intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

76
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

 1. HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM PHÂN VIỆN MIỀN NAM KHOA LÝ LUẬN & KHOA HỌC CƠ SỞ Ths Bùi Văn Tuyển­                          Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976226944 Bộ môn: NNLCBCCNMLN,TTHCM
 2. ­ TrÇn D©n Tiª n, Nh÷ng  m Èu c huy Ön v Ò c ué c  ®ê i  ho ¹t ®é ng  c ña Hå Chñ Tc̃ h, NXB CTQG, Hµ Né i, 1994,  tr.44 ­
 3. NỘI DUNG CHỦ YẾU: 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH TẤT  YẾU CỦA ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN  VỚI CNXH   2.  TƯ  TƯỞNG  HỒ  CHÍ  MINH  VỀ  MỐI  QUAN  HỆ  GIỮA  ĐỘC  LẬP  DÂN  TỘC  VỚI CNXH  3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ   ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI  CNXH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
 4. 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH TẤT YẾU CỦA  ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH 1.1.Đòi hỏi khách quang của CMVN từ đầu TK XX: 1.1.1. Khi thực dân Pháp xâm lược và đàn áp nhân dân  Việt Nam từ cuối TK XIX đến đầu TK XX
 5. Tất cả những cuộc biểu tình thời bấy  giờ đều bị đàn áp và chìm trong biển  máu
 6. Phong trµo yªu nư­íc theo xu hư­íng phong kiÕn
 7. HµoKhë  c «ng  s ù c ña ng i nghÜa Y hÜa q u©n  ªn ThÕ bÞ  Yª n ThÕC¨n c®µn ¸p ø  §Ò  Th¸m L∙nh tô cña phong trµo n«ng d©n  Y ªn ThÕ – Hoµng Hoa Th¸m  (§Ò  Th¸m )
 8. T­ t­ë ng l∙nh ®¹o : chñ hoµ, kh«ng kÕt hîp víi nhiÒu nghÜa qu©n. Ch­ưa lÊy ®­îc lßng d©n,trong néi bé cßn nhiÒu r¹n nøt. VÉn nÆng vÒ cèt c¸ch phong kiÕn. =>Cuéc khëi nghÜa thÊt b¹i. Hoµng Hoa
 9. Phong trµo CÇn Vư­¬ng-vua Hµm §∙ cNghi ã mµu s ¾c  c ña b¹o  lùc  c ¸c h   m¹ng . Tuy nhiªn: ­Ch­a  c ã s ù kÕt hîp hµi  ho µ,thè ng  nhÊt g i÷a c ¸c  ho ¹t  ®é ng  ®Êu tranh. ­Ch­ưa c ã tÝnh quy m«,kh«ng  c ã  tÝnh quÇn c hó ng . ­Ch­a c ã mé t lùc  l­îng  l∙nh ®¹o   thè ng  nhÊt vµ tæ  c hø c  ho ¹t  ®é ng  l∙nh ®¹o .
 10. Ba §×nh  B∙i S Ëy H­¬ng  Khª C¸c  c ué c  khë i ng hÜa tiª u b iÓu  tro ng   p ho ng  trµo  CÇn V­¬ng  (1885 –  1896) Phan §×nh Phïng Vua Hµm  Ng hi – Ng ­ê i khë i  L∙nh tô khë i nghÜa H­¬ng Khª  x­ưíng  p ho ng  trµo  CÇn Vư­ Cué c khë i nghÜa tiªu biÓu nhÊt cña  phong trµo ¬ng
 11. Ch©n dung nhµ yªu n­íc Phan Bé i  Ch©u  (1867 – 1940)
 12.    Phan Bé i Ch©u vµ pho ng  trµo  §«ng Du        (§¹i biÓu c ña khuynh h­íng  CM b¹o  lùc )  Muè n g i÷ thÓ c hÕ qu©n c hñ  Chñ ®Þnh dùa vµo  NhËt ®Ó c hè ng  Ph¸p.  Pho ng  trµo  §«ng  Du:®­a thanh niªn xuÊt ng o ¹i  häc  tËp ®Ó t×m ®­ê ng  c hè ng  Ph¸p.     *Cuè i c ïng :Pho ng  trµo          thÊt b¹i.     *Phan Bé i Ch©u c huyÓn        s ang  ®Þnh h­íng :        “Ph¸p –ViÖt ®Ò huÒ”
 13. Nhµ y ª u n­íc  Phan Chu Trinh (1872 – 1926)
 14. * Khëi nghĩa Ba Son-T«n §øc Th¾ng  Tæ  c hø c  l∙nh ®¹o : c «ng  hé i ®á.  H×nh thø c  ®Êu tranh:b∙i c «ng B¾t ®Çu c huyÓn tiÕp tõ  ®Êu tranh tù ph¸t s ang  tù g i¸c . *Phong trµo chèng thuÕ ë Trung Kú  Chủ động phát động nhân dân; nhạy bén, linh hoạt, kiên quyết trong tổ chức đấu tranh.  Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh trực diện với địch và sử dụng bạo lực quần chúng để diệt ác trừ gian.  Cã mé t c hñ thuyÕt,mé t ý thø c  hÖ  s o i s ¸ng  dÉn ®­ê ng .
 15. 1.1.3. Đòi hỏi mới về con đường cứu nước của Việt Nam đầu thế kỷ XX ¬ th¶o     B¶n S¬ th¶o B¶n S LÇn thø nhÊt LÇn thø  nhÊt Nh÷ng    Nh÷ng luËn c­Ư luËn c ­Ư¬ng ¬ng    vÒ vÊn ®Ò  vÒ vÊn ®Ò  d©n técc vµ thué d©n té  vµ thuécc    ®Þa ®Þa    V.I. Lªnin  V.I. Lª nin  Lª nin v µ t¸c  p hÈm  th«ng  q ua t¹i §¹i hé i II c ña  Què c  tÕ c é ng  s ¶n (1920) ®∙ t¸c  ®é ng  m ¹nh m Ï  ®Õn t­ư t ư­ë ng  c ña Ng uy Ôn AÝ Què c
 16. - TrÝc h “Ng ­ê i ®i t×m  h×nh c ña n­íc ”, ChÕ Lan Viª n ­  - Co n ®­ê ng  t«i tíi c hñ ng hÜa Lª nin, Hå ChÝ Minh to µn tËp,  NXB CTQG, Hµ Né i, 1996, T.10, tr.127 ­ 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2