intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Nguyễn Phúc Hiền

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
92
lượt xem
10
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Nguyễn Phúc Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 8 Chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ giá trong nền kinh tế mở trình bày khái niệm nền kinh tế mở, điều kiện cân bằng trong nền kinh tế mở. Chính sách tiền tệ và tỷ giá trong nền kinh tế mở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - TS. Nguyễn Phúc Hiền

 1. Tài chính qu c t (International Finance) VIII.Chính sách Tài khóa và Ti n t Trong N n Kinh T M (Monetary, Fiscal Policy and Exchange Rate in an Open Economy )
 2. Chính sách Tài khóa, Ti n t và T giá trong n n kinh t m 1. N n kinh t m 2. ði u ki n cân b ng trong m t n n kinh t m - Mô hình Mundell-Fleming 3. Chính sách Ti n t và T giá trong m t n n kinh t m 4. Chính sách Tài khóa và T giá trong m t n n kinh t m 5. K t lu n TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 2 Ngo i thương
 3. 1. N n kinh t m ði m b t ñ u • Cơ ch ñi u ch nh trong m t n n kinh t m là khác v i cơ ch trong m t n n kinh t ñóng M c tiêu bên trong và bên ngoài c a vi c ho ch ñ nh chính sách kinh t • M c tiêu bên trong: Tăng trư ng, vi c làm và l m phát th p • M c tiêu bên ngoài: Cân b ng cán cân thanh toán và n ñ nh t giá TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 3 Ngo i thương
 4. 1. N n kinh t m Trong m t n n kinh t m c m c tiêu bên trong và bên ngoài ph i ñư c xem xét và chúng có m i quan h tác ñ ng qua l i l n nhau ði u này ng d ng cho nư c có ch ñ t giá c ñ nh và t giá th n i Chính sách Tài khóa và Ti n t là nh ng công c kinh t vĩ mô quan tr ng nh t ñ ñ t ñư c các m c tiêu kinh t qu c gia trong m t n n kinh t m TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 4 Ngo i thương
 5. 2. ði u ki n cân b ng trong m t n n kinh t m -Mô hình Mundell-Fleming ðư ng IS trong m t n n kinh t m • ðư ng IS bi u di n t t c s ph i h p gi a thu nh p (Y) và lãi su t (i) mà t i ñó th trư ng hàng hóa là cân b ng. ði u ki n cân b ng: • Th trư ng hàng hóa cân b ng khi t ng cung (S) b ng t ng c u (D) S=D (1) • T ng c u bao g m: ñ u tư (I), chi tiêu chính ph (G) và xu t kh u (EX) D = I + G + EX (2) • Khía c nh t ng cung g m: ti t ki m (S), thu (T) và nh p kh u (IM) S = Sv + T + IM (3) • ði m cân b ng: Sv + T + IM = I + G + EX (4) TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 5 Ngo i thương
 6. ðư ng IS ðư ng cong IS • Ti t ki m (Sv)và nh p kh u (IM) t l thu n v i thu nh p (Y) • T là bi n ñ c l p v i thu nh p (c ñ nh) ðư ng cung (S) là m t ñư ng ñi lên • ð u tư (I) gi ñ nh là hàm c a lãi su t, nhưng ñ c l p t thu nh p Y • EX là ñ c l p v i thu nh p trong nư c và thu nh p nư c ngoài gi ñ nh là không ñ i • G ñ c l p v i thu nh p Y ðư ng c u n m ngang TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 6 Ngo i thương
 7. ðư ng IS i C ia A B IS Y S+T+IM B I + G + EX A C Yc Ya Yb Y TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 7 Ngo i thương
 8. ðư ng LM ðư ng LM • ðư ng LM bi u di n t t c s ph i h p gi a lãi su t (i) và thu nh p (Y) mà t i ñó th trư ng ti n t là cân b ng • S cân b ng trên th trư ng ti n t có nghĩa là lư ng cung ti n b ng lư ng c u ti n Cung và C u ti n • ðư ng cung ti n (M) c a NHTW là „ngo i sinh“ vì NHTW quy t ñ nh m c cung ti n t m t cách ñ c l p • Khi thu nh p tăng lư ng c u ti n s tăng vì ngư i dân mu n nhi u ti n hơn cho các giao d ch c a mình • ðư ng c u ti n (L) d ch sang bên ph i trong khi lư ng cung không ñ i → lãi su t tăng • ðư ng c u ti n t l ngh ch v i lãi su t TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 8 Ngo i thương
 9. ðư ng LM i i LM B B‘ A A‘ L‘ L Mo M,L Ya Yb Y TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 9 Ngo i thương
 10. ðư ng cân b ng c a cán cân thanh toán ðư ng BP • ðư ng cán cân thanh toán (BP) bi u di n s ph i h p gi a lãi su t (i) và thu nh p (Y) mà t i ñó cán cân vãng lai và cán cân v n là cân b ng • G a ñ nh giá c hàng hóa, t giá và n nư c ngoài là không ñ i TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 10 Ngo i thương
 11. ðư ng cân b ng c a cán cân thanh toán ði u ki n cân b ng • Nh p kh u t l thu n v i thu nh p trong khi ñó xu t kh u là bi n ngo i sinh ðư ng cán cân vãng lai là ñư ng nghiêng xu ng • Tài kho n v n t l thu n v i lãi su t (lãi su t càng cao thì dòng v n ñ vào càng nhi u) nhưng không t l v i thu nh p ðư ng cán cân v n là ñư ng n m ngang • T i các ñi m cân b ng tài kho n vãng l i cân b ng tài kho n v n • Gi ñ nh s th ng dư tài kho ng vãng lai tương ng v i s thâm h t tài kho n v n TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 11 Ngo i thương
 12. ðư ng cân b ng c a cán cân thanh toán i BP B A FD A B CS Y Ya Yb TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 12 Ngo i thương
 13. i BP LM E N n kinh t nh m c a IS Ye Y TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 13 Ngo i thương
 14. 3. Chính sách ti n t và t giá trong n n kinh t m Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá c ñ nh Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá th n i TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 14 Ngo i thương
 15. Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá c ñ nh Gi thi t • Gi ñ nh s di chuy n c a v n là hoàn h o và trái phi u trong nư c và nư c ngoài là có th thay th cho nhau • ði u này có nghĩa là lãi su t s ngang b ng trong nư c và nư c ngoài (id=if)và ñư ng cán cân thanh toán là ñư ng n m ngang (n n kinh t nh ) • Dư i ch ñ t giá c ñ nh, chính sách ti n t không th ñ c l p t chính sách ti n t c a nư c ngoài TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 15 Ngo i thương
 16. Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá c ñ nh Th c hi n chính sách ti n t m r ng • ðư ng LM d ch sang bên ph i →Lãi su t gi m dòng v n ch y ra • ð ng n i t m t giá • ð duy trì t giá c ñ nh NHTW mua ñ ng n i t bán ñ ng ngo i t trên th trư ng ngo i h i • S can thi p ngo i h i làm cho ñư ng LM tr l i • T t c các quá trình ñi u ch nh ñ u di n ra ñ ng th i TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 16 Ngo i thương
 17. Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá c ñ nh LM LM‘ id=if IS Ye TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 17 Ngo i thương
 18. Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá th n i Gi thi t • NHTW không can thi p lên th trư ng ngo i h i • Cán cân thanh toán không ñư c cân b ng b i s can thi p ngo i h i • NHTW xác ñ nh m c cung ti n t t i b t kỳ m c mong mu n • Lãi su t trong nư c và nươc ngoài là như nhau do s di chuy n t do c a dòng v n TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 18 Ngo i thương
 19. Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá th n i Th c hi n chính sách ti n t m r ng • ðư ng cung ti n LM d ch sang bên ph i • V i giá hàng hóa trong nư c và nươc ngoài không ñ i, hàng hóa trong nư c tr nên r hơn nư c ngoài do vi c gi m giá ñ ng ti n trong nư c • Xu t kh u tăng • ðư ng IS d ch sang bên ph i • Dư i ch ñ t giá th n i chính sách ti n t phát huy tác d ng (hi u qu ) TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 19 Ngo i thương
 20. Chính sách ti n t dư i ch ñ t giá th n i i Monetary policy is very effective LM LM‘ A B id=if IS IS‘ Yo Ya Yb Y „Beggar –thy-neigbour“ TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 20 Ngo i thương
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2