intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
29
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 đề cập đến vấn đề về giao tiếp trong nhóm làm việc. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp trong nhóm làm việc, các hình thức và các yếu tố cấu thành giao tiếp trong nhóm làm việc, các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp trong nhóm làm việc, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nhóm làm việc: Chương 3 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 3: Giao tiếp trong nhóm làm<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> việc T<br /> _<br /> _<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của giao<br /> tiếp trong nhóm làm việc<br /> 3.2. Các hình thức và các yếu tố cấu thành<br /> giao tiếp trong nhóm làm việc<br /> 3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp<br /> trong nhóm làm việc<br /> 3.4. Các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu<br /> quả trong nhóm làm việc<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 50<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1 Khái niệm và tầm quan trọng<br /> MUtiếp trong_nhóm làm việc _TM<br /> MU<br /> T<br /> của T<br /> _ giao<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 3.1.1 Khái niệm, bản chất và chức<br /> năng của giao tiếp nhóm làm việc<br /> U<br /> MTầm quan trọng của giao tiếp_TM<br /> MU<br />  3.1.2<br /> _T<br /> _T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH trong nhóm làm việc<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 51<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Khái niệm giao tiếp trong nhóm làm việcM<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> Giao tiếp trong<br /> nhóm làm việc là<br /> MU<br /> MU<br /> quá trình chuyển<br /> _T<br /> _T<br /> TM<br /> giao, tiếp nhận và HTM<br /> DH lý thông tin giữa<br /> D<br /> xử<br /> các thành viên<br /> trong TMU làm<br /> nhóm<br /> MU<br /> _ đạt được TM_T<br /> việc để<br /> TM<br /> D<br /> DH tiêu chung của H<br /> mục<br /> nhóm.<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> 52<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Bản chất của giao tiếp nhóm làm việc<br /> U<br /> U<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> Bản chất của giao tiếp nhóm làm<br /> việc là quá trình truyền tải thông<br /> MU<br /> MU thành _TM<br /> tinT phản hồi giữa các<br /> _ và<br /> _T<br /> TM trong DHTM<br /> TM<br /> môi trường làm việc<br /> DH viên<br /> DH<br /> nhóm<br /> <br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 53<br /> <br /> U<br /> <br /> Chức năng của giao tiếp nhóm làm việc<br /> U<br /> U<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> Chức năng của giao tiếp<br /> nhóm làm việc<br /> U<br /> M<br /> MU<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT Chức<br /> D<br /> <br /> HT<br /> D Chức<br /> <br /> DH<br /> <br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> Chức<br /> <br /> năng<br /> năng điều năng điều<br /> thông tin<br /> khiển MU khiển<br /> MU<br /> T lạc<br /> T cảm xúc _TM<br /> liên<br /> hành _<br /> M_<br /> T<br /> TM vi<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 54<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản