intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong - Chương 2: Chu trình thực tế dùng trong động cơ đốt trong

Chia sẻ: Dang Hau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
98
lượt xem
26
download

Bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong - Chương 2: Chu trình thực tế dùng trong động cơ đốt trong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý động cơ đốt trong - Chương 2: Chu trình thực tế dùng trong động cơ đốt trong" trình bày các kiến thức về quá trình nạp, quá trình nén, quá trình cháy, quá trình giãn nở và quá trình thải trong động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý động cơ đốt trong - Chương 2: Chu trình thực tế dùng trong động cơ đốt trong

CHU TRÌNH THÖÏC TEÁ<br /> DUØNG TRONG Ñ.C.Ñ.T<br /> A-QUAÙ TRÌNH NAÏP<br /> B-QUAÙ TRÌNH NEÙN<br /> <br /> C-QUAÙ TRÌNH CHAÙY<br /> D-QUAÙ TRÌNH GIAÕN NÔÛ<br /> E-QUAÙ TRÌNH THAÛI<br /> <br /> A-QUAÙ TRÌNH NAÏP<br /> I-DIEÃN BIEÁN QUAÙ TRÌNH NAÏP<br /> <br /> 1-Dieãn bieán quaù trình naïp<br /> ñoäng cô 4 kyø khoâng taêng aùp<br /> 2-Dieãn bieán quaù trình naïp<br /> ñoäng cô 4 kyø taêng aùp<br /> 3-Dieãn bieán quaù trình naïp<br /> ñoäng cô 2 kyø<br /> <br /> 4-Nhaän xeùt<br /> Trong caû 3 loaïi ñoäng cô ñeàu:<br /> 1-Khí naïp môùi ñi vaøo xi lanh phaûi<br /> khaéc phuïc söùc caûn löu ñoäng<br /> Pa<br /> 2-Khí naïp môùi khoâng theå gaït heát<br /> <br /> saûn vaät chaùy ra ngoaøi<br /> coù r<br /> 3-Khí naïp môùi ñi vaøo xi lanh tieáp<br /> xuùc vôùi caùc chi tieát noùng vaø hoøa troän<br /> vôùi khí soùt Ta > TK<br /> <br /> TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA<br /> QUAÙ TRÌNH NAÏP<br /> *Aùp suaát cuoái quaù trình naïp Pa<br /> *Pr, Tr, Mr<br /> <br /> *Heä soá khí soùt<br /> *Nhieät ñoä saáy noùng khí naïp môùi<br /> *Nhieät ñoä cuoái quaù trình naïp Ta<br /> <br /> *Heä soá naïp<br /> <br /> II -TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA<br /> QUAÙ TRÌNH NAÏP<br /> Quay veà Caùc thoâng soá<br /> <br /> 1-Aùp suaát cuoái quaù trình naïp (Pa)<br /> Pa = Po - PK Ñ/cô 4 kyø khoâng taêng aùp<br /> Pa = Po - PK Ñ/cô 4 kyø taêng aùp<br /> Tính toaùn:<br /> Giaû thieát: * Khoái löôïng cuûa khí laø<br /> khoâng ñoåi taïi taát caû caùc tieát dieän  =<br /> K = const<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2