intTypePromotion=4

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
130
lượt xem
46
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Phân tích báo cáo tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu các báo cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng, phân tích tài chính Dupont, phân tích biến động và kết cấu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông:3 Phaân Tích Phaân Tích Baùo Caùo Taøii Chính Baùo Caùo Taø Chính 3-1
 2. Phaân Tích Baùo Caùo Taøi Chính Tích Baù Caù Taø Chính Giôùi thieäu caùc baùo caùo taøi chính Phaân tích caùc tyû soá taøi chính Phaân tích xu höôùng Phaân tích taøi chính DuPont Phaân tích bieán ñoäng vaø keát caáu 3-2
 3. Caùc Baùo caùo taøi chính cô baûn Caù Baù caù taø chính baû - Baûng caân ñoái keá toaùn - Baùo caùo keát quaû kinh doanh - Baùo caùo luaân chuyeån tieàn teä - Thuyeát minh caùc baùo caùo taøi chính 3-3
 4. Yeâu caàu ñoái vôùi baùo caùo taøi chính caà ñoá vôù baù caù taø chính Trung thöïc: khoâng chænh, söûa hay taåy xoaù . thöï Ñuùùng bieååu maãu: baûo ñaûm tính ñoàng boä. Ñu ng bie Chính xaù vaø thoáng nhaá soá lieä Chính xaùc vaø thoáng nhaát soá lieäu treân taáát caû baùo ta caû baù ca taø chính: caùùo taøi chính: vöøa laø yeâu caàu, vöøa laø keát quaû cuûa tính trung thöïc, theå hieän chaát löôïng haïch toaùn. Ñu ng ha ñònh: Ñuùùng haïïn ñònh: nhaèm ñaûm baûo tính thôøi söï cuûa caùc soá lieäu. Qua ñoù, vieäc phaân tích môùi phaûn aùnh kòp thôøi hieän traïng taøi chính, vaø caùc giaûi phaùp ñöa ra môùi saùt thöïc teá. 3-4
 5. Nhöõng ngöôøi beân ngoaøi Nhöõ ngöôø ngoaø söû duïng caùc baùo caùo taøi chính söû duïng caù baù caù taø chính Chuû Nôïï ngaéén haïn : Tính thanh khoaûn cuûa DN. Chuû Nô nga haï Chuû nôï daøi haïn : Khaû naêng thanh toaùn daøi haïn Chuû nôï daø haï vaø doøng tieàn cuûa doanh nghieäp. Coå ñoâng : -- Khaû naêng sinh lôøi vaø tình hình taøi Coå ñoâ chính daøi haïn cuûa DN. Ngöôøi ñaàu tö : taäp trung ñeán khaû naêng sinh lôøi, Ngöôø ñaà tö doøng tieàn vaø nhöõng cô hoäi tieàm aån. Cô quan chính quyeàn: quan taâm ñeå kieåm soaùt, chính quyeàn: ngaên ngöøa, thuùc ñaåy vaø hoã trôï. 3-5
 6. Nhöõng ngöôøii beân trong Nhöõng ngöôø beân trong söû duïng caùc baùo caùo taøii chính söû duïng caùc baùo caùo taø chính Nhaø quaûn trò: caàn phaûi quan taâm toaøn dieän moïi Nhaø quaû maët hoaït ñoäng taøi chính cuûa DN, ñeå töø ñoù thöïc hieän xaây döïng keá hoaïch vaø kieåm soaùt taøi chính. Keá hoach: Ñaùnh giaù vò trí taøi chính hieän taïi vaø Keá xaùc ñònh nhöõng cô hoäi vaø trieån voïng taøi chính. Kieåm soaùt: Quan taâm ñeán hieäu quûa ñaàu tö cuûa Kieå soaùt: caùc taøi saûn khaùc nhau vaø hieäu suaát söû duïng cuûa taøi saûn. 3-6
 7. Caùc baùo caùo taøi chính cô baûn Caù baù caù taø chính baû Baûûng caân ñoáái keáá toaùùn Ba ng ño ke toa Phaûn aùnh toång giaù trò cuûa taøi saûn vaø toång nôï + voán chuû sôû höõu taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh. Toång taøi saûn = Toång Nôï + Toång Voán chuû Moät soá taøi saûn ñöôïc phaûn aùnh theo giaù trò ban ñaàu chöù khoâng theo thôøi giaù. Xaùc ñònh vaøo ngaøy laäp. 3-7
