intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 2480 kết quả Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
 • Bài giảng Mô hình định giá tài sản - Chương 2: Các kỹ thuật định giá cốt lõi. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khung định giá; mô hình định giá; chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp; mô hình kinh tế-lợi nhuận chiết khấu; tổ chức lại báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p colinhthu 12-08-2022 10 1   Download

 • Bài viết Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp trình bày thực trạng thu hút vốn FDI tại Bắc Giang; Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tại tỉnh Bắc Giang; Giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI tại tỉnh Bắc Giang.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Các chiến lược kinh doanh cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: phân tích cấu trúc kinh doanh; chiến lược tăng trưởng hội nhập; chiến lược hội nhập hàng ngang; chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p namkimcham10 04-07-2022 14 4   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán giúp sinh viên nắm được những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong các loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf40p namkimcham10 04-07-2022 24 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp - Chương 6: Hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp; chi phí và kết quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tài chính tiền tệ" có nội dung gồm 10 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương; tài chính quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của phân tích tài chính; các phương pháp phân tích tài chính; cơ sở dữ liệu phân tích tài chính doanh nghiệp; tổ chức phân tích tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn; phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán; phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh; phân tích khả năng tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 4: Quản lý nhà nước về kinh tế trong một số lĩnh vực chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính - tiền tệ; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế đối ngoại; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước;...

  pdf7p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 6: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích cấu trúc tài chính; phân tích tình hình và khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh; phân tích chỉ tiêu tài chính đặc thù trong công ty cổ phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p hidetoshidekisugi 16-06-2022 11 3   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích tình hình sản xuất; phân tích tình hình tiêu thụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Chương 5: Phân tích kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhiệm vụ và nguồn tài liệu phân tích; các chỉ tiêu xác định kết quả và phương pháp xác định; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo nguồn hình thành; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động tài chính; phân tích kết quả khác; phân tích kết quả kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc;...

  pdf23p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán nợ phải trả. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được nợ phải trả trong doanh nghiệp; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nợ phải trả doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ mua hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ mua hàng hóa trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 17 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được chi phí hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được doanh thu hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến doanh thu hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm vững nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các nghiệp vụ quan đến kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán vốn chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được bản chất vốn chủ sở hữu: khái niệm, phân loại vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; nắm vững các quy định kế toán vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được tổng quan về báo cáo tài chính: khái niệm, phân loại, tác dụng của báo cáo tài chính doanh nghiệp; nắm vững phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; vận dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 16 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ bán hàng hóa trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
p_strCode=baigiangtaichinhdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2