intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 2 - Trần Phước Tuấn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

70
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 của bài giảng Nhập môn tin học giới thiệu về hệ điều hành. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về hệ điều hành, một số hệ điều hành thông dụng, làm việc với Windows, virus máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 2 - Trần Phước Tuấn

 1. Ch ng 2 H i u Hành Tr n Ph c Tu n tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com http://baigiang.tranphuoctuan.com i dung bài h c 1. T ng quan v i u Hành • Khái ni m • Ch c n ng • Giao ti p 2. ts u hành thông d ng • Dos • Windows • Linux 3. Làm vi c v i Windows • Làm quen, control panel • Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng • t s khái ni m • Làm vi c v i Windows Explorer • Làm vi c v i m t s ti n ích có s n trên windows (paint,notepad,wordpad) 4. Virus máy tính Page 2 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 2. 1. H u hành Máy Máy Máy nghe nh c Ch i game STVB Ph n m m Ph n m m Ph n m m nghe nh c Ch i game STVB I U HÀNH MÁY VI TÍNH Page 3 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 1. H u hành User Application Software Operating System Hardware Page 4 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 3. 1. H u hành • Khái ni m: là ph n m m quan tr ng nh t trong máy tính. m vai trò u hành m i ho ng c a máy tính. Page 5 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 1. H u hành • Ch c n ng c a h u hành – Qu n ly va phân ph i, thu h i bô nh – i u khi n vi c th c thi ch ng trình – i u khi n các thi t xu t nh p – Qu n li t p tin va th c Page 6 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 4. 2. H u hành DOS • Là h u hành c a hãng Microsoft • Là h u hành n nhi m, n ng i dùng • Có giao di n dòng l nh Page 7 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 2. H u hành WINDOWS • Là h u hành c a hãng Microsoft • Là h u hành a nhi m, n ng i dùng, a ng i dùng • Có giao di a GUI - Graphical user interface Page 8 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 5. 2. H u hành Linux • Linux do Linus Torvalds, t sinh viên t i tr ng iH Helsinki (Ph n Lan) phát tri n d a trên u hành Minix, t h u hành có c u trúc t ng t Unix i các ch c n ng t i thi u c dùng trong d y h c. • Hi n nay, Linux là m t h u hành v i mã ngu n m (Open Source) và mi n phí (free) i n quy n c a t ch c GNU (Gnu’s Not Unix). • Là h u hành a nhi m, n ng i dùng, a ng i dùng • Có giao di a Page 9 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 2. H u hành Linux • Giao di n Page 10 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 6. 3. Làm vi c v i windows • Các nút b m (button) thông d ng trong windows Ch p nh n các thay Ch p nh n các thay ng th óng qua các thay i và i nh ng không óng as i óng c a s i as Page 11 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Taskbar & Start Menu START SETTINGS CONTROL PANEL Khóa thanh taskbar, không cho thay i kích th c, duy chuy n,… Taskbar and Start Menu Gi thanh taskbar trên t t ng n thanh taskbar khi con tr chu t các c a s a windows không n m trên v trí c a nó Nhóm các c a s cùng lo i i trên thanh taksbar Hi n th ng h góc d i bên ph i c a thanh taskbar n nh ng bi u t ng (icons) góc d i bên ph i không ho ng u ch nh s n, hi n c a các bi u t ng góc d i bên ph i Page 12 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 7. 3. Làm vi c v i windows • Taskbar & Start Menu Ch menu gi ng nh trong hình này, ây la ch menu th uc a windows Ch menu giúp vi c truy p internet, email, và nh ng ch ng trình a thích r t d dàng (xem hình trên) Tùy ch nh menu ng ng i ch a menu Page 13 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Display START SETTINGS CONTROL PANEL Display p h p các tùy ch nh nh : hình n, cài t âm thanh, bi u ng, và nh ng tùy ch nh khác c l u d i m t theme. Page 14 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 8. 3. Làm vi c v i windows • Display Ch n hình khác hình n n trí hình Ch n màu lót Tùy ch nh Desktop Page 15 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Display Thi t l p các thông s cho Tên Screen saver ã cài Screen saver hi n t i t trong máy phút i thì screen saver c kích ho t Xem tr c Khi ti p t c l i thì h i password Page 16 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 9. 