intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
15
lượt xem
3
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Lập kế hoạch tài chính dài hạn. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vì sao phải lập kế hoạch tài chính? Lập kế hoạch tài chính là gì? Lập kế hoạch có thể đạt đƣợc điều gì? Mô hình lập kế hoạch tài chính đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

 1. om .c ng co an CHƢƠNG 4 th o ng du LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH u cu DÀI HẠN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Vì sao phải lập kế hoạch tài chính? • Lập kế hoạch dài hạn là một phƣơng tiện để om tƣ duy một cách hệ thống về tƣơng lai và dự .c đoán các vấn đề có thể xẩy ra. ng co • Giúp cho công ty tránh đƣợc tình trạng kiệt an quệ tài chính và phá sản trong tƣơng lai th o ng du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. Lập kế hoạch tài chính là gì? • Là cụ thể hóa cách thức để đạt đƣợc các om mục tiêu tài chính. .c • Mục tiêu của quản trị tài chính ng co – Là tối đa hóa giá trị thị trƣờng của vốn CSH → an Tăng trƣởng là kết quả tự nhiên. th – Nếu coi tăng trƣởng là tăng trƣởng của MV của ng VCSH, thì hai mục tiêu này trùng nhau. o du – Tỷ lệ tăng trƣởng đƣợc sử dụng phổ biến trong u cu quá trình lập kế hoạch, là phƣơng tiện để thâu tóm các khía cạnh của các chính sách tài trợ và đầu tƣ. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. • Các khía cạnh của lập kế hoạch tài chính: om – Xác định kỳ kế hoạch .c – Tổng hợp các đề xuất dự án từ các đơn vị thành ng một dự án lớn. co an – Dữ liệu đầu vào:Những tổ hợp các giả định cho th những biến số quan trọng, từ các đơn vị trong ng công ty (doanh số, thị phần, nhu cầu tài trợ…) o du • Tình huống xấu nhất u • Tình huống bình thƣờng cu • Tình huống tốt nhất CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Lập kế hoạch có thể đạt đƣợc điều gì – Xem xét các mối tƣơng tác: chỉ ra các mối liên om hệ giữa các đề xuất đầu tƣ và những lựa chọn .c tài trợ. ng – Khai thác các lựa chọn: Xây dựng, phân tích, so co sánh nhiều kịch bản khác nhau một cách nhất an quán, đánh giá tác động của chúng lên cổ đông. th (đầu tƣ, tài trợ, tác động tới cổ phiếu) o ng – Nhận biết các sự cố có thể xẩy ra trong tƣơng lai du và hành động ứng phó. u cu – Bảo đảm tính khả thi và nhất quán nội bộ: gắn kết nhiều mục tiêu và mục đích khác nhau; điều chỉnh các mục tiêu, thiết lập các ƣu tiên. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐƠN GIẢN om .c ng co an th o ng du u cu NHỮNG GiẢ ĐỊNH KINH TẾ (MỨC LÃI SUẤT; THUẾ SUẤT CỦA CÔNG TY) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Dự báo doanh thu • Trong mô hình này, dự báo tăng trƣởng om doanh thu (%) sẽ là cơ sở ban đầu mà dựa .c vào đó các thông số khác đƣợc tính toán. ng co • Cần có dự báo về kinh tế vĩ mô và ngành. an • Cần tạo ra những kịch bản khác nhau, từ đó th xem xét tƣơng tác giữa nhu cầu đầu tƣ và o ng nhu cầu tài trợ tại mỗi mức doanh thu có thể. du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Báo cáo tài chính dự kiến • Là những định dạng (form) BCTC dùng để om tóm tắt những sự kiện khác nhau đƣợc dự .c kiến trong tƣơng lai. ng co • Ở mức tối thiểu, mô hình sẽ tạo ra các báo an cáo dựa trên dự báo về những chỉ tiêu quan trọng, nhƣ là doanh thu. th o ng • Sử dụng dự báo doanh thu, mô hình lập kế du hoạch tài chính sẽ cho ra báo cáo thu nhập u cu và bảng cân đối kế toán. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. Yêu cầu về tài sản • Kế hoạch sẽ mô tả khoản chi tiêu vốn dự om tính. .c • Bảng cân đối kế toán dự kiến: cho biết ng co những thay đổi trong tổng tài sản cố định và an vốn lƣu động ròng → thực chất là dự toán vốn của công ty. th o ng • Đề xuất chi tiêu vốn trong các lĩnh vực khác du nhau đƣợc tổng hợp lại, khớp với mức tăng u cu tổng thể thể hiện trong kế hoạch dài hạn. