intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Chương trình con (SubPrograms)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

73
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Chương trình con (SubPrograms) giới thiệu chương trình con, cơ chế gọi chương trình con, truyền tham số cho chương trình con, chương trình con đa năng (overloaded), chương trình con chung (generic).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Chương trình con (SubPrograms)

Chương 4: Chương trình con<br /> (SubPrograms)<br /> Gi ng viên: Ph.D Nguy n Văn Hòa<br /> Khoa KT-CN-MT – ðH An Giang<br /> <br /> 1<br /> <br /> Pascal Code Fragment<br /> procedure C;<br /> procedure A (P : procedure; i : integer);<br /> procedure B;<br /> begin B<br /> write(i);<br /> end B;<br /> begin A<br /> if i = 1 then A(B,2)<br /> else P;<br /> end A;<br /> begin main<br /> A(C,1);<br /> end main.<br /> <br /> 2<br /> <br /> JavaScript Code Fragment<br /> function sub1() {<br /> var x;<br /> function sub2() {<br /> alert(x);<br /> };<br /> function sub3() {<br /> var x;<br /> x = 3;<br /> sub4(sub2);<br /> };<br /> function sub4(subx) {<br /> var x;<br /> x = 4;<br /> subx();<br /> };<br /> x = 1;<br /> sub3();<br /> };<br /> 3<br /> <br /> Chương trình con chung C++<br /> template <br /> Type max(Type first, Type second) {<br /> return first > second ? first : second;<br /> }<br /> int max(int first, int second)<br /> {<br /> return first > second ? first : second;<br /> }<br /> 4<br /> <br /> N i dung chính c a chương<br /> Gi i thi u chương trình con<br /> Cơ ch g i chương trình con<br /> Truy n tham s cho chương trình con<br /> Chương trình con ña năng (overloaded)<br /> Chương trình con chung (generic)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2