intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1 Tổng quan quản trị tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
129
lượt xem
22
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1 Tổng quan quản trị tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan quản trị tài chính doanh nghiệp trình bày các nội dung như: khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu, vai trò và nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp. Bộ máy quản trị tài chính tại doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1 Tổng quan quản trị tài chính doanh nghiệp

 1. 4/19/2011 CHƯƠNG 1 N I DUNG: I. Khái ni m II. N i dung c a QTTCDN III.M c tiêu, vai trò và nguyên t c c a QTTCDN IV.B máy qu n tr tài chính t i DN V. Các nhân t nh hư ng ñ n QTTCDN CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p TC nhà nư c TC dân Th TC cư và xã trư ng trung h i tài gian chính TC doanh nghi p CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p •Trong n n s n xu t hàng hóa truy n th ng : Trên góc ñ ho t ñ ng trong n i b DN: s v n ñ ng c a Tài chính DN th hi n thông qua s v n ñ ng c a các qu b ng ti n c a doanh nghi p (nhà c a, máy móc, thi t b , nguyên nhiên v t li u, v n b ng ti n, các lo i ch ng khoán) 1
 2. 4/19/2011 CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p •Trong n n s n xu t hàng hóa truy n th ng : Trên g c ñ t ng th h th ng tài chính: Tài chính DN là m t khâu cơ s c a h th ng tài chính qu c gia, là h th ng các lu ng d ch chuy n giá tr ph n ánh s v n ñ ng và chuy n hóa các ngu n tài chính trong quá trình phân ph i ñ t o l p ho c s d ng các qu ti n t c a doanh nghi p nh m ñ t ñư c m c tiêu, m c ñích kinh doanh c a doanh nghi p. CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p •Trong n n kinh t th trư ng hi n ñ i: Tài chính DN hi n ñ i ch y u nghiên c u các quan h v giá tr ti n t theo th i gian, quan h l i nhu n – r i ro, mô hình ñ nh giá tài s n v n, ñ nh giá ch ng khoán… CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p B n ch t Tài chính DN B n ch t c a TCDN là h th ng các quan h kinh t phát sinh trong quá trình phân ph i các ngu n l c tài chính, ñư c th hi n thông qua vi c hình thành và s d ng các qu ti n t c a DN nh m ph c v cho ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p 2
 3. 4/19/2011 CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p B n ch t Tài chính DN Quá trình tu n hoàn và luân chuy n v n trong doanh nghi p CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p B n ch t Tài chính DN D tr tài chính trong DN •Tài s n ng n h n (tài •Tài s n dài h n (tài s n c s n lưu ñ ng): ñinh): -Ti n và các kho n tương -Các kho n ph i thu dài h n ñương ti n -Tài s n c ñ nh -ð u tư tài chính ng n -B t ñ ng s n ñ u tư h n -Kho n ph i thu -Các kho n ñ u tư tài chính -Hàng t n kho dài h n -Và tài s n ng n h n -Và tài s n dài h n khác khác CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 1. Tài chính doanh nghi p B n ch t Tài chính DN Các quan h kinh t : Gi a DN v i Nhà n ơc Gi a DN v i th trư ng Quan h kinh t trong n i b doanh nghi p 3
 4. 4/19/2011 CHƯƠNG 1 I. KHÁI NI M 2. Qu n tr Tài chính DN Qu n tr tài chính doanh nghi p là vi c l a ch n các quy t ñ nh tài chính, t ch c th c hi n nh ng quy t ñ nh ñó nh m ñ t ñư c các m c tiêu, m c ñích c a doanh nghi p ñ ra. CHƯƠNG 1 II. N I DUNG C A QU N TR TCDN 1.Quy t ñ nh ñ u tư dài h n 2.Quy t ñ nh tài tr 3.Quy t ñ nh tài chính ng n h n CHƯƠNG 1 II. N I DUNG C A QU N TR TCDN 1. Quy t ñ nh ñ u tư dài h n: xây d ng, ñánh giá, l a ch n d án ñ u tư dài h n 4
 5. 4/19/2011 CHƯƠNG 1 II. N I DUNG C A QU N TR TCDN 2. Quy t ñ nh tài tr : huy ñ ng ngu n v n dài h n cho ho t ñ ng SX-KD c a DN CHƯƠNG 1 II. N I DUNG C A QU N TR TCDN 3. Quy t ñ nh tài chính ng n h n (qu n tr v n lưu ñông): giám sát, ki m tra ch t ch m i ho t ñ ng tài chính hàng ngày CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 1. M c tiêu: T i ña hóa giá tr tài s n c a các ch s h u Vì ñã tính t i : - Y u t th i gian - Y u t r i ro 5
 6. 4/19/2011 CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 2. Vai trò: Huy ñ ng ñ m b o ñ y ñ và k p th i v n cho ho t ñ ng kinh doanh c a DN T ch c s d ng v n ti t ki m và hi u qu Giám sát, ki m tra ch t ch các m t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a DN CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 2. Vai trò: Huy ñ ng ñ m b o ñ y ñ và k p th i v n cho ho t ñ ng kinh doanh c a DN + Xác ñ nh ñúng ñ n các nhu c u v v n + L a ch n các phương pháp và hình th c huy ñ ng ngu n v n CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 2. Vai trò: T ch c s d ng v n ti t ki m và hi u qu + Ch n ra d án ñ u tư t i ưu + Gi m b t và tránh ñư c nh ng thi t h i do ñ ng v n gây ra, ñ ng th i gi m b t ñư c nhu c u vay v n + Nâng cao năng su t lao ñ ng, góp ph n c i ti n SXKD, nâng cao hi u qu s d ng ti n v n. 6
 7. 4/19/2011 CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 2. Vai trò: Giám sát, ki m tra ch t ch các m t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a DN Ki m tra, giám sát ph i toàn di n, thư ng xuyên và liên t c CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 1: ðánh ñ i r i ro và l i nhu n Nguyên t c 2: Giá tr th i gian c a ti n Nguyên t c 3: Tác ñ ng c a thu Nguyên t c 4: Nguyên t c ti n m t Nguyên t c 5 : Nguyên t c sinh l i Nguyên t c 6: Nguyên t c th tr ng hi u qu Nguyên t c 7: Nguyên t c g n k t l i ích c a ng i qu n lý và l i ích c a ch s h u CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 1: ðánh ñ i r i ro và l i nhu n Mu n có l i nhu n ph i dám ch p nh n r i ro 7
 8. 4/19/2011 CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 2: Giá tr th i gian c a ti n + Khái ni m giá tr th i gian c a ti n t - t c là ph i ñưa l i ích và chi phí c a d án v m t th i ñi m + D án ñư c ch p nh n khi l i ích l n hơn chi phí CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 3: Tác ñ ng c a thu + Trư c khi ñưa ra b t kỳ m t quy t ñ nh tài chính nào, DN luôn tính t i tác ñ ng c a thu Các kho n ti t ki m thu bao g m • Chi phí lãi vay • Kh u hao CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 3: Tác ñ ng c a thu - Chi phí lãi vay Ví d : Doanh nghi p A ñang cân nh c huy ñ ng v n cho m t d án ñ u t có quy mô là 4 t ñ ng. Phơng án 1: Tài tr 100% v n ch s h u Phơng án 2: Tài tr 50% v n vay v i lãi su t 10%/năm và 50% v n ch s h u So sánh s nh h ng c a lãi vay ñ n vi c ti t ki m thu c a DN trong hai tr ng h p. 8
 9. 4/19/2011 CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 3: Tác ñ ng c a thu - Chi phí lãi vay Phương án Các ch tiêu Phương án 1 2 Doanh thu 5.000 5.000 Chi phí không k lãi 3.000 3.000 vay Lãi vay 10% Thu nh p trư c thu Thu TNDN 25% Thu nh p sau thu Ti t ki m thu : CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 3: Tác ñ ng c a thu - Kh u hao: Chi phí kh u hao tư ng trưng cho s ñánh giá v s gi m giá tr ñ nh kỳ c a tài s n Các ñ o lu t v thu công nh n chi phí kh u hao là kho n chi phí ñư c kh u tr ra kh i thu nh p trư c thu CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 4: Nguyên t c ti n m t Nguyên t c 5 : Nguyên t c sinh l i ð u tư vào d án có tác ñ ng ñem l i l i nhu n và tránh ñ u tư vào d án không sinh l i. Nguyên t c 6: Nguyên t c th tr ng hi u qu Th trư ng có hi u qu là th trư ng mà ñó giá tr c a các tài s n b t kỳ m t th i ñi m nào ñó ñ u ph n ánh ñ y ñ các thông tin m t cách công khai. 9
 10. 4/19/2011 CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 7: Nguyên t c g n k t l i ích c a ng i qu n lý và l i ích c a ch s h u S tách bi t gi a ngư i qu n lý và ch s h u - Thu n l i: + Thuê ñư c nh ng nhà qu n lý gi i + Vi c chuy n như ng quy n s h u doanh nghi p không nh hư ng ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. + có th quy t ñ nh ñ i ngũ qu n lý ñ tăng cư ng hi u qu qu n lý doanh nghi p. CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 7: Nguyên t c g n k t l i ích c a ng i qu n lý và l i ích c a ch s h u S tách bi t gi a ngư i qu n lý và ch s h u - Khó khăn: Mâu thu n m c tiêu gi a nh ng ngư i ch và nh ng ngư i qu n lý. CHƯƠNG III. M C TIÊU, VAI TRÒ 1 VÀ NGUYÊN T C C A QTTC 3. Nguyên t c c a Qu n tr TCDN Nguyên t c 7: Nguyên t c g n k t l i ích c a ng i qu n lý và l i ích c a ch s h u M t s công c g n k t: Gói tr công thích h p Nh ng can thi p tr c thi p tr c ti p c a các c ñông S ñe d a ti p qu n công ty 10
 11. 4/19/2011 CHƯƠNG IV. B MÁY 1 QU N TR TÀI CHÍNH T I DN CHƯƠNG IV. B MÁY 1 QU N TR TÀI CHÍNH T I DN TRƯ NG PHÒNG TÀI CHÍNH K TOÁN TRƯ NG -Ho ch ñ nh ngân sách ñ u tư -K toán chi phí -Qu n tr ti n m t -Qu n tr chi phí -Quan h v i ngân hàng thương -X lý d li u m i và ñ u tư -S cái -Qu n tr tín d ng -Báo cáo thu -Tr c t c -Ki m soát n i b -L p k ho ch và phân tích tài -Chu n b báo cáo tài chính chính -Quan h ngư i ñ u tư -Chu n b ngân sách -Qu n tr lương -Chu n b các d toán -Qu n tr r i ro -Báo cáo v i cơ quan Nhà nư c -L p k ho ch và phân tích thu CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 1.Hình th c t ch c doanh nghi p 2.ð c ñi m kinh t k thu t c a ngành kinh doanh 3.Môi trư ng kinh doanh 4.Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính 11
 12. 4/19/2011 CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 1.Hình th c t ch c doanh nghi p Tác ñ ng ñ n vi c thu hút v n, tr thu và trách nhi m tài chính c a m t doanh nghi p CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 2. ð c ñi m kinh t k thu t c a ngành kinh doanh - nh hư ng c a tính ch t ngành kinh doanh - nh hư ng c a tính th i v và chu kỳ s n xu t kinh doanh CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 3. Môi trư ng kinh doanh •S n ñ nh c a n n kinh t • nh hư ng c a giá c th trư ng, lãi su t và ti n thu •S c nh tranh trên th trư ng và s ti n b k thu t, công ngh . •Chính sách kinh t và tài chính c a nhà nư c ñ i v i DN 12
 13. 4/19/2011 CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) a. Khái ni m, phân lo i b. Ho t ñ ng c. Hàng hóa trên th trư ng tài chính d. Ch c năng CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) a. Khái ni m, phân lo i Khái ni m TTTC là nơi di n ra các ho t ñ ng mua bán các lo i ch ng khoán có giá, nơi g p g c a các ngu n cung c u v v n, qua ñó hình thành nên giá mua và bán các lo i ch ng khoán (c phi u, trái phi u, kỳ phi u, tín phi u,…), giá c các lo i v n ñ u tư (lãi su t ñi vay, lãi su t cho vay) CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) a. Khái ni m, phân lo i Phân lo i TTTC • Căn c vào th i gian v n ñ ng c a v n: 13
 14. 4/19/2011 CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) a. Khái ni m, phân lo i Phân lo i TTTC • Căn c vào cách th c huy ñ ng v n : + Th trư ng n là th trư ng tài chính gi a ngư i ñi vay và ngư i cho vay + Th trư ng v n là th trư ng gi a ngư i bán quy n s h u công ty và ngư i mua quy n s h u công ty. CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) a. Khái ni m, phân lo i Phân lo i TTTC •Căn c vào s l n mua ñi bán l i các công c tài chính + Th trư ng sơ c p là nơi mà các ch ng t có giá ñư c phát hành và bán cho ngư i mua ñ u tiên + Th trư ng th c p là nơi mua bán các ch ng t có giá ñang lưu hành CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) b. Ho t ñ ng •ð i v i cá nhân •ð i v i DN •ð i v i chính ph •Các trung gian tài chính 14
 15. 4/19/2011 CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) b. Ho t ñ ng Các trung gian tài chính có th ñư c phân chia thành m t s lo i khác nhau: - Ngân hàng thương m i - Công ty tài chính - Hi p h i ti t ki m và cho vay - Qu tr c p và hưu b ng - Ngân hàng ti t ki m h tương - Công ty b o hi m - Hi p h i tín d ng - Qu h tương CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) c. Hàng hóa trên th trư ng tài chính CHƯƠNG V. CÁC NHÂN T NH HƯ NG 1 ð N QTTTCDN 4. Ho t ñ ng c a th trư ng tài chính (TTTC) d. Ch c năng * ð i v i công chúng * ð i v i doanh nghi p * ð i v i Nhà nư c * ð i v i n n kinh t 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2