3. Làm vi c v i windows • Display u l ch v i tên khác t màn hình: không bao gi a c ng: sau 10 phút th ng ngh : sau 20 phút Never,after 1 min,after 10 mins, ... Page 17 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Display Luôn hi n th bi u t ng trên thanh taskbar Xác nh n l i ng i dùng khi làm vi c l i t ch standby Khi b m nút power thì Shut down máy tính Khi b m nút sleep thì Stand by Shut down, Hibernate, Stand by, Do nothing, ask me what to do Page 18 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 10. 3. Làm vi c v i windows • Display Khi ch Hibernate (Ng ông) c kích ho t thì nó s u t t c nh ng gì có trên b nh máy tính xu ng a c ng và t t máy tính. Khi máy tính c m lên ch này thì nó s tr úng tr ng thái tr c ó. Dung ng c aC( a ch a h u hành) hi n hành còn tr ng Dung ng c th c hi n Hibernate (th ng b ng dung ng c a RAM) Page 19 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Display Ch n m u c a c a s và nút b m Hi ng cho Ch n m u màu s c cho giao di n as Ch n m u c ch cho as Page 20 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 11. 3. Làm vi c v i windows • Display Click vào i t ng c n ch nh sau ó thay i các tham s bên d i Desktop, Message Box, Menu Window, ... Tên it ng Ki u ch i ng Page 21 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Display phân gi i màn hình Ch t l ng màu hi n t i Ch nh màn hình ch chuyên nghi p Page 22 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 12. 3. Làm vi c v i windows • Folder Options START SETTINGS CONTROL PANEL Folder Options các th c trên cùng m t c a s các th c trên các a s khác nhau Click 1 cái th c, p tin Click ôi th c, Tr tr ng thái p tin nh Page 23 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Folder Options Thay i ch hi n th a Windows Explorer Hi n th ng d trên thanh a ch a Window Explorer Cho phép hi n th p tin, th c có thu c tính n (Xem ph n t p tin, th c) i ph n m ng c a file ã bi t lo i Page 24 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 13. 3. Làm vi c v i windows • Folder Options Danh sách các ph n m m ng ký lo i t p tin mà nó có th cv ih th ng Thêm ng ký m i Xoá ng ký ang ch n Page 25 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Fonts START SETTINGS CONTROL PANEL fonts Cài t font i vào th ng Page 26 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 14. 3. Làm vi c v i windows • Fonts 3. Ch n font n cài t Ch n t t c các font 2. Ch n th c 1. Ch a Page 27 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Date and Time START SETTINGS CONTROL PANEL Date and Time u hình l i th i gian trong máy tính Page 28 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 15. 3. Làm vi c v i windows • Date and Time Ch n múi gi cho phù pv a ph ng ang s ng Page 29 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • Date and Time ng ng b hóa v i Server gi ng ng p nh t ngay bây gi Page 30 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 16. 3. Làm vi c v i windows • System START SETTINGS CONTROL PANEL System Thông tin th ng nh : Phiên nc aH u Hành, CPU, dung ng RAM,… Page 31 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Làm vi c v i windows • System Qu n lý thi t Page 32 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 17. 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng • Ph n m m x lý v n b n – Notepad (MS) – WordPad (MS) – Microsoft Word(MS) – OpenOffice Writer –… Page 33 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng Notepad wordpad MS Word Openoffice writer Page 34 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 18. 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng • lý b ng tính – Microsoft Excel – OpenOffice Calc –… Page 35 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Gi i thi u m t s ph n m ng ng thông d ng MS Excel OpenOffice Calc Page 36 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 19. 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng • Ph n m m trình chi u – Microsoft PowerPoint – OpenOffice Impress Ngoài ra ta c ng có th ng LaTeX so n th o và biên d ch ra file PDF có kh ng trình chi u. Page 37 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng OpenOffice Impress MS Power Point Page 38 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
 20. 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng • Ph n m m xem nh, lý nh – ACD See – MS Paint – PhotoShop – Corel Draw (v hình) –… Page 39 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009 3. Gi i thi u m t s ph n m m ng d ng thông d ng MS Paint ACD See Photoshop Corel Draw Page 40 T.P.Tu n-Nh p Môn Tin H c 12/12/2009
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=70

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2