intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
499
lượt xem
34
download

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận trong Kế toán quản trị trình bày quan điểm về bộ phận trong quản trị. Các loại bộ phận trong doanh nghiệp, ảnh hưởng chi phí bộ phận phục vụ đến chi phí bộ phận chức năng và đánh giá thành quả quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4 Bộ phận và báo cáo bộ phận

 1. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BỘ PHẬN. 1. Quan điểm về bộ phận trong quản trị. 2. Các loại bộ phận trong doanh nghiệp. 3. Ảnh hưởng chi phí bộ phận phục vụ đến chi phí bộ phận chức năng và đánh giá thành quả quản lý. II. BÁO CÁO BỘ PHẬN. 1. Khái niệm báo cáo bộ phận. 2. Đặc điểm báo cáo bộ phận. 3. Các hình thức báo cáo bộ phận 1
 2. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN QUAN ĐIỂM – CÁC LOẠI -QUAN HỆ CHI PHÍ – NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ - Khái niệm : Bộ phận là một phần, một mặt hoạt động, một đơn vị hay một phòng ban thuộc cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng hoạt động vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. - Căn cứ vào chức năng, bộ phâïn bao gồm : • Bộ phận chức năng – Sản xuất, bán hàng, quản lý . . .– Giấy đăng ký kinh doanh • Bộ phận phục vụ – Sản xuất nguyên liệu, dịch vụ . . . – Chủ yếu cung ứng cho các bộ phận chức năng. - Chi phí bộ phận phục vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bộ phận chức năng – Ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá trách nhiệm và thành quả quản lý - Nguyên tắc phân bổ chi phí bộ phận chức năng : • Gắn liền với mối quan hệ nhân quả; • Phản ánh được mức chi phí chung sử dụng của mỗi bộ phận và mức lợi ích mỗi bộ phận được thụ hưởng; 2 • Giản đơn, nhất quán và tiết kiệm.
 3. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN - Phân bổ lẫn nhau theo chi phí kế hoạch, chi phí ban đầu, chi phí thực tế; - Phân bổ trực tiếp; - Phân bổ theo bậc thang. 3
 4. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN THEO CHI PHÍ THỰC TẾ Boä Phöông phaùp phaân boå Boä phaän phaän chöùc naêng phuïc vuï C hi Chi phí Tieâu thöùc Möùc phaân Phí (theo boä phaän) phaân boå boå Boä ch u ng Phaän Phuï c Vuï Bieán phí Möùc hoaït Möùc phaân ñoäng boå Thöïc Te á Chi phí (Theo öùng xöû) - Thu Ñònh Tyû leä phaân Möùc phaân nhaäp phí boå daøi haïn boå Chi phí Nguyeân Möùc phaân (theo nguyeân nhaân boå nhaân) 4
 5. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN THEO CHI PHÍ THỰC TẾ - Ưu điểm : • Đơn giản; • Đầy đủ. - Nhược điểm : • Thông tin chậm mất tác dụng quản trị; • Dễ dẫn đến lãng phí có hệ thống; • Phản ảnh không chính xác thành quả quản lý ở các bộ phận. 5
 6. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN THEO CHI PHÍ DỰ TOÁN Boä Phöông phaùp phaân boå Boä phaän phaän chöùc naêng phuïc vuï C hi Chi phí Tieâu thöùc Möùc phaân Phí (theo boä phaän) phaân boå boå Boä ch u ng Phaän Phuï c Vuï Bieán phí Möùc hoaït Möùc phaân ñoäng boå Döï Toaùn Chi phí (Theo öùng xöû) - Thu Ñònh Tyû leä phaân Möùc phaân nhaäp phí boå daøi haïn boå Chi phí Nguyeân Möùc phaân (theo nguyeân nhaân boå nhaân) 6
 7. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN PHÂN BỔ CHI PHÍ BỘ PHẬN THEO CHI PHÍ DỰ TOÁN - Ưu điểm : • Thông tin nhanh; • Hạn chế tính lãng phí hệ thống; • Phản ảnh chính xác thành quả từng bộ phận. - Nhược điểm : • Phức tạp; • Xử lý chênh lệch cuối kỳ. 7
 8. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN KHÁI NIỆM – MỤC TIÊU - ĐẶC ĐIỂM BÁO CÁO BỘ PHẬN - Khái niệm báo cáo bộ phận : Báo cáo bộ phận là một báo cáo kết quả kinh doanh theo mối quan hệ so sánh giữa doanh thu với chi phí theo mô hình ứng xử và kết hợp với phân cấp quản lý của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Mục tiêu : Cung cấp thông tin đánh giá thành quả, tiềm năng tài chính từng bộ phận. - Đặc điểm báo cáo bộ phận : • Cung cấp thông tin doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp; • Chi phí được phân loại theo mô hình ứng xử chi phí và kết hợp với khả năng kiểm soát, phân cấp quản lý; • Phản ảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chi tiết theo từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh; • Nội dung, kết cấu báo cáo bộ phận thường có sự thay đổi khi thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 8
 9. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN …. Chæ tieâu Soá tieàn Ñôn vò Tyû leä (ñ) (ñ/sp) (%) . D oanh thu 1 X X X 2.Bieán phí X X X 3.Soá dö ñaûm phí X X X 4.Ñònh phí boä X ? X phaän 5.Soá dö boä phaän X ? X 6.Ñònh phí chung X ? X 7.Lôïi nhuaän X ? X 9
 10. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN VÍ DỤ 7 – BÁO CÁO BỘ PHẬN GIẢN ĐƠN Công ty A tổ chức gồm 3 bộ phận. Theo tài liệu của Bộ phận thứ nhất (kinh doanh sản phẩm A) • Đơn giá bán : 1.000đ/sp • Biến phí đơn vị : 600đ/sp • Định phí hằng kỳ ở bộ phận : 500.000đ • Định phí chung phân bổ hằng kỳ : 200.000đ • Lập báo cáo bộ phận thứ nhất và đánh giá trách nhiệm khi tiêu thụ 1.300sp, 1.600sp. 10
 11. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN THÖÙ NHAÁT – SP A Chæ tieâu Soá tieàn Ñôn vò Tyû leä (ñ) (ñ/sp) (%) . D oanh thu 1 2.Bieán phí 3.Soá dö ñaûm phí 4.Ñònh phí boä phaän 5.Soá dö boä phaän 6.Ñònh phí chung 7.Lôïi nhuaän 11
 12. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN Coâng ty…. Boä phaän…. BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Töø ngaøy …..thaùng ….naêm….ñeán ngaøy….thaùng ….naêm….. Boä phaän… Boä phaän… Boä phaän… Toaøn (saûn phaåm, (saûn phaåm, (saûn phaåm, Chæ tieâu coâng ty khu vöïc) khu vöïc) khu vöïc) Soá tieàn Ñôn vò Soá tieàn Ñôn vò Soá tieàn Ñôn vò Soá tieàn 1. D oanh t h u 2. Bieán phí boä phaän 3. Soá dö ñaûm phí 4. Ñònh phí boä phaän 5. Soá dö boä phaän 6. Ñònh phí chung phaân boå 7. LN sau phaân boå ñònh phí ch u ng Keá toaùn phuï traùch Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác 12
 13. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN Coâng ty…. Boä phaän…. BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Töø ngaøy …..thaùng ….naêm….ñeán ngaøy….thaùng ….naêm….. Boä phaän… Boä phaän… Boä phaän… Toaøn coâng ty (saûn phaåm, (saûn phaåm, (saûn phaåm, Chæ tieâu khu vöïc) khu vöïc) khu vöïc) Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû tieàn leä tieàn leä tieàn leä tieàn leä . D oanh t h u 1 2. Bieán phí boä phaän 3. Soá dö ñaûm phí 4. Ñònh phí boä phaän 5. Soá dö boä phaän 6. Ñònh phí chung phaân boå 7. LN sau phaân boå ñònh phí ch u ng Keá toaùn phuï traùch Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác 13