 8. Baûng caân ñoái keá toaùn Baûng ñoá keá toaù Ngaøy 31/12/20x1 Taøi saûn ngaén haïn Nôï phaûi traû Tieàn Nôï ngaén haïn ÑT TC ngaén haïn Caùc khoaûn phaûi traû Caùc khoaûn phaûi thu Toàn kho Nôï tích luõy TSNH khaùc Vay ngaén haïn Taøi saûn daøi haïn Nôï ngaén haïn khaùc TS coá ñònh höõu hình Nôï daøi haïn TSDH voâ hình Voán chuû sôû höõu TSDH thueâ daøi haïn Baát ñoäng saûn ñaàu tö Voán ñieàu leä Ñaàu tö TC daøi haïn Lôïi nhuaän ñeå laïi 3-8 Toång taøi saûn ng Nôï vaø voán chuû sôû höõu
 9. Moät soá ñaúng thöùc töø baûng CÑKT Moä soá ñaúng thöù töø baûng CÑKT Toång taøi saûn = TS ngaén haïn + TS daøi haïn TS ngaén haïn = TSLÑ + Ñaàu tö ngaén haïn TSLÑ = Tieàn + Phaûi thu + Toàn kho + TSLÑ khaùc Toàn kho = NVL + SP dôû dang + Thaønh phaåm/HH TS daøi haïn = TSCÑ (thuaàn) + ÑT daøi haïn TSCÑ(thuaàn) = TSDH (nguyeân giaù) – Khaáu hao ÑTDH = BÑS ñaàu tö + ÑTCK daøi haïn + CPXDdd 3-9
 10. Moät soá ñaúng thöùc töø Moä soá ñaúng thöù töø baûng caân ñoái keá toaùn baûng ñoá keá toaù Toång NV = Nôï phaûi traû + voán chuû sôû höõu Nôï phaûi traû = Nôï NH + Nôï DH Nôï ngaén haïn= CK Phaûi traû + Nôï tích luõy (löông, BHXH-YT, thueá) + Nôï NH khaùc Nôï daøi haïn = Vay DH + Nôï DH khaùc Voán chuû sôû höõu = VÑL + TD voán + LN ñeå laïi TD voán : CL giöõa giaù baùn vaø meänh giaù CP 3-10 LNÑL : LN coøn laïi sau khi chia coå töùc
 11. Trình töï ñoïc baûng caân ñoái keá toaùn Trình töï ñoï baûng ñoá keá toaù Xem caùc chæ tieâu töø toång quaùt ñeán cuï theå. Tröôùc heát laø: toång TS, toång NV; Sau ñoù laø: TSNH, TSDH, nôï ngaén haïn, nôï daøi haïn vaø voán chuû sôû höõu. Tính toaùn cheânh leäch giöõa soá ñaàu kyø vaø soá cuoái kyø cuûa nhöõng chæ tieâu noùi treân. Xaùc ñònh cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán. Xem xeùt moái quan heä giöõa Taøi saûn ngaén haïn 3-11 vaø Nôï ngaén haïn
 12. TSNH NNH TSNH NNH NDH NDH TSDH TSDH VTC VTC (1) (2) (3) TSNH NNH (1) : TSNH = NNH (2) : TSNH < NNH NDH TSDH (3) : TSNH > NNH VTC 3-12
 13. Phaân tích cô caáu taøi trôï taøi saûn tích caá taø trôï taø saû Nguyeân taéc chung: neân duøng nguoàn voán daøi haïn ñaàu tö vaøo nhu caàu voán daøi haïn vaø söû duïng nguoàn voán ngaén haïn taøi trôï cho caùc nhu caàu voán ngaén haïn. Phoå bieán laø: (TSNH – Nôï ngaén haïn) > 0. TSNH ñöôïc taøi trôï töø: (1) toaøn boä Nôï ngaén haïn vaø (2) moät phaàn nguoàn voán daøi haïn. Moät phaàn nguoàn voán daøi haïn ñaàu tö vaøo taøi saûn ngaén haïn goïi laø Voán luaân chuyeån. 3-13
 14. Caùc baùo caùo taøi chính cô baûn Caù baù caù taø chính baû Baùo caùùo keáát quaûû kinh doanh Baù ca ke qua Phaûn aùnh toång doanh thu vaø chi phí kinh doanh trong moät kyø. Doanh thu = Toång doanh soá baùn ra trong kyø # Thu tieàn maët. Chi phí = Toång hao phí nhaèm taïo ra doanh thu trong kyø # Chi tieàn maët. Laõi hay loã seõ ñöôïc phaûn aùnh vaøo doøng 3-14 cuoái cuûa baùo caùo # Soá dö tieàn maët.
 15. Baûng keát quûa kinh doanh Baûng keá quû Ñeán ngaøy 31/12/20x1 1.Doanh thu 10. Doanh thu khaùc 2.Caùc khoaûn giaûm tröø 11. Chi phí khaùc 3.Doanh thu thuaàn 12. Lôïi nhuaän khaùc 4.Giaù voán haøng baùn 5.Laõi goäp 13. Lôïi nhuaän KT tröôùc thueá 6. Doanh thu HĐ taøi chính 14. Thueá thu nhaäp 7. Chi phí HÑ taøi chính 15. Lôïi nhuaän sau thueá - Chi phí laõi vay 16. Coå töùc öu ñaõi 8. CP kinh doanh 17. LN daønh cho CPT Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù 18. Coå töùc thöôøng 9. LN töø hoaït ñoäng SXKD 19. Lôïi nhuaän ñeå laïi 3-15
 16. EBIT vaø laõi roøng vaø roøng Doanh thu Giaù voán haøng baùn Chi phí hoaït ñoäng Khaáu hao TSDH EBIT Laõi vay Thueá TNDN 3-16 laõi roøng
 17. Caùc baùo caùo taøi chính cô baûn Caù baù caù taø chính baû Baùùo caùùo luaân chuyeåån tieààn Ba ca chuye tie Phaûn aùnh doøng tieàn ra, vaøo cuûa kyø ñaõ qua. Cho bieát xu höôùng vaän ñoäng cuûa tieàn trong quaù khöù vaø giuùp phaùn ñoaùn xu höôùng naøy trong töông lai. Thaëng dö hay thieáu huït tieàn khoâng lieân quan ñeán lôøi hay loã. 3-17
 18. Baùo caùo luaân chuyeån tieàn Baù caù chuyeå tieà I. Tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh … Lôïi nhuaän sau thueá … Nguoàn tieàn (laøm tieàn taêng leân) … Söû duïng tieàn (laøm tieàn giaûm ñi) … II. Tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö Mua TSCÑ vaø chöùng khoaùn … Baùn TSCÑ vaø chöùng khoaùn III. Tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính (taøi trôï) Phaùt haønh traùi phieáu … Phaùt haønh coå phieáu … Traû coå töùc … 3-18 Thaëng dö/Thieáu huït tieàn töø caùc hoaït ñoäng ng ng …
 19. Quy trình toång quaùt trình toång quaù Hoaït ñoäng sx-kd Hoaït ñoäng taøi chính Baùo caùo taøi chính tyû soá taøi chính Phaân tích & Ñaùnh giaù Nguyeân nhaân/Giaûi phaùp 3-19
 20. Trình töï phaân tích baùo caùo TC Trình töï tích baù caù Xaùc ñònh muïc ñích phaân tích Xaùc ñònh khuoân khoå phaân tích Tính caùc tyû soá taøi chính Phaân tích vaø ñaùnh giaù töøng nhoùm tyû soá Phaân tích vaø ñaùnh giaù chung Löu yù moät soá vaán ñeà trong phaân tích Keát luaän 3-20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2