intTypePromotion=3

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
110
lượt xem
35
download

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHỬ SẮT KẾT HỢP LỌC TRONG NƯỚC CẤP 1.1. MỤC ĐÍCH - Nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước cấp khi làm thoáng. - Nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước cất khi sử dụng các chất oxi hóa mạnh. - Nghiên cứu khả năng lọc sắt sau quá trình khử sắt 1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. Trong nước tự nhiên, kể cả nước mặt lẫn nước ngầm đều có chứa sắt. Hàm lượng sắt và dạng tồn tại của chúng tùy thuộc vào từng loại nguồn nước, điều kiện môi trường và nguồn gốc tạo thành chúng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài 1

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH Baøi 1. KHÖÛ SAÉT KEÁT HÔÏP LOÏC TRONG NÖÔÙC CAÁP 1.1. MUÏC ÑÍCH - Nghieân cöùu khaû naêng khöû saét trong nöôùc caáp khi laøm thoaùng. - Nghieân cöùu khaû naêng khöû saét trong nöôùc caát khi söû duïng caùc chaát oxi hoùa maïnh. - Nghieân cöùu khaû naêng loïc saét sau quaù trình khöû saét 1.2. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT. Trong nöôùc töï nhieân, keå caû nöôùc maët laãn nöôùc ngaàm ñeàu coù chöùa saét. Haøm löôïng saét vaø daïng toàn taïi cuûa chuùng tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi nguoàn nöôùc, ñieàu kieän moâi tröôøng vaø nguoàn goác taïo thaønh chuùng. Trong nöôùc maët, saét toàn taïi ôû daïng hôïp chaát saét Fe3+ thoâng thuôøng laø Fe(OH)3 khoâng tan, ôû daïng keo hay huyeàn phuø, hoaëc ôû daïng caùc hôïp chaát höõu cô phöùc taïp khoù tan. Haøm löôïng saét coù trong nöôùc maët khoâng lôùn vaø seõ ñöôïc khöû trong quaù trình laøm trong nöôùc . Trong nöôùc ngaàm saét toàn taïi daïng ion, saét coù hoùa trò 2 ( Fe2+) laø thaønh phaàn cuûa caùc muoái hoaø tan nhö : bicacbonat Fe(HCO3)2 , sunfat FeSO4. Haøm löôïng saét trong nöôùc ngaàm thöôøng cao vaø phaân boá khoâng ñoàng ñeàu trong caùc traàm tích döôùi saâu . Nöôùc coù haøm löôïng saét cao, thì coù muøi tanh vaø coù nhieàu caën baån maøu vaøng, gaây aûnh höôûng xaáu ñeán chaát löôïng nöôùc aên uoáng vaø cho sinh hoaït vaø saûn xuaát. Vì vaäy khi trong nöôùc coù haøm löôïng saét lôùn hôn giôùi haïn cho pheùp thì phaûi tieán haønh khöû saét. Hieän nay coù nhieàu phöông phaùp khöû saét cuûa nöôùc ngaàm, coù theå chia thaønh caùc nhoùm chính sau: ü Khöû saét baèng phöông phaùp laøm thoaùng . ü Khöû saét baèng phöông phaùp duøng hoaù chaát. ü Khöû saét baèng phöông phaùp khaùc. 