Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

75
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Kế toán các khoản thu và chênh lệnh thu - chi các hoạt động nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệnh thu chi các hoạt động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 6 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

 1. CH NG 6 TOÁN CÁC KHO N THU VÀ CHÊNH L CH THU-CHI CÁC HO T NG LOGO c ích Hi c n i dung, nguyên t c và quy trình k toán các kho n thu; k toán thu ch a qua ngân sách Hi c n i dung, nguyên t c và quy trình k toán chênh l ch thu chi các ho ng Hi c n i dung, nguyên t c và quy trình k toán phân ph i chênh l ch thu chi các ho t ng; k toán các qu 2 I DUNG 1. toán các kho n thu 2. toán thu ch a qua ngân sách 3. toán xác nh chênh l ch thu chi các ho t ng 4. toán các qu 3 1
 2. toán các kho n thu Thu phí, l phí: Là kho n thu theo quy nh c a Pháp l nh phí, l phí c Nhà n c giao theo ch c n ng c a t ng n v . M i kho n thu phí, phí u thu c NSNN. Vì v y, t ch c thu phí, phí ph i n , k p th i s phí, l phí thu c vào NSNN. Tr ng h y quy n thu thì t ch c y quy i 1 ph n trong s phí thu trang tr i chi phí; ph n còn l i ph i p vào NSNN. 4 toán các kho n thu Thu s nghi p: Là kho n thu g n v i ho t ng chuyên môn, nghi p v theo ch c ng, nhi m v c giao theo quy nh a ch tài chính, không ph i là kho n thu phí, l phí và không ph i là thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh. Thu theo t hàng c a Nhà n c: Là kho n thu Nhà n t hàng th c hi n kh i l ng công vi c theo h ng ký k t. Các kho n thu khác 5 toán chi ti t Biên lai thu phí, l phí chi ti t Vé phí ng b , các kho n vé phà, vé ò thu (S52 - H) “Gi y n p ti n vào Ngân sách nhà n c” 6 2
 3. Thu phí, l phí (TK 5111) - S thu phí, l phí ph i - Các kho n thu phí và l p NS phí và các kho n thu s - t chuy n s thu c nghi p khác l i nv trang tr i - t chuy n chênh l ch cho vi c thu phí, l phí ã thuchi h at ng nghi p sang các TK liên quan 8 Thu theo n t hàng c a Nhà n c (TK 5112) - t chuy n s chi th c t - Các kho n thu theo n t a n t hàng ck t hàng a Nn theo giá thanh chuy n tr vào thu theo n toán khi nghi m thu bàn giao t hàng c a NN xác nh kh i l ng s n ph m, công chênh l ch thu, chi theo n vi c hoàn thành t hàng c a Nhà n c. - t chuy n chênh l ch Chi - t chuy n chênh l ch thu n h n Thu ho t ng theo n h n chi theo n t n t hàng c a Nhà n c hàng c a Nhà n c sang sang các TK liên quan TK421 (4213) SDCK: Ph n ánh các kho n thu ch a c k t chuy n 9 3
 4. Thu khác (TK 5118 ) - K t chuy n thu v lãi ti n - Các kho n thu khác nh thu i và lãi cho vay v n thu c lãi ti n g i và lãi cho vay các d án vi n tr sang tài thu c các ch ng trình d án kho n có liên quan vi n tr , thu thanh lý, nh ng - Chi phí thanh lý, nh ng bán tài s n; nguyên li u; v t bán nguyên li u, v t li u, công li u; công c ; d ng c , d ng c , TSC - t chuy n chênh l ch thu < - Chi tr c ti p cho ho t ng chi thanh lý, nh ng bán khác TSC v t t , công c , d ng c - t chuy n chênh l ch thu > sang TK khác có liên quan chi thanh lý, nh ng bán TSC sang các TK có liên SDCK : Ph n ánh các quan kho n thu ch a ck t chuy n 10 toán thu phí, l phí 342 5111 111 3332 46121 5211 11 toán thu theo n t hàng c a NN 635 5112 465 431 4213 4612 12 4
