua s m b ng kinh phí ho ng. 3- Dùng kinh phí ho ng mua TSC u hình s ti n 96.000.000 ã thanh toán b ng TGNH-KB. Tài s n ph i qua l t. Chi phí l t ph i tr ng i nh n th u Nl t là: 3.000.000. n v ã nh n gi y báo N 40 Ví d 20: 4- n v nh n th u N l t hoàn thành bàn giao TSC a vào s ng 5- Chuy n ti n g i kho b c mua m t TSC u hình. S ti n: 29.000.000 n v ã nh n gi y báo .Chi phí v n chuy n TSC ã tr ng ti n m t: 1.500.000 . Tài s ut ng kinh phí ho ng và a vào s ng cho b ph n v n phòng. 6- Chi ti n m t mua m t TSC u hình, s ti n: 10.200.000 . Tài s ut ng kinh phí ho ng và a vào s ng cho ho ng c nv. 41 Ví d 21 1/ Mua 1 TSC u hình giá mua là 50.000.000 , chi phí tr c khi s ng là 2.000.000 . Các kho n này nv tr ng ti n g i ngân hàng. Bi t r ng TSC u hình c mua s m b ng v n kinh doanh và dùng cho ho ng kinh doanh. n v ã nh n gi y báo N . 2/ Xây d ng 1 gara xe ô tô theo ph ng th c t làm. Chi phí xây d ng bao g m: - V t li u xu t dùng : 10.000.000 - D ng c lâu b n xu t dùng: 8.000.000 - Ti n l ng ph i tr : 5.000.000 - Chi phí khác b ng ti n m t: 2.000.000 Gara ã xây d ng xong và bàn giao a vào s d ng. Ngu42n v n xây d ng c l y t ngu n KP ho t ng 14
 15. Ví d 21 3/ Mua s m m i 1 máy phát n. Giá mua 15.000.000 c tr ng ti n g i kho b c. nv ã nh n gi y báo N . Chi phí l t, ch y th tr ng ti n m t 1.000.000 . Máy phát ns ng cho hành chính và ngu n mua s m t kinh phí ho ng. 4/ Mua s m 1 máy photo ã s ng. T kh u hao i 15%. Giá mua 20.000.000 . Chi phí v n chuy n 500.000 n v chi tr ng ti n m t. Ngu n mua máy t qu phát tri n s nghi p và s ng cho ho t ng s nghi p. 43 Ví d 21 5/ Nh n kinh phí ho ng b ng TSC u hình do NS c p. Giá hóa n : 12.000.000 nv a vào ng. 6/ Nh n vi n tr không hoàn l i c a n c ngoài 01máy chuyên dùng. Giá tr do c quan tài chính xác nh là: 30.000.000 . TSC c ghi thu, ghi chi cho NSNN. 7/ Phát hi n th a 01 TSC HH do ch a ghi s thu c ngu n ngân sách. H ng ánh giá TSC là: 50.000.000 ã kh u hao: 10.000.000 44 Ví d 21 8/ Rút TGNH - KB v ngu n v u t XDCB, mua 1 xe ô tô tr giá 300.000.000. Chi phí ch y th ng ti n m t 3.000.000 TSC cs ng cho d án. n v ã nh n gi y báo N 9/ n v ký 1 h ng thuê ngoài m t TSC u hình trong th i h n 10 n m. Giá tr ghi trên h ng là 80.000.000 TSC này cs ng cho ho ng c a n v . N m th 1, n v xu t qu ti n m t tr 5.000.000 10/ T m gi 1 TSC u hình ch pháp lu t x lý giá tr m tính là: 100.000.000 . Chi phí b o qu n tr ng ti n t tính vào chi ho ng và s c thu h i khi tài s n c x lý là: 1.000.000 45 15
 16. toán kh u hao TSC Hao mòn là s gi m d n giá tr tài s n trong quá trình s ng. Kh u hao là s phân b n giá tr tài s n vào chi phí c i t ng s ng tài s n. 46 toán kh u hao TSC Không tính hao mòn tài s n c nh Tài s n c nh là giá tr quy n s ng t. Tài s n c nh c bi t Tài s n c nh n v thuê s ng; Tài s n c nh b o qu n h , gi , c t tr Nhà c. Các tài s n c nh ã tính hao mòn h t nguyên giá mà v n còn s ng c; Các tài s n c nh ch a tính hao mòn h t nguyên giá mà ã h ng không ti p t c s ng c. 47 Nguyên t c tính hao mòn tài s n c nh Hao mòn tài s n c nh c tính m i n m 1 l n vào tháng 12, tr c khi khoá s k toán ho c b t th ng ( i i các tr ng h p bàn giao, chia tách, sáp nh p, gi i th quan, n v ho c t ng ki m kê ánh giá l i tài s n c nh theo ch tr ng c a Nhà n c). 48 16