1.2.1. Khöû saét baèng phöông phaùp laøm thoaùng . Thöïc chaát cuûa phöông phaùp khöû saét baèng phöông phaùp laøm thoaùng laø laøm giaøu oxi cho nöôùc taïo ñieàu kieän ñeå oxi hoaù Fe2+ thaønh Fe3+ thöïc hieän quaù trình thuyû phaân taïo thaønh hôïp chaát ít tan Fe(OH)3, roài duøng beå loïc giöõ laïi. Laøm thoaùng coù theå laø : laøm thoaùng töï nhieân hay laøm thoaùng nhaân taïo. Sau khi laøm thoaùng quaù trình oxi hoaù Fe2+ vaø thuûy phaân Fe3+ coù theå xaûy ra trong moâi tröôøng töï do. Trong nöôùc ngaàm, saét (II) bicacbonat laø muoái khoâng beàn vöõng, thöôøng phaân ly theo daïng sau : Fe(HCO3)2 = 2 HCO3- + Fe2+ Neáu trong nöôùc coù oxi hoaø tan, quaù trình oxi hoùa dieãn ra nhö sau : 4 Fe2+ + O2 + 10 H2O = 4 Fe(OH)3 + 8H+ Ñoàng thôøi xaûy ra phaûn öùng phuï: H+ + HCO3- = H2O + CO2 Toác ñoä phaûn öùng oxi hoaù ñöôïc bieåu thò theo phöông trình sau: ][ ] [ Fe2+ [O2 ] d Fe2+ v= = .K [] 2 H+ dt Trong ñoù : +v : Toác ñoä oxi hoùa Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 3 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH [ ] d Fe 2+ : Söï bieán thieân noàng ñoä [Fe2+] theo thôøi gian t. + dt + [Fe2+]; [ H+]; [O2] : Noàng ñoä cuûa caùc ion Fe2+ , H+ , O2 tan trong nuôùc . +K : Haèng soá toác ñoä phaûn öùng, phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø chaát xuùc taùc . Theo phöông trình cuûa Just toác ñoä oxi hoaù cuûa Fe2+ tæ leä thuaän vôùi [Fe2+] vaø [O2], tæ leä nghòch vôùi [ H+]. Nhö vaäy quaù trình chuyeån hoùa Fe2+ thaønh Fe3+ phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö: pH, O 2, haøm löôïng saét trong nöôùc ngaàm, CO 2 , ñoä kieàm, nhieät ñoä, thôøi gian phaûn öùng. Ngoaøi ra toác ñoä oxi hoùa Fe2+ coøn phuï thuoäc vaøo theá oxi hoùa khöû tieâu chuaån. Khi taát caû caùc ion Fe2+ hoaø tan trong nöôùc ñaõ chuyeån hoùa thaønh boâng caën Fe(OH) 3. Vieäc loaïi boû caùc boâng caën ra khoûi nöôùc ñuôïc thöïc hieän ôû beå loïc chuû yeáu theo cô cheá giöõ caën cô hoïc . 1.2.2. Khöû saét baèng phöông phaùp duøng hoùa chaát. 1.2.1.1.Khöû saét baèng caùc chaát oxi hoaù maïnh. Caùc chaát oxi hoùa maïnh thöôøng duøng ñeå khöû saét laø: Cl2 , KMnO4 , O3…..Khi cho caùc chaát oxi maïnh vaøo nöôùc phaûn öùng dieãn ra nhö sau : 2Fe2+ + Cl2 + 6 H2O = 2Fe(OH)3 + 2 Cl- + 6H+ 3Fe3+ + KMnO4 + 7 H2O = 3 Fe(OH)3 + MnO2 + K+ + 5 H + Trong phaûn öùng, ñeå oxi hoùa 1mg Fe2+ caàn 0,64 mg Cl2 hoaëc 0,94 mg KMnO4 vaø ñoàng thôøi doä kieàm cuûa nöôùc phaûi giaûm ñi 0,018 mgñ/l. So saùnh vôùi phöông phaùp khöû saét baèng laøm thoaùng ta thaáy, duøng chaát oxi hoaù maïnh phaûn öùng xaûy ra maïnh hôn , pH moâi tröôøng thaáp hôn ( pH< 6 ). Neáu trong nöôùc coù toàn taïi caùc hôïp chaát nhö : H2S, NH3 thí chuùng seõ gaây aûnh höôûng ñeán quaù trình khöû saét . 