intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích chương trình Tin học phổ thông - Nguyễn Tương Tri

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

322
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Mục tiêu bài giảng này nhằm giúp sinh viên làm quen với những quan điểm xây dựng và cấu trúc chung, biết cách làm việc với chương trình mới của môn học ở cấp THPT và cách tiếp cận chương trình, SGK của từng khối lớp cụ thể. Giúp sinh viên nắm cấu trúc, nhận biết những điểm mới, điểm khó trong SGK cũng như những kiến thức mới đó,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chương trình Tin học phổ thông - Nguyễn Tương Tri

Bµi gi¶ng<br /> <br /> (<br /> <br /> )<br /> <br /> , 2012<br /> <br /> Mục lục<br /> Mục lục ............................................................................................................................................ 2 Chương 0. Mở đầu ........................................................................................................................... 5 ......................................................................................................... 5 ........................................................................ 5 .............................................................................. 5 Chương 1 NHỮNG VẤN Ề CHUNG VỀ ỔI MỚI GIÁO D C PHỔ THÔNG ....................... 6 Ổ Ữ Ổ Ớ Ớ Ổ ......................... 6<br /> <br /> .................................................. 6 ............................................ 6 ........................... 7<br /> <br /> ăn cứ pháp lý đối với việc đổi mới chương trình Ổ Ớ<br /> <br /> ăn cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới chương trình<br /> <br /> ....................................... 10<br /> <br /> Quán triệt mục tiêu giáo dục ....................................................................................... 10 ảm bảo tính khoa học và sư phạm ........................................................................... 10 hể hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học ...................................................... 11 4 5 7 Ộ ảm bảo tính thống nhất ............................................................................................. 11 áp ứng yêu cầu phát triển của từng đối tượng học sinh ........................................... 12 và ............................................. 12 ảm bảo tính khả thi ................................................................................................... 12 C PHỔ Ố Ặ Ể ỦA Ổ Ổ O KHOA ................. 13 ............................. 13<br /> <br /> 6 Quán triệt quan điểm mới trong biên soạn<br /> <br /> Chương 2 CH Â BA Ở<br /> <br /> NG.................................................. 13 ......................................... 13<br /> <br /> ơ sở pháp lý cho việc tổ chức phân ban ở trường<br /> <br /> ơ sở khoa học và thực tiễn của chủ trương phân ban ............................................... 14 ề phương án phân ban trung học phổ thông thí điểm ............................................... 17 4 iều chỉnh phương án và phương án phân ban được lựa chọn .................................. 19 Ổ ác yêu cầu cần đảm bảo của 4 4 4 hức năng của A êu cầu cần đáp ứng của Ổ ......................................... 21 hương trình trung học phổ thông .............................................................................. 22 .................................................................... 27 ột số điểm mới của chương trình môn học .............................................................. 29 ......................................................... 31<br /> <br /> ................................................................................... 31<br /> <br /> .................................................................................................... 33<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4 44 Ị Ặ<br /> <br /> ột số đặc điểm của ịnh hướng sử dụng Ớ Ổ ỦA Ớ Í<br /> <br /> in học ............................................................................. 34 môn in học ..................................................................... 35 C ......................................... 37<br /> <br /> Chương 3 ỔI MỚI PH<br /> <br /> NG PHÁP, PH<br /> <br /> ...................................................................................... 37 C ........................................................................... 38<br /> <br /> ạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh ................................ 38 ạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học ................................................. 38 ăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác .......................................... 39 4 Ộ ết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò ..................................................... 39 Ố Í Ể Ở ............... 41 ấn đáp tìm tòi .......................................................................................................... 42 ạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ...................................................................... 42 ạy học hợp tác trong nhóm nhỏ ................................................................................ 42 3.3.4 4 4 4 5 Ổ Ữ Ộ Ớ Ớ Ớ , , , Y CH Í Ộ Ó Ộ Ố Ộ ổi mới Ớ Â Ổ ạy học theo dự án ..................................................................................................... 43 .............................................................................................. 44 hương tiện, thiết bị dạy học ...................................................................................... 44 phải gắn với khai thác các phương tiện Q NG TRÌNH TIN H Ậ ỦA ...................................... 45 ...................................... 45<br /> <br /> Chương 4 CH 4.1. 4.2. 4 44 45 46 5 5 5 54 55 Ộ Ộ Ộ Â Ố Ố<br /> <br /> Ổ THÔNG............................................................... 47 ............................ 47 ................................................ 47 ............................................ 48 10 ............................... 48<br /> <br /> Ủ Ề ........................................................................................................................................ 48 11 ............................... 53 12 ............................... 59 NG TRÌNH TIN H C 10 .. 63 0 .... 63 0 .................................................... 64 ......................................................... 64 Ể................................................................... 67 Y CH NG TRÌNH TIN H C 11 .. 88<br /> <br /> Chương 5 PHÂN TÍCH VÀ ỊNH H Ớ Â Ó<br /> <br /> ......................................................................................................................... 63<br /> <br /> ỐB Í<br /> <br /> Chương 6 PHÂN TÍCH VÀ ỊNH H Ớ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6 6 A 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 74 Q A Ấ Ữ Ể 4 5 6 7 8 Â Í<br /> <br /> ......................................................................................................................... 88 ,L Õ Ộ Ố Ộ ................................................................................................................. 88 ................................................................. 88<br /> <br /> Bố cục, nội dung chương trình in học ục tiêu của chương trình in học<br /> <br /> ........................................................................ 89<br /> <br /> hân tích chương ...................................................................................................... 89 hân tích chương ..................................................................................................... 91 hân tích chương hân tích chương hân tích chương ................................................................................................... 97 ................................................................................................. 101<br /> <br /> hân tích chương ................................................................................................... 107 ................................................................................................. 109 Y CH NG TRÌNH TIN H C 12 115<br /> <br /> Chương 7 PHÂN TÍCH VÀ ỊNH H Ớ B Ể L Ổ<br /> <br /> ....................................................................................................................... 115 H ............................................................. 115 12................................................. 115 12 ........................... 115<br /> <br /> PH L C 1. H ỚNG DẪN IỀU CHỈNH NỘI DUNG D Y H C ....................................... 116<br /> <br /> 4<br /> <br /> hương 0. Mở đầ . MỤ ÊU làm que vớ g của t ế g h hữ g qua đ ểm xây dự g và cấu trúc chu g, P và cách t ếp c g K lớp cụ thể; h b ết hữ g đ ểm mớ đ ểm hó tr ệm về mô mô ộ du g d y học ba ĩ ă g t ếp xúc xã hộ ử dụ g 1. Giúp sinh v chươ g trì h 2. Giúp sinh v cũ g hư hữ g<br /> <br /> b ết cách làm v ệc vớ chươ g trì h mớ của mô học ở cấp ắm cấu trúc ĩ ă g<br /> <br /> thức mớ đó. Chú ý qua ĩ xả chuy<br /> <br /> gồm ộ du g tr thức<br /> <br /> và cả về phươ g pháp làm<br /> <br /> v ệc chu g cũ g hư phươ g pháp làm v ệc chuy 3. Th<br /> <br /> cộ g tác làm v ệc … hằm hì h thà h ă g lực cá thể và g á dục phẩm chất; g hất về qua đ ểm và ộ du g của phươ g pháp d y học mớ úp sinh v h. th ết bị d y học các phươ g pháp đá h g á và ểm tra. .   hâ   V ƯƠ G Á mớ h t độ g hóm; thả lu ch đ ; g d y học ; bà t p hóm và bà t p cá tra đổ và áp<br /> <br /> dụ g phươ g pháp d y học mớ phát huy tí h tích cực học t p của học<br /> <br /> hực h ệ g ả g d y the qua đ ểm phát huy tí h tích cực của sinh viên; Phát huy các PP – gả g v đó g va tr đ ều ph<br /> <br /> dụ g qua đ ểm d y học g ả quyết vấ đề gắ vớ các tì h hu dụ g có h ệu quả các PP ộ du g chươ g trì h Á G Á và các<br /> <br /> của thực t ễ phổ thô g; Kha thác và v . Á ọc ph trọ g t h th    Chuy h c thu t d y học đã đư c học để thực hà h tr học phổ thô g. dụ g và đ c b ệt c<br /> <br /> ma g tí h chất v a lý thuyết v a thực hà h v h p tác của hv<br /> <br /> hì h thức đá h g á ết quả học ph<br /> <br /> là đá h g á quá trì h. và thá độ học t p: 10% t lớp: 20% : 70% à t p hóm h p tác làm v ệc thả lu ết thúc học ph<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2