intTypePromotion=1

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 3 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:168

0
150
lượt xem
35
download

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 3 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chủ yếu của chương 3 Cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại nằm trong bài giảng Tín dụng ngân hàng nhằm trình bày về các loại cho vay, cho vay kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Thẩm định tín dụng và thu thập, tổng hợp thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Chương 3 - GV. Trần Nguyễn Trùng Viên

 1. CÁC LOẠI CHO VAY CHO VAY CV ứng vốn KINH DOANH CHO VAY CV trên tài sản NGẮN HẠN CHO VAY TIÊU Chiết khấu Bao DÙNG GTCG thanh toán Phân chia theo bảo đảm tiền vay
 2. NỘI DUNG CHÍNH 1. CHO VAY KINH DOANH 1.1. CHO VAY ỨNG VỐN 1.2. CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ 1.3. BAO THANH TOÁN 2. CHO VAY TIÊU DÙNG
 3. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 4. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 5. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 6. 1.1. CHO VAY ỨNG VỐN Chuẩn bị ký HĐ Hồ sơ Thẩm Phê TD định duyệt Ký HĐ Ký HĐ Thực hiện HĐ Giải Kiể Thu Than ngân m nợ h lý tra HĐ
 7. Hå s¬ tÝn dông Hå s¬ Hå s¬ Hå s¬ ph¸p lý kho¶n vay ® b¶o tiÒn vay ¶m (Phô lôc 1A) (Phô lôc 1B) (Phô lôc 1C) Chứng minh Phản ánh phương Chứng minh khả năng lực pháp án vay vốn, tình năng thực hiện luật dân sự, hình kinh doanh và các biện pháp năng lực hành vi khả năng tài chính đảm bảo tiền dân sự của của khách hàng vay của khách khách hàng hàng
 8. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Điều tra, thu thập và Xác định phương tổng hợp thông tin thức và nhu cầu cho vay Chấm điểm, xếp hạng khách hàng Thẩm định các điều kiện vay Lập tờ trình vốn thẩm định
 9. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 10. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 11. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 12. THU THẬP VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN • Thông tin về khách hàng vay vốn:  Ban lãnh đạo của khách hàng: năng lực, trình độ, kinh nghiệm…  Tình hình tài sản, kỹ thuật, công nghệ: Trình độ công nghệ, chất lượng, thời gian sử dụng…  Tình hình hoạt động, tài chính (Phụ lục 2A):  Tài sản bảo đảm (Phụ lục 2B) • Thông tin về phương án sản xuất kinh doanh (Phụ lục 2C) • Thông tin về cơ chế, chính sách của ngành, Nhà nước liên
 13. THU THẬP VÀ TỔNG HỢP T.TIN Hå s¬ cña  kh¸ch hµng Kh¸c Pháng vÊn C¸c ph­¬ng  §iÒu tra  Th«ng tin tiÖn th«ng tin thùc tÕ C¬ quan  Trung t©m  qu¶n lý NN,  CIC qu¶n lý DN B¹n hµng, ®èi t¸c cña KH
 14. Néi dung thÈm ®Þnh ThÈm ® Þnh ThÈm ® Þnh ThÈm ® Þnh ph­¬ ¸n SXKD ng ® b¶o ¶m kh¸ch hµng (Phô lôc 2I) tiÒn vay TÝnh c¸ch vµ T×nh h×nh  T×nh h×nh  Quan hÖ   kh¶ n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh víi c¸c TCTD (Phô lôc 2D) (Phô lôc 2E,2G) (Phô lôc 2H)
 15. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 16. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 17. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ __________________________________________
 18. TÍNH CÁCH VÀ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ Yêu cầu: CBTD phải biết các chính xác các thông tin về khách hàng:  Doanh nghiệp nào?: tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu, quy mô, cơ cấu và mô hình tổ chức hoạt động, số lượng, cơ cấu và trình độ tay nghề của đội ngũ lao động và cán bộ quản lý  Ai là chủ doanh nghiệp: trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, uy tín đối với nhân viên và các bạn hàng, kinh nghiệm, năng lực tổ chức quản lý điều hành và sự nhạy cảm trong sản xuất kinh doanh.
 19. TÍNH CÁCH VÀ KHẢ NĂNG QUẢN LÝ • Tính cách Trách nhiệm, tính trung thực, mục đích vay vốn nghiêm túc, kế hoạch trả nợ rõ ràng là những tiêu chuẩn tạo dựng lên tính cách và uy tín của khách hàng trong cách nhìn nhận của cán bộ tín dụng • Khả năng quản lý  Cán bộ tín dụng phải chắc chắn rằng khách hàng có đủ năng lực vay vốn và có đủ tư cách pháp lý trong việc ký kết hợp đồng vay vốn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2