1.2.1.2. Khöû saét baèng voâi. Phöông phaùp khöû saét baèng voâi thöôøng khoâng ñöùng ñoäc laäp, maø keát hôp vôùi caùc quaù trình laøm oån ñònh nöôùc hoaëc laøm meàm nöôùc . Khi cho voâi vaøo nöôùc quaù trình khöû saét xaûy ra theo 2 tröôøng hôïp : Tröôøng hôïp nöôùc coù oxi hoaø tan : voâi ñöôïc coi nhö laø chaát xuùc taùc, phaûn öùng khöû saét xaûy ra nhö sau: 4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O + 4 Ca(OH)2 Fe(OH)3 + 4 Ca(HCO3)2 Saét (III) hydroxit ñöôïc taïo thaønh deã daøng laéng laïi trong beå laéng vaø giöõ laïi hoaøn toaøn trong beå loïc . Trong tröôøng hôïp nöôùc khoâng coù oxi hoaø tan : khi cho voâi vaøo nöôùc phaûn öùng dieãn ra nhö sau : Fe(HCO3)2 + Ca(OH)2 FeCO3 + CaCO3 + H2O Saét ñöôïc khöû döôùi daïng FeCO3 chöù khoâng phaûi hydroxit saét 1.2.3. Caùc phöông phaùp khöû saét khaùc. Khöû saét baèng trao ñoåi Cation. Ø Khöû saét baèng ñieän phaân. Ø Khöû saét baèng phöông phaùp vi sinh. Ø Khöû saét ngay trong loøng ñaát. Ø Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 4 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH 1.3. CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH. 1.3.1. Khöû saét baèng phöong phaùp laøm thoaùng. 1.3.1.1. Moâ hình 1.3.1.2. Trình töï thí nghieäm Böôùc 1: Chuaån bò ü Röûa saïch moâ hình baèng nöôùc maùy ü Caân 2,7714g saét II ñeå pha thaønh 40 lít nöôùc nhieãm saét noàng ñoä 10mg/l (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O Böôùc 2: Laäp ñöôøng chuaån ñeå xaùc ñònh saét STT oáng 1 2 3 4 5 6 2 D saét chuaån (ml) 0 5 10 15 20 25 Nöôùc caát (ml) 25 20 15 10 0 Dd ñeäm axetat 5 ml moãi oáng Dd Phenanthroline 2 ml moãi oáng, laéc ñeàu, ñôïi 10 phuùt Ño ñoä haáp thu A cuûa dung dòch ôû böôùc soùng 510 nm Böôùc 3: Laáy maãu ñaõ pha ( M1) ñi xaùc ñònh saét toång vaø saét II Ø Saét toång a. Maãu thaät - Laáy 50ml maãu M1 cho vaøo bình kín + 1ml NH2OH. HCl - Theâm 5ml dd ñeäm + 2ml Phenanthroline Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 5 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH - Ñaäy nut, laéc, ñôïi 10phuùt - Ño ñoä haáp thu A taïi böôùc soùng 510 nm b. Maãu traéng: Laøm töông töï nhöng thay 50 ml maãu baèng 50 ml nöôùc caát Ø Saét II a. Maãu thaät: - Laáy 50ml maãu M1 cho vaøo bình kín - Theâm 5ml dd ñeäm + 2ml Phenanthroline - Ñaäy nut, laéc ñeàu, ñôïi 10phuùt - Ño ñoä haáp thu A taïi böôùc soùng 510 nm c. Maãu traéng: Laøm töông töï nhöng thay 50 ml maãu baèng 50 ml nöôùc caát Böôùc 4: Chaïy moâ hình Ø Giaøn möa - Baät bôm 1, bôm nöôùc leân giaøn möa - Chænh löu löôïng baèng van 3 sao cho Q = 2lit/phuùt (2 LPM) - Bôm heat 40 lít nöôùc leân giaøn möa. Sau ñoù laáy maãu (M2) ôû khoang chöùa ñi xaùc ñònh: ü Saét II ü Saét toång Ø Coät loïc - Ñoùng : Van 2, 3, 4, hai van laáy maãu 8, 9 - Môû: Van 1, hai van ño aùp 6,7 - Baät bôm, bôm nöôùc töø khoang chöùa qua coät loïc. - Chænh löu löôïng baèng van 5 sao cho Q = 3 lit/phuùt ( 3LPM) - Sau 4 ñeán 5 phuùt laáy maãu nöôùc taïi van 9, caùch quaõng 3 phuùt 1 laàn, ñöôïc 3 maãu laø: M31, M32, M33 - Xaùc ñình : Saét (II) vaø saét toång 1.3.1.3. Keát quaû: - Hieäu quaû khöû saét chung - Hieäu quaû khöû saét ôû caùc thôøi gian khaùc nhau 1.3.2. Khöû Saét Trong Nöôùc Caáp Baèng Phöông Phaùp Chlorine. 1.3.2.1. Thí nghieäm 3: Xaùc ñònh khaû naêng khöû saét baèng phöông phaùp laøm thoaùng. ü Nöôùc caáp coù haøm löôïng saét lôùn hôn 30ppm, ôû giaù trò pH= 7. ü Nöôùc caáp ñöôïc bôm leân giaøn möa vaø suïc khí laøm thoaùng. ü Thôøi gian phaûn öùng 15 phuùt ñeå quaù trình chuyeån hoaù Fe2+ thaønh Fe3+ xaûy ra . ü Tieáp tuïc bôm nöôùc qua coät loïc . Xaùc ñònh haøm löôïng saét trong nöôùc caáp ñaõ xöû lyù. 1.3.2.2. Thí nghieäm 4 :Xaùc ñònh löôïng hoaù chaát toái öu vaø khaûo saùt söï thay ñoåi pH. ü Nöôùc caáp coù haøm löôïng saét lôùn hôn 30ppm, ôû giaù trò pH= 7. ü Cho dung dòch Chlorine 5% vaøo ôû caùc lieàu löôïng khaùc nhau. Xaùc ñònh dung dòch Chlorine caàn thieát ñeå chuyeån hoùa Fe2 thaønh Fe3 . ü Thôøi gian phaûn öùng 15 phuùt ñeå quaù trình chuyeån hoaù Fe2+ thaønh Fe3+ xaûy ra . ü Tieáp tuïc bôm nöôùc qua coät loïc . Xaùc ñònh haøm löôïng saét trong nöôùc caáp ñaõ xöû lyù. Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 6 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH 1.4. KEÁT QUAÛ. ü Thí nghieäm1: laäp baûng soá lieäu. Döïng ñoà thò, truïc hoaønh bieåu thò giaù trò pH, truïc tung bieåu thò giaù trò haøm löôïng saét trong maãu nöôùc caáp ñaõxöû lyù. Veõ ñöôøng cong bieán thieân. Xaùc ñònh ñieåm cöïc tieåu. Töø ñoù suy ra giaù trò pH toái öu. ü Thí nghieäm 2: laäp baûng soá lieäu. Döïng ñoà thò, truïc hoaønh bieåu thò thôøi gian phaûn öùng, truïc tung bieåu thò giaù trò haøm löôïng saét trong maãu nöôùc caáp ñaõxöû lyù. Veõ ñöôøng cong bieán thieân. Xaùc ñònh ñöôøng tieäm caän. Töø ñoù suy ra thôøi gian phaûn öùng toái öu . ü Thí nghieäm 3: ghi nhaän keát quaû vaø baøn luaän. ü Thí nghieäm 4: laäp baûng soá lieäu. Döïng ñoà thò, truïc hoaønh bieåu thò lieàu löôïng phaûn öùng, truïc tung bieåu thò giaù trò haøm löôïng saét trong maãu nöôùc caáp ñaõxöû lyù. Veõ ñöôøng cong bieán thieân. Xaùc ñònh ñöôøng tieäm caän. Töø ñoù suy ra löôïng hoùa chaát phaûn öùng toái öu . Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 7 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản