intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án - ThS. Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
145
lượt xem
27
download

Bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án - ThS. Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án nhằm nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội liên quan đến đầu tư. Nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án - ThS. Nguyễn Kim Nam

 1. Chương 2 PHÂN TÍCH TH TRƯ NG VÀ CÁC Y U T ð U VÀO C A D ÁN Nguy n Kim Nam 1
 2. I- NGHIÊN C U TÌNH HÌNH KINH T XÃ H I LIÊN QUAN ð N ð U TƯ 1. Các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch phát tri n ngành vùng c a d án. 2. ði u ki n v ñ a lý t nhiên (ñ a hình, khí h u, ñ a ch t .v.v. ..) 3. ði u ki n v dân s và lao ñ ng có liên quan ñ n nhu c u và khuynh hư ng tiêu th s n ph m, ñ n ngu n lao ñ ng cung c p cho d án. 4. Tình hình phát tri n kinh t xã h i c a ñ t nư c, c a ñ a phương, tình hình phát tri n s n xu t kinh doanh c a ngành Nguy n Kim Nam 2
 3. 5. H th ng kinh t và các chính sách 6. Tình hình ngo i thương và các ch ñ nh có liên quan như tình hình xu t nh p kh u, thu xu t nh p kh u, chính sách t giá h i ñoái … Tuy nhiên, nh ng d án nh không c n nhi u d li u kinh t vĩ mô như v y. Còn các d án y. l n thì tùy thu c vào m c tiêu, ñ c ñi m và ph m vi tác d ng c a d án ñ xem xét. xét. Nguy n Kim Nam 3
 4. NGHIÊN C U TH TRƯ NG CHO S N PH M C A D ÁN ð U TƯ Các câu h i c n tr l i: i: • S n xu t sp gì? gì? • S n ph m c nh tranh (thay th )? Phương án gi i quy t? t? • S n ph m kèm theo (b sung)? • Vùng th trư ng tiêu th ? Nguy n Kim Nam 4
 5. • Xác ñ nh quy mô th trư ng hi n t i, tương lai: i, lai: Hi n t i: i: - DN trong nư c cung c p? p? - Nh p kh u?u? - Xu t kh u?u? - T n kho? kho? Tương lai: lai: Ti n hành d báo. báo. Nguy n Kim Nam 5
 6. L A CH N CÔNG SU T C A D ÁN Công su t máy móc thi t b : • Công su t lý thuy t: T i ña theo lý thuy t t: • Công su t thi t k : ð t ñư c trong ñk bình thư ng theo thi t k (không b gián ño n)- Là n) cơ s ñ tính nhu c u và quy mô ñ u tư. tư. • Công su t th c t : ð t ñư c trong ñk th c t (tr gián ño n) – Là cơ s tính l i ích chi phí, n) phí, hi u qu • Công su t hòa v n: Công su t t i thi u (thu n: =chi). Nguy n Kim Nam 6
 7. Công su t c a d án • Xác ñ nh công su t bình thư ng có th c a d án. án. Là s s n ph m c n s n xu t ñ ñáp ng nhu c u c a th trư ng mà d án d ki n s chi m lĩnh.lĩnh. Ví d : M t d án s n xu t bia, sau khi nghiên c u th trư ng ñã xác ñ nh ñư c ph n nhu c u mà d án s ñáp ng là 9.600.000 ngư i u ng bia, v i m c u ng bình quân 600. 1 ngư i 1 ngày là 0,25 lít. V y công su t bình thư ng lít. có th c a d án này là: là: Nguy n Kim Nam 7
 8. • Công su t t i ña danh nghĩa: nghĩa: Bi u hi n b ng s s n ph m c n s n xu t v a ñ ñ ñáp ng nhu c u tiêu th c a th trư ng mà d án s chi m lĩnh, v a ñ bù vào nh ng hao h t t n th t trong quá trình s n xu t, lưu kho, v n chuy n và b c d . Nguy n Kim Nam 8
 9. Nguy n Kim Nam 9
 10. • Công su t s n xu t c a d án : Là s s n ph m mà d án c n s n xu t trong m t ñơn v th i gian nh nh t (gi ho c ca) ñ ñáp ng nhu c u c a th trư ng mà d án có th và c n chi m lĩnh có tính ñ n th i gian và ch ñ làm vi c c a lao ñ ng, c a máy móc thi t b trong năm. năm. Nguy n Kim Nam 10
 11. Nguy n Kim Nam 11
 12. •Công su t kh thi c a d án và m c s n xu t d ki n: n: Nguy n Kim Nam 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2