 5. Lãi ti n g i, lãi cho vay thu c các ch ng trình, d án vi n tr : 46121 5118 111 2) Cu i k k toán, s thu v lãi 1) Khi thu lãi ti n g i, lãi ti n g i và lãi cho vay khi có cho vay v n thu c các ch ng t ghi thu, ghi chi NS án 112 462 a các d án vi n tr không 3118 hoàn l i c k t chuy n sang các TK có liên quan theo t ng án 13 toán thu nghi p v : 111,112,331 511(Chi ti t) 111,112,311 3) Khi phát sinh chi phí in 1) Các kho n thu nghi p n, biên lai n ch và các c a nv kho n chi liên quan n thu nghi p v 111,112 342 2) Khi phát sinh các kho n thu phí, l phí 4) Tr ng h p ph i n p c p ho t ng nghi p v trên, xác nh s thu ho t ch ng khoán không ng nghi p v không thu c thu c các kho n phí, l các kho n phí, l phí quy nh phí quy nh trong Pháp trong Pháp l nh Phí, l phí ã nh Phí, l phí thu l p qu u ti t ngành 461 5) Xác nh s thu ho t ng nghi p v c a n v ã thu c NN cho l i t ng ngu n kinh phí ho t ng Các TK liên quan 6) Xác nh s t ng thu thêm ho t ng nghi p v c a n v ã thu c NN cho l i t ng ngu n kinh phí ng thu, ti t ki m chi 14 Kho n thu s nghi p và các kho n thu khác 111,112 5118 111,112 3) Khi phát sinh các kho n chi 1) Khi thu c ti n v các tr c ti p cho ho t ng s kho n thu s nghi p và các nghi p và ho t ng khác theo kho n thu khác theo quy quy nh c a ch tài chính nh c a ch tài chính 3338 p thi u, ph i n p thêm 4) Cu i k , k t chuy n s chênh 311 ch thu > chi c a ho t ng s nghi p và ho t ng khác 2a) T m thu 2b) Xác 342 nh s thu 431,461 p th a, xu t qu tr l i 4218 15 5
 6. toán thanh lý, nh ng bán TSC TSC do NS c p ho c có ngu n g c c a NS: 111,112,331.. 5118 111,112,311 1) S thu v thanh lý, 2) S chi v thanh lý, nh ng bán nh ng bán TSC 152 16 3338 5118 661 3) Chênh l nh thu > chi do ho c chênh l ch thu chi 4) Chênh l ch thu > chi thanh lý, nh ng bán TSC thanh lý, nh ng bán 18 6
 7. Ph n c thêm 7/ K toán ho t ng liên k t ào t o t i c s ào t o: Tr ng h p 1 Tr ng h p 2 Tr ng h p 3: 8/ K toán các kho n thu v giá tr còn l i c a TSC thu c ngu n NS c p và công c , d ng c ang s d ng phát hi n thi u ch x lý: 9/ K toán thanh lý, nh ng bán nguyên li u, v t li u, công c , d ng c không s d ng: 19 toán thu ch a qua ngân sách - Kho n ti n, hàng vi n tr ã ti p nh n ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi NSNN - Kho n phí, l phí ã thu ph i n p ngân sách Nhà n i s ng nh ng ch a có ch ng ghi thu, ghi chi NSNN 20 Nguyên t c k toán - Không s ng TK 521: + Khi ti p nh n ti n, hàng vi n tr không hoàn l i ã có ch ng t ghi thu, ghi chi NS theo quy nh + Các kho n phí, l phí ã thu ph i n p ngân sách ã có ch ng t ghi thu, ghi chi NS theo quy nh + Các kho n phí, l phí ã thu c Nhà n c cho nv trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí. 21 7
