Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
63
lượt xem
11
download

Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 5 là: Khái niệm, đặc điểm, quy định chung về thuế TTĐB thuế xuất nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu, phí lệ phí khác, nguyên tắc và phương pháp kế toán thế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> PHÍ & LỆ PHÍ KHÁC<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ,<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> - Khái niệm, đặc điểm, quy định chung về thuế TTĐB;<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> thuế XK,NK; thuế bảo vệ môi trường; thuế nhà thầu; phí,<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương này giúp người học nắm được những nội dung:<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> - Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế TTĐB; thuế<br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> lệ phí khác<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> phí khác<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> XK,NK; thuế bảo vệ môi trường; thuế nhà thầu; phí, lệ<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> trường; thuế nhà thầu; phí, lệ phí khác.<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> - Kê khai thuế TTĐB; thuế XK,NK; thuế bảo vệ môi<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.3 Kế toán các loại thuế, phí và lệ phí khác<br /> 5.4 Kế toán thuế nhà thầu<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> 5.2 Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> U<br /> <br /> 5.1 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> 5.1.1. Khái niệm, đặc điểm và quy định chung về<br /> thuế TTĐB<br /> 5.1.2 Nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế<br /> TTĐB<br /> 5.1.3 Khai thuế và quyết toán thuế TTĐB<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. Kế toán thuế TTĐB<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> • Khái niệm thuế TTĐB:<br /> Thuế TTĐB là thuế gián thu đánh vào một số HH,<br /> DV nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất, điều tiết<br /> tiêu dùng của mỗi quốc gia trong từng thời kì<br /> • Đặc điểm thuế TTĐB:<br /> Thứ nhất, thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu.<br /> Thứ hai, thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế một giai<br /> đoạn.<br /> Thứ ba, thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu<br /> thuế hẹp<br /> Thứ tư, thuế tiêu thụ đặc biệt có mức thuế suất cao.<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1. KN, đặc điểm và quy định chung về thuế TTĐB<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản