intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
9
download

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán 1 chương 6: Hoàn thành kiểm toán trang bị cho sinh viên các kiến thức về xem xát các khoảng nợ tiềm tàng, xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, báo cáo kiểm toán, xem xét về giả định hoạt động liên tục. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán

  1. 6 gnơưhC gnơưhC gnơưhC gnơưhC Hoàn thành ki m toán HOÀ THÀ HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN KIỂ TOÁ Xem xeùt caùc khoaûn nôï tieàm taøng Xem xeùt caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä Xem xeùt veà giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc Ñaùnh giaù keát quaû Baùo caùo kieåm toaùn 1 2 Xem xeùt caùc khoaûn nôï Thuû tuïc kieåm toaùn tieàm taøng caùc khoaûn nôï tieàm taøng Trao ñoåi vôùi nhaø quaûn lyù, Möùc ñoä chaéc chaén Loaïi nghieäp vuï Xem xeùt caùc chöùng töø (bieân baûn hoïp Chaéc chaén Nôï phaûi traû HÑQT, caùc hôïp ñoàng vay nôï, chöùng töø Khaû naêng cao Nôï phaûi traû phaùp lyù xaùc nhaän, baûo laõnh,…) (uôùc tính keá toaùn) Trao ñoåi vôùi caùc luaät sö, tö vaán phaùp lyù, Coù theå xaûy ra Nôï tieàm taøng Xem xeùt caùc khoaûn thueá phaûi noäp, caùc khoaûn phaûi traû khaùc,… Khoù xaûy ra Thö giaûi trình xaùc nhaän ñaõ coâng boá ñaày ñuû caùc söï kieän troïng yeáu. 3 4 Xem xeùt caùc söï kieän xaûy ra sau Nôï phaûi traû? Nôï tieàm taøng ngaøy keát thuùc nieân ñoä Khoaûn baûo laõnh cho khoaûn nôï cuûa coâng AÛnh höôûng tröïc tieáp ñeán BCTC ty con laø $100,000. Ñieàu chænh baùo caùo taøi chính Chi phí thueá naêm 2007 öôùc tính laø $2,000 Moät vuï kieän cuûa khaùch haøng yeâu caàu boài Khoâng aûnh höôûng tröïc tieáp thöôøng cho saûn phaåm keùm chaát löôïng. Coâng boá treân thuyeát minh BCTC Chi phí trôï caáp thoâi vieäc öôùc tính naêm 2007 laø $3,000 Gaïch Ñoàng Taâm ñang bò Caûng Saøi goøn kieän lieân quan ñeán HÑLÑ caàu thuû Minh Phöông. Thieät haïi buoäc boài thöôøng neáu thua kieän laø 400 trieäu. 5 6 1
  2. Thuû tuïc kieåm toaùn caùc söï kieän Söï kieän xaûy ra sau ngaøy laäp BCTC. xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä Ñieàu chænh hay thuyeát minh ? Trao ñoåi vôùi nhaø quaûn lyù, Hoûa hoaïn thieâu huûy nhaø xöôûng Xem xeùt caùc chöùng töø (bieân baûn hoïp Khaùch haøng phaù saûn HÑQT, caùc hôïp ñoàng vay nôï, chöùng töø Haøng toàn kho giaûm giaù phaùp lyù xaùc nhaän, baûo laõnh,…) Nhöôïng baùn TSCÑ khoâng söû duïng thaáp Trao ñoåi vôùi caùc luaät sö, tö vaán phaùp lyù hôn giaù soå saùch Ñoïc vaø so saùnh caùc BCTC ñònh kyø tìm Seùc thu cuûa khaùch haøng ñaõ ghi vaøo soå saùch nhöng khoâng theå thu tieàn. kieám caùc döõ lieäu baát thöôøng Vuï kieän buoäc boài thöôøng ñaõ ñöôïc toaøn aùn Thö giaûi trình xaùc nhaän ñaõ coâng boá ñaày phaùn quyeát vôùi soá lieäu khaùc bieät soá lieäu ñuû caùc söï kieän troïng yeáu baùo caùo. 7 8 Xem xeùt giaû ñònh Caùc söï kieän, daáu hieäu lieân quan hoaït ñoäng lieân tuïc ñeán giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc Xem xeùt caùc söï kieän, ñieàu kieän daãn ñeán Daáu hieäu Caùc tyû soá taøi chính ñaûo ngöôïc nghi vaán khaû naêng tieáp tuïc hoaït ñoäng cuûa taøi chính HÑKD loã traàm troïng doanh nghieäp. Khoâng coù khaû naêng thanh toaùn Xem xeùt ñaùnh giaù cuûa nhaø quaûn lyù, Daáu hieäu Thieáu thaønh vieân quaûn lyù chuû choát Thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn boå sung. hoaït ñoäng Maát thò tröôøng, khaùch haøng Khoù khaên veà nguoàn cung caáp chuû yeáu Daáu hieäu Söï thay ñoåi trong chính saùch nhaø khaùc nöôùc, moâi tröôøng kinh doanh. 9 10 Ñaùnh giaù keát quaû Baûng toång hôïp sai soùt chöa ñieàu chænh AÛnh höôûng ñeán AÙp duïng caùc thuû tuïc phaân tích Sai leäch Toång taøi saûn Lôïi nhuaän tröôùc thueá Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa baèng chöùng Phaùt hieän Ñaùnh giaù toång hôïp caùc sai soùt Haøng toàn kho (khoùa soå) (80) (80) Raø soaùt laïi hoà sô kieåm toaùn 75 75 Nôï phaûi thu (khoâng laäp döï phoøng) 20 20 Thö giaûi trình cuûa Giaùm ñoác Taøi saûn coá ñònh (voán hoùa) 15 15 Kieåm tra caùc coâng boá treân thuyeát minh Döï kieán BCTC Haøng toàn kho (tính giaù) 10 10 Xem xeùt caùc thoâng tin khaùc trong baùo caùo Nôï phaûi thu (xaùc nhaän) 29 29 thöôøng nieân. 39 39 11 TOÅNG HÔÏP 54 54 12 2
  3. Baûng toång hôïp sai soùt chöa ñieàu chænh Báo cáo ki m toán AÛnh höôûng ñeán Sai leäch Toång taøi saûn Lôïi nhuaän tröôùc thueá Ñoái vôùi KTV Phaùt hieän Trình baøy yù kieán cuûa KTV veà nhöõng Haøng toàn kho (khoùa soå) (80) 0 thoâng tin ñöôïc kieåm toaùn Nôï phaûi thu (khoâng laäp döï 75 75 Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng phoøng) 20 20 Caên cöù ñaùnh giaù thoâng tin, ñöa ra Taøi saûn coá ñònh (voán hoùa) Döï kieán 15 95 quyeát ñònh. Haøng toàn kho (tính giaù) 10 10 Ñoái vôùi ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn Nôï phaûi thu (xaùc nhaän) 29 29 Naâng cao chaát löôïng thoâng tin keá toaùn 39 39 TOÅNG HÔÏP 54 134 13 14 Caùc yeáu toá cô baûn cuûa Baùo caùo kieåm toaùn BCTC Noäi dung baùo caùo kieåm toaùn Tieâu ñeà Phaïm vi kieåm toaùn Ngöôøi nhaän Caên cöù thöïc hieän Ñoaïn môû ñaàu Chuaån möïc kieåm toaùn aùp duïng Noäi dung kieåm toaùn Coâng vieäc kieåm toaùn vieân ñaõ thöïc hieän YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân Caùc phöông phaùp kieåm toaùn Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû VAS Ngaøy laäp baùo caùo kieåm toaùn Ñaùnh giaù caùc öôùc tính vaø xeùt ñoaùn quan troïng Chöõ kyù vaø teân kieåm toaùn vieân Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä BCTC Caùc giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn (neáu coù) 15 16 Caùc loaïi baùo caùo kieåm toaùn YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn “…Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, BCTC ñaõ Khoâng coù ñoaïn nhaán maïnh phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân khía Coù ñoaïn nhaán maïnh caïnh troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa YÙ kieán chaáp nhaän töøng phaàn coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/20xx cuõng YÙ kieán khoâng chaáp nhaän (yù kieán traùi nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu ngöôïc) chuyeån tieàn teä trong naêm taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/20xx phuø hôïp vôùi YÙ kieán töø choái chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan” 17 18 3