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Yêu cầu về tài chính • Kế hoạch sẽ có một phần về các dàn xếp tài om trợ cần thiết, thảo luận về chính sách cổ tức .c và chính sách nợ. ng co • Nếu dự định huy động vốn, kế hoạch sẽ phải an xem xét th – Loại chứng khoán nào cần đƣợc phát hành để o ng huy động vốn. du – Phƣơng pháp phát hành nào thích hợp nhất? u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Nguồn tài trợ bên ngoài (the plug) • Sau khi có ƣớc tính doanh thu và chi tiêu om cho tài sản, tổng lƣợng tài sản dự tính có thể .c lớn hơn tổng nợ và VCSH dự tính. (Bảng ng cân đối kế toán không còn cân đối nữa). co an • → Cần tài trợ mới, phải chọn một biến tài th chính “plug”: xác định nguồn tài trợ bên o ng ngoài để xử lý phần thiếu hụt (hoặc thặng du dƣ) trong tài trợ, lập lại cân đối. u cu • Ví dụ: vốn chủ sở hữu bên ngoài; cổ tức… CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Những giả định kinh tế • Kế hoạch sẽ phải trình bầy rõ ràng các vấn om đề của môi trƣờng kinh tế tồn tại trong kỳ kế .c hoạch. ng co • Giả định kinh tế quan trọng nhất: mức lãi an suất và thuế suất của công ty. th o ng du u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Luyện tập • Cho các BCTC dạng đơn giản gần đây nhất om của công ty X nhƣ sau: .c ng co CÔNG TY X - CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH an Báo cáo thu nhập Bảng cân đối kế toán Doanh thu 1000$ thTài sản: 500$ Nợ: 250$ o ng Chi phí 800 Vốn CSH: 250 du Thu nhập ròng 200$ Tổng: 500$ Tổng: 500$ u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. • Giả định: các biến số gắn trực tiếp với doanh om thu (tăng cùng tỷ lệ với DT) ; và DT tăng .c 20%, từ 1000$ lên 1200$. ng co Báo cáo thu nhập dự tính an Doanh thu 1200$ th ng Chi phí 960 Thu nhập ròng o 240 du u Bảng cân đối kế toán dự tính cu Tài sản 600$ (+100) Nợ 300$ (+50) Vốn CSH 300$ (+50) Tổng 600$ (+100) Tổng 600$ (+100) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. So khớp hai báo cáo • Nhận xét: thu nhập ròng là 240$ mà vốn chủ om sở hữu chỉ tăng thêm 50$? .c – Vì công ty đã trả cổ tức 190$ (cổ tức là biến plug ) ng co – Nếu không trả cổ tức, thu nhập giữ lại tăng thêm an là 240$, trở thành: 250$ + 240$ = 490$. → phải trả bớt nợ để giữ cân đối .th o ng – Nợ + VCSH = 600$ (tổng tài sản) du → Nợ mới = 600$ - 490$ = 110$ u cu → Nợ ban đầu là 250$, số nợ đƣợc thanh toán sẽ là: 250$ - 110$ = 140$ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. Bảng cân đối kế toán dự báo om Tài sản 600$ ( +100) Nợ 110 $ (-140) .c Vốn CSH 490 (+ 240) ng Tổng 600$ (+100) Tổng 600$ (+100) co an th • Khi DT ↑ → tổng tài sản cũng tăng để hỗ trợ ng (đầu tƣ thêm vào tài sản cố định và NWC) o du • Vì tài sản tăng → Tổng (nợ + vốn CSH) ↑. u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. • Lƣu ý: om – Nợ và vốn CSH thay đổi nhƣ thế nào là phụ .c thuộc vào chính sách tài trợ và chính sách cổ ng tức của công ty. co – Công ty có thể quyết định an th • Trả cổ tức, giữ nguyên cơ cấu vốn 300/300 hoặc ng • Không trả cổ tức, thay đổi cơ cấu vốn (110/490). o du – Trong ví dụ trên, công ty không cần tài trợ bên u cu ngoài. • Trong mô hình này: tất cả các khoản mục đều tăng với cùng tỷ lệ với doanh thu. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. Phƣơng pháp “phần trăm của doanh thu” om • Là phiên bản mở rộng của mô hình trên đây. .c • Khác: Ý tƣởng cơ bản ng co – Chia các tài khoản của báo cáo thu nhập và an bảng cân đối kế toán thành hai nhóm: một nhóm th thay đổi theo doanh thu; nhóm còn lại thì không. ng – Với một mức DT dự báo, tính đƣợc mức tài trợ o du cần thiết để hỗ trợ mức doanh thu đó. u cu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Báo cáo thu nhập của Công ty Y. • Dự báo năm tới DT tăng 25%. Giả định chi om phí = 80% doanh thu → tỷ suất lợi nhuận/DT .c cũng không thay đổi. ng co an Báo cáo thu nhập – Công ty Y th Doanh thu ng 1000$ Chi phí 800 o Thu nhập chịu thuế du 200 Thuế (34%) 68 u cu Thu nhập ròng 132 Cổ tức 44$ Thu nhập giữ lại tăng thêm 88$ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. Báo cáo thu nhập dự tính om Doanh thu (Dự báo) .c 1250$ ng Chi phí (80% doanh thu) 1000 co Thu nhập chịu thuế 250 an Thuế (34%) 85 Thu nhập ròng th 165 o ng du Tỷ suất lợi nhuận/DT = 132/1000 = 165/1250 = 13,2% u cu (không thay đổi) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2