 8. Nguyên t c k toán n v ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi thì không c ghi t ng ngu n kinh phí. ng th i, n v không c xét duy t quy t toán các kho n chi t ti n, hàng vi n tr và t phí, l phí ph i n p NS i chi nh ng n v ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi 22 Nguyên t c k toán - K toán ph i m s chi ti t theo dõi ti n, hàng vi n tr , các kho n phí, l phí ph i n p ngân sách c l i chi, nh ng ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi 23 toán chi ti t Gi y xác nh n hàng vi n tr không hoàn l i chi Gi y xác nh n ti n vi n tr ti t các không hoàn l i tài kho n (S33-H). Gi y ngh ghi thu, ghi chi ngân sách ti n, hàng vi n tr 24 8
 9. TK 521”Thu ch a qua ngân sách” - Ghi gi m thu ch a qua ngân - Các kho n ti n, hàng vi n tr ã sách, ghi t ng các ngu n kinh nh n nh ng n v ch a có phí có liên quan (TK 461, 462, ch ng t ghi thu, ghi chi ngân 441) v các kho n ti n, hàng sách vi n tr khi có ch ng t ghi - Kho n phí, l phí ã thu ph i n p thu, ghi chi ngân sách ngân sách nhà n c c l is - Ghi gi m thu ch a qua ngân ng nh ng ch a có ch ng t ghi sách, ghi t ng các ngu n kinh thu, ghi chi NSNN phí (TK 461) v các kho n phí, phí khi có ch ng t ghi thu, SDCK: Các kho n ti n, hàng vi n ghi chi ngân sách tr ã ti p nh n, các kho n phí, l phí ã thu ph i n p NSNN c i s d ng nh ng ch a có ch ng ghi thu, ghi chi NSNN 25 TOÁN THU CH A QUA NGÂN SÁCH 461 5211(Chi ti t) 5111 111,112 4) Sang k sau, 3) Cu i k , k toán 1) Khi phát sinh khi n v có xác nh s P,LP ã các kho n thu ch ng t ghi thu, thu trong k ph i n p phí, l phí ghi chi NS NSNN l i chi nh ng n v ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi NSNN 2) S phí, l phí ã thu c NN cho l i nv trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí 5) P, LP ã thu ph i n p NSNN nh ng c l i chi khi n v có ch ng t ghi thu, ghi chi NSNN 26 TOÁN THU CH A QUA NGÂN SÁCH 441,461,462 5212( Chi ti t) 111,112 2) Khi có ch ng t ghi thu, 1a) Nh n ti n, hàng vi n tr ghi chi NSNN nh ng ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi NSNN 152,153 3a) Nh n ti n, hàng vi n tr có ch ng t ghi thu, ghi chi thì h ch toán t ng ngu n kinh phí 211,213 466 661,662 1b) N u là TSC thì ghi t ng ngu n kinh phí ã hình thành TSC 27 9
 10. toán xác nh chênh l ch thu chi các ho t ng iv i H c a NN - Thu theo t hàng bao g m: + T ng giá thanh toán ghi trên h ng t hàng c xác nh là n giá thanh toán và kh i l ng th c t c nghi m thu thanh toán theo t ng t hàng c a Nhà c + Thu khác nh lãi ti n g i thanh toán… 28 toán xác nh chênh l ch thu chi các ho t ng iv i H c a NN - Chi th c hi t hàng c a Nhà n c bao g m: + Chi ti n l ng, ti n công c a b ph n CB-VC tr c ti p tham gia t hàng + Các kho n n p theo l ng + Chi v t li u, d ng c th c hi t hàng + Trích kh u hao TSC + Chi phí d ch v mua ngoài nh n, n n tho i… + Chi s a ch a và mua s m TSC + Chi khác có liên quan 29 Chênh l ch thu chi H c a NN Chênh l ch ng giá thanh ng chi phí thu chi th c toán ghi trên th c hi n n hi n n t = p ng t t hàng c a >0 hàng c a Nhà hàng Nhà n c c 30 10