 17. TSC s d ng cho SX-KD i tài s n c nh c a các c quan, n v ng vào các ho ng s n xu t, kinh doanh, d ch v , góp v n liên doanh, liên k t mà không hình thành pháp nhân m i ho c cho thuê (n u có) c quan, n v ph i th c hi n trích kh u hao theo ch qu n lý, s ng và trích kh u hao tài s n c nh t i các doanh nghi p. 49 TSC s d ng cho SX-KD i v i nh ng tài s n c nh v a s ng ph c v theo ch c n ng nhi m v a c quan, n v , v c ng vào ho ng s n xu t kinh doanh, d ch v ; quan, n v ph i tính toán phân b kh u hao n c vào th i gian, s ns ng ho c kh i l ng công vi c hoàn thành cho phù h p. 50 TSC s d ng cho SX-KD Kh u hao tài s n c nh a c quan, n v c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c chi phí trong ho ng liên doanh, liên k t. 51 17
 18. d ng ti n kh u hao + S kh u hao TSC thu c ngu n v n kinh doanh ho c ngu n v n vay, n v ut ng ng c t ch t, i m i trang thi t b , tr n vay u t tài s n + Toàn b ti n kh u hao TSC n v nghi c h ch toán vào Qu phát tri n ho ng s nghi ut ng c ng c t ch t, i m i trang thi t b nv 52 d ng ti n kh u hao Vi c tính kh u hao TSC c ti n hành ng tháng nh m xác nh k p th i & úng n ph n giá tr TSC chuy n vào giá tr n ph m, d ch v m o tính chính xác, a chi phí SXKD & giá thành s n ph m, d ch v m b o hình thành ngu n u t , mua s m khi TSC ng 53 Ph ng pháp tính hao mòn c tính hao Nguyên giá l tính hao = x mòn h ng TSC mòn (% n m ) m hao hao hao - hao mòn mòn tính = mòn ã tính + mòn t ng gi m n m N cho n m N a n m (N-1) mN 54 18
 19. Trong ó: hao mòn gi m n m N = S hao mòn gi m c a nh ng TSC gi m n m N + S hao mòn c a nh ng TSC ã tính hao mòn nh ng v n s ng n m N 55 Tr ng h p th i gian s ng, nguyên giá c a tài s n nh thay i thì ph i xác nh l i m c tính hao mòn trung bình n m c a tài s n c nh theo công th c sau : c tính hao mòn Giá tr còn l i trên s toán trung bình = m c a tài Th i gian s d ng xác nh l i ( Th i n c nh gian s d ng còn l i) 56 + M c tính hao mòn cho n m cu i cùng thu c th i gian s ng tài s n c nh c xác nh là: c tính hao Nguyên hao mòn lu mòn cho n m = giá tài - th c hi n c a cu i cùng nc tài s n c nh nh 57 19
 20. Ví d 24: n v A mua m t tài s n c nh (m i 100%) v i giá ghi trên hoá n là 10.000.000 ng, chi t kh u (khuy n mãi) mua hàng là 1.000.000 ng, chi phí v n chuy n là 300.000 ng, chi phí l t, ch y th i khi a vào s ng là 2.000.000 ng. Th i gian s ng c a tài s n c nh là 10 n m tài s a vào s ng vào ngày 01-01-2005. 58 Ví d 24: Nguyên giá tài s n c nh = 10.000.000 - 1.000.000 + 300.000 + 2.000.000 = 11.300.000 c tính hao mòn trung bình hàng n m = 11.300.000 x 10% = 1.130.000 ng/n m Hàng n m n v tính hao mòn 1.130.000 ng ghi gi m kinh phí ã hình thành tài s n c nh. 59 Ví d 24: Trong n m s d ng th 5, n v nâng c p tài s n nh v i t ng chi phí là 5.000.000 ng, th i gian d ng c ánh giá l i là 7 n m (t ng 2 n m so v i th i gian s d ng ã ng ký ban u), ngày hoàn thành a vào s d ng là 01/01/2010. 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2