  4. YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn coù YÙ kieán chaáp nhaän toaøn phaàn ñoaïn nhaän xeùt (coù ñoaïn nhaán maïnh) Lieân quan ñeán giaû ñònh hoaït ñoäng “…Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính lieân tuïc ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …….. Baùo caùo taøi chính ñính Söï maâu thuaãn cuûa nhöõng thoâng tin keøm ñöôïc laäp treân giaû thuyeát hoaït ñoäng lieân tuïc. ñính keøm Tuy nhieân, coâng ty coù khoaûn loã tích luõy ñeán ngaøy 31/12/2001 vöôït quaù soá voán phaùp ñònh cuûa coâng ty. Ñieàu naøy ñöa ñeán moái hoaøi nghi veà khaû naêng tieáp tuïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Keá hoaïch cuûa Ban Giaùm Ñoác ñoái vôùi vaán ñeà naøy ñöôïc trình baøy taïi muïc x cuûa thuyeát minh baùo caùo taøi chính...". 19 20 Caùc tình huoáng aûnh höôûng daãn ñeán yù kieán chaáp nhaän khoâng toaøn phaàn Söï giôùi haïn phaïm vi Phaïm vi coâng vieäc kieåm toaùn bò giôùi haïn Kieåm toaùn vieân khoâng theå thöïc hieän caùc Baát ñoàng yù kieán thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát ñeå coù theå thu Tình huoáng khoâng roõ raøng thaäp ñöôïc baèng chöùng kieåm toaùn ñaày ñuû vaø thích hôïp veà moät vaøi yeáu toá cuûa baùo caùo taøi chính. Ví duï: Khoâng chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho. Khoâng theå xaùc nhaän caùc khoaûn phaûi thu. 21 22 Söï baát ñoàng yù kieán Tình huoáng chöa roõ raøng Khoâng tuaân thuû CMKT vaø Tình huoáng phuï thuoäc vaøo söï kieän töông cheá ñoä keá toaùn lai AÙp duïng phöông phaùp khaáu hao TSCÑ Naèm ngoaøi khaû naêng kieåm soaùt cuûa ñôn khoâng tuaân thuû chuaån möïc. vò vaø kieåm toaùn vieân Khoâng giaûi thích lyù do vaø söï aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi phöông phaùp keá toaùn. 23 24 4
  5. YÙ kieán khoâng chaáp nhaän YÙ kieán chaáp nhaän töøng phaàn (YÙ kieán traùi nguôïc) Tröôøng hôïp coù yeáu toá ngoaïi tröø Tröôøng hôïp coù yeáu toá tuøy thuoäc “…Theo yù kieán chuùng toâi, ngoaïi “…Theo yù kieán chuùng toâi, BCTC “…Trong BCTC, giaù trò taøi saûn coá ñònh laø tröø aûnh höôûng (neáu coù) cuûa söï ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp xxx VNÑ; khoaûn vay coâng ty B laø xy VNÑ ñaõ kieän treân,BCTC ñaõ phaûn aùnh lyù treân caùc khía caïnh troïng khoâng phaûn aùnh trong soå keá toaùn vaø khoâng coù trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc yeáu…phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø chöùng töø keá toaùn xaùc minh… khía caïnh troïng yeáu.” cheá ñoä keá toaùn VN hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, vì aûnh höôûng troïng quan tuyø thuoäc vaøo: yeáu cuûa nhöõng vaán ñeà noùi treân, BCTC ñaõ - Khoaûn doanh thu xx VNÑ ñöôïc phaûn aùnh khoâng trung thöïc vaø khoâng hôïp lyù chaáp nhaän. treân caùc khía caïnh troïng yeáu…” - Khoaûn chi xx VNÑ ñöôïc Hoäi ñoàng quaûn trò thoâng qua” 25 26 YÙ kieán töø choái Chaáp nhaän khoâng toaøn phaàn (khoâng theå ñöa ra yù kieán) “…Do nhöõng haïn cheá töø phía ñôn vò maø Möùc ñoä Möùc ñoä toång theå chuùng toâi ñaõ khoâng theå kieåm tra ñöôïc khoaûn muïc toaøn boä doanh thu, cuõng khoâng nhaän Giôùi haïn Chaáp nhaän töøng Töø choái cho yù ñöôïc ñuû caùc baûn xaùc nhaän nôï phaûi thu phaïm vi phaàn (ngoaïi tröø) kieán töø khaùch haøng, vaø vì tính troïng yeáu cuûa Baát ñoàng yù Chaáp nhaän töøng Khoâng chaáp nhaän caùc söï kieän naøy,chuùng toâi töø choái ñöa kieán phaàn (ngoaïi tröø) (yù kieán traùi ra yù kieán cuûa mình veà BCTC cuûa ñôn vò. ngöôïc) Tình huoáng Chaáp nhaän töøng Töø choái cho yù chöa roõ raøng phaàn (tuyø thuoäc) kieán 27 28 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2