 11. Chênh l ch thu chi H KD-DV Chênh l ch thu ng s thu th c ng chi phí SX- chi ho ng = th c hi n c a - KD-DV th c t >0 SX-KD-DV ho t ng SX- th c hi n KD-DV Thu thu nh p Chênh l ch thu thu su t doanh nghi p = chi ho t ng SX- x thu thu nh p ph i n p KD-DV doanh nghi p Chênh l ch thu > Chênh l ch thu chi Thu thu nh p chi còn l i sau = ho t ng SX-KD- - doanh nghi p ph i thu DV p 31 toán chi ti t Phi u k t chuy n chi ti t các Phi u chi tài kho n (S33-H) Các ch ng t khác có liên quan 32 TK 421 “Chênh l ch thu, chi ch a x lý” chênh l ch thu chi ho t ng SX-KD ng theo n t hàng c a t chuy n chênh l ch thu > chi Nhà n c ho t ng theo H c a NN, và ho t ng khác vào các tài kho n Chênh l ch thu > chi ho t liên quan theo quy nh c a ch ng SX-KD-DV và ho t tài chính ng khác Thu TNDN ph i n p t chuy n s chênh l ch t chuy n chênh l ch thu > chi thu < chi khi có quy t nh ho t ng SX-KD còn l i sau thu lý TNDN sung ngu n KPH th ng xuyên; NVKD ho c trích l p các qu SDCK: S chênh l ch SDCK: S chênh l ch thu < chi ch a x lý 33 thu > chi ch a x lý 11
 12. K TOÁN CHÊNH L CH THU- CHI CH A X LÝ 3334 4212( Chi ti t) 531 2) S thu TNDN 1) Cu i k , k toán tính toán ph i n p theo quy và k t chuy n s chênh l ch nh thu > chi s n xu t k/ doanh 461 39: 3) S còn l i sau thu sung KPH TOÁN 431 CHÊNH CH Trích l p qu THU- CHI 342 CH A LÝ Ph i n p c p trên 411 sung v n kinh doanh Tr ng h p chênh l ch thu < chi 34 Chênh l ch thu chi H c a NN 461 4213( Chi ti t) 5112 2) B sung kinh phí ho t ng 1) Xác nh chênh l ch thu > chi c a h/ ng theo H 431 khi c nghi m thu thanh toán kh i l ng, s n ph m Ho c trích l p các qu công vi c hoàn thành 35 toán chênh l ch thu chi ho t ng khác 461 4218( Chi ti t) 5118 2) K t chuy n chênh l ch thu > chi vào các TK liên quan 1) Cu i k , k t chuy n s thu > chi c a h/ ng s 342 nghi p và h/ ng khác 36 12
 13. toán các qu Qu quan c trích t chênh l ch thu l n h n chi a ho ng th ng xuyên, ho ng s n xu t - kinh doanh - d ch v , ho t ng theo t hàng c a Nhà n c và c hình thành t các kho n khác theo quy nh c a ch tài chính. 37 toán các qu Qu khen th ng: dùng th ng nh k t xu t cho t p th , cá nhân trong và ngoài n v theo hi u qu công vi c và thành tích óng góp vào ho ng c a n v . M c th ng do Th tr ng n v quy nh theo quy ch chi tiêu n i b nv. Qu phúc l i: dùng xây d ng, s a ch a các công trình phúc l i, chi cho các ho ng phúc l i t p th a ngu i lao ng; tr p khó kh t xu t cho ng i lao ng, k tr ng h p ngh u, ngh t s c; chi thêm cho ng i lao ng trong biên ch th c hi n tinh gi n biên ch . 38 toán các qu Qu nh thu nh p: Dùng m b o thu nh p cho ng i lao ng. Qu phát tri n ho ng s nghi p: Dùng u t phát tri n nâng cao ho ng SN, b sung v u xây d ng CSVC, mua s m trang thi t b , ph ng ti n làm vi c, chi áp d ng ti n b khoa h c k thu t công ngh , tr giúp thêm ào t o, hu n luy n nâng cao tay ngh ng l c công tác cho cán b , viên ch n v; cs ng góp v n liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài n ch c ho ng ch v phù h p v i ch c n ng nhi m v c giao và kh ng c a các n v và theo quy nh c a pháp lu t. 39 13