 14. VÍ DỤ 8 Theo taøi lieäu coâng ty ABC, coù 2 chi nhaùnh, chi nhaùnh 1 kinh doanh saûn phaåm A vaø B, chi nhaùnh 2 kinh doanh saûn phaåm C vôùi taøi lieäu chi tieát nhö s a u : Chæ tieâu Coâng ty Saûn phaåm A Saûn phaåm B Saûn phaåm C Ñôn vò Soá tieàn Ñôn So á tieàn Ñôn vò Soá tieàn vò D oanh thu .. 0 10 0 2. 0 .. 0 20 .0 2 2.. 0 0 .0 4 6.. 0 0 Bieán phí .. 0 5 70 1. 20 .. 0 1 20 . 50 1 1.. 0 50 .0 2 3.. 0 0 (ieán phí SX) B 4..250 0 .. 0 10 .. 0 10 .. 0 2 250 Ñònh phí boä .. 0 2 470 .0 460 .0 510 1.. 0 50 phaän (Ñònh phí SX) .. 0 2 230 .0 420 410. 0 .. 0 1 40 Ñònh phí c hung .. 0 1 50 Yeâu caàu : 1. Giaùm ñoác ñang caàn thoâng tin ñaùnh giaù tình hình kinh doanh töøng saûn phaåm. Laäp baùo caùo boä phaän ñeå thoûa maõn yeâu caàu naøy vaø thuyeát minh caùc thoâng tin treân baùo caùo trong caùc tröôøng hôïp phaân boå vaø khoâng phaân boå ñònh phí c hung . 14 2. Giaùm ñoác ñang caàn thoâng tin ñaùnh giaù tình hình kinh doanh töøng chi nhaùnh. Laäp baùo caùo boä phaän ñeå thoûa maõn yeâu caàu naøy
 15. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN – VÍ DỤ 8 Coâng ty…. Boä phaän…. BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Töø ngaøy …..thaùng ….naêm….ñeán ngaøy….thaùng ….naêm….. Toaøn coâng ty Saûn phaåm A Saûn phaåm B Saûn phaåm C Chæ tieâu Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû tieàn leä tieàn leä tieàn leä tieàn leä . D oanh t h u 1 2. Bieán phí boä phaän 3. Soá dö ñaûm phí 4. Ñònh phí boä phaän 5. Soá dö boä phaän 6. Ñònh phí chung phaân boå 7. LN sau phaân boå ñònh phí ch u ng Keá toaùn phuï traùch Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác 15
 16. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN – VÍ DỤ 8 Coâng ty…. Boä phaän…. BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Töø ngaøy …..thaùng ….naêm….ñeán ngaøy….thaùng ….naêm….. Toaøn coâng ty Saûn phaåm A Saûn phaåm B Saûn phaåm C Chæ tieâu Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû tieàn leä tieàn leä tieàn leä tieàn leä (ñ) (% ) (ñ) (% ) (ñ) (% ) (ñ) (% ) . D oanh t h u 1 2. Bieán phí boä phaän - - 3. Soá dö ñaûm phí 4. Ñònh phí boä phaän - - 5. Soá dö boä phaän 6. Ñònh phí chung phaân boå 7. LN sau phaân boå ñònh phí ch u ng 16 Keá toaùn phuï traùch Ngaøy thaùng naêm BOÄ PHAÄN VAØ BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Giaùm ñoác
 17. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN – VÍ DỤ 8 Coâng ty…. Boä phaän…. BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Töø ngaøy …..thaùng ….naêm….ñeán ngaøy….thaùng ….naêm….. Toaøn coâng ty Chi nhaùnh I Chi nhaùnh II Chæ tieâu Soá tieàn Tyû leä Soá tieàn Tyû leä Soá tieàn Tyû leä . D oanh t h u 1 2. Bieán phí boä phaän 3. Soá dö ñaûm phí 4. Ñònh phí boä phaän 5. Soá dö boä phaän 6. Ñònh phí chung phaân boå 7. LN sau phaân boå ñònh phí ch u ng Keá toaùn phuï traùch Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác 17
 18. BỘ PHẬN VÀ BÁO CÁO BỘ PHẬN HÌNH THỨC BÁO CÁO BỘ PHẬN Coâng ty…. Boä phaän…. BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Naêm +1 X Toaøn coâng ty Saûn phaåm A Saûn phaåm B Saûn phaåm C Chæ tieâu Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû Soá Tyû tieàn leä tieàn leä tieàn leä tieàn leä (ñ) (% ) (ñ) (% ) (ñ) (% ) (ñ) (% ) . D oanh t h u 1 2. Bieán phí boä phaän 3. Soá dö ñaûm phí 4. Ñònh phí boä phaän 5. Soá dö boä phaän 6. Ñònh phí ch u n g - Chi phí quaûng caùo - Chi phí chung toaøn coâng ty 7. LN sau phaân boå ñònh phí ch u ng Keá toaùn phuï traùch Ngaøy thaùng naêm BOÄ PHAÄN VAØ BAÙO CAÙO BOÄ PHAÄN Giaùm ñoác 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2