 14. toán chi ti t Báo cáo k t qu các ho t ng chi ng kê phân ph i ti t các t qu các ho t ng tài kho n (S33-H). ……………….. 40 TK 431“Các qu ” SD K Các kho n chi t các trích l p các qu qu chênh l ch thu l n h n chi a ho t ng th ng xuyên, ho t ng s n xu t - kinh doanh, ho t ng theo n t hàng c a Nhà n c và t các kho n khác theo quy nh. SDCK: Các qu hi n 41 còn ch a s d ng. S 40: K TOÁN CÁC QU 334 431( Chi ti t) 66121 6) Th ng nh k , t xu t 1 a) Trong k , t m trích l p ph i tr cho CB-VC các qu t chênh l ch thu > chi c a ho t ng th ng 111.112 xuyên 4212;4213 7) Khi chi tiêu các qu 2) Trích l p các qu t 312.331 chênh l ch thu > chi c a h/ ng SX-KD, h/ ng theo H c a NN 441 5118 8) B sung ngu n kinh phí 3) K t chuy n chênh l ch u t XDCB thu > chi thanh lý, nh ng bán TSC thu c ngu n NS 111.112 211 111.112 9a) Mua TSC dùng cho SXKD b ng qu phát tri n 4) T ch c bên ngoài th ng nghi p ho c qu p/l ho c h tr phúc l i 411 631 9b) Chuy n qu thành v n k/d 5) Trích kh u hao TSC 2413 thu c ngu n NS s d ng cho SX-KD c trích qu 10) K t chuy n chi SCL TSC phát tri n s nghi p ng qu phúc l i dùng cho h/ ng v n hóa, phúc l i 42 14
 15. 342 431( Chi ti t) 11) Ph i n p c p trên ho c ph i p cho c p d i khi phân ph i các qu 111.112 OO4 1 b) 331 211 12a) Mua TSC s d ng cho HCSN, v n hóa, phúc l i 466 12b) Chuy n qu thành NKP HTTSC 334 13) Ph i tr l ng cho CB-VC qu n nh thu nh p 43 Ví d 31: i 1 CQHC nhà n c th c hi n quy ch ch . Trong qúy 2 có tình hình k tóan nh sau : ( VT : 1.000 ) * Trích s u k các TK : - TK 431: 34.560 - TK 46121(SN) : 445.000 - TK 466: 2.925.000 - TK 5111 : 30.000 - TK 66121(SN): 189.000 - TK 005 : 16.700 * Các TK khác có s p lý 44 Ví d 31: Trong k có các nghi p v kinh t phát sinh ( VT: 1.000 ): 1/ T ng h p s thu phí & l phí nh p q y ti n m t là: 325.000 2/ Nh c gi y báo Có c a c quan kho b c v ti n g i thu c phí & l phí là: 200.000 3/ Chuy n kh an thanh tóan ti n s ng cho h at ng tính vào phí & l phí là: 22.000. 45 15
 16. Ví d 31: 4/ Xu t q y ti n m t thanh tóan l ng k 1 cho CB-CC là: 44.000 5/ Chi ti n m t n p cho c quan qu n lý c p trên t phí & l phí: 25.000 6/ Nh c quy nh giao d toán do NS c th c hi n D án là: 55.000 7/ L p gi y rút d toán chi d án nh p qu ti n m t là: 30.000. 8/ Xu t q y ti n m t chi th c hi n d án: 30.000 9/ L p gi y rút d toán NS chuy n kho n thanh toán ti n th c hi n d án là 20.000 46 Ví d 31: 10/ Chi cho công tác t ch c thu phí & l phí b ng ti n t là: 56.000 11/ Chi ho ng tính vào phí & l phí b ng ti n TGKB là: 62.000. n v ã nh n gi y báo N 12/ Thu ti n m t ho ng d ch v : 120.000 13/ Chi phí d ch v ng ti n m t, bao g m: - Ti n công: 30.000 - Chi phí d ch v mua ngoài g m c thu GTGT: 15.000 - V t li u s ng: 25.000 - Chi phí khác: 5.000 47 Ví d 31: 14/ K t chuy n chi phí SX-KD vào thu d ch v xác nh k t qu kinh doanh 15/ Thu thu nh p doanh nghi p h at ng d ch v theo quy nh hi n hành là: 25% 16/ Chi ti n m t n p thu thu nh p doanh nghi p theo úng s ti ã xác nh 17/ S chênh l ch thu l n h n chi c a h at ng d ch v trích l p qu YÊU C U : nh kh an các nghi p v kinh t phát sinh 48 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2